Ffioedd Dysgu

Mae ffioedd dysgu’n talu am gostau eich astudiaethau yn y brifysgol; mae’r ffioedd yn cynnwys taliadau am bethau fel y dysgu, eich arholiadau a graddio.

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i’ch helpu i dalu eich ffioedd dysgu a’ch costau byw; os hoffech gael gwybod mwy am y benthyciadau a’r grantiau y gallai fod gennych hawl iddynt, ewch i’n hadran Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Gweler ein ffioedd dysgu isod:

2016/17

Myfyrwyr y DU/UE
MathSwm (£)
Sesiwn Llawn 9,000
Un Semester 4,500
Cyfnewid - Sesiwn Llawn 1,350
Cyfnewid - Un Semester Dramor 9,000
Blwyddyn Dramor 1,350
Blwyddyn Mewn Diwydiant 900
Myfyrwyr Rhyngwladol
MathSwm (£)
Llawn-Amser Celfyddydau / Gwyddorau Cymdeithasol 13,000 *
Llawn-Amser Gwyddoniaeth 14,500 *

 

* Myfyrwyr Rhyngwladol
Ysgoloriaethau gwerth £2,000 y flwyddyn tuag at ffioedd dysgu. Ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol (tu allan i'r UE) sy'n cychwyn rhaglen israddedig llawn-amser ym mis Medi 2016. Gweler https://www.aber.ac.uk/cy/undergrad/fees-finance/scholarships/non-eu/ am fanylion ac amodau.

Mae ffioedd dysgu israddedigion Cartref/yr UE yn cael eu rheoli gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Bydd y Brifysgol yn newid Ffioedd Dysgu israddedigion Cartref/yr UE yn unol ag unrhyw addasiad a hysbyswyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Bydd unrhyw newidiadau yn y ffioedd rheoledig hyn yn effeithio ar y myfyrwyr cyfredol a'r rhai newydd fel ei gilydd.

Y cyfraddau'r ffioedd ar gyfer ffioedd yn 2016/17 yn unig yw'r rhai a restrir uchod. Mae'r Brifysgol yn disgwyl y bydd Llywodraeth y DU yn caniatáu i ffioedd dysgu godi ychydig yn y dyfodol i gymryd i ystyriaeth bwysau chwyddiant yn y blynyddoedd canlynol. I'r blynyddoedd astudio canlynol dylech dybio y bydd 3% o gynnydd ar gyfer chwyddiant yn flynyddol.

Bydd y cynnydd yn y ffioedd yn adlewyrchu cyfuniad o wahanol ffactorau, ac ni fydd y cynnydd o reidrwydd yn cyd-fynd yn union â chyfradd chwyddiant cyhoeddedig y DU (Mynegai Prisiau Defnyddwyr) i'r flwyddyn. Dim ond un o blith llawer o ffactorau a ystyrir wrth osod y polisi ffioedd blynyddol yw cyfradd chwyddiant y DU.

2017/18

 

Myfyrwyr y DU/UE
MathSwm (£)
Sesiwn Llawn 9,000
Un Semester 4,500
Myfyrwyr Cartref ar Exchange yn 2017/18
Cyfnewid - Sesiwn Llawn I’w gadarnhau
Cyfnewid - Un Semester Dramor 9,000
Blwyddyn Mewn Diwydiant 1,000
Yn y blynyddoedd i ddod, Ffioedd Dysgu, bydd ffioedd ar gyfer Blwyddyn Dramor a Blwyddyn mewn Diwydiant yn cael eu costio yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Y ffi presennol yw 15% o’r ffi blynyddol cyffredin ar gyfer Cyfnewid – Blwyddyn Dramor ac 20% o’r ffi blynyddol cyffredin ar gyfer Blwyddyn mewn Diwydiant.
Myfyrwyr Rhyngwladol
MathSwm (£)
Llawn-Amser Celfyddydau / Gwyddorau Cymdeithasol 13,200 *
Llawn-Amser Gwyddoniaeth 14,750 *
Myfyrwyr Tramor ar Exchange yn 2017/18
MathSwm (£)
Cyfnewid - Sesiwn Llawn I’w gadarnhau
Blwyddyn Mewn Diwydiant 1,000
Yn y blynyddoedd i ddod, Ffioedd Dysgu, bydd ffioedd ar gyfer Blwyddyn Dramor a Blwyddyn mewn Diwydiant yn cael eu costio yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Y ffi presennol yw 15% o’r ffi blynyddol cyffredin ar gyfer Cyfnewid – Blwyddyn Dramor ac 20% o’r ffi blynyddol cyffredin ar gyfer Blwyddyn mewn Diwydiant.

 

* Myfyrwyr Rhyngwladol
Ysgoloriaethau gwerth £2,000 y flwyddyn tuag at ffioedd dysgu. Ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol (tu allan i'r UE) sy'n cychwyn rhaglen israddedig llawn-amser ym mis Medi 2017. Gweler https://www.aber.ac.uk/cy/undergrad/fees-finance/scholarships/non-eu/ am fanylion ac amodau.

Mae ffioedd dysgu israddedigion Cartref/yr UE yn cael eu rheoli gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Bydd y Brifysgol yn newid Ffioedd Dysgu israddedigion Cartref/yr UE yn unol ag unrhyw addasiad a hysbyswyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Bydd unrhyw newidiadau yn y ffioedd rheoledig hyn yn effeithio ar y myfyrwyr cyfredol a'r rhai newydd fel ei gilydd.

Y cyfraddau'r ffioedd ar gyfer ffioedd yn 2017/18 yn unig yw'r rhai a restrir uchod. Mae'r Brifysgol yn disgwyl y bydd Llywodraeth y DU yn caniatáu i ffioedd dysgu godi ychydig yn y dyfodol i gymryd i ystyriaeth bwysau chwyddiant yn y blynyddoedd canlynol. I'r blynyddoedd astudio canlynol dylech dybio y bydd 3% o gynnydd ar gyfer chwyddiant yn flynyddol.

Bydd y cynnydd yn y ffioedd yn adlewyrchu cyfuniad o wahanol ffactorau, ac ni fydd y cynnydd o reidrwydd yn cyd-fynd yn union â chyfradd chwyddiant cyhoeddedig y DU (Mynegai Prisiau Defnyddwyr) i'r flwyddyn. Dim ond un o blith llawer o ffactorau a ystyrir wrth osod y polisi ffioedd blynyddol yw cyfradd chwyddiant y DU.

2018/19

Myfyrwyr y DU/UE

 

Ffioedd myfyrwyr DU/ UE

 

£

Blwyddyn 9,000
Un Semester 4,500
Blwyddyn mewn Diwydiant 1,800
Blwyddyn Dramor 1,350

 

Mae sefyllfa'r ffioedd i fyfyrwyr o dramor yn wahanol.

 

Myfyrwyr Rhyngwladol
MathSwm (£)
Llawn-Amser Celfyddydau / Gwyddorau Cymdeithasol 13,450 *
Llawn-Amser Gwyddoniaeth 15,000 *

 

* Myfyrwyr Rhyngwladol
Ysgoloriaethau gwerth £2,000 y flwyddyn tuag at ffioedd dysgu. Ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol (tu allan i'r UE) sy'n cychwyn rhaglen israddedig llawn-amser ym mis Medi 2017. Gweler https://www.aber.ac.uk/cy/undergrad/fees-finance/scholarships/non-eu/ am fanylion ac amodau.

2019/20

Ffioedd Israddedigion o’r Deyrnas Unedig / UE

 

£

Sesiwn Llawn

9,000

Un Semester

4,500

Cyfnewid Allan (Sesiwn Llawn)

1,350

Blwyddyn mewn Diwydiant

1,800

Blwyddyn Dramor

1,350

Ymweld â ni (Sesiwn Llawn)

9,000

Ymweld â ni (Un Semester)

4,500

 

Mae sefyllfa’r ffioedd yn wahanol i fyfyrwyr tramor.

 

Myfyrwyr Rhyngwladol

Math

Swm (£)

Y Celfyddydau / y Gwyddorau Cymdeithasol - Llawn Amser

13,600*

Gwyddoniaeth Llawn Amser

15,200*

* Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol Aberystwyth, sy’n werth £2,000 y flwyddyn tuag at ffioedd dysgu, ar gael ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol (nad ydynt o’r UE) sy’n dechrau ar raglen israddedig lawn amser ym mis Medi 2019. Gweler https://www.aber.ac.uk/en/undergrad/scholarships/non-eu/ i gael manylion a’r amodau.

2020/21

 

Ffioedd Israddedigion o’r Deyrnas Unedig / UE

 

£

Sesiwn Llawn

9,000

Un Semester

4,500

Cyfnewid Allan (Sesiwn Llawn)

1,350

Blwyddyn mewn Diwydiant

1,800

Blwyddyn Dramor

1,350

Ymweld â ni (Sesiwn Llawn)

9,000

Ymweld â ni (Un Semester)

4,500

 Mae sefyllfa’r ffioedd yn wahanol i fyfyrwyr tramor.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Math

Swm (£)

Y Celfyddydau / y Gwyddorau Cymdeithasol - Llawn Amser

13,600

Gwyddoniaeth Llawn Amser

15,800

Ffioedd Dysgu o Bell ar gyfer yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth - Astudiaethau Israddedig

Cwrs IsraddedigCost
Ffi Cofrestru £350
Ffi fesul modiwl 10 credyd £330
Ffi fesul blwyddyn academaidd £2,260
Cyfanswm £8,270

 

 

 

 

2021/22

Nid yw Llywodraeth Cymru eto wedi cadarnhau’r trefniadau ar gyfer 2021-22 ymlaen, sy’n golygu y gall ffioedd dysgu godi ar gyfer unrhyw flynyddoedd astudio olynol, wedi’u mapio yn unol ag unrhyw uchafswm ffioedd dysgu sy’n gysylltiedig â chwyddiant a ganiateir gan Lywodraeth Cymru. Byddai’r cynnydd hwn hefyd yn berthnasol i ffioedd cyfrannol a godir ar gyfer Blwyddyn Dramor a’r Flwyddyn mewn Diwydiant.

Byddwn yn hysbysu pob ymgeisydd a phob myfyriwr am lefelau’r ffioedd ar gyfer 2021-22 yn ogystal â rhoi gwybod am unrhyw gynnydd sy’n gysylltiedig â chwyddiant ar gyfer blynyddoedd astudio dilynol cyn gynted ag y ceir cadarnhad gan Lywodraeth Cymru, a byddwn yn cyhoeddi diweddariadau [ar y dudalen hon]. Dylech edrych ar y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ar y dudalen hon cyn gwneud cais. Bydd y manylion diweddaraf am ffioedd perthnasol yn cael eu nodi yn y dogfennau gyda’n cynnig, a bydd eich telerau ac amodau yn disgrifio sut y gallwn fod â hawl i gynyddu neu newid ffioedd yn ystod cyfnod eich astudiaeth gyda ni.

Mae sefyllfa’r ffioedd yn wahanol i fyfyrwyr tramor.

 

Myfyrwyr Rhyngwladol

Math

Swm (£)

Y Celfyddydau / y Gwyddorau Cymdeithasol - Llawn Amser

£14,000

Gwyddoniaeth Llawn Amser

£16,000

Ffioedd Dysgu o Bell ar gyfer yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth - Astudiaethau Israddedig

Cwrs IsraddedigCost
Ffi Cofrestru £350
Ffi fesul modiwl 10 credyd £340
Ffi fesul blwyddyn academaidd £2,270
Cyfanswm £8,510

 

 

 

I gael gwybod mwy am ffioedd dysgu israddedig myfyrwyr Cartref y DU / yr UE a myfyrwyr rhyngwladol (gan gynnwys ffioedd rhan-amser ac ail-wneud blwyddyn, a ffioedd eraill ad-hoc), cysylltwch â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr ar 01970 62 2043 neu fees@aber.ac.uk