Parhau i fuddsoddi ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn i fyfyrwyr ddychwelyd ym mis Medi er gwaethaf ‘storm’ y pandemig

16 Mehefin 2020

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn parhau i fuddsoddi mewn prosiectau allweddol ac yn paratoi’r campws ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, er gwaethaf ‘heriau sylweddol’ ac effaith esblygol ‘storm’ y pandemig.

Yn ôl yr asesiadau mwyaf diweddar, mae’r Brifysgol wedi colli oddeutu £4 miliwn, neu 3.3% o’i throsiant blynyddol. Wrth gydnabod y bydd ei chynllunio y tymor canolig yn dibynnu ar niferoedd myfyrwyr yn y flwyddyn academaidd newydd, mae’r Brifysgol wedi mynegi nod clir i gadw swyddi ac nad oes ganddi gynlluniau am ddiswyddiadau ar hyn o bryd.

Er bod rhaglen o fesurau arbed arian wedi ei chyflwyno, mae’r Brifysgol yn bwriadu parhau i fuddsoddi. Bydd buddsoddi yn parhau mewn meysydd addysgu newydd megis gwyddorau milfeddygol a nyrsio. Yn ogystal, bydd buddsoddi er mwyn rhoi’r profiad gorau i fyfyrwyr ar y campws, wrth gynnal diogelwch myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach. 

Pwysleisiodd yr Is-Ganghellor, Yr Athro Elizabeth Treasure y byddai cynllunio cyllidebol yn dibynnu ar niferoedd myfyrwyr:

“Mae prifysgolion ar draws y sector yn amlinellu sefyllfaoedd ariannol difrifol iawn yn sgil yr argyfwng byd-eang. Mae Prifysgol Aberystwyth mewn sefyllfa llai ansicr na llawer o brifysgolion eraill er bod yr amgylchiadau, a cholli incwm, yn golygu rhai heriau sylweddol.

“Mae Prifysgol Aberystwyth yn wahanol i nifer o brifysgolion eraill am dri rheswm. Yn gyntaf, rydym wedi gwneud ymdrechion sylweddol iawn i sicrhau nad yw ein costau yn fwy na’n hincwm. Yn ail, mae ein lefelau benthyca yn gymharol isel; ac yn drydydd, nid ydym wedi cyllidebu ar gyfer nifer fawr o fyfyrwyr rhyngwladol sy'n llawer llai tebygol o gyrraedd ym mis Medi.”

“Dros y misoedd nesaf, bydd angen i ni ymateb yn chwim i ddigwyddiadau, ond ar sail rhagolygon presennol, rydym wedi nodi cynlluniau cyllidebol sy'n gosod llwybr trwy'r storm hon. Ac eithrio'r cytundebau diwedd tymor penodol sy’n dod i ben fel y cynlluniwyd, nid oes unrhyw gynlluniau ar gyfer diswyddiadau ar hyn o bryd. Fy mlaenoriaethau yw cadw swyddi a darparu adnoddau lle mae eu hangen er mwyn sicrhau bod y Brifysgol yn gweithio'n dda. 

“Mae hon yn sefyllfa ddifrifol, ond rwy'n hyderus y gallwn, gyda'n gilydd, eu goresgyn ac adeiladu Prifysgol gryfach er budd ein myfyrwyr, cydweithwyr a'r gymuned ehangach, yr ydym yn rhan mor annatod ohoni.”

Mae buddsoddiadau’r Brifysgol mewn seilwaith, addysgu a phrofiad myfyrwyr sy’n mynd i gael eu cynnal yn cynnwys:

  • Cwblhau adnewyddiad Neuadd Pantycelyn er mwyn croesawu myfyrwyr ym mis Medi eleni;
  • Cwblhau Campws Arloesi a Menter Aberystwyth;
  • Agor Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru yn 2021;
  • Prosiectau seilwaith megis labordai'r VetHub a Sêr Cymru;
  • Datblygu cynlluniau ar gyfer ysgol nyrsio erbyn 2022; ac
  • Ailddatblygu’r Hen Goleg erbyn 2023.