Amdanom Ni

Croeso i Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth. Ry'n ni'n adran fechan ond sefydliedig o oddeutu 800 o fyfyrwyr.

Golyga hyn ein bod yn dod i adnabod ein myfyrwyr fel unigolion, ac yn gallu cynnig cefnogaeth unigrwy. Agorwyd yr adran ym 1901, fel adran gyfreithiol - y gyntaf yngh Nghymru, ac ymhlith y cyntaf yn y Deyrnas Unedig. Ers hynny rydym wedi ychwanegu troseddeg i'n portffolio o gyrsiau.Mae'r holl gynlluniau gradd a gynigir gan yr Ysgol wedi'u cynllunio'n ofalus er mwyn sicrhau bod myfyrwyr y flwyddyn gyntaf, a fydd efallai heb astudio'r pwnc o'r blaen, yn cael cyflwyniad trylwyr i'r egwyddorion sylfaenol a'r fethodoleg.

Datblygir ymhellach ar y sylfaen gadarn hon yn y blynyddoedd wedyn wrth i chi arbenigo ar un maes neu gyfuno'ch astudiaethau â disgyblaeth arall. Rydym yn flaengar iawn o ran y pynciau rydym yn eu dysgu a sut rydym yn eich dysgu. Ymdriniwn â phynciau llosg ein cymdeithas, megis yr amgylchedd, ymddygiad troseddol, y rhyngrwyd, datblygiadau gwyddonol, plismona, hawliau dynol a charchardai.

Y Gyfraith

Ry'n ni'n cynnig cyrsiau gradd yn Y Gyfraith (M100, M101, M103) ar gyfer y sawl sydd am fynd i mewn i un o'r proffesiynau cyfreithiol fel cyfreithiwr neu bargyfreithiwr, cyrsiau gradd thematig mewn Cyfraith Droseddol (M131) Cyfraith Ewropeaidd (M120), Cyfraith Hawliau Dynol (M990) a Chyfraith Busnes (M120) ar gyfer y sawl sydd yn dymuno mynediad i mewn i'r proffesiynau cyfreithiol, neu sydd am fod a chenfdir cyfreithiol er mwyn dilyn gyrfa yn y sector cyfiawnder troseddol, mudiadau hawliau dynol neu fyd busnes.

Ey'n ni hefyd yn cynnig cyrsiau mewn cyfraith ar y cyd a phynciau eraill - Gwleidyddiaeth, Gwleidyddiaeth Rhyngwladol  (M1LF), Rheolaeth a Busnes (M1N1), Troseddeg (M1M9) a Chymraeg (M1Q5). Mae'r cynlluniau hyn yn arbennig o addas ar gyfer y sawl sydd am gyfuno astudio'r gyfraith gyda phwnc arall.

Er y gallech fod wedi astudio'r gyfraith cyn cychwyn yn y brifysgol, cynlluniwyd ein cynlluniau gradd er mwyn sicrhau y bydd myfyrwyr y flwyddyn gyntaf i gyd yn derbyn cyflwyniad trylwyr i sgiliau cyfreithiol a fydd yn eich galluogi i astudio'r pwnc mewn mwy o ddyfnder yn y blynyddoedd olynnol.

Troseddeg

Y mae troseddeg yn bwnc eang. Yma yn Aberystwyth, mae'n ymagwedd at astudio troseddeg yn adeiladu ar seiliau cyfraith a seicoleg.Mae ein cynllun gradd troseddeg yn caniatau i chi ymchwilio'r system cyfianwnder troseddol, a'i effaith ar y sawl a'u cyhuddir o drosedd, ac a'u canfyddir yn euog, yn ogystal a'r sawl a effeithir gan ymddygiad troseddol. Mae'r cwrs yn rhoi sail gref i chi i ymchwilio ymddygiad troseddol, a sut caiff ymchwil ar droesddu eu gyflawni, ynghyd a beth yw crydferau a gwendidau'r ymchwil hwnnw. I'r sawl ohonoch sydd yn ymddiddori'n helaethach yn pam mae pobol yn troseddu, cynigia ein cwrs gradd mewn Troseddeg a Seicoleg Gymhwysol yn cynnig safbwynt sydd a gogwydd mwy Seicolegol i'r cwestiw hwn. Mae ein cynlluniau gradd mewn troseddeg yn darparu sylfaen gref ar gyfer gyrfaoedd mewn heddlua, gwasanaethau cymdeithasol a phrawf, ynghyd a llunio polisi ar raddfa leol a chenedlaethol.

Beth sydd yn ein gwneud yn unigryw?

  • Dysgu o safon uchel – Prifysgol y Flwyddyn am Safon Addysgu (The Times & The Sunday Times, The Good University Guide 2018 and 2019) 
  • Myfyrwyr yw'n craidd – 92% lefel boddhad o 92% ar gyfer troseddeg (M900), lefel boddhad o 90% ar gyfer y gyfraith (Arolwg Genedlaethol Myfyrwyr 2017); boddhad o 92% ar gyfer y gyfraith (ACM 2018). 
  • O'r radd i'r swydd – roedd 100% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudio pellach 6 mis ar ol graddio, 5% yn uwch na graddedigion mewn cyfraith yn genedlaethol. (Higher Education Statistics Agency 2017).  Aeth 77% o'n graddedition i mewn i swydd lefel broffesiynol neu radedig. Y mae hwn 3 pwynt canran uwchlaw'r cyfartaledd cenedlaethol o 74% y llynedd  (HESA 2018). 

Beth ddwed ein myfyrwyr am ein staff?

Dr Brendan Coyle, Darlithydd mewn troseddeg

“Mae Dr Brendan Coyle wedi gwneud i mi garu troseddeg. Astudiais ei fodiwl 'Heddlu, Heddlua a Chymdeithas.' Roedd bob sesiwn yn llawn ecni ac yn hwyl. Roedd e'n gwneud ymdrech dda i ennyn brwdfrydedd gan y dosbarth, ac i sicrhau fod pawb yn deall. Roedd e wir yn gwneud pob darlith yn sbort. Roedd seminarau lawn cystal. Roedd trafodaethau grwp mawr a bach er mwyn datblygu gwybodaeth. Roedd e'n bleser i gael fy nysgu ganddo. Diolch am wneud i mi garu fy ngwrs gradd."

Yr Athro Ryszard Piotrowicz, Athro yn y Gyfraith

“Mae gan y darlithydd wir frwdfrydedd ym y pynciau mae'n ddarlithio ar ar gyfer darlithio yn gyffredinol. Mae ei nodiadau darlith yn fanwl ac yn cydfynd yn dda a'i arddull addysgu. Mae'n ennyn bwrdfrydedd myfyrwyr drwy'r darlithoedd ac wastad yn barod i ateb cwestiynnau. Yn ogystal a trafod y gyfraith, mae'n perthnasu hynny i eitem gyfredol ar y newyddion ar ddechrau'r ddarlith. Mae e hefyd yn defnyddio ei wybodaeth o gyfraith rhyngwladol er mwyn cymrhau'r cyfraith yng Nghymru a Lloegr efo'r gyfraith mewn gweldydd eraill. Mae Ryszard wastad yn gwneud darlith yn ddiddorol, diddanol a chyda ambell i job neu sylw doniol."

Dr Ffion Llewelyn, Lecturer in Law

“Mae Ffion yn cymryd diddordeb personol yn ei myfyrwyr, ac yn gwiethio'n galed i sicrhau eu bod yn ffynnu tra yn y brifysgol. Y llynedd cefais flwyddyn anodd oherwydd amgylchiadau personol a iechyd. Roeddwn yn barod i roi'r gorau i'f astudiaethau, ond ar ol mynd i weld Ffion, roedd hi wir yn dangos consyrn, ac ymderchodd i ymchwilio i mewn i beth byddai fy opsiynau. Eleni mae hi wedi bod yr un mor gefnogol. Mae hi wedi mynd dros bob papur arholiad a thraethawd efo fi er mwyn egluro i mi sut i wella. Mae wedi cymryd diddordeb nid yn unig yn fy ngwaith academaidd ond hefyd yn fy nyfodol a sut gallai aneli'n uwch. Mae ei chonsyrn wedi mynd tu hwnt i f'astudiaethau. Hebbdi ni byddwn wedi dychwelyd mae'n debyf ac felly am hyn rwy'n teimlo fod Ffion yn haeddu enill gwobr tiwtor y flwyddyn."

 Rwyf wedi goresgyn cyfnod anodd y semester dwetha oherwydd salwch, a ni fyddwn wedi gallu dychwelyd at f'astudiaethau heb gymorth Ffion Llewelyn.”

Beth ddwed ein myfyrwyr?

Andrew James Hall

"Y mae'r gyfraith yn bwnc heriol sydd yn ehangu fy ngwybodaeth yn ddyddiol, a dyma pam rwy'n ei garu. Diolch i;r staff gwych a'r adnoddau arbennig sydd ar gael i fyfyrwyr, dyw'r sialens erioed yn un rwyf wedi deimlo sydd tu hwnt i mi. Mae Aberystwyth yn dref gret, yn berffaith i bob math o berson. Mae'n cynnig rhywbet i bawb, ac allai feddwl am unlle gwell i wneud ffrindiau da. Mae'r dref yn braf a chroesawgar, a phan fo'r haul yn tywynnu, does nunlle arall y n y byd yr hoffwn i fod."

Katie Jayne Mansell

"Dewisais astudio'r radd LLB gan mod i eisiau hyfforddi i fod yn gyfreithwraig. Un o'r pethau sy'n wych yw'r ystod o fodiwlau a gynigir, ac os nad y'n nhw ar gael bob blwyddyn, fel sydd yn wir am rai modiwlau, maent ar gael bob yn ail flwyddyn, felly rydych yn sicr o gael y cyfle i astudio beth y'ch chin fymuno. Mae'r staff yn gyfeillgar ac yn hawdd siarad a hwy, felly mae unrhyw broblemau neu gwestiynau sydd gennych yn sicr o gael eu datrys yn gyflym ac yn hawdd. Er bod y gwaith yn galed, mae e werth e yn y pen draw, ac fe gewch chi hwyl ar enill profiad ar y ffordd."

William Pryce

"Mae'r cyfuniad o gwrs gwych a thref hardd yn berffaith.Rwyf wedi caru astudio'r gyfraith yn Aberystwyth dros y dair blynedd dwetha. Er ei fod wedi bod yn waith caled a blinedig, mae e wedi bod yn hwyl ac yn heriol hefyd. Mae'r staff, y tiwtoriaid a;r darlithwyr y gyd yn hynod glen a chymwynasgar, ac yn malio am yr adran a sut caiff y pwnc ei ddysgu. Mae'r llyfgell yn cynnwys bob dim y'ch chi angen, felly does dim angen mtynd yn bell. Mae'r cyfraith yn denu gymaint o wahanol bobol, gwahanol bersonoloaethau o gefndiroedd gwahanol, ac mae treulio 3 blynedd yn eu cwmni yn gret. Mae dewis da o fodiwlau."

 

Robert Wade

"Mae troseddeg yn bwnc hynod ddiddorol, gan gyfuno sawl elfen megis hanes a seicoleg er mwyn egluro trosedd a'r sustem cyfiawnder trosseddol. Mae ystod da o fodiwlau i'w dewis, gan gynnwys elfennau troseddeg, dioddefwyr a rheoli ac atal troseddu."