Ysgrifennydd Addysg yn mynychu Seremoni Raddio'r Brifysgol Haf

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg gyda myfyrwyr Prifysgol Haf Aberystwyth.

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg gyda myfyrwyr Prifysgol Haf Aberystwyth.

25 Awst 2017

Roedd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg, yn westai anrhydeddus yn Seremoni Graddio Prifysgol Haf Aberystwyth ar 25 Awst 2017.

Nod rhaglen flaenllaw Prifysgol Haf Aberystwyth yw ehangu mynediad i addysg uwch.

Bellach yn ei 17eg flwyddyn, daeth y rhaglen breswyl chwe wythnos o ddarlithoedd, ymchwil a chyflwyniadau yn ogystal â gweithgareddau chwaraeon a chymdeithasol i ben mewn seremoni 'raddio' ddisglair a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Roedd carfan eleni yn cynnwys 91 o bobl ifanc o bob cwr o Gymru ac roedd y seremoni yn gyfle i longyfarch a dathlu eu gwaith caled a'u llwyddiannau.

Rhoddodd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg, araith agoriadol a chyflwynodd dystysgrifauy i'r myfyrwyr, ynghyd â'r Dirprwy Is-Ganghellor Dr Rhodri Llwyd Morgan a Dr Debra Croft, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb a Rheolwr Canolfan Prifysgol Aberystwyth ar gyfer Ehangu Mynediad, Cydraddoldeb a Chynhwysiad Cymdeithasol sy'n trefnu'r Brifysgol Haf.

Dywedodd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg, "Mae nifer fawr o bobl ifanc disglair yn wynebu nifer o rwystrau wrth gael gradd coleg, boed hynny oherwydd y gost, anabledd neu salwch hirdymor neu hyd yn oed heb yr hyder i wneud cais i Brifysgol oherwydd nad oes profiad teuluol o addysg uwch. Mae Prifysgol Haf Aberystwyth yn helpu pobl ifanc i oresgyn y rhwystrau hyn trwy eu paratoi ar gyfer addysg uwch a bywyd myfyriwr ac yn ehangu eu potensial trwy ddysgu sgiliau newydd ac astudio pynciau newydd."

Meddai Dr Rhodri Llwyd Morgan, "Fel sefydliad, rydyn ni'n rhoi pwyslais mawr ar ehangu mynediad i addysg uwch a chael gwared ar rwystrau i Addysg Uwch - boed yn rhwystrau corfforol, cymdeithasol, diwylliannol neu'n ariannol. Yn ogystal â'n prif raglen Prifysgol Haf Aberystwyth, rydym hefyd yn cynnal cyrsiau byrrach yn ystod y flwyddyn ac yn mynd allan i ysgolion ledled Cymru i godi dyheadau a hyrwyddo cyfleoedd."

Yn ôl Dr Debra Croft, “Cryfder y rhaglen yw ei bod yn adlewyrchu bywyd prifysgol mor realistig â phosibl. Mae gan y myfyrwyr chwe wythnos gyfan i brofi bywyd prifysgol, addasu i’r profiad o fyw i ffwrdd o gartref, y pwysau cyfunol o waith academaidd a therfynau amser, chwaraeon a gweithgareddau.  Mae ganddynt ddewis o 3 o blith 27 modiwl academaidd, ac maent yn cwblhau 3 modiwl sgiliau craidd a bywyd hefyd. Rydym yn hynod o falch o bawb sy'n gwneud y cwrs a'r rhai sy'n mynd ymlaen i ddilyn rhaglen radd israddedig. Eleni bydd saith o'r myfyrwyr yn dechrau yn Aberystwyth ym mis Medi. "

Ers 2012, mae tua 85% o'r myfyrwyr sydd wedi cwblhau Prifysgol Haf Aberystwyth wedi llwyddo i fynd ymlaen i Addysg Uwch.

Cwblhaodd James Hutin y Brifysgol Haf eleni ac mae'n dychwelyd i Ysgol Aberconwy i flwyddyn 13 i astudio Drama, Ffilm a Cherddoriaeth. Meddai, "Mae’r Brifysgol Haf yn brofiad gwych a gall helpu'n fawr gyda'r penderfyniad o fynd i'r brifysgol, wrth i chi ddysgu sut mae popeth yn gweithio a phenderfynu a ydych chi'n ei hoffi cyn i chi fynd. Mae'r chwe wythnos wedi bod yn arbennig... "

Mae Prifysgol Haf Aberystwyth hefyd yn cynnig profiad gwaith gwerthfawr i fyfyrwyr presennol o Brifysgol Aberystwyth weithio fel Arweinwyr Myfyrwyr.

Fel yr eglura Dr Debra Croft, “Nid yn unig bod y Brifysgol Haf o fudd i'r bobl ifanc sy'n astudio gyda ni, ond mae hefyd yn rhoi profiad go iawn i'n tîm ni o Arweinwyr Myfyrwyr wrth iddyn nhw gynorthwyo gyda gofal bugeiliol a chydlynu chwaraeon a gweithgareddau cymdeithasol ar y cwrs.

"Mae'r Arweinwyr yn fyfyrwyr presennol sydd wedi cael eu hyfforddi i ddarparu lefel uchel o gymhelliant a gofal i'r myfyrwyr haf - nid yw rhai ohonynt wedi aros oddi cartref o'r blaen. Mae'r cyfle hwn yn eu galluogi i hogi eu sgiliau a chynyddu eu cyfleoedd cyflogaeth."

Un o Gydlynwyr eleni oedd Amelia Sellers o Gaergybi. Roedd Amelia yn un o fyfyrwyr haf Aber yn 2013 ac aeth ymlaen i raddio eleni mewn Celfyddyd Gain. Y llynedd roedd hi'n Arweinydd Myfyrwyr ac eleni mae'n cydlynu'r tîm, gyda Jordan Thorpe, un o’n graddedigion Mathemateg ac Addysg.

Lleoliadau Ymchwil Sylfaen Nuffield

Roedd seremoni ‘raddio’ y Brifysgol Haf hefyd yn cydnabod gwaith y saith myfyriwr ar Leoliad Ymchwil Sefydliad Nuffield sydd wedi treulio eu haf yn gweithio gydag ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cynigir Lleoliadau Ymchwil Sefydliad Nuffield i fyfyrwyr Blwyddyn 12. Mae’r cynllun, sy’n cael ei gydlynu yng Nghymru gan Techniquest, yn helpu myfyrwyr i sicrhau profiad yn ystod eu gwyliau haf mewn diwydiant neu sefydliadau ymchwil gyda phrosiectau Gwyddoniaeth Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Un o’r saith myfyriwr ar Leoliad Ymchwil Sefydliad Nuffield eleni yw Siân Russell sy'n astudio Mathemateg, Mathemateg Pellach, Ffiseg a Chemeg yn Ysgol Gymunedol Aberdâr. "Mae profi ymchwil gyfoes wedi fy helpu i ddatblygu sgiliau a darganfod bod gen i ddiddordebau mewn pethau nad oedd gen i o’r blaen, megis codio. Mae bod yn rhan o leoliad Nuffield yn ogystal â Phrifysgol Haf Aberystwyth wedi fy helpu i ddod yn fwy hyderus wrth fynd i'r brifysgol, cwrdd â phobl newydd a phrofi bywyd!

"Bydd ceisiadau i Brifysgol Haf 2018 Prifysgol Aberystwyth yn agor yn y flwyddyn newydd i bobl ifanc sy’n astudio ar hyn o bryd tuag at Safon Uwch neu NVQ Lefel 3. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ac mae blaenoriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr sy'n bodloni'r prif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd yn mynd i fyfyrwyr sy'n byw neu'n mynd i'r ysgol neu'r coleg mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf yng Nghymru, neu sydd o gefndir gofal neu ofal wedi gadael ei.

Caiff ystyriaeth arbennig ei roi hefyd i bobl ifanc sydd:

  • ymhlith y cyntaf o'u teulu i fynd i'r brifysgol
  • â salwch anabledd neu hirdymor
  • yn dod o grŵp a dangynrychiolir ethnig
  • yn awyddus i astudio pwnc lle mae un rhyw yn cael eu tangynrychioli
  • wedi profi digwyddiad trawmatig sydd wedi effeithio ar eu haddysg

 

Diwedd