Arweiniad Gyrfa

Anna McAdam
Ymgynghorydd Gyrfaoedd i Seicoleg 
anm43@aber.ac.uk

"Rwyf i yma i roi cymorth a chyngor i chi ar bob cam o'ch taith cynllunio gyrfa, o'r ansicrwydd ynghylch 'beth ddylwn i fod yn ei wneud nawr neu beth rwy'n ei wneud nesaf?' i wneud ceisiadau am leoliadau gwaith a swyddi.

Rwy'n darparu cyngor unigol ar yrfaoedd yn ogystal â rhoi cyflwyniadau a gweithdai adrannol. Rwy'n cynnal sesiynau 'galw-heibio' wythnosol ar brynhawn dydd Mawrth, o 11.00 tan 1.00 yn yr adran Seicoleg - gallwch ddod i siarad am eich posibiliadau gyrfaol neu gael cyngor ar ddod o hyd i leoliad gwaith a phrofiad gwaith. Gallaf hefyd eich helpu â'ch CV, llunio proffil LinkedIn, llenwi ffurflenni cais a mynd i gyfweliadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau sy'n yn ymwneud â gyrfaoedd neu os ydych am gael sgwrs gyffredinol, dewch draw i'm gweld. Edrychaf ymlaen at eich gweld chi cyn hir ac at eich rhoi chi ar ben y ffordd ar eich taith yrfaol - dyw hi byth yn rhy hwyr dechrau meddwl amdani!”