PURE

 

 

PURE yw CRIS (Sustem Wybodaeth Ymchwil Cyfredol) Y Brifysgol. Ei bwrpas yw galluogi staff i weld yr oll o’u gweithgaredd ymchwil cyfredol mewn un lle, gan gynnwys allbynnau, gweithgaredd, ac effaith.

Dylai pob aelod o staff a myfyrwyr ymchwil cofrestredig allu llofnodi mewn i’r sustem gyda’i manylion llofnodi PA.

Cysylltwch a pure@aber.ac.uk os oes problem.

Pa gynnwys sydd wedi'i storio yn PURE?

Data person

Mae Proffil Personol o fewn PURE ar gyfer pob aelod o staff academaidd ymchwil a myfyriwr ymchwil cofrestredig.

Mae argaeledd y cyhoedd o ddata personol o'r fath yn unol â Hysbysiad Preifatrwydd - Datganiad Prosesau Data - Data Gweithwyr, pwynt 7

Ar gyfer staff; mae’r wybodaeth am enwau, teitl a chontractau yn cael eu dwyn i mewn o Bobl Aber ac ar gyfer myfyrwyr; mae manylion enwau, cyllid a goruchwylwyr yn dod o AStRA. Os oes angen newid y wybodaeth hon, dylai staff gysylltu ag AD, a dylai myfyrwyr gysylltu â'u Gweinyddwr Ôl-raddedig adrannol, er mwyn i'r wybodaeth gael ei newid yn y ffynhonnell a'i ailgyfeirio i'r system.

Mae proffiliau personol ar gyfer staff a myfyrwyr presennol ar gael yn gyhoeddus drwy Borth Ymchwil Aberystwyth, ynghyd â chysylltiadau â phob cynnwys nad yw'n gyfrinachol, wedi'i ddilysu gan PURE. Mae'r Proffiliau Personol yn debyg i dudalennau gwe'r Brifysgol a gellir eu rheoli trwy Adran Proffiliau Staff Ar-lein; Fy Nghymwysiadau AD. Mae'r dudalen hon yn cynnwys mwy o fanylion am y Proffiliau Staff Ar-lein.

Golygu eich proffil

Caiff eich gwybodaeth broffil o fewn PURE ei gyfeirio at Adran Proffiliau Staff Ar-lein; Fy Nghymwysiadau AD Gallwch gysylltu â'r system hon trwy PURE trwy'r cyswllt "Golygu fy mhroffil i".

Mae’n bosibl storio nifer o amrywiadau ar enwau yn PURE megis enw ‘a adwaenir fel’ ac enw cyhoeddi. Felly, os yw eich enw fel rheol yn ymddangos ar gyhoeddiadau mewn ffordd benodol, mae’n bosibl cofnodi enw cyhoeddi safonol ar eich cyfer yn PURE. Dyma sut y bydd eich enw’n ymddangos ar unrhyw gofnodion o gynnyrch sydd wedi’u storio yn PURE. Cysylltwch â pure@aber.ac.uk os hoffech gael enw cyhoeddi wedi’i gadw i chi ar y system.

Allbynniau Ymchwil

Ychwanegu allbwn ymchwil

Gallwch ychwanegu allbwn ymchwil newydd trwy'r sgrin "Dewiswch gyflwyniad",a agorwyd naill ai trwy glicio ar yr eicon "+" ar yr ochr dde "Allbwn Ymchwil" ar y ddewislen chwith neu drwy glicio ar y botwm "Ychwanegu newydd" gwyrdd o fewn y ddewislen dde. Yr opsiwn rhagosodedig ar gyfer ychwanegu allbwn yw "creu o dempled". Gweler isod am adnoddau ar sut i ychwanegu allbwn ymchwil:

 

Cydymffurfiad Mynediad Agored (OA)

Syt bynnag y byddwch chi'n creu eich record allbwn ymchwil, i gyflawni'r polisïau mynediad agored ar gyfer cymhwysedd cyflwyno allbwn FfRhY2021 a'r Brifysgol, dylid llwytho fersiwn 'gwyrdd' o'r holl gyfraniadau cyfnodolyn i mewn i'r record allbwn ymchwil. Os yw erthygl wedi cael taliad APC iddi fod ar gael trwy Mynediad Agored Aur, gallwch lwytho PDF y cyhoeddwr.

 

Nodwch:

Ar gyfer FfRhY 2021, rhaid i fersiwn ôl-brint gael ei atodi i gofnod o fewn 3 mis i'w dderbyn, boed a’i hynny yw’r fersiwn y mae'r cyhoeddwr yn caniatáu iddo gael mynediad agored. Mwy o wybodaeth am ôl-brintiau.

Cysylltu a fersiwn electronig

O fewn y cofnod, dan y adran “Fersiwn(nau) Electronig a ffeiliau a chysylltiadau perthnasol”, dewiswch “Ychwanegu Fersiwn Electronig” ac wedyn “Lan-lwythwch Fersiwn Electronig”. Dylwch weld focs yn ymddangos ar y chwith lle gallwch lan-lwytho’r erthygl, dewis fersiwn y ddogfen, gosod ffurf mynediad i’r ffeil a dewis y trwydded addas os yw’n hysbys. Fe gadarnheir y dewisiadau gan GG tra’n dilysu’r gofnod.

Gwybodaeth Trwydded

Ar ôl adneuo'r fersiwn electronig, bydd gofyn i chi dderbyn y Drwydded Defnyddiwr Terfynol sy'n nodi telerau ac amodau defnydd cyhoeddus o'r eitem unwaith y bydd ar gael trwy Borth Ymchwil Aberystwyth. Oni nodir fel arall, mae eitemau sydd ar gael yn y Porth ar gael ar hyn o bryd o dan drwydded CC BY-NC-ND. Fodd bynnag, rydym yn annog staff i ddefnyddio trwyddedau sy'n caniatáu ystod ehangach o ailddefnyddio ac ail bwrpasu, megis CC BY neu CC BY-NC. Mae hyn yn ofyniad ar gyfer y rhan fwyaf o ymchwil a ariennir yn allanol.

Mae rhagor o wybodaeth am y trwyddedau sydd ar gael drwy gwefan Creative Commons. Cysylltwch hefyd a mynediadagored@aber.ac.uk gyda unrhyw gwestiynau.

Unwaith mae cofnodion allbynnau wedi eu dilysu fe fyddant yn cael eu trosglwyddo’n awtomatig i’r Porthladd Ymchwil Aberystwyth.

Mathau o Allbwn Ymchwil

Gall y mathau canlynol o allbynnau ymchwil eu cofnodi yn PURE:

Mathau o allbynnau ymchwil yn PURE

Gweithgareddau, Gwobrau, Y Wasg/Cyfryngau

Mae'n bosibl cofnodi manylion gweithgareddau ymchwil, cyfraniadau disgyblaeth, gwobrwyo a chyfranogiad cyfryngau yn PURE. Yna gellir cysylltu'r cofnodion hyn â chofnodion cynnwys eraill megis allbynnau ymchwil neu effaith, ac maent i'w gweld ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth. Gallwch ychwanegu cofnod newydd trwy'r sgrin Dewis cyflwyniad, a agorwyd naill ai trwy glicio ar yr eicon + ar y dde o'r math cynnwys perthnasol ar y ddewislen chwith neu drwy glicio ar y botwm 'Ychwanegu newydd' gwyrdd o fewn y ddewislen ar y dde.

Mathau o Gweithgareddau, Gwobrau, Y Wasg/Cyfryngau yn PURE

Ceisiadau, Dyfarniadau, a Phrosiectau

Daw ceisiadau, dyfarniadau a gwybodaeth am brosiectau i mewn i PURE o'r gronfa ddata ganolog Ymchwil Cyllid. Os oes angen newid unrhyw wybodaeth, dylai staff gysylltu â pure@aber.ac.uk a byddwn yn cysylltu â Chyllid Ymchwil, er mwyn i'r wybodaeth gael ei newid yn y ffynhonnell a'i ailgyfeirio i'r system. Mae'r holl PY a Chyd-Ymchwilwyr a enwir yn gallu golygu meysydd penodol yn eu cofnodion cysylltiedig megis disgrifiad o'r prosiect neu gysylltiadau. Gellir ychwanegu manylion prosiect nas ei cyllido i PURE ar gais. Mae'r holl fanylion prosiect a ariennir yn allanol, nad ydynt yn gyfrinachol, yn cael eu gweld yn gyhoeddus trwy Borth Ymchwil Aberystwyth.

Effaith

Gellir cofnodi achosion unigol o effaith sy'n deillio o'ch gweithgareddau ymchwil cyhoeddedig a / neu ymgysylltu yn PURE, ac yna'n gysylltiedig â'r cofnodion cynnwys perthnasol (allbynnau, prosiectau, ac ati). Mae'r cofnodion effaith hyn yn wahanol i astudiaethau achos effaith FfRhY ond maent yn ffordd ddefnyddiol o gofnodi 'ôl troed effaith' eich ymchwil. Gellir cofnodi nifer o fathau o effaith ar yr un cofnod a gall tystiolaeth gadarnhaol a gwybodaeth gyswllt hefyd gael eu llwytho i fyny. Mae tystiolaeth o effaith yn ofyniad o bob astudiaeth achos FfRhY, a thrwy lwytho tystiolaeth i PURE, mae gennych gefnogaeth ddiogel rhag ofn bod eich copi yn cael ei golli.

Mae dau fath o gofnod effaith yn PURE; ‘Effaith’ a ‘Dynodwr astudiaeth achos'. Gall defnyddio’r olaf i casglu gwybodaeth o nifer o gofnodion effaith ar wahân, i'w cyflwyno fel astudiaeth achos bosibl ar gyfer cyflwyno FfRhY i'ch Cyfarwyddwr Ymchwil.

Mae'r holl gofnodion sydd wedi'u gosod i welededd cyhoeddus ar gael trwy Borth Ymchwil Aberystwyth.

Sut i wneud: Ychwanegu effaith i PURE

Setiau Data

Dylid creu cofnod ‘Set Data' unigol o fewn PURE ar gyfer pob set ddata ar wahân mewn prosiect sy'n annibynnol ar y math o ddata (digidol neu gorfforol) neu leoliad storio terfynol (allanol neu fewnol i PA). Dylid cynnwys manylion o ble y cedwir y data o fewn y cofnod a dylid llwytho copi o'r set ddata ddigidol i gofnod PURE lle na fyddai adneuo o fewn ystorfa allanol yn bosibl. Lle bo'n briodol, gellir cysylltu cofnodion yn ymwneud â setiau data unigol o fewn un prosiect o fewn PURE trwy'r ymarferoldeb 'Perthynas'. Dylai unrhyw ddata a gedwir y tu allan i PA, er enghraifft, mewn gwasanaeth data rhyngwladol neu storfa pwnc-benodol, gael ei chofrestru gyda'r Brifysgol trwy PURE o hyd.

Mae holl gofnodion dilys sy wedi’i gosod i welededd cyhoeddus ar gael drwy’r Porth Ymchwil Aberystwyth. Mae hyn yn unol a disgwyliadau rheolaeth data prif arianwyr ymchwil y DU.

Creu Dynodydd Gwrthrych Digidol (DOI)

Gallwn ddarparu DOI ar gyfer pob set data a gynhelir un unig o fewn PURE. Mae hyn yn darparu cyswllt parhaol a all ei defnyddio fel cyfeiriad at y defnydd o unrhyw set data i danseilio allbwn cyhoeddedig, fel mae’r gofyn gan arianwyr a’r rhan fwyaf o gyhoeddwyr.

Traethodau

Yn 2009 fe wnaeth Prifysgol Aberystwyth yr adneuo o draethodau hir a traethodau ôl-raddedigion yn orfodol, gyda embargo ar rhai mathau o ymchwil sensitif neu fasnachol. O 2013 mae’r mandad yma yn berthnasol yn bennaf i traethodau sy’n cael eu cynaeafu ar gyfer y gwasanaeth Llyfrgell Prydeinig EThOS.

Am fwy o wybodaeth a chanllawiau gwelwch tudalen gwefan Traethodau neu cysylltwch ag is@aber.ac.uk, gyda Porth Ymchwil Aberystwyth yn y llinell testun.

Offer a Chyfleusterau

Cynhelir y gronfa ddata canolog o offer a chyfleusterau o fewn PURE a gellir ei archwilio’n gyhoeddus trwy’r Porth Ymchwil Aberystwyth. Yn ogystal fe rhestrir manylion am offer a chyfleusterau ar gael yn allanol drwy’r equipment.data. Am fwy o wybodaeth gwelwch ein prif tudalen offer.

Ble i gael help?

Hyfforddiant

Rydym ni'n trefnu sesiynau hyfforddi i ymchwilwyr am ddatblygu proffiliau ymchwil, effaith ymchwil a defnyddio PURE. Cysylltwch â ni drwy e-bostio ymchwil@aber.ac.uk os oes gennych chi unrhyw anghenion hyfforddi neilltuol neu ymholiadau.

PURE a'r FfRhY

Defnyddiwyd PURE i reoli cyflwyniadau'r Brifysgol i FfRhY 2014 a 2021 a bydd yn parhau yn ei rôl ar gyfer y FfRhY nesaf.

Cydymffurfiaeth Mynediad Agored (OA)

Bydd adneuo cofnodion allbwn ymchwil yn PURE ar dderbyniad cyhoeddiad, ynghyd â thestun lawn o'r eitem, yn caniatáu i staff gydymffurfio â'r polisïau mynediad agored penodedig ar gyfer cymhwysedd cyflwyno allbwn y REF a pholisïau nifer o gyllidwyr ymchwil, gan gynnwys UKRI. Ewch i'r adran Allbynnau Ymchwil am ragor o wybodaeth ar sut i ychwanegu allbwn ymchwil i PURE.

Ymarferoldeb Arall

Rhestrau cyhoeddi'r dudalen we

Gyda chyflwyniad Porth Ymchwil Abersytwyth, bydd eich gwefan staff nawr yn dangos eich pum cyhoeddiad diweddaraf. Os hoffech chi gyhoeddi cyhoeddiadau penodol ar eich tudalen we adrannol (e.e. mae'r enghraifft hon ar gyfer Chris Thomas) gweler y Sut-i isod:

Sut i: Amlygu cynnwys ar eich tudalen we

ORCiD

Bellach mae'n bosibl cofrestru am ID Ymchwilydd ac Chyfranwyr Agored (ORCiD) trwy PURE, ac i integreiddio cynnwys PURE i'ch cyfrif ORCiD. Mae ORCiD yn adnabodydd personol sy'n eich gwahaniaethu yn unigryw oddi wrth ymchwilwyr eraill, hyd yn oed os oes ganddynt yr un enw. Mae ORCiDs naill ai'n ofynnol neu'n cael eu hargymell yn gryf gan nifer o gyhoeddwyr, arianwyr ac ar gyfer cyflwyno i'r FfRhY. Bydd ORCiD cysylltiedig hefyd yn cael eu dangos ar broffiliau personol (tudalennau gwe a phroffiliau Porth).

Sut i wneud: Creu neu fewnforio ORCiD