Ieithoedd Modern

 

Pa ieithoedd allaf i eu dysgu?

Erbyn hyn, gallwch ddod atom i ddysgu: Almaeneg, Arabeg, Eidaleg, Ffrangeg, Groeg, Llydaweg, Rwsieg, Sbaeneg, Siapaneg a Tsieinëeg, pob un ar wahanol lefelau.

Sut allaf i ddysgu?

Drwy wrando, byddwch yn dod i ddeall yr hyn y mae’ch athro a’ch cydfyfyrwyr yn ei ddweud, a’r hyn sy’n cael ei ddweud ar y teledu neu’r radio. Byddwch yn dysgu siarad drwy siarad. Byddwch yn magu hyder i fynegi eich syniadau a’ch safbwyntiau a byddwch yn llwyddo i gyfleu eich neges. Byddwch yn darllen hysbysebion, erthyglau, nofelau a gwefannau. Byddwch yn ysgrifennu llythyrau, negeseuon ac erthyglau mewn iaith dramor. Byddwch yn gweithio mewn grwpiau neu barau, gan gyflawni eich amcanion drwy gydweithio. Ein nod pwysicaf yw meithrin sgiliau’r myfyrwyr i ddefnyddio iaith i gyfathrebu. Byddwn yn pwysleisio sgiliau llafar, lle bydd gramadeg yn rhan naturiol o ddatblygiad yr iaith. Byddwn hefyd yn ceisio creu profiad dysgu pleserus a byddwn bob amser yn croesawu unrhyw awgrymiadau am ffyrdd o addasu’r dosbarthiadau i ateb eich gofynion chi yn well. Mae pob un o’n cyrsiau’n seiliedig ar iaith a diwylliant cyfoes y wlad dan sylw. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’ch profiad dysgu ac yn rhoi cipolwg i chi ar dreftadaeth y wlad.

Y Rhaglen Ieithoedd

Yn ogystal â cheisio gwasanaethu ein myfyrwyr yn y Brifysgol, rydym wedi ymrwymo i wasanaethu’r gymuned: o Benfro i Aberystwyth, o Aberteifi i Dyddewi, o Hwlffordd i Aberhonddu a’r Gelli Gandryll. Rydym yn mawr obeithio y bydd ein cyrsiau wrth eich bodd ac y byddwch yn mwynhau pob eiliad ohonyn nhw – y dulliau dysgu, y fethodoleg, awyrgylch y dosbarthiadau a’n tiwtoriaid cyfeillgar. Rydym yma i’ch helpu i ddysgu iaith. Byddwn yn parhau i ddarparu cyrsiau adolygu yn ystod y trydydd tymor. Gobeithio y bydd y cyrsiau hyn yn ategu’r hyn yr ydych eisoes yn ei wybod, gan sicrhau eich bod yn mwynhau ac yn ymlacio hyd yn oed mwy wrth ddysgu.

Pam dysgu iaith?

Bydd pobl yn penderfynu dysgu iaith am lawer o wahanol resymau. Bydd llawer yn dweud bod iaith yn allwedd i ddeall ffordd arall o fyw. Meddyliwch am y bobl, y lleoedd, y llyfrau, y gwefannau, y ffilmiau a’r rhaglenni teledu newydd y gallech eu mwynhau. Ar yr un pryd, gallech ddod i ddeall diwylliannau a ffyrdd eraill o fyw yn llawer gwell. Mae ieithoedd yn agor drysau. Os byddwch yn llwyddo i gyfathrebu mewn iaith dramor, bydd cymaint mwy o gyfleoedd ar gael i chi nag yr ydych yn sylweddoli, a hynny ar unrhyw lefel astudio. Pan fyddwch chi’n gwneud ymdrech i siarad ychydig o eiriau mewn iaith arall, bydd yn gwneud byd o wahaniaeth. O ddysgu iaith, byddwch hefyd yn gallu darllen papurau newydd mewn iaith dramor a bydd hyn yn rhoi persbectif newydd i chi ar ddigwyddiadau byd-eang. Efallai eich bod yn gwybod pam eich bod am ddysgu iaith newydd. Os oes gennych reswm clir dros ddysgu iaith, byddwch yn fwy awyddus i lwyddo a bydd gennych amcan clir. Byddwch yn gwybod bod y gallu i gyfathrebu mewn iaith dramor yn cyfoethogi’ch bywyd.

Yn pryderu am ddysgu iaith newydd?

Peidiwch â phryderu. Rydym yn cynnig byd newydd o gyfleoedd i chi. Os byddwch yn ymuno â dosbarth dechreuwyr, byddwch yn synnu at yr hyn y byddwch wedi’i gyflawni erbyn diwedd y semester cyntaf. Os bu i chi ddechrau dysgu iaith beth amser yn ôl a rhoi’r gorau iddi am ba bynnag reswm, bydd croeso i chi ymuno â ni ar unrhyw lefel – ôl-ddechreuwyr, canolradd is ac uwch, neu uwch. Ac os ydych yn weddol rhugl mewn iaith, ond nad ydych erioed wedi ennill cymhwyster swyddogol, bydd y cyrsiau’n eich rhoi ar ben ffordd i astudio ymhellach. Gall unrhyw un ddysgu iaith. Fyddwch chi byth yn rhy hen neu’n rhy ifanc i ddysgu iaith. Peidiwch â bod ofn ymarfer eich sgiliau iaith unrhyw le ac unrhyw bryd. Ond beth bynnag y byddwch yn ei wneud, cofiwch fwynhau’r profiad dysgu!

Llawlyfrau