Ysgoloriaethau AberDoc

Ysgoloriaethau AberDoc

Mae Ysgoloriaethau AberDoc yn rhan o gronfa fawreddog ar gyfer Ôl-raddedigion Ymchwil

Mae’r ysgoloriaethau hyn wedi’u teilwra i alluogi myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i gyflawni eu dewis o yrfa a chynnig amrywiaeth o gyfleoedd datblygu i wella’u sgiliau ymchwil â’u sgiliau trosglwyddadwy.

Mae'r gystadleuaeth am ysgoloriaethau mawreddog AberDoc i'r rhai sy'n dymuno astudio ar gyfer PhD mewn unrhyw ddisgyblaeth sy'n cychwyn ym mis Medi 2024 bellach ar agor.

Cymhwyster

I fod yn gymwys rhaid i chi:

 1. wedi neu disgwyl derbyn oleiaf ail ddosbarth uchaf gyda anrhydedd yn eich gradd gyntaf
 2. gwneud cais a chael cynnig lle i astudio doethuriaeth yn Aberystwyth
 3. rhaid i fyfyrwyr y tu allan i'r DU gyflawni IELTS 7.0, neu gyfwerth (cyn diwedd mis Mawrth 2024 fan bellaf)
 4. bod yn cychwyn ar eich astudiaeth ddoethuriaeth ym mis Medi 2024 neu fod yn fyfyriwr PhD PA cyfredol.

Dyddiad cau

Os ydych am gael eich ystyried ar gyfer Ysgoloriaeth AberDoc ar gyfer astudiaeth PhD yn dechrau ym mis Medi 2024, rhaid eich bod wedi cyflwyno cais PhD llawn (gan gynnwys cynnig ymchwil) trwy'r Porth Derbyn Ôl-raddedig ar-lein erbyn 12 Ionawr 2024.

Rhaid i fyfyrwyr PhD cyfredol PA sydd am gael eu hystyried ar gyfer Ysgoloriaeth AberDoc yn dechrau ym mis Medi 2024 fod wedi cwblhau a chyflwyno  Ffurflen Mynegi Diddordeb AberDoc 2024 (i'w defnyddio gan fyfyrwyr PhD cyfredol PA yn unig) erbyn y dyddiad cau hwn. Nid yw'n ofynnol i fyfyrwyr PhD presennol PA gyflwyno cais PhD newydd trwy'r Porth Derbyn Ôl-raddedig ar-lein.

AberDoc 2024 ar gyfer ymgeiswyr o UK Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Cefndir

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal, ac i weithio i sicrhau bod ein carfan o fyfyrwyr yn adlewyrchu'r gymuned amrywiol rydym yn ei gwasanaethu. Rydym wedi cyflwyno ystod o fesurau cadarnhaol i helpu i gyflawni'r ymrwymiadau hyn; gan gydnabod yn benodol bod myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) sy'n hanu o'r DU yn cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd ar ein rhaglen Ysgoloriaeth AberDoc.

Mae'r Brifysgol yn cyflwyno lleoedd Ysgoloriaeth AberDoc wedi'u neilltuo ar gyfer mynediad 2024.  Fel rhan o Gystadleuaeth Ysgoloriaeth AberDoc 2024, bydd y Brifysgol yn gwarantu (yn dibynnu ar gyrraedd lefel trothwy isaf) lleoedd AberDoc ar gyfer 2 ymgeisydd sy'n hanu o'r DU o gefndir Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Mae cyflwyno'r mesur hwn yn dilyn adolygiad o'n data recriwtio ac mae'n rhan o'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol pedair blynedd a ddatblygwyd gan y Brifysgol i sicrhau mwy o amrywiaeth a gwell canlyniadau cydraddoldeb.

Gwerth Ysgoloriaethau AberDoc

Bydd y rhai sy'n derbyn Ysgoloriaeth AberDoc yn derbyn grant am hyd at dair blynedd a fydd yn talu am eu ffioedd dysgu (hyd at gyfradd y DU o £ 4,712 y flwyddyn*) Lwfans cynnal a chadw o oddeutu £18,622 y flwyddyn* a mynediad at deithio a darperir cronfa gynadledda (uchafswm o £1,000 y flwyddyn*) hefyd. Mae'r ysgoloriaethau'n cychwyn ym mis Medi 2024.

Rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol dalu’r gwahaniaeth rhwng ffioedd dysgu’r DU a’r ffioedd dusgu Rhyngwladol o’u hysgoloriaeth.  Fodd bynnag, bydd 3 Ysgoloriaeth Llywydd ychwangol, sy’n cwmpasu’r gwahaniaeth hwn mewn ffioedd dysgu.  Syfernir y rhain i’r tri ymgeisydd Rhyngwladol sydd â’r safle uchag yng nghystadleuaeth AberDoc.

Yn ogystal, mae myfyrwyr ymchwil doethuriaeth yn aml yn gallu ymgymryd â gwaith addysgu. Bydd y taliad yn unol â'r gyfradd ar gyfer staff addysgu bob awr. Efallai y bydd cyfleoedd eraill ar gyfer gwaith â thâl ar gael hefyd, megis cymorth ymchwil, marcio, recriwtio myfyrwyr a gweithgareddau cymorth.

*Mae gwerth y dyfarniad yn amodol ar gadarnhad ar gyfer 2024-2025.

Y Gystadleuaeth

Rhaid i'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig dderbyn cais PhD llawn (gan gynnwys cynnig ymchwil) erbyn 12 Ionawr 2024. Dylid gwneud ceisiadau trwy'r Porth Derbyn Ôl-raddedig ar-lein, a chynnwys dau dystlythyr academaidd, tystysgrifau academaidd a thrawsgrifiadau perthnasol, a chynnig ymchwil (1,000 i 1,500 o eiriau). Rydym yn annog pob ymgeisydd PhD i gysylltu â'r adran academaidd berthnasol cyn llunio eu cynnig ymchwil.

Rhaid i fyfyrwyr PhD cyfredol PA sydd am gael eu hystyried ar gyfer Ysgoloriaeth AberDoc yn dechrau ym mis Medi 2024 fod wedi cwblhau a chyflwyno Ffurflen Mynegi Diddordeb AberDoc 2024 (i'w defnyddio gan fyfyrwyr PhD cyfredol PA yn unig)erbyn y dyddiad cau hwn. Nid yw'n ofynnol i fyfyrwyr PhD presennol PA gyflwyno cais PhD newydd trwy'r Porth Derbyn Ôl-raddedig ar-lein.

Bydd adrannau fel arfer yn cyfweld ymgeiswyr cyn y penderfynir a ddylid cynnig lle i astudio ar gyfer PhD, ac a ddylid eu henwebu ar gyfer Ysgoloriaeth AberDoc. Bydd pob Adran yn cyflwyno rhestr o enwebeion i'w Cyfadran berthnasol i'w hasesu ymhellach. Yna bydd y cyfadrannau'n anfon eu rhestr fer enwebeion at Banel Dewis AberDoc i'w gwerthuso ymhellach. Yna bydd Panel Dewis AberDoc yn cadarnhau'r gwobrau a chyhoeddir y canlyniadau ddiwedd mis Ebrill / dechrau Mai 2024.

Telerau ac Amodau Cystadleuaeth Ysgoloriaeth AberDoc 2024

 1. Cymhwyster: I fod yn gymwys i ddal ysgoloriaeth, rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gofrestru fel myfyriwr ôl-raddedig ar gyfer gradd naill ai PhD neu PhDFA yn Aberystwyth. Fel rheol, dylai ymgeiswyr fod wedi sicrhau neu'n disgwyl ennill o leiaf anrhydeddau ail ddosbarth uwch neu gyfwerth yn eu gradd israddedig.
 2. Preswyliad:Rhaid i ddeiliaid ysgoloriaeth sy'n astudio amser llawn ddilyn eu hymchwil a bod yn preswylio o fewn pellter teithio rhesymol i Aberystwyth am o leiaf 44 wythnos o'r flwyddyn. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am ofynion preswylio prifysgol y mae'n rhaid cadw atynt yn: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/regulations/student-rules-regs/. Pan fo deiliad ysgoloriaeth amser llawn yn dymuno treulio cyfnod sylweddol i ffwrdd o Aberystwyth (e.e. ar gyfer gwaith maes estynedig) rhaid cael caniatâd Pennaeth Ysgol y Graddedigion. Anogir deiliaid ysgoloriaeth rhan-amser ond nid yw'n ofynnol iddynt fod yn preswylio yn Aberystwyth.
 3. Cyfnod yr Ysgoloriaeth:Yn ddarostyngedig i gynnydd boddhaol a gadarnheir yn flynyddol gan Bwyllgorau Monitro Ymchwil Prifysgol perthnasol, mae ysgoloriaethau fel arfer yn ddeiliadadwy am gyfnod o hyd at dair blynedd amser llawn neu'r hyn sy'n cyfateb yn rhan-amser, gan ddechrau ar ddechrau'r sesiwn ar ôl y gystadleuaeth (h.y. Medi). Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y gellir gohirio dyfarniad a gyda chaniatâd Pennaeth Ysgol y Graddedigion. Pan fydd ymgeiswyr eisoes wedi dechrau graddau ymchwil cyn derbyn dyfarniad AberDoc, bydd yr ysgoloriaeth yn ymdrin â gweddill y cyfnod cofrestru ac nid y tair blynedd lawn o astudio amser llawn neu gyfwerth rhan-amser. Mae parhad gwobrau ym mhob sesiwn newydd yn destun cynnydd boddhaol.
 4. Lefel y Wobr:Telir ffioedd dysgu'r DU (Cartref) a chynigir dyfarniad cynnal a chadw gan ystyried cyfraddau ysgoloriaeth gyfredol UKRI. Fodd bynnag, ni fydd dyfarniadau AberDoc o reidrwydd yr un gwerth â dyfarniadau UKRI. Bydd ffigur cyffredin ar gyfer pob myfyriwr amser llawn sy'n derbyn gwobrau AberDoc. Gall deiliaid efrydiaeth wneud cais am ychydig o gymorth tuag at dalu cost gwaith maes, mynychu cynadleddau, neu deithio arall. Nid oes darpariaeth ar gyfer lwfansau ychwanegol ar gyfer dibynyddion. Rhaid i adran y myfyriwr ei hun dalu costau ymchwil eraill fel arolygon post, nwyddau traul mewn gwaith arbrofol ac ati.
 5. UKRI a Gwobrau Eraill: Anogir pob ymgeisydd ar gyfer ysgoloriaethau AberDoc yn gryf hefyd i geisio ffynonellau cyllid eraill gan gynnwys dyfarniadau UKRI (lle bo hynny'n berthnasol). Bydd adrannau academaidd a'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn cynghori ymgeiswyr ar eu hopsiynau. Rhaid i ymgeiswyr sydd wedi sicrhau cyllid UKRI wedi hynny hysbysu'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig cyn gynted â phosibl ac os yw'n ysgoloriaeth lawn, yna ildiwch y wobr AberDoc. Nid oes angen i ymgeiswyr o fewn cylch gwaith ESRC sy'n dal neu'n ymgymryd â gradd Meistr Arbenigol wneud cais am y dyfarniad ESRC 1 + 3 a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol iddynt gymryd ail radd Meistr (Hyfforddiant Ymchwil). Byddai'n ofynnol i'r myfyrwyr hyn ymgymryd â hyfforddiant ymchwil wrth gofrestru ar gyfer y PhD.
 6. Rhaid i Ymgeiswyr Llwyddiannus ar gyfer Gwobrau AberDoc a gynigir wedi hynny UKRI neu ddyfarniadau tebyg eraill ildio gwobr AberDoc. Os bydd myfyriwr yn ildio dyfarniad AberDoc i ymgymryd â UKRI neu ddyfarniadau eraill o werth llai, bydd y Brifysgol yn sicrhau na fydd y myfyriwr dan anfantais. Felly, pan fydd myfyriwr yn derbyn dyfarniad UKRI ffioedd yn unig, bydd y Brifysgol yn talu cynhaliaeth ar gyfradd AberDoc. Ac eithrio gyda chaniatâd Pennaeth Ysgol y Graddedigion, ni chaniateir cynnal unrhyw ddyfarniadau eraill ar yr un pryd â dyfarniad AberDoc.
 7. Dysgu a Gwaith Arall am Dâl: Gyda chymeradwyaeth eu Pennaeth Adran, caniateir i ddeiliaid ysgoloriaeth ymgymryd ag addysgu, arddangos neu waith academaidd arall, os dymunant. Rhaid talu deiliaid ysgoloriaeth ar wahân am unrhyw waith o'r fath ar y gyfradd berthnasol; nid yw'r ysgoloriaeth yn cynnwys unrhyw daliad am gyflogaeth. Ni ddylai unrhyw waith o'r fath (gan gynnwys paratoi ac asesiad cysylltiedig) fod yn fwy na chwe awr mewn unrhyw wythnos neu ddim mwy na 180 awr fesul Sesiwn Academaidd (p'un bynnag yw'r fwyaf) yn unol â chanllawiau UKRI. Bydd yn ofynnol i ddeiliaid ysgoloriaeth sy'n ymgymryd â dyletswyddau addysgu fynychu unrhyw gyrsiau hyfforddi y mae Pennaeth Ysgol y Graddedigion yn eu hystyried yn briodol. Ar wahân i ddyletswyddau o'r fath, ni chaiff deiliaid ysgoloriaeth ymgymryd ag unrhyw waith â thâl arall heb ganiatâd Pennaeth Ysgol y Graddedigion.
 8. Tynnu’n ôl dros dro ac yn barhaol:Os yw deiliad ysgoloriaeth yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol yn barhaol, fforffedir pob hawl i'w efrydiaeth. Yn ogystal, bydd yn ofynnol i ddeiliad dyfarniad sy'n tynnu'n ôl o'r Brifysgol ad-dalu'r gyfran honno o'r dyfarniad cynhaliaeth chwarterol a dderbyniwyd eisoes am weddill y chwarter y maent wedi tynnu'n ôl ynddo. Ni ellir gwneud unrhyw daliadau cynnal a chadw pellach ar ôl i unigolyn dynnu'n ôl. Gall myfyrwyr sydd am dynnu'n ôl o'u hastudiaethau dros dro, gyda chaniatâd Pennaeth Ysgol y Graddedigion, gael eu dyfarniadau wedi'u hatal nes eu bod yn gallu ailafael yn eu hastudiaethau.
 9. Newid mewn amgylchiadau:Cyfrifoldeb y myfyrwyr fydd i hysbysu'r Swyddfa Derbyn Graddedigion yn uniongyrchol cyn gynted â phosibl o unrhyw newid yn eu hamgylchiadau, e.e. tynnu'n ôl dros dro, derbyn cyllid o ffynhonnell arall, sy'n effeithio ar eu hawl i ddal ysgoloriaeth.  Os na wneir hyn, gall arwain at golli'r ysgoloriaeth ac adennill unrhyw daliadau a wnaed.
 10. Anfonir copi o’r rheoliadau hyn a’r meini prawf:a ddefnyddir gan y Deoniaid wrth benderfynu pa ymgeiswyr fydd yn derbyn ysgoloriaethau i ymgeiswyr llwyddiannus gan y Swyddfa Derbyn Graddedigion. Dylai ymgeiswyr llwyddiannus nodi yn ogystal eu cyfrifoldebau am eu gwaith a amlinellir yng Nghanllawiau i Fyfyrwyr Ymchwil a Rheolau a Rheoliadau'r Brifysgol. Ni fydd unrhyw delerau nac amodau eraill mewn grym.
 11. Gellir gofyn i ddeiliaid AberDoci ymgymryd â holiaduron, ymchwil i’r farchnad, cyfweliadau a chymorth gyda gweithgareddau marchnata.
 12. Mae Prifysgol Aberystwythyn cadw’r hawl i dynnu’n ôl unrhyw ysgoloriaeth neu i ddiwygio’r telerau ar gyfer dal ysgoloriaeth. Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd ganddi’r hawl i gael yn ôl arian a dalwyd ganddi eisoes.

Panel Dethol AberDoc

Mae Panel Dethol AberDoc yn adolygu ceisiadau yn erbyn y meini prawf canlynol I wneud eu hargymhellion:

 • Tystiolaeth ynglŷn ag addewid ymgeisydd fel myfyriwr/myfyrwraig ymchwil
  Gwaith israddedig perthnasol a/neu berfformiad ar lefel gradd Meistr
  Tystiolaeth arall o lwyddiant mewn gweithgaredd ymchwil.
 • Cyfraniad yr astudiaeth arfaethedig i broffil ymchwil ac amcanion ymchwil yr Adran
  Hyd a lled “ffit” â diddordebau a balenoriaethau ymchwil yr Adran, gan gynnwys y darpar oruchwyliwr, sut mae’r pwnc ymchwil arfaethedig yn gysylltiedig ag arbenigedd staff a grwpiau ymchwil, a sut y gallai’r prosiect gyfrannu at ymchwil rhyngddisgyblaethol.
 • Datblygiad Gyrfa'r Ymgeisydd
  Eflen o gyfraniad at ddatblygiad gyrfaol yr ymgwisydd ac i'r Adran, gyda hyfforddiant addas.
 • Ansawdd y cais ymchwil
  Eglurder y nodau ac amcanion ymchwil
  Sylfaenir y cais yn y ddisgyblaeth/disgyblaethau academaidd perthnasol
  Ystyriwyd dulliau methodolegol priodol ac mae’r adnoddau ar gael yn yr adran i gefnogi’r fethodoleg
  Ceir addewid y bydd yr ymchwil arfaethedig yn gwneud cyfraniad gwreiddiol i ysgolheictod yn y maes.
 • Barn ar gais yr ymgeisydd ac ar ei (h)addewid fel ymchwilyddAdroddiadau canolwyr. Nodwch fod y memo oddi wrth y Swyddfa Derbyn Graddedigion yn gofyn am ddau ganolwr academaidd ar gyfer pob ymgeisydd
  Tystiolaeth paham y blaenoriaethwyd y cais gan y pwyllgor Adrannol perthnasol
  Tystiolaeth y bydd yr ymgeisydd yn medru cwblhau’r traethawd arfaethedig erbyn y dyddiad a nodir

Os cyflwynir cymwysiadau mewnol (Myfyrwyr PhD PA presennol), dylid cael arwydd clir o sut mae eu profiad ychwanegol (eu profiad PhD cyfredol) yn cael ei normaleiddio tuag at ymgeiswyr newydd.

Sylwch fod y meini prawf ar gyfer Cystadleuaeth Ysgoloriaeth AberDoc yn destun adolygiad blynyddol.