Amdanom ni

Croeso i Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth. Ry'n ni'n adran fechan ond sefydliedig o oddeutu 800 o fyfyrwyr.

Dysgwyd y Gyfraith yn Aberystwyth ers 1901. Mae gan yr Adran draddodiad balch o ysgolheictod ac ymchwil ac mae hi wedi paratoi cenedlaethau o bobl o bob cwr o’r byd am yrfaoedd proffesiynol a bywyd yn gyffredinol. Mae rhai o gyfreithwyr, gwleidyddion ac ysgolheigion mwyaf nodedig Cymru, Prydain a thu hwnt wedi astudio yma.

 

Bu’n Adran ddeinamig a blaengar erioed, ac mae ychwanegu Troseddeg at ein rhengoedd wedi ein rhoi mewn sefyllfa i sefydlu Adran y Gyfraith a Throseddeg lewyrchus yn yr oes sydd ohoni, ar gampws Penglais y Brifysgol,dafliad carreg o fae trawiadol Ceredigion.

Byddwch yn cael eich dysgu a’ch arwain gan gymuned o ysgolheigion fydd yn canolbwyntio’n bennaf ar eich cynorthwyo i lwyddo a gwireddu eich potensial. Nid trwy ddamwain y dyfarnwyd Prifysgol y Flwyddyn am ansawdd ei dysgu i Brifysgol Aberystwyth am ddwy flynedd yn olynol (Canllaw Prifysgolion Da, The Times a Sunday Times 2018 & 2019) ac fe’i hanrhydeddwyd â theitl Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yng Nghanllaw Prifysgolion Da, The Times a Sunday Times, 2020. Am dair blynedd, gosodwyd y Brifysgol yn y safle uchaf yng Nghymru a Lloegr am fodlonrwydd myfyrwyr.

Gall israddedigion astudio’r gyfraith neu droseddeg fel un pwnc neu gyda’i gilydd, neu eu cyfuno â phynciau eraill. Bydd y graddau hyn yn llwyfan ardderchog i’r rheiny yn eich plith sy’n dymuno paratoi am Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr newydd, a bwriadwn gyflwyno cyrsiau israddedig ac uwchraddedig newydd fydd wedi’u hanelu at baratoi myfyrwyr yn drwyadl am y llwybr newydd hwn i gymhwyso yn gyfreithiwr.

 

A minnau wedi bod yn ymarferydd cyfreithiol ers dros ddeng mlynedd ar hugain, rwy’n deall gwerth meithrin sgiliau a phrofiad ymarferol i fyfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. Yn ogystal â dysgu academaidd rhagorol, mae’r adran yn cynnig llawer o gyfleoedd i wneud hyn. Ymhlith y rhain y mae ein Clinig Cyfraith Teulu lle gall myfyrwyr wneud gwaith achos dan gyfarwyddyd cyfreithiwr cymwysedig, ein cymdeithas ymryson weithgar lle gall myfyrwyr feithrin ac ymarfer eu sgiliau eirioli a pharatoi achos, a chyfleoedd i wirfoddoli ar gyfer ein prosiect ymchwil Dewis/Choice sy’n torri tir newydd wrth ganolbwyntio ar fynd i’r afael â phwnc sy’n prysur ddatblygu’n uchel ei broffil, sef cam-drin yr henoed.

Mae diddordebau ac arbenigedd ein staff yn ymwneud ag ystod eang o bynciau. Hyn sy'n cynnwys gweithio gyda'r Undeb Ewropeaidd, y Cenhedloedd Unedig, Cyngor Ewrop, a llywodraethau a chorfforaethau canolog a datganoledig. Mae materion sy’n ymwneud â rhywedd, diwylliant, iaith, ieuenctid, cyn-filwyr a’u teuluoedd, a henaint yn themâu pwysig yng ngwaith yr adran.

Gall dewis Prifysgol fod yn brofiad dyrys. Ceir dewis eang, ac nid yw bob amser yn rhwydd i ddewis yr un sy’n iawn i chi. Ar ôl dweud hynny, os oes gennych ddiddordeb mewn astudio’r Gyfraith neu Droseddeg mewn Prifysgol sefydledig mewn rhan brydferth ac unigryw o’r wlad, gall Aberystwyth gynnig ichi adran ddeinamig a chyfeillgar sy’n canolbwyntio ar ansawdd ei dysgu.

Edrychaf ymlaen at eich croesawu i Aberystwyth.

Yr Athro  Emyr Lewis

Pennaeth Yr Adran

Beth mae gradd mewn Cyfraith neu Droseddeg yn Aberystwyth yn olygu?

Y mae gradd mewn cyfraith neu droseddeg yn uchel ei barch ledled y byd. Sefydlwyd Adran Gyfraith Prifysgol Aberystwyth ym 1901, ac ers hynny rydym wedi addysgu pobol sydd wedi  mynd i swyddi nodedig, pobol sydd wedi arloesi yn eu maes yn ogystal â phobol sydd wedi dylanwadu mewn modd gwerthfawr ar y bobol o’u cwmpas, hyd yn oed os na chofnodwyd m’ohonynt yn y llyfrau hanes. Er enghraifft, aeth Iris De Freitas, a raddiodd o’r adran ym 1927, ymlaen i fod y fenyw gyntaf i ymarfer y gyfraith yn y Caribi. Yr oedd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cynulliad Cenedlaethol Cymru o 2009-2018 hefyd yn fyfyriwr o Aberystwyth. Ond rydym hefyd wedi addysgu unigolion sydd wedi mynd ymlaen i weithio fel cyfreithwyr mewn cwmniai bach a mawrion, bargyfreithwyr, athrawon, heddweision, darlithwyr, newyddiadurwyr, cyflwynwyr teledu, gweithwyr cymdeithasol, swyddogion prawf, ac hyd yn oed actorion. Fe gychwynon nhw eu taith yn Aberystwyth.

Ble mae'n arwain?

Mae ein cynlluniau israddedig yn eang yn rhychwant y pynciau a gynigir. Rydym yn cynnig cyfle I astudio pwnc unigol (cyfraith, troseddeg), neu y pynciau hynny ar y cyd â phynciau eraill – cyfraith gydag is-bwnc, neu droseddeg ar y cyd â Seicoleg. Y mae graddedigion o’r adran wedi mynd ymlaen I gymhwyso fel cyfreithwyr a bargyfreithwyr, heddweision, gweithwyr cymdeithasol, newyddiadurwyr, bancwyr, athrawon a swyddogion prawf.

Beth i’w ddisgwyl o fywyd myfyriwr yn Aberystwyth?

Y mae Aberystwyth yn le sydd yn ennyn ffyddlondeb y sawl sydd yn graddio yma. Y mae’n le mae pobol yn hiraethu amdano wedi ymadael. Y mae’r bobologaeth o fyfyrwyr yn rhan bwysig o gymuned y dref, ac mae hyn yn rhoi naws gyfeillgar ond bywiog i’r dref nad yw mor amlwg mewn dinasoedd mwy. O dref fychan, mae digonedd i’w wneud, o weithgareddau myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr i gweithgareddau yn y Ganolfan Gelfyddydau. Mae cymdeithasau ar gyfer pob math o hobiau – ac os nad oes cymdeithas ar gyfer eich  hobi chi, maw wastad cyfle I sefydlu un. Fel prifysgol ar gampws mae pob dim yn agos, ac mae’r neuaddau preswyl ond 5-10 munud o daith gerdded o’r darlithfeydd.

Adnoddau

Mae ein adnoddau yn cynnwys:

  • Llyfgell Hugh Owen – sydd yn cynnwys casgliad eang o adnoddau cyfreithiol, llyfrau, cyfnodolion ac adroddiadau cyfreithiol, gyda darpariaeth eange mewn cyfraith ryngwladol, 200 o fannau astudio, ystafelloedd astudio unigol a grwp, ystafelloedd cyfrifiadur, mynediad diwifr at y we, desgiau cymorth cyfrifiadurol a llyfgell, a llyfrgellydd cyfreithiol arbennigol;
  • Adnoddau Cyfrifiadura – mewn 26 lleoliad, gyda 13 o’r rhainy bob amser ar gael ar gyfer gaith unigol yn ogystal â dros 40,000 o gylchgronnau electronig ar gyfer ymchwil cyfreithiol a troseddegol, a basdatau arbennigol megis Lexis and Westlaw: a ddefnyddir yn fasnachol ledled y byd;
  • Llyrfgell Genedlaethol Cymru – un o ond 5 llyfgell hawlfraint yn y DU, ac sydd yn derbyn un copi o bob llyfr a gyhoeddir.

Pam y’n ni’n arbennig?

 

  • Dysgu o safon uchel – Prifysgol y Flwyddyn am Safon Addysgu (The Times & The Sunday Times, The Good University Guide 2018 and 2019).
  • Myfyrwyr yw calon ein gwaith – lefel foddhad o  92% am Droseddeg (M900), lefel foddhad o 90% am Y Gyfraith (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017); lefel foddhad o 90% am Y Gyfraith (NSS 2018). 
  • O’r campws i’r gwaith – roedd 100% o’n graddedigion mewn gwaith 6 mis ar ol graddio., 55 un udwch na graddedigion cyfraith yn genedlaethol (Asiantaeth ystadegau Addysg Uwch 2017). Cychwynodd 77% o’n graddedigion mewn gwaithar lefel raddedig 3% yn ucwh na’r ffigwr genedlaethol o 74% y llynedd. (HESA 2018).