9.7 Canllawiau ar drosglwyddo Credyd o sefydliadau eraill

1. Pan fydd myfyrwyr yn astudio dramor a hynny heb fod yn rhan orfodol o radd israddedig, trosglwyddir credyd yn unig i’w gradd yn Aberystwyth. Ni fydd marciau cyrsiau a astudir yn ystod rhaglen gyfnewid neu a drosglwyddir o sefydliadau eraill yn cael eu hystyried wrth bennu dosbarth gradd, nac yn cael eu rhestru ar drawsysgrif Aberystwyth. Mae’r cyfyngiad hwn yn cynnwys credydau a drosglwyddir o dan drefniadau ECTS. Mae’n weithredol ar gyfer Israddedigion a ddechreuodd Ran Un (sy’n cynnwys Lefel 0) eu hastudiaethau ers Medi 2018, ac i fyfyrwyr a ddechreuodd Ddyfarniadau Uwchraddedig ers Medi 2018.

2. Dim ond fel rhan o gytundeb cydweithredu llawn ar lefel cynllun y caniateir trosi marciau er mwyn eu cynnwys wrth bennu dosbarth gradd. Mewn achos o’r fath rhaid i’r cytundeb gynnwys mapio ffurfiol ar gyfer y graddfeydd marcio, a hynny’n cael ei adrodd i’r Bwrdd Darpariaeth Ryngwladol a Chydweithredol.

3. Ni chaniateir trosglwyddo credyd yn unig ar lefel 3 ac uwch o fewn graddau israddedig. Ar y lefelau hyn, caniateir rhaglenni cyfnewid a threfniadau eraill yn unig lle maent yn ddarostyngedig i gytundeb cydweithredol llawn, yn caniatau trosi marciau a’u cynnwys wrth bennu dosbarth gradd banglor neu radd meistr integredig.