12.2.3 Pwy gaiff Apelio

1. Ar ôl cyhoeddi canlyniadau arholiadau’r Brifysgol yn ffurfiol, neu yn dilyn hysbysiad ffurfiol o dan y Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd, mae gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n astudio am gymhwyster ymchwil uwchraddedig hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad. Dylai myfyrwyr sy’n astudio mewn Darparwr Addysg Partneriaethol trwy drefniadau cydweithredol hefyd ddilyn y weithdrefn – ceir manylion pellach yn y llawlyfr myfyriwr. Dyma’r myfyrwyr sy’n cael apelio:

(i) Myfyrwyr sy'n cael eu hatal rhag parhau â'u hastudiaethau ar hanner lefel astudio neu ran o raglen

(ii) Myfyrwyr sy'n methu â chymhwyso i symud ymlaen i gam nesaf eu rhaglen ar ddiwedd lefel, diwedd rhan, neu ddiwedd blwyddyn

(iii) Myfyrwyr sydd wedi cwblhau eu rhaglen, ond sy'n dymuno apelio yn erbyn y canlyniad, neu fyfyrwyr sy'n anfodlon ar ddyfarnu cymhwyster ymadael â’r Brifysgol

(iv) Lle gallai goblygiadau'r penderfyniad cynnydd a wneir gan y Bwrdd Arholi gael effaith sylweddol ar ganlyniad cyffredinol y myfyriwr (e.e. capio marciau)

(v) Os yw myfyrwyr yn dymuno cyflwyno apêl grŵp, rhaid iddynt gysylltu â'r Gofrestrfa Academaidd yn gyntaf trwy e-bostio caostaff@aber.ac.uk i ofyn sut y gellid ystyried yr apêl.

2. Rhaid i fyfyrwyr gyflwyno apeliadau o fewn 20 diwrnod gwaith ar ôl i’w canlyniadau gael eu cyhoeddi, oni bai bod ganddynt amgylchiadau lliniarol (bydd yn rhaid iddynt ddangos tystiolaeth o’r amgylchiadau), am beidio â gwneud hynny o fewn yr amserlen hon.

3. Gall myfyrwyr ofyn am gyngor gan Undeb y Myfyrwyr ynghylch cyflwyno eu hapêl os oes angen.