Paratoi at Ddiwrnod Agored

Mae yna ddigon i’w wneud ar Ddiwrnod Agored Prifysgol Aberystwyth!

Cewch ymweld â’n hadrannau academaidd, siarad â’n staff a’n myfyrwyr, gweld ein hadnoddau dysgu, mynd ar daith o gwmpas y llety, a phrofi’r bywyd cymdeithasol yn Aberystwyth.

Isod cewch wybodaeth ymarferol am yr hyn gallwch ei ddisgwyl ar y diwrnod a manylion am drefniadau eich ymweliad.

Gweld enghraifft o Raglen Diwrnod Agored (Medi 2019).

 

Teithio
Mae’n hawdd dod o hyd i ni, sut bynnag y byddwch yn teithio. Mae gennym gyfleusterau parcio am y rai sy'n ymweld mewn gar; ac os penderfynwch ddod ar y trên mae gennym fysiau a fydd yn dod â chi’n syth i’r campws. Bydd yna gwasanaeth bws am ddim ar gael i fynd â chi i wahanol fannau o gwmpas y Brifysgol a’r dref. Gweler gwybodaeth fanwl ar sut i gyrraedd Aberystwyth ar ein tudalen Mapiau a Theithio
Cyrraedd y Campws
Wrth y Desgiau Gwybodaeth (yng Nghanolfan y Celfyddydau), mi fyddwch yn gallu cael Rhaglenni, Mapiau, Amserlenni Bysiau, ac fe gewch siarad â staff am y Diwrnod Agored. Bydd yr adrannau yn gofyn i chi gofrestru pan fyddwch yn ymweld â nhw; gallwch ymweld â’ch adran academaidd ar unrhyw adeg yn ystod y dydd.
Bwyta
Mae gennym lawer o leoedd ar y campws lle y cewch fwynhau cinio neu baned a chacen. Cewch fanylion am y bwytai ar y campws yn Rhaglen y Diwrnod Agored. Mae hefyd nifer o fwytai, caffis a barrau yn y dref sy’n cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau; dewis gwych os hoffech gael tro i weld mwy ar y dref.
Llety
Mae digon o lety gwely a brecwast a gwestai ar gael yn y dref a’r cyffiniau. Cysylltwch â Chanolfan Croeso Aberystwyth: 01970 612125 / aberystwythTIC@ceredigion.gov.uk
Braslun o'r diwrnod 
Fel rheol bydd gweithgareddau’r Diwrnod Agored yn dechrau am 9 y bore a bydd y rhan fwyaf o’r adrannau yn cau tua 4 y prynhawn. Bydd yr union amserlen i’w gweld yn rhaglen y Diwrnod Agored. Yn dibynnu ar ba bwnc rydych wedi’i ddewis, bydd eich amserlen yn cynnwys cyflwyniadau am eich pwnc, teithiau o gwmpas yr adnoddau ar y campws a gweithdai a gweithgareddau rhagflas.

Y Rhaglen

Mae Rhaglen Diwrnod Agored cynnwys yr holl wybodaeth sydd angen arnoch i gynllunio’ch ymweliad.
Byddwn yn ebostio copi electronig o raglen y Diwrnod Agored atoch cyn y digwyddiad, yn ogystal ag anfon copi drwy’r post (cyhyd â’ch bod wedi cofrestru o leiaf un wythnos gyfan cyn y dyddiad). Darllenwch rhaglen y Diwrnod Agored i chi gael syniad o’r hyn i’w ddisgwyl ar y diwrnod.

Ein cyngor am Ddiwrnodau Agored

1. Darllenwch eich rhaglen Diwrnod Agored a pharatoi cwestiynau ymlaen llaw
2. Tynnwch luniau – i’ch atgoffa am y diwrnod
3. Ewch am dro i’r dref a’r ardal leol