Aberystwyth yn arwain ar fodlonrwydd myfyrwyr

Bodlonrwydd myfyrwyr

Bodlonrwydd myfyrwyr

16 Medi 2009

Aberystwyth yn arwain yn ffordd ar fodlonrwydd myfyrwyr

Unwaith eto mae Prifysgol Aberystwyth wedi perfformio'n wych yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr diweddaraf.

Mae Aberystwyth yn 6ed o holl brifysgolion y Deyrnas Gyfunol ac ar y brig yng Nghymru am y bumed flwyddyn yn olynol.

Mae'r canlyniad gwych hwn yn ategu canlyniad Arolwg Profiad Myfyrwyr yTimes Higher Education ar gyfer 2009 a oedd yn gosod Aberystwyth yn gyntaf yng Nghymru ac yn 8fed yn y Deyrnas Gyfunol.
Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr bob blwyddyn ers 2005. Mae’n arolwg o fyfyrwyr blwyddyn olaf yn y Deyrnas Gyfunol yn bennaf a’i brif bwrpas yw cynnig gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr am ble a beth i’w astudio.

Cafwyd 3,000 o gynnydd yng nghyfanswm y myfyrwyr a ymatebodd i’r arolwg eleni i 223,363, graddfa ymateb o 62% am y Deyrnas Gyfunol.

Gofynnir cwestiynau i’r myfyrwyr mewn saith maes: dysgu ar fy nghwrs; asesu ac adborth; cymorth academaidd; trefn a rheolaeth; adnoddau dysgu; datblygiad personol; a bodlonrwydd cyffredinol.

Mae bodlonrwydd cyffredinol â Phrifysgol Aberystwyth yn parhau yn uchel iawn ar 90%, yr un peth ag yn 2007 a 2008, a bron i 10% yn uwch na’r cyfartaledd ar draws y Deyrnas Gyfunol. Cafwyd y marciau uchaf mewn ‘adnoddau dysgu’ a ‘bodlonrwydd cyffredinol’.

Yn ogystal â bod ar y blaen yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr, mae llawer o’r pynciau a ddysgir yma i fyfyrwyr llawn-amser sydd ar eu cwrs gradd cyntaf wedi gweld bodlonrwydd eu myfyrwyr yn cynyddu ar draws y saith maes a asesir ym mhrofiad dysgu’r myfyrwyr.   

O’u cymharu gyda’r cyfartaledd ar draws yr Deyrnas Gyfunol gwelwyd y tueddiadau canlynol:
Cynnydd ym mhob maes
•        Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff     
•        Amaethyddiaeth
•        Sinemateg                                           
•        Celf

Cynnydd mewn 6 o’r 7 maes
•        Daearyddiaeth Ffisegol

Cynnydd mewn 5 o’r 7 maes
•        Cyfrifeg                                              
•        Busnes
•        Cymraeg                                             
•        Cyfrifiadureg
•        Addysg                                                         
•        Daearyddiaeth Ddynol
•        Gwleidyddiaeth Ryngwladol                     
•        Sŵoleg

Dywedodd yr Athro Martin Jones, Dirprwy Is Ganghellor ym Mhrifysgol Aberystwyth:
“Mae profiad o safon uchel i fyfyrwyr yn nodwedd hanfodol o addysg uwch ardderchog. Mae’r canlyniadau yn dangos fod y myfyrwyr yn cymryd yr arolwg o ddifrif, a’i weld yn ffordd o gynnal a gwellaf safon eu profiad.”

“Rydym wrth ein boddau fod y myfyrwyr unwaith eto eleni wedi cydnabod yr amgylchedd cefnogol a dyrchafol sydd yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, rhagoriaeth ac ymrwymiad y staff dysgu a chynorthwyol, y cyrsiau cyffrous ac arloesol, yr amgylchedd cyfeillgar a’r ysbryd gymunedol sydd yn golygu fod astudio yn Aberystwyth yn brofiad mor unigryw i fyfyrwyr o bob rhan o’r byd.” 

“Mae’n destun balchder mawr i ni i gyd yma ein bod wedi gwneud mor dda unwaith eto yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, ac mai ni yw’r gorau yng Nghymru am y bumed blwyddyn yn olynol. Hoffwn ddiolch i bawb yn Aberystwyth am greu’r profiad hwn. Ein nod yw parhau i wella pob agwedd ar y profiad i fyfyriwr yma. Mae ein myfyrwyr, a’r rhai fydd yn ymuno â nhw yma yn y dyfodol, bellach yn gwybod eu bod yn mwynhau yr awyrgylch myfyrwyr gorau sydd gan y Deyrnas Unedig i’w gynnig. Mae’r amgylchedd yn bwysig iawn, dyna paham mae hyn o bwys i ni”, ychwanegodd.

Cafodd yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr ei gynnal gan Ipsos MORI. Mae’r data ar gael i ddarpar fyfyrwyr, eu rhieni a’r rhai sydd yn eu cynghori, a byddant ar gael ar wefan Unistats (http://www.unistats.com/) ar ddiwedd Medi 2009.