Aelodaeth Staff Sefydliadau Cysylltiedig

Bydd y Ganolfan Chwaraeon yn cau ar Dydd Gwener 20 Mawrth, hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

 

Wrth i’r sefyllfa bresennol ynghylch yr achosion o goronafeirws ddatblygu, rydym yn parhau i roi’r flaenoriaeth bennaf i iechyd a lles myfyrwyr, staff ac aelodau’r gymuned. Yn dilyn y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth y DU, mae’r Brifysgol wedi penderfynu cau’r Ganolfan Chwaraeon a’i holl gyfleusterau.

Er mwyn cael arweiniad o ran cynghorion iechyd a ffitrwydd dyddiol, ymarferion a diweddariadau rheolaidd, dilynwch y dolenni isod:

https://www.facebook.com/SbortAber/

Instagram ar

https://www.instagram.com/sportaber/

 

Hoffem sicrhau ein haelodau na fydd unrhyw daliadau misol yn cael eu casglu trwy gyfrwng cyflogau na debyd uniongyrchol hyd nes y byddwn yn ailagor, felly nid oes angen ichi ganslo eich aelodaeth.

 

Mae Aelodaeth Sefydliadau Cysylltiedig yn agored i staff sydd yn gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Coleg Ceredigion CBHC ac Aber Instruments. 

Mae ein cyfleusterau chwaraeon ac adloniadol wedi’u dylunio gyda’r nod o sicrhau bod pobl o bob oedran, lefel ffitrwydd a gallu yn derbyn mwynhad ohonynt. Rydym yn agor yn gynnar er mwyn eich caniatáu i ymarfer a chael cawod cyn mynd i’r gwaith, ac rydym yn aros ar agor hyd nes 9yh, sydd yn ddelfrydol i’r rhai sydd yn ffafrio gwneud ymarfer corff ar ddiwedd y dydd. Mae ystod o sesiynau ymarfer grŵp sydd yn 45 munud o hyd dros yr awr ginio hefyd ynghyd â phodiau seiclo gallwch eu defnyddio, trac rhedeg/loncian 400m, a sawnariwm os y dymunwch ymlacio yn dilyn diwrnod prysur.

aelodaeth

aelodaeth

PRIs

Misol

arian

Lefel aelodaeth sylfaenol yw hwn ble gallwch fwynhau pris gostyngedig ar ddosbarthiadau, y gampfa, y pwll nofio a mynediad am ddim i’r trac, y cae Astro a badminton ayyb.

Gellir talu am sesiynau wrth fynd gan ddefnyddio eich Cerdyn Aber neu arian parod

£97.50

£8.13

aur

Mae Aelodaeth Aur yn eich galluogi i dalu o flaen llaw am eich hoff faes ymarfer corff ynghyd â derbyn disgownt ar wasanaethau a chyfleusterau eraill. Gallwch ddewis un o’r meysydd canlynol:
• Y gampfa a Phwysau Rhydd
• Dosbarthiadau Ymarfer Grŵp –  Cynllun FitTogether
• Sbinio Grŵp – Seiclo dan do
• Nofio a Sawna 
• Wal Ddringo – Box Rox

£297.50

£24.79

PLATINwM

Uwchraddiwch i Aelodaeth Platinwm i fwynhau defnydd diderfyn o’r holl wasanaethau a chyfleusterau

£397.50

£33.13

 

Gall staff y Llyfrgell Genedlaethol dalu eu haelodaeth trwy eu cyflog – dylid cysylltu â’r adran gyllid er mwyn trefnu hyn. Bydd angen i sefydliadau eraill sefydlu eu haelodaeth gyda ni’n uniongyrchol.

 Rydym hefyd yn cynnig pecynnau aelodaeth ar gyfer teuluoedd a chyplau – cysylltwch drwy anfon e-bost at sport@aber.ac.uk