Mae gan Seicoleg yn Aberystwyth draddodiad hir o ymgysylltu ag ysgolion ym mhedwar ban byd. Mae gennym arbenigedd mewn sawl agwedd o Seicoleg ac mae nifer dda ohonynt yn faterion a gynhwysir ym meysydd llafur y Fagloriaeth Ryngwladol, Safon Uwch a TGAU. Mae'r staff yma yn gwybod bod siarad â myfyrwyr (a rhieni ac athrawon) yn gyfle i'n cynorthwyo i ddatblygu seicoleg ar draws Prydain a chynorthwyo myfyrwyr i benderfynu ynglŷn â'r hyn yr hoffent ei astudio ar ôl gadael yr ysgol. Mae gan bawb ohonom berthynas waith dda ag athrawon ac ymgynghorwyr ym Mhrydain a thu hwnt, felly cofiwch gysylltu â ni os credwch y gallwn chwarae rhan ddefnyddiol yn strategaeth eich ysgol. Os na allwn wneud unrhyw beth arall, gallwn chwistrellu ychydig o syndod a hwyl ar yr adegau y bydd myfyrwyr yn dechrau colli ffocws, a'u hatgoffa bod gwerth pendant i'w gwaith caled yn y pen draw.

Isod, mae rhestr o destunau y gall ein staff sgwrsio amdanynt. Os oes un rhywbeth nad yw wedi'i gynnwys ar y rhestr, cysylltwch â ni ac fe wnawn ein gorau i drefnu'r hyn sydd ei angen arnoch. Mae ein manylion cyswllt i'w gweld isod.

 

Sgyrsiau cysylltiedig â Gwneud Cais:

Applying - addas i'r rhai sy'n ystyried seicoleg yn y brifysgol.

Datganiad personol - addas i bawb sy'n ystyried gwneud cais i astudio unrhyw bwnc yn y brifysgol

Y cof ac adolygu

Learning for employment

Group Processes – what works? - Gweithdy rhyngweithiol addas i bawb (uchafswm 15)

 

Sgyrsiau Cyffredinol am Seicoleg:

Diddordeb mewn astudio Seicoleg yn y Brifysgol?

Undergraduate student: Who am I? Where am I?

My future after a degree in Psychology

 

Rhai o'r sgyrsiau Seicoleg penodol a gynigiwn:

Ymchwil Feintiol ac Ansoddol

Seicoleg Iechyd

Psychology and the doors it opens

Straen, a sut y gall seicoleg fod o gymorth

"I wanted to be a psychologist but ended up being a scientist: The truth about studying psychology"

The real story behind Kitty Genovese’s murder

Deall ymddygiad – darlith sy’n rhoi rhagflas o seicoleg ac yn addas i bawb

Body Image, Gender & Identity Issues (addas i oed 15+)

If looks could kill: Body image as a social process

Gender: theoretical frameworks and contemporary debates

Fear of failure

Language & communication

Everyday cognition

Weird stuff - addas i seicolegwyr, ac i rai sy'n ystyried ei astudio yn yr ysgol/brifysgol.

Cognitive revolution of homo sapiens

The evolution of humour

How we choose mates

Positive Psychology

Science of happiness and positive emotions

Profiling Jack the Ripper

Tystiolaeth Llygad-dystion; Seicoleg Fforensig

 

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.