3.3 Cyflwyno Gwaith Cwrs

1. Mae dyddiadau cau gwaith ysgrifenedig yn fater y mae’r Brifysgol yn ei gymryd o ddifrif. Mae’n rhaid i’r myfyrwyr reoli eu hamser mewn modd cyfrifol er mwyn gallu cyflwyno’u gwaith yn brydlon.

2. Rhaid cyflwyno gwaith cwrs i’r adran yn unol â’r gofynion adrannol unigol a’r dyddiadau cau a gyhoeddwyd ganddi. Bydd gwaith a gyflwynir ar ôl y dyddiad cau yn cael marc sero.

3. Rhaid i fyfyrwyr wneud cais am estyniad os na allant gyflwyno’u gwaith cwrs yn brydlon am resymau na ellir eu hosgoi, drwy lenwi ffurflen Cais am Estyniad i Ddyddiad Cau Gwaith Cwrs. Mae’r ffurflen hon ar gael gan yr adrannau ac mae’n cynnwys cyngor manwl ynglŷn â’r amgylchiadau lle caniateir estyniad, hyd estyniadau, a beth i’w wneud os nad yw’r estyniad yn bosib neu os nad yw’n cael ei ganiatáu.

4. Oni nodir yn wahanol, dylid cyflwyno pob darn o waith cwrs testunol wedi’i baratoi ar brosesydd geiriau ar-lein. Mae hyn yn berthnasol i waith cwrs a gyflwynir ar lefel israddedig ac uwchraddedig drwy gwrs (yn cynnwys traethodau hir).  

5. Gellir gweld Polisi'r Brifysgol ar E-Gyflwyno yn: https://www.aber.ac.uk/cy/academic/e-submission/