Myfyrwyr sy’n Hanu o Gymru

Caiff myfyrwyr Cymru wneud cais am fenthyciadau a grantiau i dalu am ffioedd dysgu a chostau byw. Bydd yr adran hon yn rhoi mwy o fanylion am y benthyciadau, grantiau ffioedd a’r benthyciadau cynhaliaeth sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru.

Ffioedd Dysgu – Benthyciadau a Grantiau

Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydym yn codi hyd at £9,000 y flwyddyn am ffioedd dysgu. Gall Benthyciad Ffi Dysgu ei gymryd i dalu am ffioedd a chaiff hyn ei dalu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg. 

Costau Byw – Benthyciadau a Grantiau

Mae modd i chi gael cymysgedd o grantiau a benthyciadau i’ch helpu gyda chostau byw fel rhent a biliau. Mae’r swm y gallwch ei gael fel myfyriwr llawn-amser yn dibynnu ar incwm eich cartref a ble yr ydych yn byw ac yn astudio.

Gallech gael grant fyny hyd at;

  • £8,100 os yr ydych yn byw oddi cartref ac yn astudio tu allan i Lundain neu
  • £6,885 os yr ydych yn byw gyda’ch rhieni.

Bydd y swm o grant y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar incwm eich cartref, ond bydd y mwyafrif o fyfyrwyr llawn-amser yn cael o leiaf £1,000 mewn grant. Yna byddwch yn cael Benthyciad Cynnal ychwanegol i’r swm cyflawn a ddengys yn y tabl yma.

 

Incwm cartref Byw gyda'ch rhieni Byw oddi cartref, astudio y tu allan i Lundain 
  Grant  Benthyciad  Grant  Benthyciad 
£18,370 neu llai  £6,885 £955 £8,100  £1,125
£25,000  £5,930 £1,190  £6,947 £2,278 
£35,000  £4,488 £3,352  £5,208  £4,017 
£45,000  £3,047 £4,793 £3,469  £5,756 
£59,200 neu'n fwy  £1,000  £6,840  £1000  £8,225 

 


Mae’r symiau y gallwch eu cael fel lmyfyriwr rhan-amser yn dibynnu ar incwm eich cartref, ble yr ydych yn byw a dwyster eich cwrs. Uchafswm y grantiau a’r benthyciadau sydd ar gael yw £4,987.50.

Fel arfer, nid oes angen ad-dalu’r grantiau, ond rhaid i chi dalu’n ôl unrhyw fenthyciadau yr ydych yn eu benthyg

Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru e.e. grantiau gofal plant, Lwfans Dysgu i Rieni, Grant Oedolyn Dibynnol a Lwfans i Fyfyrwyr Anabl. Ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i weld pa gymorth ychwanegol a allai fod ar gael i chi.