Ffioedd 2018-19

Ffioedd 2018-19

Cliciwch y tabiau isod i gael dadansoddiad llawn...

Ffioedd Dysgu D.U. a'r U.E. 2018/19:

Rhaglen Meistr a Ddysgir trwy Gwrs

Math o gwrs

Amser llawn

D.U./ U.E.

Rhan amser

D.U./ U.E.

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeothasol

£6,280

£3,140

MBA

£12,500

£6,250

Cyrsiau yn y Gwyddorau

£7,160

£3,580

Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu)

£9,000

Amherthnasol

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

 

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol: Celf; Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Ieithoedd Modern; Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu; Addysg; Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth); Hanes a Hanes Cymru; Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Seicoleg; Y Gyfraith; Busnes, Atudiaethau Gwybodaeth.

Cyrsiau yn y Gwyddorau: Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig; Cyfrifiadureg; Ffiseg; Mathemateg; Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

 

Parthed cyrsiau TAR yn unig: Gall myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru neu rannau eraill o'r UE ac eithrio Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd gan Lywodraeth Cymru. Gweler www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Nid yw myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd hwn. Nid yw’r cymhorthdal yn gymwys i unrhyw gyrsiau Meistr neu raglenni Doethur.

Ffioedd yn cael eu hadolygu bob blwyddyn a gall fod yn destun codiadau.

Rhaglen Ymchwil

Maes Ymchwil

Amser llawn

D.U./U.E.

Rhan Amser

D.U./U.E.

Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil

£4,260 £2,130

Gwyddorau

PhD, MPhil

£4,260 £2,130

Noder fod y ffioedd Dysgu yn codi bob blwyddyn yn unol â ffioedd Cyngor Ymchwil DU.

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd, ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U.

 

Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

Ffioedd Dysgu Non-U.E. 2018/19:

Rhaglen Meistr a Ddysgir trwy Gwrs

Math o gwrs

Amser Llawn

Tramor

Rhan Amser

Tramor

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £14,500 £7,250
MBA £16,000 £8,000
Cyrsiau yn y Gwyddorau £15,750 £7,875
Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) £14,500 Amherthnasol

Nid all myfyrwyr o du allan i Ardal Economaidd Ewrop cael fisa i astudio yn rhan amser. Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

 

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol: Celf; Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Ieithoedd Modern; Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu; Addysg; Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth); Hanes a Hanes Cymru; Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Seicoleg; Y Gyfraith; Busnes, Astudiaethau Gwybodaeth.

 

Cyrsiau yn y Gwyddorau: Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig; Cyfrifiadureg; Ffiseg; Mathemateg; Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

 

Noder fod Aberystwyth International Scholarship o £2,000 ar gael i fyfyrwyr Meistr llawn amser sydd yn hunan-ariannu a International Postgarduate Excellence Scholarship o £5,000 i’r rhai sydd a gradd anrhydedd dosbarth 1af os yn gyfartal i radd dosbarth 1af o’r DU. Gweler ein Cyfrifiannell Cyllid ac Ysgoloriaeth

 

Costau Cwrs Ychwanegol:  Dylech fod yn ymwybodol y bydd, ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U.

 

Rhaglen Ymchwil

Danghosir y ffioedd ymchwil ar gyfer sesiwn academaidd 2018/19 ar gyfer myfyrwyr Tramor (tu hwnt i'r U.E). Nodir fod y ffioedd yn ddibynnol ar gynnyd blynyddol.

Maes Ymchwil

Llawn Amser

Tramor

Rhan Amser

Tramor

Y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil 

£14,500 £7,250

Y Gwyddorau

PhD, MPhil

£15,750 £7,875

Ni all unigolion o du allan i Ardal Economaidd Ewrop cael fisa i astudio rhan amser.

 

Efallai bydd myfyrwyr llawn amser MPhil, LLM drwy ymchwil neu PhD sydd yn dechrau yn y flwyddyn academaidd 2019-20 yn gymwys ar gyfer Aberystwyth International Scholarship o £2,000 os ydynt yn hunan ariannu.  Gweler ein Cyfrifiannell Cyllid ac Ysgoloriaeth.

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd, ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U.

 

Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

Ffioedd Myfyrwyr Dysgu o Bell 2018/19:

Ffioedd Rhaglen Dysgu o Bell

Gweler isod y ffioedd dysgu o bell ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19.  Noder fod y ffioedd yn dibynnol ar gynnydd blynyddol. 

Ffioedd Dysgu o Bell 2018/19

CwrsAmcangyfrif o'r Gost
Astudiaethau Gwybodaeth (cwrs is-raddedig) £7,790
Astudiaethau Gwybodaeth (cyrsiau uwchraddedig) £8,040
Y Gyfraith a Throseddeg £9,000

Mae'r costau uchod wedi eu selio ar gostau cyrsiau a astudir dro tair blynedd. 

*Dysgu o Bell – Benthyciadau ac ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio yn y DU yn unig

Yn ddibynnol ar lle rydych yn preswylio, gall myfyrwyr dysgu o bell fod yn gymwys ar gyfer benthyciad rhan-amser.  Dilynwch y wybodaeth ar gyfer rhan-amser bob tro. 

Lloegr: https://www.gov.uk/apply-online-for-student-finance

Gogledd Iwerddon (Grant yn unig): https://www.studentfinanceni.co.uk/

Yr Alban (Grant yn unig): https://www.saas.gov.uk/part_time/index.htm

Cymru: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/

Dadansoddiad o'r Rhaglen Dysgu o Bell

Astudiaethau Gwybodaeth (is-raddedig)Cost
Ffi Cofrestru £350
Ffi mesul modiwl 10 credyd £310
Nifer of daliadau modiwlaidd/rhandaliadau 24
Ffi mesul blwyddyn academaidd (yn seiliedig ar 80 credyd y flwyddyn) ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £2,480
Nifer of flynyddoedd academaidd i dalu 3 blynedd
Cost traethwyd hir Amherthnasol
Cyfanswm (gan gynnwys y Ffi Cofrestru)

£7,790

 

Astudiaethau Gwybodaeth (uwchraddedig)Cost
Ffi Cofrestru £350
Ffi mesul modiwl 10 credyd £500
Ffi mesul blwyddyn academaidd (yn seiliedig ar 60 credyd) ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,000
Nifer of flynyddoedd academaidd i dalu 2 flynedd
Cost y traethawd hir £1,690
Cyfanswm (gan gynnwys y Ffi Cofrestru) £8,040

 

Y GyfraithCost
Ffi cofrestru £350
Ffi mesul modiwl 10 credyd £580
Nifer of daliadau modiwlaidd/rhandaliadau 24
Ffi mesul blwyddyn academaidd (yn seiliedig ar 60 credyd) ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,480
Nifer of flynyddoedd academaidd i dalu 2 flynedd
Cost y traethawd hir £1,690
Cyfanswm (gan gynnwys y Ffi Cofrestru) £9,000

 

*Dysgu o Bell – Benthyciadau ac ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio yn y DU yn unig

Yn ddibynnol ar lle rydych yn preswylio, gall myfyrwyr dysgu o bell fod yn gymwys ar gyfer benthyciad rhan-amser.  Dilynwch y wybodaeth ar gyfer rhan-amser bob tro. 

Lloegr: https://www.gov.uk/apply-online-for-student-finance

Gogledd Iwerddon (Grant yn unig): https://www.studentfinanceni.co.uk/

Yr Alban (Grant yn unig): https://www.saas.gov.uk/part_time/index.htm

Cymru: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/

 

Costau Ôl-raddedig Ychwanegol 2018-19

Cyrsiau / Modiwlau a Chostau

Sylwch fod costau ychwanegol yn gysylltiedig â rhai cyrsiau nad ydynt yn dod o dan y ffioedd dysgu.

Mewn rhai achosion, lle y caniateir, gallai myfyrwyr ddewis cychwyn ar waith maes fel rhan o'u prosiectau Traethawd Hir (er bod hyn yn debygol o fod dros yr haf ac mae'r myfyrwyr eu hunain yn gyfrifol am dalu costau'r math hwn o ymchwil). Mae'n bwysig nad yw hyn yn mynd yn groes i reoliadau'r Brifysgol a lle bo hynny'n berthnasol, rheoliadau visa Tier 4 y UKVI neu reoliadau Benthyciad Ffederal yr Unol Daleithiau.

Gweler isod am gostau penodol y cwrs:

Cwrs/Modiwl

Sylw

Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol:

Semseter 2: GWM/IPM1620 'Datganoli a Chynulliad Cenedlaethol Cymru'

Semester 2, GWM / IPM1620 'Datganoli a Chynulliad Cenedlaethol Cymru'

Yn cynnwys sesiwn weithdy ymarferol gydag actorion gwleidyddol yng Nghaerdydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Os yw'r modiwl ar gael (sy'n dibynnu ar rifau myfyrwyr), mae'r costau'n cael eu talu naill ai gan gymhorthdal ​​Adran neu gyfraniadau myfyrwyr neu gyfuniad o'r ddau.

iMLA: P120 Digital Curation; P121 Digital Information Services; P192 MA Archive Adminsitration; P194 MA Information & Library Studies

Lleoliad: Dyddiadau Llundain: canol i ddiwedd Ionawr

Costau ychwanegol: c £ 400 fesul myfyriwr (yn dibynnu ar ble mae myfyrwyr yn dewis aros, lle maent yn teithio o a.y.b. wrth i rai deithio o adref a gall rhai aros gyda ffrindiau / teulu). Caiff trefniadau teithio a llety eu gadael i'r myfyriwr oherwydd hyn.

IBERS: C190 MRes Biosciences

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr fynychu cynhadledd sy'n berthnasol i'w maes ymchwil. Yn aml, bydd hyn yn rhad ac am ddim i'r myfyriwr gan fod Cymdeithasau Dysg yn aml yn talu costau ar gyfer aelodau uwchraddedig sy'n mynychu eu cyfarfodydd ond os nad yw hyn yn wir, mae IBERS yn ariannu yn ôl y fformwla: £200 cyntaf a dalwyd gan IBERS, yna hanner unrhyw beth (rhesymol ) uchod. Penderfynir y gynhadledd mewn ymgynghoriad â'r goruchwyliwr a bydd bron bob amser un ar gael sy'n gweithio allan am ddim neu ddim mwy na £100 yn daladwy gan y myfyriwr.

IBERS: prosiectau ymchwil perthnasol mewn amaethyddiaeth neu gwyddorau biolegol

Efallai y bydd angen codi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £7,500 ar gyfer pob blwyddyn astudio ar gyfer ymchwil yn y Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n cynnwys anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, a gall rhai ohonynt fod yn ddrud iawn . P'un a godir tâl atodol a bydd maint y tâl hwnnw yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Hysbysir ymgeiswyr am unrhyw daliadau o'r fath ar y cam cynharaf yn y broses gynnig.

MSc Environmental Change, Impact and Adaptation

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys taith maes gorfodol i Sbaen rhwng (fel rheol ym mis Hydref) sy'n costio rhwng £ 400 a £ 600.

MSc Glaciology

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys taith maes gorfodol i'r Alpau (Ewropeaidd) yn gynnar ym mis Medi cyn i fyfyrwyr ddod i Aberystwyth. Gall gostio hyd at £500. D.S. Caiff y cwrs hwn ei ddileu ac ni fydd myfyrwyr newydd arno o 2018-2019 ymlaen. 

MSc Computer Science (Software Engineering) with Integrated Industrial Placement

Ffi dysgu ar gyfer blwyddyn leoliad diwydiannol yw £1,350.

Costau Byw 2018/19:

Dadansoddiad o gostau byw

Rydym yn amcangyfrif y bydd ar y myfyrwyr angen y cyfansymiau canlynol ar gyfer pob deuddeng mis o astudio i dalu am lety, cynhaliaeth a gwariant personol.

Seilir y ffigyrrau isod ar arolwg o'n myfyrwyr yn gyda cynnydd ychwanegol o ar gyfer chwyddiant blynyddol ers hynny.

Gellir rhannu'r costau byw amcangyfrifedig fel hyn: (£)

Costau Byw

Costau Byw Blynyddol UwchraddedigionAmcangyfrif Isaf Amcangyfrif CanoligAmcangyfrif Uchaf
Llyfrau / i-tunes  £112  £126  £154
Golchi dillad/ Gofal opthalmig/ Gofal deintyddol  £267  £323  £379
Rhyngrwyd  £70  £154  £239
 Gwresogi  £168  £267  £364
Ffôn  £154  £337  £505
Teithio yn y Deyrnas Unedig  £379 £533  £702
Dillad / Esgidiau  £154  £449  £744
 Hamdden / Bwyta allan / Cymdeithasu  £533  £730  £912
 Bwyd (ac eithrio bwyta allan ac alcohol)  £1,137  £1,558 £1,979
 Llety  £4,056  £4,758  £5,362
 CYFANSWM  £7,030  £9,235  11,340

Sylwer nad yw'r Costau Byw hyn yn cynnwys teithio o'r wlad dramor i Aberystywth.

Noder mai amcangyfrif yw'r uchod o'r costau byw am 12 mis. Canllawiau ydynt gan y bydd rhai myfrywyr yn byw'n rhatach ac eraill yn gwario mwy.