Amdanom ni

Croeso i Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth. Ry'n ni'n adran fechan ond sefydliedig o oddeutu 800 o fyfyrwyr.

Dysgwyd y Gyfraith yn Aberystwyth ers 1901. Mae gan yr Adran draddodiad balch o ysgolheictod ac ymchwil ac mae hi wedi paratoi cenedlaethau o bobl o bob cwr o’r byd am yrfaoedd proffesiynol a bywyd yn gyffredinol. Mae rhai o gyfreithwyr, gwleidyddion ac ysgolheigion mwyaf nodedig Cymru, Prydain a thu hwnt wedi astudio yma.

 

Bu’n Adran ddeinamig a blaengar erioed, ac mae ychwanegu Troseddeg at ein rhengoedd wedi ein rhoi mewn sefyllfa i sefydlu Adran y Gyfraith a Throseddeg lewyrchus yn yr oes sydd ohoni, ar gampws Penglais y Brifysgol,dafliad carreg o fae trawiadol Ceredigion.

Os dewch i astudio yma, byddwch yn profi amgylchedd cefnogol fydd yn eich ysgogi ac a fydd yn rhoi boddhad i chi mewn adran a chanddi hunaniaeth benodol, profiad helaeth, addysgu rhagorol a gweithgarwch ymchwil deinamig, heb sôn am gefnogaeth llyfrgell a darpariaeth TG ardderchog.

Yn fwy na dim, byddwch yn cael eich dysgu a’ch arwain gan gymuned o ysgolheigion fydd yn canolbwyntio’n bennaf ar eich cynorthwyo i lwyddo a gwireddu eich potensial. Nid trwy ddamwain y dyfarnwyd Prifysgol y Flwyddyn am ansawdd ei dysgu i Brifysgol Aberystwyth am ddwy flynedd yn olynol (Canllaw Prifysgolion Da, The Times a Sunday Times 2018 & 2019) ac fe’i hanrhydeddwyd â theitl Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yng Nghanllaw Prifysgolion Da, The Times a Sunday Times, 2020.

Yn ogystal ag ansawdd dysgu eithriadol, mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig profiad myfyriwr sy’n cael ei barchu’n fawr gan ei myfyrwyr. Am dair blynedd, gosodwyd y Brifysgol yn y safle uchaf yng Nghymru a Lloegr am fodlonrwydd myfyrwyr.

Gall israddedigion astudio’r gyfraith neu droseddeg fel un pwnc neu gyda’i gilydd, neu eu cyfuno â phynciau eraill. Cynigiwn hefyd raddau arbenigol megis Cyfraith Hawliau Dynol a Throseddeg a Seicoleg Droseddol.

 

Mae pob un o’n cynlluniau gradd yn y gyfraith yn cynnig sylfaen dda ar gyfer ymarfer y gyfraith. Maent yn raddau cymhwysol yn y gyfraith ar gyfer Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar (i’r rhai sy’n bwriadu bod yn fargyfreithwyr) a’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (i’r rhai sy’n bwriadu bod yn gyfreithwyr). Bydd y graddau hyn yn llwyfan ardderchog i’r rheiny yn eich plith sy’n dymuno paratoi am Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr newydd, a bwriadwn gyflwyno cyrsiau israddedig ac uwchraddedig newydd fydd wedi’u hanelu at baratoi myfyrwyr yn drwyadl am y llwybr newydd hwn i gymhwyso yn gyfreithiwr.

A minnau wedi bod yn ymarferydd cyfreithiol ers dros ddeng mlynedd ar hugain, rwy’n deall gwerth meithrin sgiliau a phrofiad ymarferol i fyfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. Yn ogystal â dysgu academaidd rhagorol, mae’r adran yn cynnig llawer o gyfleoedd i wneud hyn. Ymhlith y rhain y mae ein Clinig Cyfraith Teulu lle gall myfyrwyr wneud gwaith achos dan gyfarwyddyd cyfreithiwr cymwysedig, ein cymdeithas ymryson weithgar lle gall myfyrwyr feithrin ac ymarfer eu sgiliau eirioli a pharatoi achos, a chyfleoedd i wirfoddoli ar gyfer ein prosiect ymchwil Dewis/Choice sy’n torri tir newydd wrth ganolbwyntio ar fynd i’r afael â phwnc sy’n prysur ddatblygu’n uchel ei broffil, sef cam-drin yr henoed.

Mae diddordebau ac arbenigedd ein staff yn ymwneud ag ystod eang o bynciau. Bydd llawer yn cyfrannu at ddadleuon a gwaith llunio polisi yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, sy’n cynnwys cydweithio â’r Undeb Ewropeaidd, y Cenhedloedd Unedig, Cyngor Ewrop, a llywodraethau a chorfforaethau canolog a datganoledig. Rhoddir pwyslais cryf ar Hawliau Dynol ac amrywiaeth, a chynigiwn gyrsiau hawliau dynol i israddedigion ac uwchraddedigion fel ei gilydd. Mae materion sy’n ymwneud â rhywedd, diwylliant, iaith, ieuenctid, cyn-filwyr a’u teuluoedd, a henaint yn themâu pwysig yng ngwaith yr adran. Mae cyfraith busnes a masnach hefyd yn elfennau cryf yn ein gwaith dysgu, yn cynnwys cwrs LLB arbenigol mewn cyfraith busnes.

Gall dewis Prifysgol fod yn brofiad dyrys. Ceir dewis eang, ac nid yw bob amser yn rhwydd i ddewis yr un sy’n iawn i chi. Ar ôl dweud hynny, os oes gennych ddiddordeb mewn astudio’r Gyfraith neu Droseddeg mewn Prifysgol sefydledig mewn rhan brydferth ac unigryw o’r wlad, gall Aberystwyth gynnig ichi adran ddeinamig a chyfeillgar sy’n canolbwyntio ar ansawdd ei dysgu.

Edrychaf ymlaen at eich croesawu i Aberystwyth.

Yr Athro  Emyr Lewis

Pennaeth Yr Adran

Beth mae gradd mewn Cyfraith neu Droseddeg yn Aberystwyth yn olygu?

Y mae gradd mewn cyfraith neu droseddeg yn uchel ei barch ledled y byd. Sefydlwyd Adran Gyfraith Prifysgol Aberystwyth ym 1901, ac ers hynny rydym wedi addysgu pobol sydd wedi  mynd i swyddi nodedig, pobol sydd wedi arloesi yn eu maes yn ogystal â phobol sydd wedi dylanwadu mewn modd gwerthfawr ar y bobol o’u cwmpas, hyd yn oed os na chofnodwyd m’ohonynt yn y llyfrau hanes. Er enghraifft, aeth Iris De Freitas, a raddiodd o’r adran ym 1927, ymlaen i fod y fenyw gyntaf i ymarfer y gyfraith yn y Caribi. Yr oedd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cynulliad Cenedlaethol Cymru o 2009-2018 hefyd yn fyfyriwr o Aberystwyth. Ond rydym hefyd wedi addysgu unigolion sydd wedi mynd ymlaen i weithio fel cyfreithwyr mewn cwmniai bach a mawrion, bargyfreithwyr, athrawon, heddweision, darlithwyr, newyddiadurwyr, cyflwynwyr teledu, gweithwyr cymdeithasol, swyddogion prawf, ac hyd yn oed actorion. Fe gychwynon nhw eu taith yn Aberystwyth.

Ble mae'n arwain?

Mae ein cynlluniau israddedig yn eang yn rhychwant y pynciau a gynigir. Rydym yn cynnig cyfle I astudio pwnc unigol (cyfraith, troseddeg), neu y pynciau hynny ar y cyd â phynciau eraill – cyfraith gydag is-bwnc, neu droseddeg ar y cyd â Seicoleg. Y mae graddedigion o’r adran wedi mynd ymlaen I gymhwyso fel cyfreithwyr a bargyfreithwyr, heddweision, gweithwyr cymdeithasol, newyddiadurwyr, bancwyr, athrawon a swyddogion prawf.

Adnoddau

Mae ein adnoddau yn cynnwys:

  • Llyfgell Hugh Owen – sydd yn cynnwys casgliad eang o adnoddau cyfreithiol, llyfrau, cyfnodolion ac adroddiadau cyfreithiol, gyda darpariaeth eange mewn cyfraith ryngwladol, 200 o fannau astudio, ystafelloedd astudio unigol a grwp, ystafelloedd cyfrifiadur, mynediad diwifr at y we, desgiau cymorth cyfrifiadurol a llyfgell, a llyfrgellydd cyfreithiol arbennigol;
  • Adnoddau Cyfrifiadura – mewn 26 lleoliad, gyda 13 o’r rhainy bob amser ar gael ar gyfer gaith unigol yn ogystal â dros 40,000 o gylchgronnau electronig ar gyfer ymchwil cyfreithiol a troseddegol, a basdatau arbennigol megis Lexis and Westlaw: a ddefnyddir yn fasnachol ledled y byd;
  • Llyrfgell Genedlaethol Cymru – un o ond 5 llyfgell hawlfraint yn y DU, ac sydd yn derbyn un copi o bob llyfr a gyhoeddir.

Beth ddweud ein myfyrwyr am ein staff?

Dr Brendan Coyle, Darlithydd mewn Troseddeg

“Mae Dr Brendan Coyle wedi gwneud i mi garu troseddeg. Astudiais ei fodiwl 'Heddlu, Heddlua a Chymdeithas.' Roedd bob sesiwn yn llawn ecni ac yn hwyl. Roedd e'n gwneud ymdrech dda i ennyn brwdfrydedd gan y dosbarth, ac i sicrhau fod pawb yn deall. Roedd e wir yn gwneud pob darlith yn sbort. Roedd seminarau lawn cystal. Roedd trafodaethau grwp mawr a bach er mwyn datblygu gwybodaeth. Roedd e'n bleser i gael fy nysgu ganddo. Diolch am wneud i mi garu fy ngwrs gradd."

Yr Athro Ryszard Piotrowicz, Athro yn y Gyfraith

“Mae gan y darlithydd wir frwdfrydedd ym y pynciau mae'n ddarlithio ar ar gyfer darlithio yn gyffredinol. Mae ei nodiadau darlith yn fanwl ac yn cydfynd yn dda a'i arddull addysgu. Mae'n ennyn bwrdfrydedd myfyrwyr drwy'r darlithoedd ac wastad yn barod i ateb cwestiynnau. Yn ogystal a trafod y gyfraith, mae'n perthnasu hynny i eitem gyfredol ar y newyddion ar ddechrau'r ddarlith. Mae e hefyd yn defnyddio ei wybodaeth o gyfraith rhyngwladol er mwyn cymrhau'r cyfraith yng Nghymru a Lloegr efo'r gyfraith mewn gweldydd eraill. Mae Ryszard wastad yn gwneud darlith yn ddiddorol, diddanol a chyda ambell i job neu sylw doniol."

Beth ddwêd ein myfyrwyr?

Andrew James 

"Y mae'r gyfraith yn bwnc heriol sydd yn ehangu fy ngwybodaeth yn ddyddiol, a dyma pam rwy'n ei garu. Diolch i'r staff gwych a'r adnoddau arbennig sydd ar gael i fyfyrwyr, dyw'r sialens erioed yn un rwyf wedi deimlo sydd tu hwnt i mi. Mae Aberystwyth yn dref grêt, yn berffaith i bob math o berson. Mae'n cynnig rhywbet i bawb, ac allai feddwl am unlle gwell i wneud ffrindiau da. Mae'r dref yn braf a chroesawgar, a phan fo'r haul yn tywynnu, does nunlle arall y n y byd yr hoffwn i fod."

Katie Jayne Mansell

"Dewisais astudio'r radd LLB gan mod i eisiau hyfforddi i fod yn gyfreithwraig. Un o'r pethau sy'n wych yw'r ystod o fodiwlau a gynigir, ac os nad y'n nhw ar gael bob blwyddyn, fel sydd yn wir am rai modiwlau, maent ar gael bob yn ail flwyddyn, felly rydych yn sicr o gael y cyfle i astudio beth y'ch chin fymuno. Mae'r staff yn gyfeillgar ac yn hawdd siarad a hwy, felly mae unrhyw broblemau neu gwestiynau sydd gennych yn sicr o gael eu datrys yn gyflym ac yn hawdd. Er bod y gwaith yn galed, mae e werth e yn y pen draw, ac fe gewch chi hwyl ar enill profiad ar y ffordd."

William Pryce

"Mae'r cyfuniad o gwrs gwych a thref hardd yn berffaith.Rwyf wedi caru astudio'r gyfraith yn Aberystwyth dros y dair blynedd dwetha. Er ei fod wedi bod yn waith caled a blinedig, mae e wedi bod yn hwyl ac yn heriol hefyd. Mae'r staff, y tiwtoriaid a;r darlithwyr y gyd yn hynod glen a chymwynasgar, ac yn malio am yr adran a sut caiff y pwnc ei ddysgu. Mae'r llyfgell yn cynnwys bob dim y'ch chi angen, felly does dim angen mtynd yn bell. Mae'r cyfraith yn denu gymaint o wahanol bobol, gwahanol bersonoloaethau o gefndiroedd gwahanol, ac mae treulio 3 blynedd yn eu cwmni yn gret. Mae dewis da o fodiwlau."

 Robert Wade 

"Mae troseddeg yn bwnc hynod ddiddorol, gan gyfuno sawl elfen megis hanes a seicoleg er mwyn egluro trosedd a'r sustem cyfiawnder trosseddol. Mae ystod da o fodiwlau i'w dewis, gan gynnwys elfennau troseddeg, dioddefwyr a rheoli ac atal troseddu." 

Lois Nash 

Dechreuais fy nghwrs israddedig yn y Gyfraith yma yn Aberystwyth yn 2015. Cefais y cyfle i gyflwyno fy nghais ar gyfer y ddoethuriaeth ar ddiwedd fy nghwrs israddedig, ar y pwnc Lladdiad: Gwerthusiad Feirniadol o ddatblygiad Llofruddiaeth, Dynladdiad a Babanladdiad. Byddaf yn edrych ar Papur Comisiwn y Gyfraith yn ymwneud â'r pwnc, er mwyn edrych ar sefyllfa blaenorol y gyfraith, y cynigion roddwyd yn y Papur Comisiwn, a pham nad yw'r gyfraith wedi cael ei ddiwygio, er fod problemau wedi eu darganfod.

Dewisais aros yn Aberystwyth oherwydd y safon dysgu anhygoel. Roedd hefyd yn hynod lwcus i ennill Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn arianu y cwrs a chael cyflwyno fy ymchwil yn y Gymraeg.

Beth i’w ddisgwyl o fywyd myfyriwr yn Aberystwyth?

Y mae Aberystwyth yn le sydd yn ennyn ffyddlondeb y sawl sydd yn graddio yma. Y mae’n le mae pobol yn hiraethu amdano wedi ymadael. Y mae’r bobologaeth o fyfyrwyr yn rhan bwysig o gymuned y dref, ac mae hyn yn rhoi naws gyfeillgar ond bywiog i’r dref nad yw mor amlwg mewn dinasoedd mwy. O dref fychan, mae digonedd i’w wneud, o weithgareddau myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr i gweithgareddau yn y Ganolfan Gelfyddydau. Mae cymdeithasau ar gyfer pob math o hobiau – ac os nad oes cymdeithas ar gyfer eich  hobi chi, maw wastad cyfle I sefydlu un. Fel prifysgol ar gampws mae pob dim yn agos, ac mae’r neuaddau preswyl ond 5-10 munud o daith gerdded o’r darlithfeydd.

Beth i’w ddisgwyl o fywyd academaidd?

Gall cychwyn mewn Prifysgol fod yn brofiad ofnus i bawb. Y mae Adran y Gyfraith a Throseddeg Aberystwyth yn darparu awyrgylch gefnogol a chyfeillgar er mwyn eich galluogi i ymdopi â phwnc, a fydd i nifer ohonoch yn r’ych chi’n astudio am y tro cyntaf. Yn annhebyg i ysgol neu Goleg, ceir pwyslais ehangach ar astudio unigol. Dywed canllawiau’r brifysgol fod angen oddeutu 100 awr astudio ar gyfer pob 10 credyd. Y mae blwyddyn o astudio yn gywerth â 120 credyd, wedi ei rannu’n 6 modiwl o ugain credyd yr un. Fodd bynnag, bydd y staff yn rhoi arweiniad i chi ar beth i’w ddarllen a’i astudio, ac mae nifer o adnoddau cefnogaeth ar gael – boed hynny yn gefnogaeth academaidd (e.e. cyrsiau ar ysgrifennu ac ymchwil) neu yn gefnogaeth bersonol ac emosiynol (cwnsela a chyngor ariannol). Y mae astudio ar gyfer cwrs gradd hefyd yn brofiad I’w fwynhau – gobeithiwn eich bod wedi dewis pwnc r’ych chi’n frwdfrydig drosto, ac mae nifer o gymdeithasau a chlybiau ar gyfer pob mathau o ddiddordebau. Caiff modiwlau eu dysgu drwy gyfrws o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai, ond mae hefyd sgyrsiau gyrfaol a darlithoedd gwadd yn digwydd drwy’r flwyddyn.

Pam y’n ni’n arbennig?

 

  • Dysgu o safon uchel – Prifysgol y Flwyddyn am Safon Addysgu (The Times & The Sunday Times, The Good University Guide 2018 and 2019).
  • Myfyrwyr yw calon ein gwaith – lefel foddhad o  92% am Droseddeg (M900), lefel foddhad o 90% am Y Gyfraith (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017); lefel foddhad o 90% am Y Gyfraith (NSS 2018). 
  • O’r campws i’r gwaith – roedd 100% o’n graddedigion mewn gwaith 6 mis ar ol graddio., 55 un udwch na graddedigion cyfraith yn genedlaethol (Asiantaeth ystadegau Addysg Uwch 2017). Cychwynodd 77% o’n graddedigion mewn gwaithar lefel raddedig 3% yn ucwh na’r ffigwr genedlaethol o 74% y llynedd. (HESA 2018).

Arbenigedd adrannol

Y mae’r Adran Gyfraith a Throseddeg yn Aberystwyth yn eangfrydig yn ei arbenigedd. Mae Hawliau Dynol yn ffocws gryf, ac fe gynigiwn gyrsiau mewn hawliau dynol ar lefel isradedig ac uwchraddedig. Y mae materion rhywedd, diwylliant, iaith, a hawliau pobol ifainc a hawliau’r henoed yn themau bwysig yng ngwaith yr adran.