Cyllid Arall

Cyllid Arall

Agorwch y tabiau isod i ddarllen am cyfleoedd cyllido posibl:

Ysgoloriaeth CDT UKRI yn AIMLAC

Ysgoloriaeth CDT UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peirianyddol a Chyfrifiadura Uwch (AIMLAC)

Nod AIMLAC yw ffurfio'r genhedlaeth nesaf o arloeswyr AI ar draws ystod eang o ddisgyblaethau STEMM. Mae'r CDT yn darparu hyfforddiant amlddisgyblaethol uwch mewn amgylchedd cynhwysol, gofalgar ac agored sy'n meithrin pob myfyriwr unigol i gyflawni ei lawn botensial.

Mae CDT UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peirianyddol a Chyfrifiadura Uwch yn darparu cyfleoedd PhD 4 blynedd wedi'u hariannu'n llawn ar draws themâu ymchwil eang:

 • T1: data o gyfleusterau gwyddoniaeth mawr (ffiseg gronynnau, astronomeg, cosmoleg)
 • T2: gwyddorau biolegol, iechyd a chlinigol (delweddu meddygol, cofnodion iechyd electronig, bioinformeg)
 • T3: dulliau mathemategol, corfforol a chyfrifiadureg newydd (data, caledwedd, meddalwedd, algorithmau)

Ei sefydliadau partner yw Prifysgol Abertawe (sefydliad arweiniol), Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Bryste a Phrifysgol Caerdydd.

Ariennir yr ysgoloriaethau gan UK Research and Innovation (UKRI). Anogir ceisiadau gan ymgeiswyr o gefndir amrywiol a all gyfrannu'n gadarnhaol at ddyfodol ein cymdeithas.  

Meysydd pwnc: Gwyddorau Biolegol ac Iechyd; Mathemateg a Chyfrifiadureg; Ffiseg a Seryddiaeth.

Mae'r Ysgoloriaethau

Dyddiad Dechrau'r Ysgoloriaeth: Medi/Hydref 2021.

Ariennir swyddi am 4 blynedd, gan gynnwys lleoliadau 6 mis gyda'r partneriaid allanol. Bydd y CDT yn recriwtio 12 swydd yn 2022.

Mae hyfforddiant mewn AI, cyfrifiadura perfformiad uchel (HPC) a dadansoddeg data perfformiad uchel (HPDA) yn chwarae rhan hanfodol, yn ogystal ag ymgysylltu â phartneriaid allanol, sy'n cynnwys cwmnïau rhyngwladol mawr, busnesau newydd a BBaChau lleol, a phartneriaid yn y llywodraeth a'r Cyngor Ymchwil. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu drwy weithgareddau carfan ar draws y sefydliadau partner.

Mae'r partneriaid allanol yn cynnwys: We Predict, ATOS, DSTL, Mobileum, GCHQ, IBM, Microsoft, Quantum Foundry, Dwr Cymru, Amplyfi, DiRAC, Agxio, STFC, NVIDIA, Oracle, QinetiQ, Intel, TWI a llawer mwy.

Mae rhagor o wybodaeth, a disgrifiad o brosiectau ymchwil, i'w gweld ar wefan CDT UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peirianyddol a Chyfrifiadura Uwch

Cymhwysedd

Y gofyniad academaidd nodweddiadol yw o leiaf 2i gradd israddedig mewn gwyddorau biolegol ac iechyd; mathemateg a chyfrifiadureg; ffiseg a seryddiaeth neu ddisgyblaeth berthnasol.

Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb mewn deallusrwydd artiffisial a heriau data mawr, ac yn (o leiaf) un o'r tair thema ymchwil. Dylech fod â dawn a gallu mewn meddwl a dulliau cyfrifiadurol (fel y dangosir gan radd mewn ffiseg a seryddiaeth, gwyddoniaeth feddygol, cyfrifiadureg, neu fathemateg, er enghraifft) gan gynnwys y gallu i ysgrifennu meddalwedd (neu barodrwydd i'w ddysgu).

Mae'r ysgoloriaeth hon yn agored i ymgeiswyr o'r DU/cartref a rhyngwladol.

I gael rhagor o wybodaeth am gymhwysedd, ewch i CDT UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peirianyddol a Gwefan Cyfrifiadura Uwch.

Arian

Mae pob ysgoloriaeth yn talu cost lawn ffioedd dysgu'r DU a safon UKRI o £15,285 y flwyddyn.

Mae arian ychwanegol ar gael ar gyfer costau hyfforddi, ymchwil a chynhadledd.

Sut i Wneud Cais

I wneud cais, ewch i wefan y CDT a dilynwch y cyfarwyddiadau i wneud cais ar-lein.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â Rhian Melita Morris cdt-aimlac@swansea.ac.uk

Sylwch y bydd angen i chi hefyd gyflwyno cais PhD llawn drwy borth Derbyn Ôl-raddedig ar-lein Prifysgol Aberystwyth. I wneud cais y cwrs, ewch i'r Dudalen Cwrs berthnasol a dewiswch y botwm "Gwneud Cais Nawr" i ddechrau eich cais.

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am Ysgoloriaeth CDT UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peirianyddol a Chyfrifiadura Uwch (AIMLAC) yw 12 Chwefror 2021.  Fodd bynnag, bydd AIMLAC yn parhau i dderbyn ceisiadau hyd nes y caiff y swyddi eu llenwi.

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC)

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o nifer o sefydliadau ym M phartneriaeth Hyfforddiant Doethurol De, Gorllewin a Chymru ac mae wedi llwyddo i sicrhau cyllid ar gyfer ysgoloriaethau PhD yn y celfyddydau a'r dyniaethau. Gall myfyrwyr llwyddiannus elwa o gyfleoedd goruchwylio a hyfforddi posibl sydd ar gael mewn mwy nag un brifysgol o fewn y DTP.

Sylwer mai dim ond i fyfyrwyr y DU y mae'r gwobrau hyn ar gael a'u bod ar gyfer myfyrwyr PhD newydd yn hytrach na myfyrwyr PhD cyfredol.

Ewch i wefan Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol De, Gorllewin a Chymru i gael rhagor o wybodaeth.

Ysgoloriaethau'r BBSRC

Cysylltwch â'r Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig [ibers@aber.ac.uk] am ragor o wybodaeth am y prosiectau ac ysgoloriaeth a ariennir gan y BBSRC ar wahannol adegau o'r flwyddyn. 

Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)

Mae Prifysgol Aberystwyth, a phrifysgolion eraill yng Nghymru, yn rhan o Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru.

Mae'r ESRC yn darparu ysgoloriaethau ymchwil i fyfyrwyr ymgymryd â Gradd Meistr Hyfforddiant Ymchwil blwyddyn a rhaglen ymchwil PhD 3 blynedd. Felly, gall ysgoloriaethau ymchwil gwmpasu cyfnod o 4 blynedd, yn amodol ar gynnydd academaidd boddhaol. Cynigir yr ysgoloriaethau ymchwil hyn ar sail gystadleuol. Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn cael ysgoloriaeth sy'n talu eu ffioedd dysgu ac yn darparu lwfans cynhaliaeth.

Efallai y bydd Ysgoloriaethau ESRC ar gael ar gyfer cyrsiau PhD yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Cysylltwch â'r adran academaidd berthnasol i gael rhagor o wybodaeth.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru.

Ysgoloriaethau EPSRC

Ysgoloriaethau ar gyfer astudiaethau Doethurol new gwyddor deynyddiau (ffiseg) a fydd yn talu am ffïoedd dysgu y DU/UE (£4,052 ar raddfa 2015/16) a lwfans (ar gyfer myfyrwyr y DU yn unig) o ryw £14,057 y flwyddyn (graddfa 2015/16). Mae'r ysgoloriaethau hyn am 4-blynedd i gynnwys 1 blwyddyn ar MSc yn University of Warwick ac yna prosiect PhD 3 blynedd wedi ei leoli yn un o'r prifysgolion eraill yn y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol yng Ngwyddoniaeth a Thechnoleg Diamwnt (Centre for Doctoral Training in Diamond Science & Technology).

 • Sut i wneud cais: Cysylltwch â’r Adran [phys@aber.ac.uk] l yn y lle cyntaf i weld a oes arian ar gael ar gyfer prosiectau ymchwil penodol.
 • Dyddiadau cau: Mae’r dyddiadau cau yn dibynnu ar y prosiect penodol. Cysylltwch â’r Adran Academaidd berthnasol.
 • Meini Prawf Dewis: Dewisir ar sail gallu academaidd a photensial ymchwil ar gyfer prosiect penodol.
 • Corff dyfarnu: Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol
 • Gwybodaeth bellach: Gweler y ddolen gyswllt a ganlyn: www2.warwick.ac.uk/fac/sci/dst/

Ysgoloriaethau DEFRA

O dro i dro ceir prosiectau ymchwil amaethyddol a ariennir gan DEFRA sydd hefyd yn darparu cyllid ar gyfer myfyrwyr PhD. Cysylltwch a'r Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig [ibers@aber.ac.uk] am ragor o wybodaeth. 

Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Grantiau yw’r Lwfansau Myfyrwyr Anabl i gynorthwyo â’r costau ychwanegol y gall myfyrwyr eu hwynebu oherwydd anabledd. Mae sawl cyflwr y gellir hawlio ar eu cyfer, yn cynnwys salwch tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia.

 • Sut i wneud cais: Rhaid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs yn y lle cyntaf. Gweler ‘Sut i wneud cais’ ar gyfer gwybodaeth. Gellir gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl ar ôl gwneud cais ar gyfer y cwrs. Gweler gwefan Direct Gov am fwy o wybodaeth: 
 • Dyddiadau cau: Dylid gwneud cais cyn gynted â phosibl.
 • Meini Prawf Dewis: Caiff myfyrwyr sy’n dioddef o gyflwr corfforol, myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol a myfyrwyr ag anawsterau iechyd meddwl eu hystyried a’u hasesu.
 • Corff dyfarnu: Llywodraeth y DU
 • Gwybodaeth bellach: Cysylltwch â Swyddog Anableddau’r Brifysgol cyn gynted â phosibl. Gweler gwefan Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol.

Ysgoloriaethau NERC

Nid oes cwota o ysgoloriaethau NERC gan y Brifysgol ar hyn o bryd er bu rhai yn ddiweddar iawn yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear a'r Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig. 

Gellir cael mwy o wybodaeth am wneud cais am y gwobrau hyn gan yr adrannau a restrir uchod neu o (gwefan NERC).

Ysgoloriaethau'r STFC

Mae cwota o ysgoloriaethau STFC ganddom ar gyfer ariannu myfyrywr PhD sy'n ymchwilio i ffiseg y planedau a'r gofod. Cysylltwch â'r Adran Ffiseg [phys@aber.ac.uk] am ragor o wybodaeth. 

Benthyciad Doethurol

O 1 Awst 2018, os yr ydych yn dechrau cwrs Doethurol ôl-Raddedig amser llawn neu ran-amser (fel PhD), gallwch wneud cais am Fenthyciad Doethurol Ôl-Raddedig hyd at £25,000. Bydd Benthyciad Doethurol Ôl-Raddedig ar gael os nad ydych eisoes yn dal gradd Doethurol neu gymhwyster uwch. Os oes gennych gymhwyster lefel is ac rydych yn ‘ychwanegu ato’ at radd Doethurol, yna ni fyddwch yn gymwys derbyn y benthyciad, gan eich bod ond yn gallu cael Benthyciad Doethurol Ôl-Raddedig am gwrs Doethurol Ôl-Raddedig llawn. Nid yw Benthyciadau Doethurol Ôl-Raddedig wedi eu seilio ar incwm eich cartref.

Sut i wneud cais:

Dylai myfyrwyr sy'n breswyl yng Nghymru neu wledydd eraill yr U.E. (ag eithrio'r D.U.) wneud cais drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru

Dylai myfyrwyr sy'n breswyl yn Lloegr wneud cais drwy Student Finance England

Dyddiadau cau: Cysylltwch ag unai Cyllid Myfyrwyr Cymru new Student Finance England fel yn briodol.

Meini Prawf:

Gwelwch unai gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru neu wefan Student Finance England fel yn briodol

Gwybodaeth bellach:

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Student Finance England

Ysgoloriaethau Systemau Bwyd-CDT y DU

Ysgoloriaethau Systemau Bwyd-CDT y DU

Mae Prifysgol Aberystwyth yn aelod yng Nghanolfan Systemau Bwyd y DU ar gyfer Hyfforddiant Doethurol (UKFS-CDT). Bydd hyn yn hyfforddi dros 65 o fyfyrwyr doethurol o 2021-2027. Bydd UKFS-CDT yn creu carfanau o arweinwyr systemau bwyd ac arloeswyr yn y dyfodol a all arwain y DU tuag at ddyfodol bwyd gwydn, iach a chynhwysol.

Bydd ymchwil yn rhyngddisgyblaethol yn y bôn ac yn cyfuno dulliau gwyddorau naturiol a gwyddorau cymdeithasol. Bydd pob myfyriwr yn gweithio gyda rhanddeiliaid systemau bwyd yn eu hastudiaethau. Gall ymchwil gwmpasu (ond nid yw'n gyfyngedig i) y pynciau canlynol:

 • Cynaliadwyedd amgylcheddol, newid yn yr hinsawdd (Amgylchedd Iach)
 • Cynhyrchu, dosbarthu, gweithgynhyrchu a gwastraff bwyd (Economi Iach)
 • Yr Amgylchedd Bwyd, Ymddygiad Defnyddwyr, Dietau, Maeth ac Iechyd (Pobl Iach)
 • Llywodraethu a Chydnerthedd y System Fwyd (Cymdeithas Iach)
 • Iechyd a lles da byw (Anifeiliaid Iach)

Mae UKFS-CDT yn dwyn ynghyd Sefydliad Adnoddau Naturiol Prifysgol Greenwich (sefydliad arweiniol), Coleg Prifysgol Llundain, Coleg Milfeddygol Brenhinol, Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth, Canolfan Polisi Bwyd Prifysgol y Ddinas, Prifysgol Sussex, a Phrifysgol Brunel Llundain; a dau sefydliad ymchwil amaethyddol blaenllaw, EMR NIAB a Rothamsted Research, ynghyd â thros 50 o bartneriaid o fusnes, llywodraeth a chymdeithas sifil. Cynigiwn dros 350 o ddarpar oruchwylwyr i gefnogi hyfforddiant systemau bwyd rhyngddisgyblaethol mewn cydweithrediad ag Academi Systemau Bwyd y DU (mwy o fanylion am www.foodsystems-cdt.ac.uk).

Gan ddeall bod heriau'r system fwyd yn gymhleth, mae UKFS-CDT yn gwerthfawrogi cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a chyfiawnder. Mae UKFS-CDT yn annog unigolion sydd wedi cael seibiannau gyrfa oherwydd, er enghraifft, cyfifoldebau gofalu, gweithio mewn sectorau perthnasol, neu newid disgyblaethau neu lwybrau gyrfa i geisio.

Cyfleoedd Canolfan Hyfforddiant Doethurol Systemau Bwyd y DU (UKFS-CDT) 2021

Bydd UKFS-CDT yn darparu ysgoloriaethau doethuriaethol 4 blynedd UKRI, a ariennir yn llawn gan UKRI, a hyfforddiant systemau bwyd rhyngddisgyblaethol, i ymgeiswyr sy'n ceisio cychwyn astudiaeth PhD ym mis Medi 2021.

Rhagor o Wybodaeth

Ceir rhagor o wybodaeth am UKFS-CDT, a'r cyfleoedd sydd ar gael, yn www.foodsystems-cdt.ac.uk

Sut i Wneud Cais

I wneud cais am ysgoloriaeth UKFS-CDT, ewch I www.foodsystems-cdt.ac.uk a dilynwch y cyfarwyddiadau ar-lein.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â info@foodsystems-cdt.ac.uk.

Dyddiad cau

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer 2021 drwy www.foodsystems-cdt.ac.uk, ac yn cau am 11.59 ar 15 Chwefror 2021.  

Grantiau Sefydliad James Pantyfedwen

Mae Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen yn cynnig grantiau i fyfyrwyr uwchraddedig o Gymru sy’n astudio am radd Meistr neu PhD.  Cynigir y grantiau tuag at gostau ffioedd yn unig hyd at uchafswm o £5,000.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-22 yw diwedd Mehefin 2021. Gellir gweld y canllawiau a'r ffurflenni cais ar wefan James Pantyfedwen ar www.jamespantyfedwen.cymru.