Cynigion Cyd-destunol

Mae gan Brifysgol Aberystwyth bolisi derbyn cynhwysol sy’n cydnabod natur unigol pob cais a ddaw i law.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r agenda ehangu cyfranogiad  a'ch helpu i symud ymlaen i addysg uwch.

Gallwn wneud cynnig is na’r meini prawf mynediad safonol a gyhoeddwyd os oes unrhyw rai o’r meini prawf isod yn berthnasol i’ch amgylchiadau penodol chi:

  • Os ydych yn astudio mewn ysgol neu goleg yng Nghymru neu Loegr sydd yn y 40% isaf o ran canlyniadau Safon Uwch cymedrig, wedi’i fesur ar sail data Asiantaeth Ansawdd a Datblygu’r Cwricwlwm (a geir drwy UCAS)
  • Os ydych yn astudio mewn Ysgol Llwybrau Llwyddiant yng Nghymru
  • Os ydych o dan 25 ac wedi treulio cyfnod o dri mis neu fwy mewn gofal ers eich bod yn 14 mlwydd oed

Bydd y cynnig is fel arfer un radd yn is na’r cynnig a gyhoeddwyd neu 8 pwynt yn is os gwnawn gynnig i chi ar sail tariff UCAS. Mae manylion am ein meini prawf mynediad safonol ar gael ar dudalennau ein cyrsiau israddedig.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn ag egwyddorion ein cynigion cyd-destunol, cysylltwch ag: derbyn-israddedig@aber.ac.uk