Darlith gyhoeddus ar ddiogelu oedolion

Canolfan Llanbadarn. bydd Dr Margaret Flynn yn traddodi ei darlith yn Adeilad Elystan Morgan.

Canolfan Llanbadarn. bydd Dr Margaret Flynn yn traddodi ei darlith yn Adeilad Elystan Morgan.

09 Mawrth 2017

Bydd un o arbenigwyr blaenllaw’r Deyrnas Unedig ar ddiogelu oedolion yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Mercher 22 Mawrth 2017.

Cynhelir darlith Dr Margaret Flynn ‘The imperfect art of safeguarding: learning from two reviews’ am 6.30 yr hwyr yn Adeilad Elystan Morgan yng Nghanolfan Llanbadarn.

Dr Margaret Flynn yw cadeirydd annibynnol Bwrdd Diogelu Oedolion Swydd Gaerhirfryn. Bu’n Gadeirydd nifer o Adolygiadau Achos Difrifol, a bydd ei darlith yn trafod y gwersi a ddysgwyd yn sgil dau ohonynt – achos Ysbyty Winterbourne View a’r adolygiad annibynnol o’r honiadau o gam-drin ac esgeuluso pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Ngwent, a ymchwiliwyd gan Ymgyrch Jasmine.

Trefnwyd y ddarlith hon gan y Ganolfan Astudio Heneiddio, Cam-drin ac Esgeulustod, sydd wedi ei lleoli yn Ysgol y Gyfraith, Aberystwyth, ac sy’n rhan o raglen o weithgareddau prosiect ymchwil y Ganolfan ar gam-drin pobl hŷn, Dewis Choice.

Wrth siarad cyn y digwyddiad dywedodd yr Athro John Williams o Ysgol y Gyfraith, Aberystwyth, “Rydym yn falch iawn bod Margaret Flynn wedi derbyn ein gwahoddiad i ddod i Aberystwyth. Margaret yw un o brif arbenigwyr y wlad ar ddiogelu oedolion. Mae ei dealltwriaeth o ddiogelu oedolion, sy’n seiliedig ar ei phrofiad helaeth o gynnal adolygiadau a’i gwaith ehangach, yn ei rhoi mewn sefyllfa ddelfrydol i nodi’r newidiadau sy’n hanfodol i ddiogelu oedolion sydd dan fygythiad.

“Mae cam-drin ac esgeuluso oedolion sydd dan fygythiad yn broblem fawr sy’n wynebu cymdeithas. Mae ymchwiliadau gan y cyfryngau yn dangos bod oedolion dan fygythiad yn cael eu cam-drin a’u hesgeuluso mewn cartrefi gofal ac ysbytai yn ogystal ag yn eu cartrefi eu hunain.

“Gwnaeth ymchwiliad gan Panorama yn 2011 ddatgelu’r cam-drin corfforol a seicolegol helaeth yr oedd pobl ag anableddau dysgu ac ymddygiad heriol yn ei ddioddef yn Ysbyty Preifat Winterbourne View. Cawsai preswylwyr bregus iawn eu bwlio, a’u cam-drin yn gorfforol ac yn emosiynol gan staff.

“Yng Nghymru, fe arweiniodd y driniaeth ofnadwy o breswylwyr mewn sawl cartref gofal yng Ngwent at un o’r ymchwiliadau mwyaf gan yr Heddlu i gam-drin ac esgeuluso pobl hŷn, sef Ymgyrch Jasmine. Ymchwiliodd yr heddlu i farwolaethau 63 o bobl a honnir bod dros gant o bobl hŷn wedi dioddef yr hyn a ddisgrifiodd yr AS lleol Nick Smith yn gam-drin “iasoer” yn y cartrefi gofal.

“Mae adroddiad Margaret ar Ymgyrch Jasmine, In Search of Accountability, yn ddadansoddiad trylwyr a didrugaredd o’r methiannau llu a arweiniodd at y digwyddiadau trist. Fe wnaeth yr Adolygiad amlygu sut y mae’n rhaid inni weithio tuag at sicrhau bod pobl mewn cartrefi gofal, ysbytai a sefyllfaoedd tebyg yn cael eu trin gydag urddas a pharch.”

Mae Dr Margaret Flynn yn gyd-olygydd Journal of Adult Protection.

Yn ddiweddar, cafodd ei phenodi gan Lywodraeth Cymru yn gadeirydd cyntaf y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Yn 2015 dyfarnwyd £890,000 gan Gronfa’r Loteri Fawr tuag at Dewis Choice, y prosiect ymchwil £1.3m ar Gam-drin a Chyfiawnder yr Henoed.

Mae tîm y prosiect yn cynnwys Sarah Wydall, Uwch Gymrawd Ymchwil a Chyd-Brif Ymchwilydd, yr Athro Alan Clarke, Cyd-Brif Ymchwilydd, a’r Athro John Williams, Cyd-Brif Ymchwilydd.