5.11 Terfynu Cytundeb

1. Hyderir yn fawr na fydd sefyllfa o’r fath yn digwydd, ond os bydd perfformiad neu ymddygiad cyffredinol Arholwr Allanol yn anfoddhaol neu os ceir achos o wrthdaro buddiannau, gellir rhoi rhybudd anffurfiol iddo yn y lle cyntaf ac, os oes angen, roi cyngor iddo ynghylch camau priodol i’w cymryd i adfer y broblem. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Dirprwy Is-Ganghellor argymell bod llythyr o derfynu cytundeb cyn pryd yn cael ei anfon at yr Arholwr Allanol dan sylw heb rybudd ymlaen llaw. Bydd hynny’n terfynu’r cytundeb ar unwaith. Gellir hefyd anfon llythyr i derfynu’r cytundeb cyn pryd ar gyfer digwyddiad llai cyfrifol os cafodd yr Arholwr Allanol rybudd anffurfiol cyn hynny.

2. Gellir terfynu cytundeb Arholwr Allanol o dan yr amgylchiadau canlynol:

(i) Methu â chyflawni dyletswyddau arholwr allanol gan gynnwys methu â chyflwyno adroddiad blynyddol neu gyflwyno adroddiad blynyddol anghyflawn/annigonol a/neu fethu â mynychu’r Bwrdd Arholi (os yw eu presenoldeb yn ofynnol) heb reswm nag eglurhad gan yr Arholwr Allanol

(ii) Newidiadau yn narpariaeth y cynllun sy’n golygu nad yw’r cytundeb bellach yn gymwys

(iii) Ymddygiad amhroffesiynol

(iv) Gwrthdaro buddiannau sy’n codi yn ystod y cytundeb.

Mewn unrhyw un o’r enghreifftiau uchod, rhoddir gwybod i chi, yn ysgrifenedig, bod y cytundeb yn cael ei derfynu.

3. Mae’n rhaid i Arholwyr Allanol roi 3 mis o rybudd i’r Brifysgol, yn ysgrifenedig, os ydynt am roi’r gorau i’r gwaith os ydynt yn teimlo na allant barhau â’u dyletswyddau fel Arholwr Allanol.