Astudiaethau Natur Newydd

Croeso i’r Dystysgrif Addysg Uwch: Astudiaethau Natur newydd

‘Lluniadu yw gweld a deall mewn gwirionedd yr hyn sy’n unigryw ym myd natur.’

Astudiaethau Natur yw astudio byd natur, cofnodi rhywogaethau unigryw bywyd ar y ddaear yn fanwl. Cyfle i Gelf gyfarfod â Gwyddoniaeth ar delerau cyfartal. Bydd astudiaethau’n creu cysylltiadau a byddant yn seiliedig ar gyfeirnodi cyd-destunol a hanesyddol. Byddwch yn astudio technegau celf mwyhau, cyfansoddi, cymysgu lliwiau, adnabod a hefyd yn astudio ecoleg ac adnabod.

Mae hyn wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr o bell a dysgwyr lleol fel ei gilydd. Mae’r holl fodiwlau Craidd wedi’u cynllunio ar gyfer dysgu ar-lein o bell yn eich pwysau, y gallwch ei gyrchu ar adeg sy’n gyfleus i chi. Mae ein dysgu ar-lein yn llawn dangosiadau fideo, gweithgareddau, tasgau a chyfleoedd i drafod, a’r cyfan yn cael cefnogaeth tiwtorialau ac adborth diferol.

Rydym ni hefyd yn cyflwyno rhai modiwlau wyneb yn wyneb mewn lleoliadau ledled Cymru, gan gynnig cyfle i chi ddysgu gydag eraill ac ymweld â chynefinoedd a chael mwy o brofiad o weithio ar leoliad. Rydym ni hefyd yn cydweithio gyda chanolfannau astudio a lleoliadau Maes Cymru lle gallwch fynd mor agos ag y dymunwch at y bywyd gwyllt.

Ceir cyfleoedd i ehangu eich gwybodaeth a’ch sgiliau wrth ddethol eich modiwlau dewisol. Gall y rhain gynnwys amrywiaeth eang o fodiwlau adnabod o’r rhaglen Ecoleg. Gallech ddysgu mwy am gân adar y goedwig, amrywiaeth infertebratau, sut i adnabod planhigion, a llawer mwy. Mae’r modiwlau hyn ar gael i’w hastudio naill ai ar-lein neu fel dysgu cyfunol neu wyneb yn wyneb.

Cefnogir yr holl addysgu wyneb yn wyneb gyda gweithgareddau ar-lein fel bod modd i chi gael y fantais fwyaf o fod gyda’ch tiwtor. Mae’r rhain fel arfer yn sesiynau diwrnod llawn; ewch amdani, trefnwch i aros mewn Airbnb a mwynhewch wyliau dysgu.

Natural History Studies Framework

Cwestiynau Cyffredin am y Dystysgrif

 • Mae gennych 5 mlynedd i gasglu 120 credyd; sef tua un cwrs bob tymor
 • Nid oes rhaid i chi gofrestru ar y Dystysgrif i astudio gyda ni
 • Gallwch gymryd ein cyrsiau ar sail arunig – fesul cwrs
 • Rydym yn eich cynghori i gymryd cyrsiau Lefel 0 (FfCChC3) i weld a ydych chi’n hoffi’r ffordd rydym ni’n addysgu
 • Mae’r holl diwtoriaid yn weithwyr proffesiynol yn eu maes
 • Rydym yn gofalu am fyfyrwyr sy’n dechrau heb wneud unrhyw gelf o’r blaen
 • Mae gennym ni gyfres o gyrsiau Lefel 0 (FfCChC3) i roi sgiliau sylfaenol i chi ac adeiladu eich hyder

Pa sgiliau fyddwch chi'n eu datblygu?

 • sgiliau hunan-reoli a hunan-ysgogi gwaith celf yn ymwneud â Darlunio Astudiaethau Natur
 • gwerthfawrogiad o ansawdd technegol, cywirdeb a manylder i gynnal ymchwil mewn amrywiol foddau
 • darlunio arsylwadol, mwyhau ac ymarfer proffesiynol yn y genre
 • y gallu i werthuso’n feirniadol a myfyrio ar eich dysgu eich hun a datblygu’r gallu i gyfathrebu mewn amrywiaeth o fformatau
 • dealltwriaeth o symudiadau cyd-destunol a chyfredol o fewn genre Darlunio Astudiaethau Natur
 • cefndir academaidd cadarn mewn darlunio gan roi sgiliau i werthuso ac ymchwilio, datrys problemau, dangos rôl beirniadaeth a dealltwriaeth o’r berthynas rhwng ymarfer celf a hanes celf
 • y cyfle i symud i Addysg Uwch lawn amser drwy raglen BA neu MA yr Ysgol Gelf, neu eich paratoi ar gyfer cyflogaeth lawrydd
 • ymwybyddiaeth o sensitifrwydd ac ystyriaethau iechyd a diogelwch gweithio gyda sbesimenau

Proffil Myfyriwr

Thuy Bui Howarth o Fietnam

Y rhesymau am fy nghais am y Dystysgrif Addysg Uwch: Astudiaethau Natur 

Po fwyaf rwy'n ei ddysgu am blanhigion, blodau, anifeiliaid, pryfed ac ecoleg, mwyaf fy syndod ynghylch maint ein dinistr ni fodau dynol o’r ecosystem a'r amgylchedd. Hoffwn allu gwneud cyfraniad bychan iawn tuag at newid y ffaith drist hon drwy ledaenu fy narluniau yn ogystal â gwybodaeth Fotanegol i'r byd. A'r unig ffordd y gallaf wneud hynny yw trwy ddysgu. 

A minnau’n berson Fietnamaidd sy'n byw yn Ewrop (Y Swistir), dechreuais fagu diddordeb mewn Darlunio Botanegol yn ddiweddar iawn. Mae hwn yn broffesiwn newydd sbon nad yw'n bodoli yn Fietnam eto, mewn unrhyw raglen hyfforddiant academaidd ffurfiol hyd y gwn i. Felly, yn y dyfodol agos, os oes modd, hoffwn greu lle i artistiaid Botanegol a Botanegwyr Fietnam gwrdd, dysgu a thrafod er lles ecosystem Fietnam ac i helpu pobl i ddeall mwy am bwysigrwydd planhigion, blodau, anifeiliaid, pryfed a'r hyn y gall pob un ohonom ei wneud i wneud ein Daear yn lle mwy gwyrdd.

Cyflwyno ar-lein

 • Mynediad at ein llwyfan dysgu ar-lein o’r enw Blackboard gyda chymorth tiwtor ar ffurf fideos, tiwtorial a byrddau trafod
 • Mae gan bob modiwl unedau addysgu gyda dangosiadau, gweithgareddau, arweiniad a chefnogaeth tiwtorial
 • Adborth diferol gan eich tiwtor ar ôl pob uned

Cyflwyno wyneb yn wyneb

 • Addysgu mewn lleoliadau arbenigol ledled y Canolbarth
 • Addysgu mewn gerddi ac orielau hyfryd gydag adnoddau ac ysbrydoliaeth wrth law
 • Addysgu mewn ysgolion preswyl celf alwedigaethol
 • Gadael i chi astudio a gweithio ar yr un pryd
 • Cynnig cyrsiau celf gyda’r nos ac ar benwythnosau
 • Dosbarthiadau diwrnod llawn yn lle dwy awr, sy’n fwy darbodus o ran petrol
 • Arbenigo mewn addysgu oedolion, gan deilwra’r cyflwyno, asesu a chynlluniau gwaith yn benodol i oedolion

Sut ydw i’n pasio’r Dystysgrif?

Mae gennych 5 mlynedd i gyflawni’r astudio angenrheidiol sef 120 credyd (FfCChC4). Dyfernir y Dystysgrif Addysg Uwch gyda marc pasio neu fethu a bydd angen i chi gymryd 50 o fodiwlau Allweddol er mwyn cael addysg celf gyflawn. Gall y modiwlau Allweddol / Craidd weithredu fel sbardun i ddod o hyd i’ch dewis o gyfrwng peintio a lluniadu. Mae’r modiwlau dewisol yn gadael i chi astudio maes yn fwy dwfn.

Modiwlau Dysgu Ar-lein yn eich Pwysau: Oes rhaid i fi weithio ar gyflymder penodol?

Mae gennym ni ddyddiadau dechrau a gorffen swyddogol ond trefnir yr unedau gwaith i adael i chi gasglu’r wybodaeth ar gyfer eich asesiad terfynol. Wrth gymharu fersiwn ‘wyneb yn wyneb’ y modiwl â’r fersiwn dysgu o bell, dywedodd yr arholwr allanol ei fod yn teimlo bod dysgu’r myfyriwr yn fwy dwys. Yn ogystal, rydym ni’n darparu adborth interim er mwyn i chi allu cael marciau uwch yn eich aseiniad terfynol.

 

Yn Gryno:

 • Cwblhau 120 credyd
 • Gall 20 credyd fod ar Lefel “0” (FfCChC3)
 • Rhaid i 50 credyd fod o’r modiwlau Allweddol
 • Mae’r modiwlau canlynol yn orfodol: Modiwl tiwtorial a dau fodiwl hanes celf penodol
 • Cyflawni cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40%
 • Mynychu 60% o’r cwrs