Croeso i Swyddfa'r Is-Ganghellor

Gellid dweud mai Swyddfa’r Is-Ganghellor, yn y Ganolfan Ddelweddu, yw calon y Brifysgol gan fod llawer o’r materion sy’n cael eu trin yn y Swyddfa yn uniongyrchol gysylltiedig â strategaeth a datblygiad y Brifysgol. Mae’r aelodau staff sy’n gweithio o’r Swyddfa yn cynnwys yr Is-Ganghellor, Yr Athro Elizabeth Treasure sef prif swyddog academaidd gweinyddol a chyfrifyddol y Brifysgol, sy’n atebol i Gyngor y Brifysgol. Ochr yn ochr â’r Is-Ganghellor y mae Grŵp Gweithredol y Brifysgol.

Prif Gyfrifoldebau Swyddfa'r Is-Ganghellor

Mae prif gyfrifoldebau Swyddfa’r Is-Ganghellor yn cynnwys:

  • Rheoli a chyd-drefnu’r seremonïau graddio a digwyddiadau blynyddol eraill.
  • Cynnal cyfarfodydd wythnosol a misol Grŵp Gweithredol y Brifysgol i gadw golwg ar hynt y cynllun strategol ac i wneud penderfyniadau gweithrediadol hanfodol.
  • Cadw cyswllt â phartneriaid a chysylltiadau allanol er mwyn cynnal perthynas fusnes ragorol.
  • Ymdrin ag unrhyw ymholiadau oddi wrth myfyrwyr neu staff a’u cyfeirio ymlaen yn briodol.
  • Paratoi am unrhyw gyfarfodydd llywodraethu neu gyfarfodydd o’r Cyngor ac adrodd wrthynt ar unrhyw ddatblygiadau neu argymhellion yn ôl yr angen.
  • Cynnal sgyrsiau â staff er mwyn rhoi gwybod iddynt am gynlluniau cyfredol a chynlluniau’r dyfodol a chyflawniadau.
  • Gweithio ochr yn ochr ag adrannau Gwasanaethau Proffesiynol eraill, yn benodol yr adrannau Cynllunio, Cyllid, Adnoddau Dynol, Ansawdd Academaidd a Chofnodion, Cyfathrebu a Marchnata, a Datblygu a Chysylltiadau Alumni. 

Staff

Mae Swyddfa’r Is-Ganghellor yn cynnwys dau fath o staff sy’n gallu cynorthwyo gyda’ch ymholiadau, Tîm Swyddfa’r Is-Ganghellor ac aelodau Grŵp Gweithredol y Brifysgol.

Noder, er mwyn dilyn y weithdrefn gywir, y Cynorthwywyr Personol Gweithredol sy’n gyfrifol am y galwadau ffôn a threfnu cyfarfodydd. Felly weithiau, bydd staff Swyddfa’r Is-Ganghellor yn cyfeirio unigolion at yr adran briodol a fydd yn gweithredu’n fan cyswllt cyntaf cyn siarad ag un o aelodau’r Weithrediaeth.

Mae hyn yn sicrhau y caiff eich ymholiad ei thrin mor gyflym ac effeithiol â phosibl, a bod digon o wybodaeth ar gael ar gyfer unrhyw drafodaethau dilynol gyda’r Tîm Gweithredol. 

I weld mwy am staff Swyddfa’r Is-Ganghellor a Gweithrediaeth y Brifysgol, ynghyd â’u swyddogaethau a’u cyfrifoldebau, cliciwch ar yr isod i weld eu proffiliau neu os hoffech weld fframwaith hierarchaeth rheolwyr Swyddfa’r Is-Ganghellor y mae Siart wedi’i hatodi: 

Digwyddiadau

Y mae Swyddfa’r Is-Ganghellor yn gyfrifol am gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ac er mwyn i’r rhain redeg mor hwylus â phosibl mae gofyn am waith caled, ymroddiad a gwaith tîm. Gall hyn gynnwys dathliadau megis y Graddio a seremonïau gwobrwyo ond gall hefyd gynnwys Darlithoedd Cyhoeddus, Dyddiau Agored neu ddigwyddiadau Elusennol. Os hoffech wybod mwy, mae’r ddolen isod yn arwain at dudalen gynnwys o’r mathau o ddigwyddiadau y mae Swyddfa’r Is-Ganghellor a Gweithrediaeth y Brifysgol yn gysylltiedig â hwy:  

Cysylltiadau Allanol

Y mae creu a chynnal cysylltiadau yn bwysig i lwyddiant a chynaliadwyedd y Brifysgol. Yn hyn o beth, mae’r Tîm Gweithredol a Swyddfa’r Is-Ganghellor yn ymdrin â nifer o gwmnïau allanol gwahanol, partneriaid y Brifysgol ac asiantaethau’r sector. Mae’r holl gysylltiadau hyn yn cynorthwyo’r Brifysgol i ffynnu, a sicrhau ein bod yn defnyddio ein sgiliau, ein dirnadaeth a’n hymchwil i wasanaethu’r gymdeithas. I gael rhagor o wybodaeth am ein partneriaid a’n cysylltiadau allanol, a all roi golwg ar y math o waith yr ydym yn rhan ohono, cliciwch ar y ddolen isod a fydd yn arwain at dudalen gynnwys:

Gobeithio y bydd y darlun sydyn hwn wedi rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi am Swyddfa’r Is-Ganghellor, ond cofiwch gysylltu â ni os y gallwn fod o gymorth pellach.