Llythyron Geirda Hanfodol

Ymgeiswyr Uwchraddedig Trwy Gwrs – 1 geirda

Rhaid i ymgeiswyr am gyrsiau Uwchraddedig Trwy Gwrs gyflwyno o leiaf un geirda. Yn y rhan fwyaf o achosion, llythyron geirda academaidd fydd y rhain, ond mewn rhai achosion bydd yn eirda proffesiynol neu’n un o’r gweithle (e.e. ar gyfer cyrsiau Meistr gyda’r Adran Astudiaethau Gwybodaeth neu bobl brofiadol nad ydynt yn raddedigion).

Mae’n bosibl y bydd cynigion yn cael eu gwneud ar gyfer cyrsiau uwchraddedig trwy gwrs cyn derbyn unrhyw eirdaon. Os gwneir hyn, bydd derbyn geirda boddhaol yn un o amodau’r cynnig.

Ymgeiswyr Ymchwil Uwchraddedig (MPhil, PhD ac LLM trwy Ymchwil) – 2 eirda

Nodwch fod yn rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer ymchwil Uwchraddedig gyflwyno o leiaf ddau eirda academaidd gyda’i ffurflen gais.

Geirdaon ar gyfer y rhai nad ydynt yn raddedigion

Gall eich cyflogwr presennol neu gyn-gyflogwr ddarparu geirda yn seiliedig ar eich gwaith.  

Ymgeiswyr TAR

Rhaid i ymgeiswyr TAR sydd wedi graddio yn y 5 mlynedd diwethaf gyflwyno geirda academaidd sy’n rhoi sylwadau ar eu perfformiad yn eu cwrs gradd, yn rhan o’u cais trwy gyfrwng UCAS. Gellir enwi ail ganolwr hefyd.

Dylech sicrhau bod pob geirda’n bodloni’r meini prawf canlynol. Dylai pob geirda:

  • Fod wedi’i ysgrifennu ar bapur pennawd. Mae geirdaon ar ebost yn dderbyniol os cânt eu hanfon yn uniongyrchol o gyfrif ebost gwaith swyddogol y canolwr. Ni fyddwn yn derbyn llythyron geirda o gyfrifon yahoo, gmail neu hotmail, er enghraifft.
  • Fod wedi’i lofnodi a’i ddyddio gan y canolwr.
  • Gynnwys manylion cyswllt a swydd y canolwr.
  • Nodi eich enw, eich cyfeiriad a’r cwrs yr ydych wedi gwneud cais amdano.
  • Ddatgan pa mor hir y mae’r canolwr wedi eich adnabod, ac ym mha gapasiti.
  • Ymdrin â’ch addasrwydd ar gyfer y cwrs y gwnaethoch gais amdano.

Mae’r Brifysgol yn darparu ffurflenni geirda y gellir eu lawrlwytho ar y dudalen gwneud cais oddi ar-lein. Gallwch basio’r ffurflenni hyn ymlaen i’ch canolwyr er mwyn iddynt eu llenwi a’u dychwelyd i’r Brifysgol. 

Noder, oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 presennol, fod tîm y Swyddfa Derbyniadau i Raddedigion yn parhau i weithio gartref.  Felly, cyflwynwch ddogfennau i ni drwy e-bost yn hytrach na thrwy'r post.

Sylwch na fydd yr ymgeisydd yn cael ei dderbyn heb eirdaon boddhaol. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod y geirda(on) angenrheidiol yn cael ei/eu (h)anfon ymlaen i’r swyddfa derbyn graddedigion. Ni fyddwn yn cysylltu â chanolwyr i ofyn am eirdaon.