Bywyd Cymdeithasol

Canolfan y Celfyddydau

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau.

Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau. Rydym yn croesawu dros 650,000 o ymwelwyr y flwyddyn, gan gynnwys dros 100,000 yn mynychu'r celfyddydau perfformio a gweithgareddau yn nodweddu gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; 236,000 ym ymweld â'r arddangosfeydd a thros 100,000 yn cymryd rhan yn ein rhaglen addysg a chelfyddydau cymunedol unigryw.

Yn 2000 cwblhawyd prosiect o ail-ddatblygiad gwerth £4.3 miliwn ac 'rydym ar hyn o bryd yn ymgymryd â datblygiad ychwanegol gwerth £1.75 miliwn sy'n cynnwys nifer o stiwdios ar gyfer artistiaid a diwydiannau creadigol yn ogystal â stwidios dawns a gofod perfformio a fydd yn man cychwyn ar gyfer rhaglen newydd sbon i gynnal artistiaid preswyl. Bydd y datblygiad hwn yn rhoi i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth amrediad o gyfleusterau a fydd heb eu hail yn y Deyrnas Unedig.

Mae'r Ganolfan yn adran o Brifysgol Aberystwyth ac fe'i lleolir yng nghanol campws y brifysgol, gyda golygfeydd gwych o dref Aberystwyth ac ar hyd arfordir Bae Ceredigion.

Y Ganolfan Gerdd

Fe welwch fod cyfle gwych yn Aberystwyth i fyfyrwyr sy'n gerddorion. Mae yma amryw o gorau, cerddorfeydd symffoni a siambr, bandiau pres a chwythbrennau, a digon o gyfle ar gyfer cerddoriaeth o bob math. Yn rhan o'r Ganolfan Gerdd mae ystafelloedd ymarfer a Neuadd chwaethus Joseph Parry, lle cynhelir cyfres reolaidd o gyngherddau awr ginio. Mewn arolwg Prydeinig diweddar daeth Aberystwyth ymhlith y goreuon am nifer y cyngherddau cerddorol. Gall offerynwyr cerddorfaol gystadlu am y Gwobrau Cerdd a gynigir.

Clwb Brynamlwg

Mae Brynamlwg yn dafarn ar y campws ag iddi nars wledig sy'n cynnig lle cyfforddus i bobl (aelodau a’r cyhoedd) i gwrdd, ymlacio a mwynhau bwyd a diod. Mae ardal ar wahân yn y bar lle gyda teledu gemau bwrdd, llyfrgell, ac ati. Gall yr aelodau fynd allan i'r lawnt y tu allan yn yr haf lle ceir byrddau/ymbarelau a chadeiriau, yn ogystal ag ardal i’r plant chwarae ynddi. Gall yr aelodau ddarllen rhai papurau dyddiol yma hefyd. I fyny’r grisiau mae ystafell y gall yr aelodau ei bwcio i gynnal cyfarfodydd ac mae ystafell ag iddi nenfwd uchel gerllaw hefyd, sydd â digon o le i 60 o bobl. Mae’r ystafell hon yn ddelfrydol i gynnal partïon, priodasau a chyfarfodydd mwy.

Cewch wybodaeth am ddod yn aelod o Frynamlwg wrth fynd i’r wefan. Mae’r manylion cyswllt perthnasol ar y wefan hefyd. Gall staff Prifysgol Aberystwyth sy’n aelodau o rynamlwg gael gostyngiad sylweddol oddi ar bris aelodaeth y Ganolfan Chwaraeon, a gall eu teuluoedd fanteisio ar y gostyngiad hwn hefyd. Yn ogystal â hynny, gall pob aelod o Glwb Brynamlwg sy’n dangos ei gerdyn aelodaeth wrth y bar hawlio gostyngiad o 10% oddi ar bris y diodydd.

Mae croeso cynnes i’r aelodau sy’n awyddus i sefydlu clybiau neu grwpiau â chymorth y clwb wneud hynny. Mae’r pwyllgor yn chwilio’n barhaus am ffyrdd o wella’r hyn y gall y clwb ei gynnig, felly byddai’n ddiolchgar iawn am unrhyw gymorth neu syniadau ffres am weithgareddau neu ddigwyddiadau.