Cais Datblygu’r Hen Goleg yn Parhau

Baneri Mary Lloyd Jones yn cwad yr Hen Goleg

Baneri Mary Lloyd Jones yn cwad yr Hen Goleg

30 Mehefin 2016

Mae Cyngor Prifysgol Aberystwyth wedi cadarnhau ei fwriad i ail-ddatblygu’r Hen Goleg ac fe fydd cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn cael ei ail-gyflwyno ym mis Rhagfyr 2016, ar ôl i’r cais cyntaf ddod o fewn trwch blewyn i sicrhau cyllid.

Mewn cyfarfod yn yr Hen Goleg (Dydd Mercher 29 Mehefin 2016), cytunodd aelodau’r Cyngor i fwrw mlaen gyda chais y Brifysgol am gymal cyntaf arian datblygu’r porsiect gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i chalonogi gan yr adborth a gafwyd gan y Gronfa a’i syniadau ar gyfer datblygu’r prosiect ymhellach a, chyda cefnogaeth eang i’r cynlluniau, mae’r Brifysgol yn hyderus y bydd gan gais diwygiedig gyfle ardderchog o gael ei gymeradwyo.

Dywedodd Louise Jagger, Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni Prifysgol Aberystwyth: “Roeddem wastad yn ymwybodol bod hon yn rownd gyntaf gystadleuol ac rydym ni felly yn benderfynol o gynnal y momentwm ar gyfer y prosiect ardderchog yma, gan ddarparu llwyfan rhagorol ar gyfer cyfleoedd dysgu, ymchwil a menter a fydd yn ysbrydoli defnyddwyr ac ymwelwyr ac yn rhoi hwb i’r economi.

"O’r hyn rydym ni’n ei ddeall, cafodd y prosiect dderbyniad da ac roedd y penderfyniad yn anad dim yn ganlyniad cyfyngiadau ariannol a gormod o broseictau haeddiannol. Mae prosiectau sy’n llwyddo yn y pendraw yn aml wedi eu hail-gyflwyno mewn ymateb i adborth.”

Fel gwesty y cafodd yr Hen Goleg ei godi’n wreiddiol. Fe gyrhaeddodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr yn 1872 yn dilyn ymgyrch codi arian aruthrol ledled Cymru i brynu'r adeilad a sefydlu Coleg Prifysgol gyntaf Cymru.

Mae’r Hen Goleg yn adeilad rhestredig Gradd I ac yn cael ei gydnabod fel un o adeiladau mwyaf arwyddocaol y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn y Deyrnas Gyfunol, yn yr arddull adfywiad Gothig.

Cafodd cais Bywyd Newydd i’r Hen Goleg ei ddatblygu gan y Brifysgol a Bwrdd Prosiect oedd yn dwyn ynghyd aelodau o Gyngor y Brifysgol a staff y Brifysgol, a chynrychiolwyr o Gyngor Sir Ceredigion, Cyngor Tref Aberystwyth, Undeb Myfyrwyr Aberystwyth a Chymdeithas Cyn-Fyfyrwyr Aberystwyth.

Dywedodd Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol, Dr Rhodri Llwyd Morgan: “Wrth ddatblygu’r cynlluniau, cawsom gefnogaeth eang yn lleol ac ymhlith sefydliadau rhanbarthol a chenedlaethol. Dyma brosiect sydd wedi’i ffurfio gan fewnbwn sylweddol o du’r gymuned leol trwy ddigwyddiadau cyhoeddus niferus ac rydym yn gwerthfawrogi’n fawr eu cyfraniad allweddol wrth ddatblygu a chefnogi’n gweledigaeth.

“Byddwn yn parhau i weithio ar raglen o weithgareddau amrywiol – tebyg i’r Diwrnod Cymunedol llwyddiannus a gynhaliwyd yn yr Hen Goleg ddydd Sadwrn 18 Mehefin. Byddwn hefyd yn parhau i weithio’n agos gyda Chronfa