Llifogydd yn sbarduno astudiaeth llygredd

Gwaith mwyn Cwm Rheidol. Llun drwy garedigrwydd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Gwaith mwyn Cwm Rheidol. Llun drwy garedigrwydd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

12 Mehefin 2012

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn astudio’r posibilrwydd fod y llifogydd diweddar wedi achosi i fetelau trwm o hen weithfeydd mwyngloddio yn yr ardal gael eu cario gan y dŵr gan achosi llygredd ar diroedd.

Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan yr Athro Mark Macklin, arbenigwr ar afonydd a Chyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil i Ddalgylchoedd ac Arfordiroedd yn y Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear.

Bydd y tîm yn casglu samplau dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf er mwyn gwirio am olion o sinc, plwm, cadmiwm a chopr a allai fod wedi eu cario gan y dŵr.

Yn ôl yr Athro Macklin achoswyd y glaw eithafol yng Ngheredigion gan storm law arferol a ddwysawyd gan dirwedd Mynyddoedd y Cambria, ac roedd y llifogydd yn nyffrynnoedd y Rheidol a’r Ystwyth yn waeth o ganlyniad i lanw uchel, gwyntoedd o’r de-orllewin a phwysedd isel.

Llifodd y glaw oddi ar y mynyddoedd yn gyflym oherwydd y tirwedd serth, prin ei bridd a chreigiog gan achosi llifogydd yn rhannau uchaf  dyffrynnoedd y Leri, Rheidol a’r Ystwyth.

Mae hefyd o’r farn fod culni'r dyffrynnoedd hyn ynghyd â datblygu tai a busnesau ar orlifdiroedd wedi cyfrannu’n sylweddol at y perygl o lifogydd a’r difrod achoswyd.

"Nid yw'r llifogydd yn ddigynsail yng nghanolbarth Cymru nac ychwaith mewn ardaloedd eraill tebyg yn y Deyrnas Gyfunol", dywedodd yr Athro Macklin. "Cafwyd llifogydd haf tebyg yng nghanolbarth Cymru ym mis Awst 1973 a chyn hynny ym mis Gorffennaf / Awst 1846 pan achoswyd nifer o farwolaethau a dinistr eang yn ne Ceredigion yn enwedig yn Llanon, Talsarn ac Aberaeron."

"Un o ganlyniadau annisgwyl y llifogydd yw llygredd a allai ddeillio o symud gwastraff mwyngloddio metel hanesyddol yn yr ardal a llygru pridd gorlifdir a gwaddod.”

"Mae llifogydd yn gwasgaru gwaddod llygredig wrth lifo lawr y dyffryn ac yn aml mae’r gwaddod hwn yn cynnwys lefelau uchel o blwm sydd yn cael ei wasgaru ar dir amaethyddol, ac yn achos y Leri, i mewn i wlypdiroedd arfordirol ac aberoedd."

"Dyma ddigwyddodd yn sgil llifogydd 2000 o fewn Swydd Efrog a'r Afon Swale sydd yn rhannu'r un math o hanes mwyngloddio. Mae angen rhaglen samplu fanwl er mwyn gwerthuso a yw hyn yn broblem sydd yn galw am astudiaeth bellach."

"Er mwyn sicrhau nad yw hyn yn digwydd yn y dyfodol mae angen gwell asesiad risg llifogydd yn enwedig gan ddefnyddio cofnodion daearegol diweddar o orlifdiroedd sy'n aml yn darparu archif o lifogydd hanesyddol a'r defnydd o ffynonellau dogfennol i ymestyn y gyfres o lifogydd," ychwanegodd.

"Nid oes mesuryddion llif afon ar nifer o’r dalgylchoedd ucheldir bach yng Nghymru, felly mae'n anodd iawn gwerthuso’r perygl o lifogydd."

Mae’r Athro Macklin hefyd wedi galw am ganllawiau mwy caeth ar gyfer datblygu ar orlifdiroedd, yn enwedig mewn dalgylchoedd bach a serth fel y Leri sydd â lloriau dyffryn cul, sydd yn dueddol o ddioddef llifogydd sydyn  yn ogystal, ac mewn afonydd  dan ddylanwad y llanw, megis y Rheidol ac Ystwyth.

"Mae gwaith modelu yn awgrymu y gallwn gael mwy o law dwys yn yr haf yn y dyfodol ond mae'n ddiddorol nodi bod dadansoddiad o gofnodion llifogydd geomorffolegol hirdymor sy'n ymestyn dros y 250 mlynedd yn awgrymu bod nifer yr achosion o lifogydd tir uchel difrifol a gafwyd yn ystod rhan olaf y ganrif ddiwethaf a degawdau cyntaf y ganrif bresennol, megis y rhai effeithiodd ar ganolbarth Cymru ym mis Mehefin 2012, yn hanesyddol isel.” 

"Os yw modelai rhagolwg yn gywir, ymddengys taw gwaethygu y bydd pethau", ychwanegodd.

AU19912