Cyllid Ddysgir

Cyllid Ddysgir

Cyfleoedd cyllido posibl:

Bwrsariaeth i fyfyrwyr MA Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol (Llawn a/neu ran amser)

Cynigir 2 fwrsariaeth gwerth £1,000 yr un i ymgeiswyr llwyddiannus i’r MA Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol. Bydd disgwyl i ddeiliaid y fwrsariaeth gyfrannu hyd at 45 awr dros y flwyddyn academaidd o fis Hydref hyd at fis Mai i gynorthwyo Tiwtor Sgiliau Iaith y Brifysgol yn ei gwaith/waith. Bydd union natur y gefnogaeth yn dibynnu ar broffil sgiliau’r ymgeiswyr llwyddiannus ond fe fydd cyfleoedd i farchnata’r cynllun ymhlith staff a myfyrwyr y Brifysgol a/neu gefnogi’r tiwtor gyda’r gwaith gweinyddol neu waith dysgu wyneb yn wyneb neu/ac ar lein ac sy’n rhan o’r ddarpariaeth.  

Prif rôl y tiwtor fydd darparu cefnogaeth a hyfforddiant ieithyddol i fyfyrwyr mewn prifysgolion yng Nghymru sy’n dymuno bod yn ymgeiswyr ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg. Ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae’r tiwtor yn cydweithio gyda thîm staff y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gan gynnwys Tamsin Davies a Sharon Owen, Swyddogion Cangen Prifysgol Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg. Fe fydd y tiwtor yn arwain y gwaith, a bydd deiliaid y bwrsariaethau yn gweithio o dan ei h/adain ac mewn ymgynghoriad ag e/hi. Dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau iaith Gymraeg o safon uchel ar lafar ac yn ysgrifenedig yn ogystal â dealltwriaeth o ramadeg y Gymraeg a phwysigrwydd cyweiriau ac arddulliau iaith wrth gyfathrebu gyda gwahanol gynulleidfaoedd.

Noder isod rhai o ddyletswyddau posibl deiliaid bwrsariaethau:

  • Cynorthwyo i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr un i un neu fesul grŵp a fydd yn ymgeiswyr ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg; 
  • Cynorthwyo i lunio amserlen ar gyfer cyflwyno sesiynau iaith sy’n ddigon hyblyg i gyd-fynd ag amserlenni myfyrwyr sy’n astudio mewn adrannau gwahanol. Gall hyn gynnwys ailadrodd yr un sesiwn fwy nag unwaith.
  • Trefnu ystafelloedd ar gyfer cynnal sesiynau a chadw cofrestrau presenoldeb;
  • Cynorthwyo â’r broses asesu ar gyfer y Dystysgrif Sgiliau Iaith, gan gynnwys asesu gwaith llafar ac ysgrifenedig;
  • Cyfrannu at gynllunio, ysgrifennu, adolygu ac addasu unrhyw ddeunyddiau / adnoddau iaith, gan gynnwys adnoddau ar-lein;
  • Helpu i farchnata’r Dystysgrif Sgiliau Iaith mewn cydweithrediad â staff y Coleg;
  • Cenhadu ar gyfer y dystysgrif a’r modiwl Sgiliau Iaith a Sgiliau Academaidd o fewn i Brifysgol Aberystwyth
  • Cyfrannu at adolygiad a datblygiad darpariaeth y modiwl Sgiliau Iaith a Sgiliau Academaidd

 

Os hoffech drafod ymhellach cyn cyflwyno cais, cysylltwch gyda Dr Anwen Jones, Is Ganghellor Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ar aej@aber.ac.uk. 

Rhaid cyflwyno ceisiadau yn ysgrifenedig i’r e-bost uchod erbyn 1af o Fedi 2020. Dylid cyfyngu ceisiadau i uchafswm o 400 o eiriau yn mapio sgiliau’r ymgeisydd yn erbyn unrhyw rhai o’r dyletswyddau uchod ac yn nodi dwy flaenoriaeth gogyfer tri mis cyntaf y fwrsariaeth. 

Grantiau Sefydliad James Pantyfedwen

Mae Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen yn cynnig grantiau i fyfyrwyr uwchraddedig o Gymru sy’n astudio am radd Meistr neu PhD.  Cynigir y grantiau tuag at gostau ffioedd yn unig hyd at uchafswm o £5,000.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022-23 yw diwedd Mai 2022. Gellir gweld y canllawiau a'r ffurflenni cais ar wefan James Pantyfedwen ar www.jamespantyfedwen.cymru.

Ysgoloriaethau Meistr yr Wyddfa

Mae Ysgoloriaethau Meistr yr Wyddfa wedi'u cynllunio i nodi a chyflymu unigolion ag anableddau talentog drwy addysg uwch.

Mae'r ysgoloriaethau hyn yn cynnig hyd at uchafswm o £30,000 o gyllid fesul myfyriwr llwyddiannus i'w cefnogi i ymuno â rhaglen Meistr yn y DU.  Gall yr arian gynnwys hyd at £15,000 tuag at ffioedd dysgu Meistr, a lwfans o £15,000 y flwyddyn wrth astudio.

Mae ceisiadau ar agor i fyfyrwyr Cartref a Rhyngwladol.

Ceir rhagor o wybodaeth a manylion am sut i wneud cais (gan gynnwys terfynau amser ymgeisio perthnasol Ysgoloriaeth Meistr yr Wyddfa) yn https://www.disabilityinnovation.com/projects/snowdon-masters-scholarships.

Benthyciadau Uwchraddedig (Cymru)

Bydd modd i fyfyrwyr sy’n dechrau cwrs Meistr uwchraddedig yn 2019 wneud cais am Fenthyciad Uwchraddedig gan Gyllid Myfyrwyr Cymru a weinyddir gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Dyma fydd y benthyciad:

 

• gyfraniad tuag at gostau astudio, h.y. disgresiwn y myfyriwr fydd hi i ddefnyddio'r benthyciad tuag at ffioedd, costau cynhaliaeth neu gostau eraill;
• ni fydd yn seiliedig ar brawf modd;
• cael ei dalu'n uniongyrchol i'r myfyriwr.

 

I gael rhagor o wybodaeth am fenthyciad ffioedd dysgu uwchraddedig i fyfyrwyr o Gymru, gweler gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru


 

 

 

 

"Postgraduate Study Loan (SLC)" - Lloegr yn unig

Caiff y Cynllun Benthyciad Uwchraddedig ei gynnal gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. I gael rhagor o wybodaeth am fenthyciad ffioedd dysgu uwchraddedig i fyfyrwyr o Loegr, gweler y safle gov.uk perthnasol a The Student Room - Postgraduate

 

 

Benthyciadau Uwchraddedig (Yr Alban)

Cyllid Ôl-raddedig - Yr Alban

 

I gael rhagor o wybodaeth am fenthyciad ffioedd dysgu uwchraddedig i fyfyrwyr o’r Alban, gweler Asiantaeth Gwobrau Myfyrwyr yr Alban

 

 

Benthyciadau Uwchraddedig (Gogledd Iwerddon)

Benthyciad Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig (Gogledd Iwerddon)

 

I gael rhagor o wybodaeth am fenthyciad ffioedd dysgu uwchraddedig i fyfyrwyr o Ogledd Iwerddon, gweler Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon

 

Ariannu eich cwrs TAR (Ymarfer Dysgu)

Mae'r ffioedd dysgu a'r benthyciadau ar gyfer cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) yr un fath â'r rhai ar gyfer is-raddedigion. Felly cysylltwch â'ch Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr perthnasol am ragor o fanylion:

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig Cymorth Ariannol a Chymhelliannau ar gyfer Hyfforddiant Athrawon Cychwynnol gan ddibynnu ar ganlyniad y radd a’r maes pwnc.

 

 

 

Ysgoloriaethau'r ESRC

Gall ysgoloriaethau ESRC ariannu rhaglen ymchwil PhD (+3) neu cwrs Meistr Hyfforddiant Ymchwil a rhaglen ymchwil PhD (1+3). Gellir dal ysgoloriaethau o'r fath ar gyfer astudio unai gyda'r Adran Gwleidyddiaeth Rynhwladol neu'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Cysylltwch â adran berthnasol cyn gyted â phosibl.  Detholir myfyrwyr drwy broses gystadleuol. Gall yr ysgoloriaethau hyn dalu am y ffioedd dysgu a thalu lwfans o tua £14,296 y flwyddyn.

Mae Prifysgol Aberystwyth a nifer o brifysgolion eraill yng Nghymru yn ran o Bartneriaeth Hyfforddiant Ymchwil ESRC Cymru

Ceir rhagor o wybodaeth ar ein Cyfrifiannell Cyllid ac Ysgoloriaethau

Benthyciadau Proffesiynol a Datblgu Gyrfa

Mae Benthyciad Proffesiynol a Datblygu Gyrfa yn fenthyciad banc masnachol y gallwch ei ddefnyddio i helpu i dalu am ddysgu cysylltiedig â gwaith. Mae Prifysgol Aberystwyth yn Ddarparwr Dysgu Benthyciad Proffesiynol a Datblygu Gyrfa cofrestredig (rhif cofrestru 1021).

 

 

Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Gellir defnyddio’r Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) i ddarparu cymorth ychwanegol angenrheidiol i fyfyrwyr ag anableddau, gan gynnwys anawsterau dysgu penodol (megis Dyslecsia). Mae Prifysgol Aberystwyth yn ganolfan mynediad LMA cofrestredig a gall staff roi cyngor ar unrhyw elfen o’r broses. Gweler tudalen Y Ganolfan Asesu i gael rhagor o wybodaeth.