Llythyron Geirda Hanfodol

Ymgeiswyr Uwchraddedig Trwy Gwrs – 1 geirda

Rhaid i ymgeiswyr am gyrsiau Uwchraddedig Trwy Gwrs gyflwyno o leiaf un geirda. Yn y rhan fwyaf o achosion, llythyron geirda academaidd fydd y rhain, ond mewn rhai achosion bydd yn eirda proffesiynol neu’n un o’r gweithle (e.e. ar gyfer cyrsiau Meistr gyda’r Adran Astudiaethau Gwybodaeth neu bobl brofiadol nad ydynt yn raddedigion).

Gellir gwneud cynigion am gyrsiau Uwchraddedig Trwy Gwrs cyn derbyn unrhyw eirda. Yna bydd y cynnig yn datgan bod geirda boddhaol yn ofynnol fel amod i’r cynnig. Ni fydd ymgeiswyr yn cael eu derbyn heb eirda boddhaol.

D.S. Gan eithrio TAR a Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith.

D.S. Yn ddelfrydol dylai ymgeiswyr ar gyfer Meistr mewn Gweinyddiaeth Archifau ddarparu geirda proffesiynol er mwyn rhoi sylwadau ar eich profiad gwaith perthnasol. Gellir cyflwyno geirda academaidd yn ogystal. 

Ymgeiswyr Ymchwil Uwchraddedig (MPhil, PhD ac LLM trwy Ymchwil) – 2 eirda

Nodwch fod yn rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer ymchwil Uwchraddedig gyflwyno o leiaf ddau eirda academaidd gyda’i ffurflen gais.

Meini Prawf ar gyfer Llythyron Geirda

Dylech sicrhau bod pob geirda’n bodloni’r meini prawf canlynol. Dylai pob geirda:

  • Fod wedi’i ysgrifennu ar bapur pennawd. Dim ond os anfonir ef yn uniongyrchol o gyfrif ebost gwaith swyddogol y canolwr yr ystyrir geirda a dderbynnir ar ebost. Ni fyddwn yn derbyn llythyron geirda o gyfrifon yahoo, gmail neu hotmail, er enghraifft.
  • Fod wedi’i lofnodi a’i ddyddio gan y canolwr. Yr unig eithriad yw llythyron geirda ar ebost sy’n bodloni’r meini prawf uchod.
  • Gynnwys manylion cyswllt a swydd y canolwr.
  • Nodi eich enw, eich cyfeiriad a’r cwrs yr ydych wedi gwneud cais amdano.
  • Ddatgan pa mor hir y mae’r canolwr wedi eich adnabod, ac ym mha gapasiti.
  • Ymdrin â’ch addasrwydd ar gyfer y cwrs y gwnaethoch gais amdano.Mae’r Brifysgol yn darparu ffurflenni geirda y gellir eu lawrlwytho ar y dudalen gwneud cais oddi ar-lein. Gallwch basio’r ffurflenni hyn ymlaen i’ch canolwyr er mwyn iddynt eu llenwi a’u dychwelyd i’r Brifysgol. Gweler ein tudalen am wneud cais oddi ar-lein am fanylion y cyfeiriad.

PWYNTIAU I’W NODI

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod pob geirda sy’n ofynnol yn cael ei anfon ymlaen atom. Ni fyddwn yn cysylltu â chanolwyr i ofyn am hynt llythyron coll.