14.2 Pwy sy’n gallu cwyno?

1. Mae’r weithdrefn hon yn berthnasol i unrhyw fyfyriwr sydd wedi cofrestru ym Mhrifysgol Aberystwyth. Os yw myfyriwr yn astudio trwy Bartner Darparu Addysg o dan drefniadau cydweithredol, caniateir dilyn y weithdrefn hon ar yr amod bod y gwyn yn ymwneud â Phrifysgol Aberystwyth (mae gwybodaeth ychwanegol ar gael yn y llawlyfr myfyrwyr) ond dylai myfyrwyr sicrhau eu bod wedi ceisio cael datrysiad gyda’r Brifysgol Partner cyn dechrau ar gam ffurfiol y weithdrefn hon. Dylai myfyrwyr sydd wedi cwblhau eu rhaglen, ac sydd yn dal am gwyno i’r Brifysgol, wneud hynny fel rheol o fewn 90 diwrnod calendr o ddiwedd y cyfnod cofrestru. Yn achos myfyrwyr ymchwil, a’u hymgeisyddiaeth yn ymestyn y tu hwnt i’r cyfnod cofrestru, fel arfer gellir cwyno hyd at 90 diwrnod calendr ar ôl cyhoeddi’r canlyniad terfynol.

2. Pan fo mater yn effeithio ar sawl myfyriwr, gall y myfyrwyr dan sylw gyflwyno cwyn grŵp:

i) Bydd y Brifysgol yn gofyn i’r grŵp enwebu un myfyriwr i fod yn gynrychiolydd i’r grŵp

(ii) Bydd y Brifysgol yn ymwneud â’r cynrychiolydd yn unig, gan ddisgwyl i’r cynrychiolydd hwnnw gydlynu â’r myfyrwyr eraill

(iii) Bydd y Brifysgol yn cysylltu â phob myfyriwr yn y grŵp i ofyn iddynt roi eu henw a’u manylion cyswllt fel cadarnhad eu bod yn dymuno i’r mater gael ei ymchwilio fel rhan o gŵyn grŵp.