Amdanom ni

Croeso i Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth. Ry'n ni'n adran fechan ond sefydliedig o oddeutu 800 o fyfyrwyr.

Golyga hyn ein bod yn dod i adnabod ein myfyrwyr fel unigolion, ac yn gallu cynnig cefnogaeth unigrwy. Agorwyd yr adran ym 1901, fel adran gyfreithiol - y gyntaf yngh Nghymru, ac ymhlith y cyntaf yn y Deyrnas Unedig. Ers hynny rydym wedi ychwanegu troseddeg i'n portffolio o gyrsiau.Mae'r holl gynlluniau gradd a gynigir gan yr Ysgol wedi'u cynllunio'n ofalus er mwyn sicrhau bod myfyrwyr y flwyddyn gyntaf, a fydd efallai heb astudio'r pwnc o'r blaen, yn cael cyflwyniad trylwyr i'r egwyddorion sylfaenol a'r fethodoleg.

Datblygir ymhellach ar y sylfaen gadarn hon yn y blynyddoedd wedyn wrth i chi arbenigo ar un maes neu gyfuno'ch astudiaethau â disgyblaeth arall. Rydym yn flaengar iawn o ran y pynciau rydym yn eu dysgu a sut rydym yn eich dysgu. Ymdriniwn â phynciau llosg ein cymdeithas, megis yr amgylchedd, ymddygiad troseddol, y rhyngrwyd, datblygiadau gwyddonol, plismona, hawliau dynol a charchardai.

 

Y Gyfraith

Ry'n ni'n cynnig cyrsiau gradd yn Y Gyfraith (M100, M101, M103) ar gyfer y sawl sydd am fynd i mewn i un o'r proffesiynau cyfreithiol fel cyfreithiwr neu bargyfreithiwr, cyrsiau gradd thematig mewn Cyfraith Droseddol (M131) Cyfraith Ewropeaidd (M120), Cyfraith Hawliau Dynol (M990) a Chyfraith Busnes (M120) ar gyfer y sawl sydd yn dymuno mynediad i mewn i'r proffesiynau cyfreithiol, neu sydd am fod a chenfdir cyfreithiol er mwyn dilyn gyrfa yn y sector cyfiawnder troseddol, mudiadau hawliau dynol neu fyd busnes.

Ey'n ni hefyd yn cynnig cyrsiau mewn cyfraith ar y cyd a phynciau eraill - Gwleidyddiaeth, Gwleidyddiaeth Rhyngwladol  (M1LF), Rheolaeth a Busnes (M1N1), Troseddeg (M1M9) a Chymraeg (M1Q5). Mae'r cynlluniau hyn yn arbennig o addas ar gyfer y sawl sydd am gyfuno astudio'r gyfraith gyda phwnc arall.

Er y gallech fod wedi astudio'r gyfraith cyn cychwyn yn y brifysgol, cynlluniwyd ein cynlluniau gradd er mwyn sicrhau y bydd myfyrwyr y flwyddyn gyntaf i gyd yn derbyn cyflwyniad trylwyr i sgiliau cyfreithiol a fydd yn eich galluogi i astudio'r pwnc mewn mwy o ddyfnder yn y blynyddoedd olynnol.

Troseddeg

Y mae troseddeg yn bwnc eang. Yma yn Aberystwyth, mae'n ymagwedd at astudio troseddeg yn adeiladu ar seiliau cyfraith a seicoleg.Mae ein cynllun gradd troseddeg yn caniatau i chi ymchwilio'r system cyfianwnder troseddol, a'i effaith ar y sawl a'u cyhuddir o drosedd, ac a'u canfyddir yn euog, yn ogystal a'r sawl a effeithir gan ymddygiad troseddol. Mae'r cwrs yn rhoi sail gref i chi i ymchwilio ymddygiad troseddol, a sut caiff ymchwil ar droesddu eu gyflawni, ynghyd a beth yw crydferau a gwendidau'r ymchwil hwnnw. I'r sawl ohonoch sydd yn ymddiddori'n helaethach yn pam mae pobol yn troseddu, cynigia ein cwrs gradd mewn Troseddeg a Seicoleg Gymhwysol yn cynnig safbwynt sydd a gogwydd mwy Seicolegol i'r cwestiw hwn. Mae ein cynlluniau gradd mewn troseddeg yn darparu sylfaen gref ar gyfer gyrfaoedd mewn heddlua, gwasanaethau cymdeithasol a phrawf, ynghyd a llunio polisi ar raddfa leol a chenedlaethol.

Beth mae gradd mewn Cyfraith neu Droseddeg yn Aberystwyth yn olygu?

Y mae gradd mewn cyfraith neu droseddeg yn uchel ei barch ledled y byd. Sefydlwyd Adran Gyfraith Prifysgol Aberystwyth ym 1901, ac ers hynny rydym wedi addysgu pobol sydd wedi  mynd i swyddi nodedig, pobol sydd wedi arloesi yn eu maes yn ogystal â phobol sydd wedi dylanwadu mewn modd gwerthfawr ar y bobol o’u cwmpas, hyd yn oed os na chofnodwyd m’ohonynt yn y llyfrau hanes. Er enghraifft, aeth Iris De Freitas, a raddiodd o’r adran ym 1927, ymlaen i fod y fenyw gyntaf i ymarfer y gyfraith yn y Caribi. Yr oedd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cynulliad Cenedlaethol Cymru o 2009-2018 hefyd yn fyfyriwr o Aberystwyth. Ond rydym hefyd wedi addysgu unigolion sydd wedi mynd ymlaen i weithio fel cyfreithwyr mewn cwmniai bach a mawrion, bargyfreithwyr, athrawon, heddweision, darlithwyr, newyddiadurwyr, cyflwynwyr teledu, gweithwyr cymdeithasol, swyddogion prawf, ac hyd yn oed actorion. Fe gychwynon nhw eu taith yn Aberystwyth.

Ble mae'n arwain?

Mae ein cynlluniau israddedig yn eang yn rhychwant y pynciau a gynigir. Rydym yn cynnig cyfle I astudio pwnc unigol (cyfraith, troseddeg), neu y pynciau hynny ar y cyd â phynciau eraill – cyfraith gydag is-bwnc, neu droseddeg ar y cyd â Seicoleg. Y mae graddedigion o’r adran wedi mynd ymlaen I gymhwyso fel cyfreithwyr a bargyfreithwyr, heddweision, gweithwyr cymdeithasol, newyddiadurwyr, bancwyr, athrawon a swyddogion prawf.

Adnoddau

Mae ein adnoddau yn cynnwys:

  • Llyfgell Hugh Owen – sydd yn cynnwys casgliad eang o adnoddau cyfreithiol, llyfrau, cyfnodolion ac adroddiadau cyfreithiol, gyda darpariaeth eange mewn cyfraith ryngwladol, 200 o fannau astudio, ystafelloedd astudio unigol a grwp, ystafelloedd cyfrifiadur, mynediad diwifr at y we, desgiau cymorth cyfrifiadurol a llyfgell, a llyfrgellydd cyfreithiol arbennigol;
  • Adnoddau Cyfrifiadura – mewn 26 lleoliad, gyda 13 o’r rhainy bob amser ar gael ar gyfer gaith unigol yn ogystal â dros 40,000 o gylchgronnau electronig ar gyfer ymchwil cyfreithiol a troseddegol, a basdatau arbennigol megis Lexis and Westlaw: a ddefnyddir yn fasnachol ledled y byd;
  • Llyrfgell Genedlaethol Cymru – un o ond 5 llyfgell hawlfraint yn y DU, ac sydd yn derbyn un copi o bob llyfr a gyhoeddir.

Beth ddweud ein myfyrwyr am ein staff?

Dr Brendan Coyle, Darlithydd mewn Troseddeg

“Mae Dr Brendan Coyle wedi gwneud i mi garu troseddeg. Astudiais ei fodiwl 'Heddlu, Heddlua a Chymdeithas.' Roedd bob sesiwn yn llawn ecni ac yn hwyl. Roedd e'n gwneud ymdrech dda i ennyn brwdfrydedd gan y dosbarth, ac i sicrhau fod pawb yn deall. Roedd e wir yn gwneud pob darlith yn sbort. Roedd seminarau lawn cystal. Roedd trafodaethau grwp mawr a bach er mwyn datblygu gwybodaeth. Roedd e'n bleser i gael fy nysgu ganddo. Diolch am wneud i mi garu fy ngwrs gradd."

Yr Athro Ryszard Piotrowicz, Athro yn y Gyfraith

“Mae gan y darlithydd wir frwdfrydedd ym y pynciau mae'n ddarlithio ar ar gyfer darlithio yn gyffredinol. Mae ei nodiadau darlith yn fanwl ac yn cydfynd yn dda a'i arddull addysgu. Mae'n ennyn bwrdfrydedd myfyrwyr drwy'r darlithoedd ac wastad yn barod i ateb cwestiynnau. Yn ogystal a trafod y gyfraith, mae'n perthnasu hynny i eitem gyfredol ar y newyddion ar ddechrau'r ddarlith. Mae e hefyd yn defnyddio ei wybodaeth o gyfraith rhyngwladol er mwyn cymrhau'r cyfraith yng Nghymru a Lloegr efo'r gyfraith mewn gweldydd eraill. Mae Ryszard wastad yn gwneud darlith yn ddiddorol, diddanol a chyda ambell i job neu sylw doniol."

Dr Ffion Llewelyn, Darlithydd yn y Gyfraith

“Mae Ffion yn cymryd diddordeb personol yn ei myfyrwyr, ac yn gwiethio'n galed i sicrhau eu bod yn ffynnu tra yn y brifysgol. Y llynedd cefais flwyddyn anodd oherwydd amgylchiadau personol a iechyd. Roeddwn yn barod i roi'r gorau i'f astudiaethau, ond ar ol mynd i weld Ffion, roedd hi wir yn dangos consyrn, ac ymderchodd i ymchwilio i mewn i beth byddai fy opsiynau. Eleni mae hi wedi bod yr un mor gefnogol. Mae hi wedi mynd dros bob papur arholiad a thraethawd efo fi er mwyn egluro i mi sut i wella. Mae wedi cymryd diddordeb nid yn unig yn fy ngwaith academaidd ond hefyd yn fy nyfodol a sut gallai aneli'n uwch. Mae ei chonsyrn wedi mynd tu hwnt i f'astudiaethau. Hebbdi ni byddwn wedi dychwelyd mae'n debyf ac felly am hyn rwy'n teimlo fod Ffion yn haeddu enill gwobr tiwtor y flwyddyn. Rwyf wedi goresgyn cyfnod anodd y semester dwetha oherwydd salwch, a ni fyddwn wedi gallu dychwelyd at f'astudiaethau heb gymorth Ffion Llewelyn.”

Beth ddwed ein myfyrwyr?

Andrew James 

"Y mae'r gyfraith yn bwnc heriol sydd yn ehangu fy ngwybodaeth yn ddyddiol, a dyma pam rwy'n ei garu. Diolch i;r staff gwych a'r adnoddau arbennig sydd ar gael i fyfyrwyr, dyw'r sialens erioed yn un rwyf wedi deimlo sydd tu hwnt i mi. Mae Aberystwyth yn dref gret, yn berffaith i bob math o berson. Mae'n cynnig rhywbet i bawb, ac allai feddwl am unlle gwell i wneud ffrindiau da. Mae'r dref yn braf a chroesawgar, a phan fo'r haul yn tywynnu, does nunlle arall y n y byd yr hoffwn i fod."

Katie Jayne Mansell

"Dewisais astudio'r radd LLB gan mod i eisiau hyfforddi i fod yn gyfreithwraig. Un o'r pethau sy'n wych yw'r ystod o fodiwlau a gynigir, ac os nad y'n nhw ar gael bob blwyddyn, fel sydd yn wir am rai modiwlau, maent ar gael bob yn ail flwyddyn, felly rydych yn sicr o gael y cyfle i astudio beth y'ch chin fymuno. Mae'r staff yn gyfeillgar ac yn hawdd siarad a hwy, felly mae unrhyw broblemau neu gwestiynau sydd gennych yn sicr o gael eu datrys yn gyflym ac yn hawdd. Er bod y gwaith yn galed, mae e werth e yn y pen draw, ac fe gewch chi hwyl ar enill profiad ar y ffordd."

William Pryce

"Mae'r cyfuniad o gwrs gwych a thref hardd yn berffaith.Rwyf wedi caru astudio'r gyfraith yn Aberystwyth dros y dair blynedd dwetha. Er ei fod wedi bod yn waith caled a blinedig, mae e wedi bod yn hwyl ac yn heriol hefyd. Mae'r staff, y tiwtoriaid a;r darlithwyr y gyd yn hynod glen a chymwynasgar, ac yn malio am yr adran a sut caiff y pwnc ei ddysgu. Mae'r llyfgell yn cynnwys bob dim y'ch chi angen, felly does dim angen mtynd yn bell. Mae'r cyfraith yn denu gymaint o wahanol bobol, gwahanol bersonoloaethau o gefndiroedd gwahanol, ac mae treulio 3 blynedd yn eu cwmni yn gret. Mae dewis da o fodiwlau."

 Robert Wade 

"Mae troseddeg yn bwnc hynod ddiddorol, gan gyfuno sawl elfen megis hanes a seicoleg er mwyn egluro trosedd a'r sustem cyfiawnder trosseddol. Mae ystod da o fodiwlau i'w dewis, gan gynnwys elfennau troseddeg, dioddefwyr a rheoli ac atal troseddu." 

Lois Nash 

Dechreuais fy nghwrs israddedig yn y Gyfraith yma yn Aberystwyth yn 2015. Cefais y cyfle i gyflwyno fy nghais ar gyfer y ddoethuriaeth ar ddiwedd fy nghwrs israddedig, ar y pwnc Lladdiad: Gwerthusiad Feirniadol o ddatblygiad Llofruddiaeth, Dynladdiad a Babanladdiad. Byddaf yn edrych ar Papur Comisiwn y Gyfraith yn ymwneud â'r pwnc, er mwyn edrych ar sefyllfa blaenorol y gyfraith, y cynigion roddwyd yn y Papur Comisiwn, a pham nad yw'r gyfraith wedi cael ei ddiwygio, er fod problemau wedi eu darganfod.

Dewisais aros yn Aberystwyth oherwydd y safon dysgu anhygoel. Roedd hefyd yn hynod lwcus i ennill Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn arianu y cwrs a chael cyflwyno fy ymchwil yn y Gymraeg.

Beth i’w ddisgwyl o fywyd myfyriwr yn Aberystwyth?

Y mae Aberystwyth yn le sydd yn ennyn ffyddlondeb y sawl sydd yn graddio yma. Y mae’n le mae pobol yn hiraethu amdano wedi ymadael. Y mae’r bobologaeth o fyfyrwyr yn rhan bwysig o gymuned y dref, ac mae hyn yn rhoi naws gyfeillgar ond bywiog i’r dref nad yw mor amlwg mewn dinasoedd mwy. O dref fychan, mae digonedd i’w wneud, o weithgareddau myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr i gweithgareddau yn y Ganolfan Gelfyddydau. Mae cymdeithasau ar gyfer pob math o hobiau – ac os nad oes cymdeithas ar gyfer eich  hobi chi, maw wastad cyfle I sefydlu un. Fel prifysgol ar gampws mae pob dim yn agos, ac mae’r neuaddau preswyl ond 5-10 munud o daith gerdded o’r darlithfeydd.

Beth i’w ddisgwyl o fywyd academaidd?

Gall cychwyn mewn Prifysgol fod yn brofiad ofnus i bawb. Y mae Adran y Gyfraith a Throseddeg Aberystwyth yn darparu awyrgylch gefnogol a chyfeillgar er mwyn eich galluogi i ymdopi â phwnc, a fydd i nifer ohonoch yn r’ych chi’n astudio am y tro cyntaf. Yn annhebyg I ysgol neu Goleg, ceir pwyslais ehangach ar astudio unigol. Dywed canllawiau’r brifysgol fod angen oddeutu 100 awr astudio ar gyfer pob 10 credyd. Y mae blwyddyn o astudio yn gywerth â 102 credyd, wedi ei rannu’n 6 modiwl o ugain credyd yr un. Fodd bynnag, bydd y staff yn rhoi arweiniad i chi arb eth i’w ddarllen a’I astudio, ac mae nifer o adnoddau cefnogaeth ar gael – boed hynny yn gefnogaeth academaidd (e.e. cyrsiau ar ysgrifennu ac ymchwil) neu yn gefnogaeth bersonol ac emosiynol (cwnsela a chyngor ariannol). Y mae astudio ar gyfer cwrs gradd hefyd yn brofiad I’w fwynhau – gobeithiwn eich bod wedi dewis pwnc r’ych chi’n frwdfrydig drosto, ac mae nifer o gymdeithasau a chlybiau ar gyfer pob mathau o ddiddordebau. Caiff modiwlau eu dysgu drwy gyfrws o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai, ond mae hefyd sgyrsiau gyrfaol a darlithoedd gwadd yn digwydd drwy’r flwyddyn.

Pam y’n ni’n arbennig?

  • Dysgu o safon uchel – Prifysgol y Flwyddyn am Safon Addysgu (The Times & The Sunday Times, The Good University Guide 2018 and 2019).
  • Myfyrwyr yw calon ein gwaith – lefel foddhad o  92% am Droseddeg (M900), lefel foddhad o 90% am Y Gyfraith (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017); lefel foddhad o 90% am Y Gyfraith (NSS 2018). 
  • O’r campws i’r gwaith – roedd 100% o’n graddedigion mewn gwaith 6 mis ar ol graddio., 55 un udwch na graddedigion cyfraith yn genedlaethol (Asiantaeth ystadegau Addysg Uwch 2017). Cychwynodd 77% o’n graddedigion mewn gwaithar lefel raddedig 3% yn ucwh na’r ffigwr genedlaethol o 74% y llynedd. (HESA 2018).

Arbenigedd adrannol

Y mae’r Adran Gyfraith a Throseddeg yn Aberystwyth yn eangfrydig yn ei arbenigedd. Mae Hawliau Dynol yn ffocws gryf, ac fe gynigiwn gyrsiau mewn hawliau dynol ar lefel isradedig ac uwchraddedig. Y mae materion rhywedd, diwylliant, iaith, a hawliau pobol ifainc a hawliau’r henoed yn themau bwysig yng ngwaith yr adran. Dyma rai o themau’n gwaith, a sut maent yn ffitio mewn efo gweithgareddau addysgu’r adran.