Modiwlau Ymchwil Canolog

PhD llawn amser Disgwylir i’r holl fyfyrwyr PhD llawn amser gwblhau isafswm o 40 credyd mewn hyfforddiant ymchwil a ddarperir gan y sefydliad yn ystod y ddwy flynedd gyntaf. Disgwylir y caiff o leiaf 20 credyd eu hastudio yn y flwyddyn gyntaf, ac unrhyw gredydau sy’n weddill yn yr ail flwyddyn.
MPhil llawn amser Disgwylir i’r holl fyfyrwyr MPhil llawn amser gwblhau isafswm o 10 credyd mewn hyfforddiant ymchwil a ddarperir gan y sefydliad.
Gwyddorau Cymdeithasol (ESRC)

Disgwylir i fyfyrwyr PhD llawn amser astudio’r ddau Fodiwl Craidd (orfodol)

  • Quantitative Data Collection and Analysis (PGM1010)
  • Qualitative Data Collection and Analysis (PGM1710 neu PGM1120)

ynghyd ag o leiaf un modiwl arall o blith y rhestr lawn isod (gan sicrhau o leiaf 40 o gredydau)

Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) Disgwylir i fyfyrwyr PhD llawn amser yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau ddewis 40 o gredydau o blith y rhestr isod
Gwyddorau (BBSRC, EPSRC, MRC, NERC, STFC) Disgwylir i fyfyrwyr PhD llawn amser yn y Gwyddorau ddewis 40 o gredydau o blith y rhestr isod

 

Mae'r gofynion hyn yn cael eu penderfynu’n unol â maes ymchwil y myfyriwr unigol. Disgwylir i uwchraddedigion ymchwil drafod eu hymchwil yn y lle cyntaf gyda’u goruchwyliwr/adran, a phenderfynu i ba gylch gorchwyl mae eu hymchwil yn perthyn. Yna rhaid i’r myfyrwyr drafod pa fodiwlau fyddai’n fwyaf addas gyda’u goruchwylwyr cyn cofrestru arnyn nhw.

 

Mae Ysgol y Graddedigion yn rheoli 26 modiwl ymchwil canolog ar hyn o bryd. 

 

1.            Research Skills and Personal Development (PGM0120, PGM2210)

Nod y modiwl hwn yw rhoi sylfaen eang o wybodaeth i fyfyrwyr ymchwil yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol am amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy y gallant eu defnyddio mewn gwahanol gyd-destunau ymchwil. Bydd y modiwl yn trafod datblygiad personol, gan gynnwys sgiliau trafod a rhwydweithio, ysgrifennu academaidd, rheoli ymchwil, gweithio mewn tîm, ac ysgrifennu a chyflwyno papur mewn cynhadledd. Bydd sgiliau Technoleg Gwybodaeth, yn gyffredinol ac yng nghyd-destun eu cymhwyso i ymchwil, yn cael eu cynnwys hefyd.

2.            Sgiliau Ymchwil a Datblygiad Personol (MOR0120)

Nod y modiwl hwn yw rhoi i fyfyrwyr ymchwil ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy y gallant eu defnyddio mewn gwahanol gyd-destunau ymchwil. Bydd yn ymdrin â datblygiad personol, gan gynnwys sgiliau trafod a rhwydweithio, rheoli ymchwil, gweithio mewn tîm ac ysgrifennu a chyflwyno papur cynhadledd. Bydd hefyd yn ymdrin â sgiliau TG, yn bennaf mewn cyd-destun ymchwil, a materion penodol sy’n codi wrth ymgymryd ag ymchwil yn y Gymraeg, yn ddwyieithog neu’n amlieithog.

3.      Principles of Research Design (PGM0210)

Nod y modiwl hwn yw dysgu myfyrwyr ymchwil i ddeall egwyddorion sylfaenol cynllun a strategaeth ymchwil. Bydd yn eu galluogi i ddangos eu gallu: i ganfod a ffurfio eu cwestiynau ymchwil yn glir ac yn gryno, eu dadansoddi neu eu rhannu’n is-gyfresi o is-gwestiynau perthnasol, a, lle bo’n briodol, llunio damcaniaethau y gellir eu profi; esbonio pam mae eu cwestiynau ymchwil yn arwyddocaol yng nghyd-destun is-feysydd eu disgyblaeth/ymchwil, pa fath o gwestiynau ydynt yn epistemolegol, a pha fathau o ddata/deunyddiau neu seiliau dadleuaeth sydd eu hangen i ymdrin â’u cwestiynau; ac i gynhyrchu cynllun gweithredu realistig, gan roi sylw i unrhyw faterion cyfreithiol a moesegol y gallent ddod ar eu traws yn eu prosesau ymchwil.

4.      Ways of Reading  (PGM0410)

Cyflwyniad yw’r modiwl deuddydd hwn i wahanol ddulliau o ddehongli a dadansoddi testunau a mathau o ddisgwrs, gan gynnwys dogfennau hanesyddol a chyfoes, cyfryngau print a darlledu, deunydd llenyddol a thestunau cyfreithiol ac addysgol. Gan fod ffurfiau cyfoes ar gyfathrebu’n mynd yn fwyfwy amlfoddol, mae’r modiwl yn trafod agweddau geiriol a gweledol ar destunau ac yn ystyried rhai o’r ffyrdd y mae’r arwyddion geiriol a gweledol yn gysylltiedig â’i gilydd mewn gwahanol fathau o destunau a gwahanol sianelau cyfathrebu. Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i ymwneud â gwahanol ddulliau o ddadansoddi testun a disgwrs ac i ddatblygu dealltwriaeth o’r modd y mae’r dulliau hyn wedi’u hymgorffori mewn traddodiadau penodol o greu damcaniaeth.

5.            Dulliau Darllen (MOR0510)

Modiwl deuddydd dwys yw hwn sy’n rhoi cyflwyniad i wahanol ddulliau o ddehongli a dadansoddi testunau a gwahanol fathau o ddisgwrs, gan gynnwys dogfennau hanesyddol a chyfoes, y cyfryngau a’r gair llafar, deunydd llenyddol a thestunau cyfreithiol. Gan fod cyfathrebu cyfoes yn gynyddol amlfodd o ran ffurf, rhoddir sylw i’r dimensiynau gweledol a llafar mewn testun a’r cydgysylltiadau rhwng y gweledol a’r llafar mewn gwahanol fathau o destun a ffurfiau o gyfathrebu. Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i weithio gyda gwahanol ddulliau o ddadansoddi testunau a disgyrsiau. Byddant hefyd yn deall sut mae’r dulliau hyn yn perthyn i wahanol draddodiadau damcaniaethol.

 

6.      Advanced Quantitative Data Analysis Techniques (PGM0910)

Nod y modiwl hwn yw rhoi gwybodaeth eang i fyfyrwyr am amrywiaeth o sgiliau methodolegol a dadansoddol y gallant eu defnyddio mewn gwahanol gyd-destunau ymchwil. Mae’r modiwl wedi’i anelu at fyfyrwyr sydd eisoes wedi astudio technegau meintiol sylfaenol. Mae’r modiwl hwn yn trafod methodolegau econometrig y gellir eu defnyddio yng nghyd-destun astudiaeth PhD yn y gwyddorau. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddi cyfresi amser uwch, methodoleg astudio digwyddiadau a mesur perfformiad. Bydd sesiynau ymarferol yn dysgu myfyrwyr sut i ddefnyddio’r technegau, gan gynnwys sut i ddefnyddio’r meddalwedd perthnasol.

 

 7.      Quantitative Data Collection and Analysis (PGM1010)

Nod y modiwl hwn yw rhoi gwybodaeth eang i fyfyrwyr am amrywiaeth o sgiliau methodoleg a dadansoddi y gallant eu defnyddio mewn gwahanol gyd-destunau ymchwil. Yn ogystal â dysgu’r hanfodion i fyfyrwyr am egwyddorion sylfaenol methodoleg ymchwil ansoddol, bydd y modiwl yn (i) edrych ar sut y gellir disgrifio’r data, (ii) cyflwyno amrywiaeth o brofion ystadegol sy’n cael eu defnyddio’n rheolaidd, a (iii) archwilio ystyr y canlyniadau o safbwynt y cwestiwn ymchwil a osodir. Bydd y modiwl yn cynnwys darlithoedd, yn ogystal â gwaith ymarferol yn y labordy gan ddefnyddio pecyn ystadegol priodol.

 

 

8.      Qualitative Data Collection and Analysis   (PGM1120)

Nod y modiwl hwn yw rhoi gwybodaeth eang i fyfyrwyr am amrywiaeth o sgiliau ansoddol, yn fethodolegol a dadansoddol, y gallant eu defnyddio mewn gwahanol gyd-destunau ymchwil. Mae’r cwrs wedi’i lunio i ddysgu’r hanfodion i fyfyrwyr am egwyddorion sylfaenol methodoleg ymchwil ansoddol. Bydd yn (i) cyflwyno i’r myfyrwyr y prif ddulliau o gasglu a dadansoddi data ansoddol, (ii) dangos sut mae data ansoddol yn cael ei adeiladu a’i ddehongli’n ymarferol gan yr ymchwilydd a (iii) meithrin dealltwriaeth o’r ystyriaethau ymarferol ac epistemolegol sy’n codi wrth gasglu data ansoddol. Bydd y pynciau yn cynnwys cynllunio holiaduron, technegau cyfweld, cynllunio arolygon a dulliau o ddadansoddi data ansoddol a dulliau cymysg.

 

 

9.    Manuscript Skills: Post Medieval Palaeography and Diplomatic (PGM1210)

Mae’r modiwl hwn yn ystyried datblygiad hanesyddol llawysgrifen (palaeograffeg) ym Mhrydain rhwng tua 1450 a thua 1800, nodweddion mathau penodol o lawysgrifen, egwyddorion trawsgrifio a dulliau golygyddol eraill, a datblygiad ffurf gyffredin mewn dogfennau ffurfiol (diplomateg). Datblygir sgiliau ymarferol a thechnegol mewn darllen a thrawsgrifio, gan roi’r ddamcaniaeth ar waith yn ymarferol drwy ddefnyddio amrywiaeth eang o lawysgrifau o dan arweiniad gofalus.

 

10.    Using Manuscript Sources for Medieval Studies: Palaeography, Diplomatic and Context (PGM1420)

Er mwyn gallu darllen, dehongli a thrawsgrifio’r ffynonellau a ysgrifennwyd â llaw sydd wedi goroesi o’r cyfnodau canoloesol a modern cynnar, mae’n rhaid i fyfyrwyr ac ymchwilwyr gael dealltwriaeth dda o’r mathau penodol o lawysgrifen a ddefnyddid yn y cyfnodau hynny yn ogystal â deall bod gan ddogfennau ffurfiol elfennau arwyddocaol o ‘ffurf gyffredin’ sy’n rheoli eu strwythur a’u geiriad cyffredinol ac sy’n adlewyrchu eu swyddogaethau o fewn y cyd-destun gweinyddol y’u lluniwyd ynddo. Mae angen tri maes o wybodaeth i ymdrin â’r materion hyn: palaeograffeg (astudio hen lawysgrifen), diplomateg (astudio ffurf a strwythur dogfennau swyddogol), a hanes gweinyddol (sy’n rhoi’r cyd-destun y crewyd dogfennau a thestunau eraill ynddo). Mae’r modiwl hefyd yn rhoi cymorth ar gyfer darllen a deall Lladin ac ieithwedd hynafol. DS: Bydd myfyrwyr nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth flaenorol am Ladin yn gorfod cofrestru ar gyfer y modiwl HYM2120 Latin for Postgraduates, a mynychu’r sesiynau perthnasol.

 

 11.     Latin for Postgraduates (HYM2120)

Mae’r modiwl hwn wedi’i anelu at y myfyrwyr hynny nad oes ganddynt lawer o wybodaeth, neu ddim gwybodaeth o gwbl, am Ladin, ac mae’n cael ei ddysgu dros ddau semester. Yn y semester cyntaf, bydd y pwyslais ar ramadeg, cystrawen a geirfa Ladin sylfaenol. Y syniad yw rhoi digon o gefndir ichi fel y byddwch, gydag arweiniad llyfr gramadeg a geiriadur, yn gallu ymdrin â ffynonellau cynradd â rhywfaint o hyder. Yn yr ail semester byddwch yn symud ymlaen o drafod yr hanfodion i ymdrin â ffynonellau cynradd yn yr iaith wreiddiol. Y nod yw dangos sut gallwch roi’r strwythurau ac egwyddorion Lladin sylfaenol y gwnaethoch eu dysgu yn ystod y semester cyntaf ar waith. Bydd y modiwl hwn yn eich dysgu sut i adnabod yr elfennau a ddefnyddir i lunio testun a bydd hyn, yn ei dro, yn ei gwneud hi’n llawer haws ichi gyfieithu a deall deunyddiau Lladin. Bydd hefyd yn caniatáu ichi gael yr ymarfer a magu’r hunanhyder y bydd arnoch eu hangen i wneud gwaith ymchwil uwch ym maes hanes canoloesol, a hefyd i ymdrin â’r mathau o ddeunyddiau y byddwch yn debygol o ddod ar eu traws wrth weithio ym maes archifau, amgueddfeydd neu’r diwydiant treftadaeth.

 

 

12.    Research Skills and Personal Development for Scientists (PGM1520, PGM2310)

Nod y modiwl hwn yw rhoi i fyfyrwyr ymchwil yn y Gwyddorau wybodaeth eang am amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy y gallant eu defnyddio mewn gwahanol gyd-destunau ymchwil. Bydd y modiwl yn trafod datblygiad personol, gan gynnwys sgiliau trafod a rhwydweithio, ysgrifennu academaidd, rheoli ymchwil, gweithio mewn tîm ac ysgrifennu a chyflwyno papur mewn cynhadledd. Mae’r modiwl hefyd yn cwmpasu sgiliau TG, yn gyffredinol ac wedi’u cymhwyso i ymchwil.

 

 

13.    Public Engagement and Impact (PGM1610)

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae RCUK wedi rhoi pwyslais ychwanegol ar bwysigrwydd ymwneud â’r cyhoedd ac effaith gyhoeddus ymchwil a bydd y modiwl hwn yn caniatáu i fyfyrwyr PhD archwilio agweddau allweddol. Cynhelir y modiwl mewn dwy ran. Bydd y rhan gyntaf yn weithdy undydd dwys. Bydd hwn yn dechrau gyda nifer o sesiynau a “ddysgir” er mwyn cyflwyno agweddau ar ymwneud â’r cyhoedd ac effaith gyhoeddus. Dilynir y sesiynau a “ddysgir” hyn gan sesiwn ymarferol â’r nod o greu deunydd i ymwneud â’r cyhoedd (agweddau testun a gweledol). Yn sesiwn olaf y gweithdy cyntaf bydd canlyniadau’r sesiwn flaenorol yn cael eu cyflwyno a’u trafod. Bydd ail ran y modiwl yn gyfraniad i ddigwyddiad cyswllt â’r cyhoedd. Y drefn arferol ar gyfer hyn fydd arddangosfa i’r cyhoedd yn gyffredinol (e.e. yng Nghanolfan y Celfyddydau neu’r Hen Goleg), â’r disgwyliad y bydd pob myfyriwr PhD yn cyfrannu arddangosfa weledol/testun ac yn ei chyflwyno yn y derbyniad agoriadol.

 

 

14.    Qualitative Data Collection and Analysis   (PGM1710)

Mae’r modiwl hwn yn fersiwn 10 credyd o PGM1120. Ei nod yw rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr am amrywiaeth o sgiliau ansoddol, yn fethodolegol a dadansoddol, â’r sesiynau’n cael eu dewis o ddetholiad o bynciau, yn dibynnu ar anghenion y myfyriwr. Mae’r cwrs wedi’i lunio i ddysgu’r hanfodion i fyfyrwyr am egwyddorion sylfaenol methodoleg ymchwil ansoddol. Bydd yn (i) cyflwyno i’r myfyrwyr rai dulliau o gasglu a dadansoddi data ansoddol, (ii) yn dangos sut mae data ansoddol yn cael ei adeiladu a’i ddehongli’n ymarferol gan yr ymchwilydd a (iii) yn meithrin dealltwriaeth o’r ystyriaethau ymarferol ac epistemolegol sy’n codi wrth gasglu data ansoddol. Gall y pynciau gynnwys cynllunio holiaduron, technegau cyfweld, cynllunio arolygon a dulliau o ddadansoddi data ansoddol.

 

 

15. Ways of Working (PGM1810)

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth o feysydd ymchwil, methodolegau a deilliannau sy’n berthnasol i astudiaethau uwchraddedig annibynnol o fewn i fframwaith ehangach ymchwil ysgolheigaidd yn yr Athrofa Llenyddiaeth, Ieithyddiaeth a’r Celfyddydau Creadigol. Bydd y modiwl yn rhoi cipolwg i fyfyrwyr ar ffyrdd penodol o weithio ar lefel uwchraddedig yn ogystal ag ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r rhyngweithio a’r cysylltiadau rhwng meysydd pwnc sy’n wahanol ac eto’n gyffredin. Gall y meysydd hyn gynnwys gwleidyddiaeth cyfieithu yn ogystal â’r defnydd mwy ymarferol o gyfieithu, cyfieithu yn seiliedig ar ymarfer rhwng dulliau (testun/delwedd/gwrthrych ac ati) a’r cyfryngau (ffilm/print/perfformiad ac ati) a hefyd rhwng y gwahanol gyfnodau hanesyddol. Mae astudio’r Diwydiannau Creadigol a Chynhyrchu Creadigol yn elfen bwysig arall o ymchwil ysgolheigaidd yn yr Athrofa Llenyddiaeth, Ieithyddiaeth a’r Celfyddydau Creadigol, yn cynnwys astudio datblygiadau digidol a thechnegol o ran eu dylanwad ar brosesau presennol cynhyrchu cradigol mewn theatr, ffilm, teledu ac astudiaethau llenyddol ac iaith. Mae’r Athrofa hefyd yn ymwneud â threftadaeth ddiwylliannol a chynhyrchu diwylliannol, a’r cwestiynau sy’n ymwneud â derbyn a throsglwyddo treftadaeth ddiwylliannol ac ieithyddol, swyddogaeth cynhyrchu diwylliannol ar y cyd yn y cyfnewid diwylliannol creadigol hwn a phynciau’r cof, traddodiad, cynrychiolaeth, adfywio ac adnewyddu. Mae Tirwedd a’r Amgylchedd yn elfen arall o ymchwil ysgolheigaidd sy’n cael ei mynegi drwy wahanol ddulliau o arferion llenyddol a pherfformiadol, ond sydd hefyd yn estyn allan tuag at ymgysylltu athronyddol â syniadau delweddu, dychmygu a phrofi syniadau daearyddol, diwylliannol, emosiynol ac ysbrydol ynghylch gofod a lle. Gwneir proffil o gyfres o fyfyrwyr yn eu trydedd flwyddyn neu fyfyrwyr ôl-ddoethurol (lle mae gennym Gymrodyr Creadigol neu’u tebyg sydd newydd gwblhau astudiaethau PhD) er mwyn adnabod eangder a chyfoeth y sgiliau ymchwil a’r methodolegau sydd ar waith ar draws yr Athrofa ar lefel PhD. Bydd y prosiectau yn canolbwyntio ar ymarfer fel ymchwil ac ymarfer cyfansoddol a chreadigol o wahanol fathau er mwyn cynnig math gwahanol o brofiad i’r hyn a gynigir gan Ddulliau Darllen (MOR0510) / Ways of Reading (PGM0410) ond heb hepgor dulliau mwy traddodiadol, llenyddol yn gyfan gwbl.

 

16. Leadership for Researchers (PGM1910)

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno pwnc arweinyddiaeth i ymchwilwyr uwchraddedig ac i ddefnyddio syniadau am nodweddion, arddull ac ymddygiad arweinyddiaeth yng nghyd-destun y broses ymchwilio. Mae’r modiwl hwn wedi’i gynllunio ar gyfer darparu cynnwys dewisol o fewn i’r rhaglen HY ar gyfer myfyrwyr ymchwil uwchraddedig. Pwrpas y modiwl hwn yw cyflwyno ymchwilwyr uwchraddedig i ystod a modelau arweinyddiaeth, defnyddio’r modelau hyn yng nghyd-destun rheoli ac arwain termau ymchwil, a rhoi’r cyfle i fyfyrwyr archwilio drwy arddull ac ymddygiad arwain dysgu drwy brofiad.

 

 

17. Political Research, Philosophy, Methods and Applications (IPM2120)

Nod y cwrs hwn yw gwneud myfyrwyr yn gyfarwydd â’r broses o wneud gwaith ymchwil uwch yn y gwyddorau gwleidyddol a chysylltiadau rhyngwladol. Mae’r cwrs yn cynnwys nifer o’r themâu a drafodir yn y rhaglen hyfforddiant ymchwil generig ac yn eu trafod o safbwynt y gwyddorau gwleidyddol. Bwriedir rhoi’r offerynnau angenrheidiol i fyfyrwyr fel y byddant yn deall ymchwil wleidyddol empiraidd yn dda, yn ogystal â darparu cyfres soffistigedig o sgiliau ymchwil sy’n angenrheidiol er mwyn cwblhau ymchwil ar lefel uwchraddedig. Fe’i cynlluniwyd i ddarparu addysg uwch drylwyr wrth ddefnyddio, gwerthfawrogi a deall ystod o ddulliau ymchwil sy’n berthnasol i ffenomena gwleidyddol. Mae’n trafod safbwyntiau meintiol ac ansoddol ac yn pwysleisio angenrheidrwydd y ddau fath o ddadansoddi.

 

 

18. Research Skills in Mathematics, Physics and Computer Science (PGM2010)

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno gwybodaeth eang i fyfyrwyr PhD o ystod o sgiliau sy’n benodol i’r pwnc y gallant eu defnyddio mewn amrywiaeth o ddiddordebau ymchwil. Bydd yn datblygu’n benodol allu myfyrwyr i wneud prosiectau ymchwil annibynnol. Bydd pob un o adrannau cyfansoddol yr Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg yn annog, darparu, a monitro hyfforddiant sy’n benodol i’r ddisgyblaeth ar gyfer myfyrwyr ymchwil yn yr Athrofa. Oherwydd natur amrywiol y gwaith ymchwil sy’n digwydd yn yr Athrofa – arbrofol, rhifyddol a damcaniaethol, er enghraifft – mae ystod o weithgareddau wedi’u cynllunio, a dylai myfyrwyr ddewis y rhai sydd fwyaf perthnasol i’w gwaith.

 

19. Statistics for Experimental Scientists (PGM2110)

Nod y modiwl hwn yw darparu dealltwriaeth o egwyddorion cynllunio ymchwil, y gallu i ddadansoddi data yn ystadegol cyn dehongli’r hyn a ddadansoddwyd, sy’n hanfodol i’r Gwyddorau. Mae’r modiwl hwn yn datblygu egwyddorion ystadegol sylfaenol a drafodwyd ar lefel israddedig ac yn datblygu gweithdrefnau sy’n berthnasol i feysydd pwnc gwyddoniaeth. Mae’r modiwl yn cynnwys cyfres o unedau e-ddysgu hunangynhaliol a ddysgir yn gyfan gwbl drwy Blackboard ond gyda chymorth gweithdai dewisol i gynnig cymorth, yn ôl yr angen. Bydd craidd o unedau gorfodol yn atgyfnerthu elfennau ystadegau sylfaenol a bydd ystod ehangach o dechnegau uwch ar gael i fyfyrwyr ddewis o’u plith, yn unol â’u cynllun astudio a phwnc eu traethawd hir. Cyflwynir y technegau ystadegol gan ddefnyddio SPSS, pecyn ystadegol sy’n cael ei gefnogi’n llwyr gan y Brifysgol.

 

 

20. Research Seminar Skills in the Life Sciences (PGM2410)

Nod y modiwl hwn yw rhoi gwybodaeth eang i fyfyrwyr am ystod o sgiliau pwnc-benodol y gallant eu defnyddio mewn amrywiaeth o ddiddordebau ymchwil. Bydd yn datblygu’n benodol allu myfyrwyr i werthfawrogi perthnasedd ymchwil y tu hwnt i’w maes pwnc uniongyrchol. Mae IBERS yn trefnu cyfres o seminarau ymchwil wythnosol, yn cynnwys siaradwyr o Brifysgol Aberystwyth (IBERS yn bennaf ond hefyd yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear a.y.y.b.) a siaradwyr gwadd allanol. Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy’n dilyn y modiwl hwn fynychu o leiaf 12 o’r seminarau hyn yn ystod semestrau 1 a 2, a chyflwyno crynodebau 300 gair ar gyfer chwech ohonynt.

 

 

21. Grants Development Workshops (PGM2510)

Mae’r modiwl hwn wedi’i anelu ar gyfer datblygu grant ymchwil a bydd yn rhoi ymwybyddiaeth i fyfyrwyr o’r broses gyflawn ar gyfer gwneud hynny, yn cynnwys trafod y broses ysgrifennu, dealltwriaeth o’r cyrff cyllido, y dogfennau a’r gofynion ariannol, a’r broses asesu gan banel.

 

 

22. Reading and Writing Development Group (PGM2610)

Mae’r modiwl hwn yn rhoi profiad i fyfyrwyr o ddarllen, trafod ac asesu cyhoeddiadau ac ymchwil yn feirniadol. Gellir hefyd drafod ysgrifennu adolygiad beirniadol o lenyddiaeth. Disgwylir y bydd myfyrwyr yn cymryd rhan weithredol yn y broses ddatblygu ac yn cyfrannu i’r modiwl a’r broses werthuso.

 

 

23. Theoretical Foundations of Research in Law and Criminology (PGM2710)

Mae’r modiwl hwn yn cynnig gorolwg a thrafodaeth ar sail ddamcaniaethol y Gyfraith a Throseddeg fel disgyblaethau astudio ac ymchwilio. Mae’n egluro sut mae meysydd pwnc y gyfraith a ‘gwyddor droseddol’ wedi’u damcaniaethu a’u datblygu yn nisgwrs y Gorllewin ac yn nodi’r prif dueddiadau wrth drafod a dadlau’n feirniadol heddiw. Trwy gynnig cipolwg a dealltwriaeth o’r sail ddamcaniaethol a’r strwythur sydd wrth wraidd y meysydd pwnc hyn, mae’n galluogi ymchwilwyr i werthfawrogi rôl a dulliau penodol y Gyfraith a Throseddeg fel disgyblaethau ym meysydd ehangach y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.

 

 

24. Skills in Bioinformatics for Biologists (PGM2810)

Daw sgiliau biowybodeg yn fwyfwy pwysig i uwchraddedigion ac mae myfyrwyr uwchraddedig IBERS wedi tynnu sylw at hynny, gan awgrymu bod hwn yn faes y dylid darparu mwy o hyfforddiant ar ei gyfer. Mae’r modiwl hwn yn mynd i’r afael â hynny trwy gynnig modiwl Biowybodeg i fyfyrwyr uwchraddedig sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddewis y pwnc mwyaf perthnasol i’w gwaith o blith ystod o fodiwlau sy’n bodoli eisoes.

 

25. The Research Writing programme (PGM2910)

Mae’r Rhaglen Ysgrifennu Ymchwil wedi’i hanelu at fyfyrwyr PhD yn eu hail flwyddyn. Mae’n canolbwyntio ar amrywiaeth o faterion strwythurol ac arddulliadol o fewn y broses o ysgrifennu ymchwil. Mae’n ystyried yr ystod o gynulleidfaoedd y gallasai’r ymgeiswyr fod yn ysgrifennu ar eu cyfer a’r mathau gwahanol o gynnyrch ymchwil a digwyddiadau cyhoeddus y gallasant fod yn ysgrifennu ar eu cyfer. Mae’n arbennig o addas i fyfyrwyr sydd hanner ffordd drwy eu gwaith ymchwil, ond sy’n dal i ystyried dewisiadau a dulliau ar gyfer gorffen y traethawd ymchwil a dogfennau perthnasol. Anogir yr ymgeiswyr i fyfyrio ar eu strategaethau a’u harddulliau ysgrifennu eu hunain trwy gyfrwng cyfres o seminarau a gweithdai a chyflwyniadau gan arbenigwyr ysgrifennu yn y brifysgol. Trwy’r rhaglen bydd yr ymgeiswyr yn atgyfnerthu beth sydd eisoes yn gweithio yn eu gwaith ysgrifennu ac yn ystyried strategaethau newydd neu addasedig ar gyfer datblygu eu gwaith ysgrifennu ymhellach.

 

26. Entrepreneurship for Research Students (PGM3310)

Bydd y modiwl hwn yn arfogi’r myfyrwyr ymchwil â gwybodaeth am entrepreneuriaeth, a fydd, fwy na thebyg, yn gysylltiedig â’u prosiect ymchwil eu hunain. Bydd y modiwl yn datblygu cyfres o sgiliau generig (e.e. ysgrifennu cynigion) ac yn cymhwyso’r rhain i ddatblygiadau entrepreneuriaeth. Mae’n ymdrin ag agweddau damcaniaethol ac ymarferol. Mae’r modiwl yn gymysgedd o wybodaeth gefndirol, rhannu profiadau a gwaith ymarferol a fydd yn cyfuno i greu drafft o gynnig busnes a digwyddiad tebyg i Dragon’s Den.