6.8 Atodiad

Y System Cynrychiolwyr Academaidd o blith y Myfyrwyr: Llinell Amser

Mis

Gweithgaredd

Medi

 • Cyfnod Sefyll am Etholiad yn agor
 • Rhannu Cynlluniau Gweithredu'r ACF â chynrychiolwyr Academaidd y Chyfadrannol
 • Hyfforddiant yn dechrau i'r myfyrwyr gynrychiolwyr

Hydref

 • Cyfnod Sefyll am Etholiad yn cau
 • Pleidleisio

o  Hyfforddiant i'r myfyrwyr gynrychiolwyr yn dod i ben

 • Cyfarfodydd Parthau a Chyngor Undeb y Myfyrwyr

Tachwedd

 • Sesiynau Cwrdd a Chroesawu myfyrwyr gynrychiolwyr (Wythnos Ddysgu 6)
 • Hyfforddiant i'r myfyrwyr sy'n gynrychiolwyr academaidd (Cadeiryddion)

o  Semester 1 Pwyllgor Ymgynghorol 1 (Wythnosau Dysgu 7/8)

 • Cyfarfodydd Parthau a Chyngor Undeb y Myfyrwyr

Rhagfyr

 • Cyfarfodydd Parthau a Chyngor Undeb y Myfyrwyr

Ionawr

 • Cyfarfod Rhanddeiliaid yr Adrannau

Chwefror

 • Cadarnhau Fframwaith y Myfyrwyr Gynrychiolwyr Academaidd
 • Semester 2 Pwyllgor Ymgynghorol 1 (Wythnosau Dysgu 2/3)
 • Parthau a Chyngor Undeb y Myfyrwyr

Mawrth

 • Semester 2 Pwyllgor Ymgynghorol 2 (Wythnosau Dysgu 8/9)
 • Parthau a Chyngor Undeb y Myfyrwyr
 • Cyfnod Sefyll am Etholiad yn agor

Ebrill

 • Cyfnod Sefyll am Etholiad yn cau

Mai

 • Pleidleisio
 • Hyfforddiant i'r myfyrwyr gynrychiolwyr academaidd
 • Cyflwyno Datganiad Blynyddol y Myfyrwyr

 

Pwyllgorau Ymgynghorol Staff - Myfyrwyr:

Amserlen Fusnes arfaethedig

Eitem Fusnes

Eitemau Sefydlog

Semester 1

Pwyllgor S-M 1

Semester 2

Pwyllgor S-M 2

Semester 2

Pwyllgor S-M 2

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

*

 

 

 

Materion yn codi o'r cofnodion

*

 

 

 

Materion y Cadeirydd

*

 

 

 

Cynlluniau a gynigir i bwyllgorau cymeradwyo cynlluniau / adroddiadau Arolygiadau Achlysurol o Gynlluniau / Archwiliadau Perfformiad Adrannol / adroddiadau Arholwyr Allanol a Chyrff Proffesiynol (os yw'n berthnasol)

*

 

 

 

Materion sy'n peri pryder yn gysylltiedig â chynlluniau a modiwlau

*

 

 

 

Materion a gyfeirir at y Pwyllgor gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu'r Adran

*

 

 

 

Cyflogadwyedd

*

 

 

 

Gwella Cyfleoedd Dysgu

*

 

 

 

Rho Wybod Nawr - diweddariad ynglŷn ag adborth

*

 

 

 

Unrhyw Fater Arall

*

 

 

 

Adroddiadau Arholwyr Allanol

 

*

 

 

Monitro Blynyddol o Gynlluniau a Ddysgir trwy Gwrs

 

*

 

 

Cynllun Gweithredu ACF

 

*

 

 

Holiadur Cloriannu Modiwl Semester 1

 

 

*

 

Paratoi am y flwyddyn ganlynol, gan gynnwys etholiadau

 

 

 

*

Holiadur Cloriannu Modiwl Semester 2 (naill ai ar ddiwedd Semester 2 neu ddechrau'r sesiwn nesaf)

 

*

 

*

 

Pwyllgorau Ymgynghorol Staff a Myfyrwyr:

Amserlen Fusnes arfaethedig

Eitem Fusnes

Diben ei Ystyried

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

 

Materion yn codi o'r cofnodion

 

Materion y Cadeirydd

 

Cynlluniau a gynigir i bwyllgorau cymeradwyo cynlluniau / adroddiadau Arolygiadau Achlysurol o Gynlluniau / Archwiliadau Perfformiad Adrannol / adroddiadau Arholwyr Allanol a Chyrff Proffesiynol (os yw'n berthnasol)

 

Materion sy'n peri pryder yn gysylltiedig â chynlluniau a modiwlau

 

Materion a gyfeirir at y Pwyllgor gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu'r Adran

 

Cyflogadwyedd

Ystyried barn y myfyrwyr yng nghyswllt cyfleoedd myfyrwyr y Gyfadran/Adran i feithrin sgiliau graddedig a'u gwneud yn gyflogadwy.

Cynrychiolaeth Myfyrwyr

 

Gwella Cyfleoedd Dysgu

 

Unrhyw Fater Arall

 

Adroddiadau Arholwyr Allanol (israddedigion ac uwchraddedigion)

Sicrhau bod adroddiadau'n cael eu rhannu â'r Myfyrwyr Gynrychiolwyr a bod myfyrwyr yn cael gwybod am argymhellion yr arholwyr allanol yn ogystal â'r camau gweithredu a argymhellwyd gan y Gyfadran/Adran.

Monitro Blynyddol ar Gynlluniau a Ddysgir trwy Gwrs.

 

Cynllun Gweithredu ACF

Ystyried y canlyniadau cryno o gwestiynau meintiol yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF).

 

Cynnwys myfyrwyr yn natblygiad cynlluniau gweithredol i wella profiad y myfyrwyr ac ansawdd y cyfleoedd dysgu.

 

Gweithredu'n ddull o gau'r ddolen adborth trwy roi gwybod i fyfyrwyr beth yw'r tueddiadau cyffredinol sy'n deillio o farn myfyrwyr a'r newidiadau a wnaed o ganlyniad i hynny.

Holiaduron Cloriannu Modiwlau Semester 1 a Semester 2

Datblygu cynlluniau gweithredu i well sgoriau yn y dyfodol ac i'w hadrodd yn ôl i'r myfyrwyr ynglŷn â chamau gweithredu.

Paratoi am y flwyddyn ganlynol, gan gynnwys etholiadau