Ecoleg

 

Mae’r Adran Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnig ystod eang o gyrsiau ym maes pwnc Ecoleg. O Amrywiaeth Anifeiliaid a Phlanhigion i fodiwlau ar Ffyngau ac Adar, rydym yn sicr y byddwch yn dod o hyd i bwnc diddorol i’w astudio.

Rhagflasau Fideo Ecoleg

Llythyrau Cychwyn Cwrs Ecoleg

Gallwch astudio modiwlau unigol, neu gallwch weithio tuag at Dystysgrif mewn Addysg Uwch mewn Ecoleg Maes ac yna, os dymunwch, Ddiploma.

Cyflwynir ein cyrsiau mewn 3 fformat gwahanol:

Dysgu ar-lein ar eich cyflymdra eich hun; a gyflwynir drwy Blackboard, ein hamgylchedd dysgu ar-lein.

Dysgu wyneb yn wyneb mewn amryw o leoliadau ecoleg ledled Cymru.

Dysgu cyfunol; cymysgedd o’r ddau, lle byddwch chi’n astudio nifer o unedau ar-lein ar eich cyflymdra eich hun cyn mynychu 1 neu 2 ddiwrnod o ddysgu wyneb yn wyneb mewn lleoliad ecoleg yng Nghymru.

Pa ffordd bynnag y dewiswch astudio gyda ni, fe wnawn yn sicr y cewch ddigon o gefnogaeth ac arweiniad er mwyn ichi wneud y mwyaf o'ch profiad o ddysgu. Mae pob un o'n modiwlau wedi'u hachredu gan y brifysgol ac mae gan ein tiwtoriaid brofiad helaeth o ddarparu addysg oedolion.   

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen, e-bostiwch Elin Mabbutt emm32@aber.ac.uk. Os oes gennych ymholiadau gweinyddol, e-bostiwch y Swyddfa Dysgu Gydol Oes, dysgu@aber.ac.uk.

 

Tystysgrif Addysg Uwch: Ecoleg

Cynllun rhan amser hyblyg yw'r Dystysgrif Ecoleg, sy'n caniatáu i chi ddysgu yn ôl eich pwysau eich hun.

Mae tystysgrif addysg uwch yn cynnwys 120 credyd ac mae mwyafrif ein modiwlau'n werth 10 credyd. Mae i'r dystysgrif yr un nifer o gredydau â blwyddyn gyntaf cynllun gradd israddedig amser llawn ac mae'n gyfwerth o ran lefel yr astudio (Lefel 4 y Fframwaith Cymwysterau Gwladol).

Y wybodaeth a'r sgiliau a enillir yw'r rhai sy'n hanfodol ar gyfer unrhyw swydd ym maes yr amgylchedd, gan ddarparu profiad ymarferol a datblygu sgiliau adnabod.

Cewch gymryd pum mlynedd i gwblhau eich astudiaethau ac yn y cyfnod hwnnw gallwch weithio yn ôl eich pwysau eich hun. Ni chaiff pob cwrs ei gynnig bob blwyddyn, ond byddwn yn sicrhau bod yr holl gyrsiau ar gael dros gyfnod o amser. 

CHE Ecology Framework

Diploma mewn Addysg Uwch: Ecoleg

Mae Diploma mewn Ecoleg yn gynllun rhan-amser, hyblyg, sy’n caniatáu i ddysgwyr gwblhau ar eu cyflymder eu hunain.

Mae’r Diploma’n dilyn ymlaen o gwblhau Tystysgrif Addysg Uwch, a chymerir 120 credyd arall i gyrraedd cyfanswm o 240. Mae’r dystysgrif yr un nifer o gredydau ag ail flwyddyn cynllun gradd israddedig amser-llawn ac yn cyfateb i’r un lefel o astudio (Lefel 5 yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol).

Mae’r cyrsiau a gynigir drwy’r Diploma wedi’u cynllunio i ymestyn gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau maes a chadwraeth. Y wybodaeth a'r sgiliau a enillir yw'r rhai sy'n hanfodol ar gyfer unrhyw swydd ym maes yr amgylchedd, gan ddarparu profiad ymarferol a datblygu sgiliau adnabod.

Mae gennych bum mlynedd i gwblhau eich astudiaethau ac o fewn yr amser hwnnw gallwch astudio’r cyrsiau ar eich cyflymder eich hun. Ni chynigir yr holl gyrsiau bob blwyddyn, ond byddwn yn sicrhau bod yr holl gyrsiau ar gael dros gyfnod o amser.

Diploma in Ecology - framework

Sut i gofrestru ar y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Addysg Uwch

Sut i gofrestru ar y Dystysgrif neu'r Diploma mewn Addysg Uwch

Cliciwch ar y ddolen hon a dilyn y cyfarwyddiadau.