Cyflogadwyedd

Ein nod fel Prifysgol yw rhoi i chi y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fynd â chi i ble bynnag rydych eisiau mynd yn eich bywyd.

Law yn llaw â’r modiwlau y byddwch yn eu hastudio ar gyfer eich gradd, cewch hefyd gyfleoedd i’ch helpu i baratoi ar gyfer bywyd ar ôl graddio. Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cynnig rhaglen o weithdai a sesiynau hyfforddi i sicrhau eich bod yn datblygu'r sgiliau hanfodol bydd eu hangen arnoch yn y dyfodol. 

Straeon Graddedigion

A hithau â hanes hir o ragoriaeth newb dysgu ac ymwchil, mae Prifysgol Aberystwyth wedi meithrin myfyrwyr ardderchog sydd wedi mynd ymlaen i sicrhau llwyddiant mawr yn eu meysydd penodol.

 

Andrew Hickman - Rhaglennwr Dadansoddol Graddedig

Beth yw dy swydd a beth yw dy ddyletswyddau?

Ar hyn o bryd dwi’n gweithio fel ‘Rhaglennudd Dadansoddol Graddedig' i gwmni o’r enw Phoebus Software Ltd sy’n creu meddalwedd. Mae Phoebus Software Ltd yn creu sustemau yn unswydd ar gyfer rheoli benthyciadau ac arbedion. Dwi'n efnyddio technoleg Java ac yn trosi cod i Java P4.

Ers pryd wyt ti yn y swydd hon? Sut gest ti’r swydd?

Pan oeddwn yn ysgrifennu fy nhraethawd hir yn Aber, nes i gais am y rôl drwy gwmni recriwtio ac fe ddechreuais i yn y swydd ar 1 Medi 2015.

Pa gwrs wnest ti astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth a phryd?

Nes i astudio BSc Cyfrifiadureg a graddio yn 2015.

Wyt ti’n gallu ehangu ar dy brofiadau o astudio ym Mhrifysgol Aber ac a fu hynny'n help i ti gael y swydd?

Dros y tair blynedd, datblygais berthynas weithio arbennig â’r darlithwyr – roedden nhw'n yn barod iawn i helpu. Roedd yr aseiniadau yn ddadansoddol ac felly yn brofiad gwych ar gyfer fy ngwaith presennol.

Os gen ti unrhyw gyngor i fyfyrwyr presennol/sy’n graddio eleni?

Bydden i’n awgrymu gwneud eich gorau bob tro, dim ots beth. Cefais ddeg i un-ar-ddeg o gyfweliadau cyn imi fod yn llwyddiannus gyda’r swydd hon. Mae’n gallu digalonni rhywun ar adegau ond byddwn i’n cynghori myfyrwyr eraill i ddyfalbarhau. Mae'n gyfle gwych i wella'ch sgiliau cyfweld!

Be wnest ti ei fwynhau fwya yn ystod dy amser ym Mhrifysgol Aber?

Y lleoliad oedd y peth wnes i fwynhau fwya’. Mae ar bwys y môr ac mae’n lle diogel tu hwnt. Mae’r darlithwyr yn grêt – wastad yn barod i helpu a'ch rhoi chi ar y trywydd iawn.

Alex Stuart - Raddedig Technoleg Prif Ffrâm

 

Beth yw dy swydd a beth yw dy ddyletswyddau?

Rwy’n  Raddedig Technoleg Prif Ffrâm gyda chwmni Experian, sy’n arwain y byd yng ngwasanaethau credyd a marchnata. Swydd technegydd yw hon sy’n cylchdroi drwy amrywiol dimau yn ein busnes Gwasanaethau Technoleg sy’n cynorthwyo a chynnal llwyfan prif ffrâm IBM y cwmni. Mae hynny’n cynnwys rhaglennu systemau, rheoli sypiau, awtomatiaeth, gweinyddu cronfeydd data a rheoli systemau, ynghyd â nifer o gyfleoedd eraill i ehangu fy sgiliau mewn agweddau eraill ar fusnes a thechnoleg.

Ers pryd wyt ti’n gweithio a sut es ti ati?

Dechreuais ar y cynllun ym Medi 2015, ar ôl graddio ddeufis cyn hynny. Cefais gynnig y swydd ar ôl gwneud cais am gynllun gwahanol i raddedigion gydag Experian, ond yn ystod y cyfweliad daeth i’r amlwg fod fy sgiliau a’m profiadau blaenorol yn golygu fy mod i’n addas ar gyfer y swydd Prif Ffrâm arbenigol roedden nhw hefyd yn ceisio ei llenwi.

Pa gwrs wnes ti ei astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth a phryd?

Astudiais Gyfrifiadureg rhwng 2011 a 2015, yn cynnwys blwyddyn mewn diwydiant fel rhan o’r cwrs rhwng Mehefin 2013 a Gorffennaf 2014. Treuliwyd y flwyddyn mewn diwydiant yn gweithio fel technegydd meddalwedd ar gyfer y cwmni Ynni Niwclear ac Adnewyddadwy Ffrengig, Areva, yn eu pencadlys yn Erlangen, Yr Almaen. 

Wyt ti’n gallu ehangu ar dy profiadau o astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth ac a fu hynnu’n help i ti gael yr swydd?

Heb os, cefais brofiad amhrisiadwy ar gyfer chwilio am swydd raddedig yn ystod y Flwyddyn mewn Diwydiant. Cefais brofiad o weithio mewn rôl dechnegol gymhleth i gwmni rhyngwladol, yn ogystal â chyfle i ddiffinio fy agwedd at waith ar gyfer cyflogwyr y dyfodol. Mae fy ngwaith cyfredol yn Experian yn cynnwys cyfnod o weithio yn UDA, felly roedd y ffaith fy mod eisoes wedi dangos fy mod i’n gallu wynebu heriau mudo a’r rhwystrau diwylliannol sy’n gallu codi wrth weithio dramor o gymorth pendant wrth wneud cais ar gyfer y swydd hon.

Mae’r Adran Gyfrifiadureg yn haeddu cydnabyddiaeth am roi’r cyfle imi weithio dramor. Mae llwyddiant y cynllun blwyddyn mewn diwydiant wedi arwain at gysylltiadau cryf â chwmnïoedd yn y DU a thramor sy’n troi at yr adran bob blwyddyn i chwilio am fyfyriwr newydd i’w leoli. Mae’r adran hefyd yn cydnabod gwerth ein paratoi ar gyfer y byd proffesiynol ac yn trefnu digwyddiadau a modiwlau drwy gydol ein cyrsiau gradd i’n hyfforddi ar gyfer pob agwedd ar fywyd proffesiynol.

Rhoddodd tîm y Gwasanaethau Gyrfaoedd nifer o gyfleoedd imi wella fy siawns o gael swydd yn ogystal.

Oes gen ti unrhyw gyngor i fyfyrwyr presennol neu fyfyrwyr sy’n graddio eleni?

Mae sgiliau proffesiynol yn fwy na gwybodaeth arbenigol o bwnc, a dylech gofleidio pob cyfle i’w hymarfer yn y brifysgol. Mewn cyfweliadau ar gyfer swyddi i raddedigion, mae profiadau blaenorol megis swyddi ar bwyllgorau, entrepreneuriaeth, swyddogaethau cynrychioli myfyrwyr ac aelodaeth o dimau chwaraeon bob amser yn sefyll allan fel llinyn mesur cryf ar gyfer mesur pa unigolion fydd â chymhelliant ac yn dod â gwerth i’w timau newydd. Mae’r brifysgol yn cynnig cyfleoedd di-ri i fanteisio ar y cyfleoedd hyn o swyddi mewn cymdeithasau, i’r pwyllgorau ymgynghorol staff-myfyrwyr ym mhob athrofa ac adran, a rhaglenni fel “AberPreneuriaid”. Yr un modd, ceir cyfleoedd tebyg yng nghymuned ehangach y myfyrwyr ac Aberystwyth!

Be wnest ti ei fwynhau fwya yn ystod dy amser ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Treuliaf dipyn o fy amser hamdden ar ffotograffiaeth, ac roedd cymuned glos y brifysgol a’r dref – ynghyd â’r byd natur a’r tirweddau hardd sy’n amgylchynu’r brifysgol – yn sicrhau bod Aberystwyth yn lleoliad delfrydol ar gyfer hynny. Roeddwn wrth fy modd fod y gymuned glos honno yn golygu fy mod i’n gallu tynnu lluniau ar gyfer elusennau, timau chwaraeon, cymdeithasau, undeb y myfyrwyr, a chael fy ngwahodd yn ôl eleni i dynnu lluniau’r ‘Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr’. Mae cyfeillgarwch yn un o rinweddau unigryw Prifysgol Aberystwyth.

 

Ashley Rhys Evans - Cynorthwyydd Darlledu

 Ashley Rhys Evans - Cynorthwyydd Darlledu

 

Graddiodd Ashley Rhys Evans mewn BA Cymraeg/ Ffilm a Theledu 2016 ac mae’n gweithio fel cynorthwyydd darlledu yn adran newyddion a materion cyfoes BBC Cymru.

Beth yw dy swydd di nawr a beth yw dy rôl/cyfrifoldebau?

Rwy'n gweithio ar hyn o bryd fel cynorthwyydd darlledu gydag adran newyddion a materion cyfoes y BBC. Rwy'n rhan o dîm o bobl sy'n gweithio ar draws rhaglenni newyddion ar deledu a radio. Yn bennaf, ni sy'n gyfrifol am roi rhaglenni ar yr awyr a gwneud yn siwr bod amser gyda ni i gynnwys popeth yn y rhaglen.

Wyt ti’n mwynhau?

Mae'r swydd yn grêt achos rwy'n cael gweithio mewn awyrgylch darlledu byw, a dysgu cymaint am waith fy nghydweithwyr tra dw i wrthi. Rwyf hefyd wedi cael y cyfle i weithio ar gynhyrchiadau eraill fel rhaglen dros nos yr Etholiad a chysgodi ar y set gyda chriw Pobol y Cwm. Rwy'n gobeithio cyfarwyddo yn y pen draw, ac rwy'n gweithio'n agos iawn gyda'r cyfarwyddwyr ar hyn o bryd, felly mae'n swydd ddelfrydol i ddysgu mwy am eu gwaith.

Sut mae dy radd/amser yn Aber wedi dy helpu i gael y swydd?

Roedd tipyn o waith ymarferol yn rhan o'r cwrs Ffilm a Theledu, a chawsom ein hannog i wneud tipyn o brofiad gwaith gyda gwahanol gwmnïau cynhyrchu hefyd. O ganlyniad, roedd fy nealltwriaeth o'r diwydiant yn well ac roeddwn i'n gallu gweld sut roedd y sgiliau roeddwn i'n dysgu yn y Brifysgol yn berthnasol yn y byd gwaith. Yn y cyfweliad ar gyfer y swydd, roeddwn i'n gallu dangos fod gen i'r profiadau perthnasol i gyflawni'r gwaith.

Unrhyw gyngor i’n myfyrwyr sydd ar fin graddio?

Gwnewch y mwyaf o bob cyfle a ddaw i’ch rhan. Peidiwch â digalonni os nad yw pethau'n gweithio mas fel roeddech chi'n gobeithio - efallai bydd hyn yn arwain at rhywbeth gwell yn y pen draw!

 

Catrin Owen - Swyddog Prosiect

Catrin Owen - Swyddog Prosiect

Graddiodd Catrin Owen yn y Gyfraith yn 2016 ac ers hynny mae wedi bod yn gweithio fel Swyddog Prosiect Profiad y Myfyriwr Cymraeg yng Nghanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg y Brifysgol. Bydd yn cychwyn ar Gwrs Meistr Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol y Brifysgol fis Medi eleni.

Beth yw dy rôl?

Fy mhrif waith yw hybu profiadau myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol. Ond mae’n rôl amrywiol ac yn ystod y flwyddyn dw i wedi bod yn gyfrifol am sefydlu a threfnu Gwobrau Gŵyl Dewi Aber eleni, gweithio ar arolygon o siaradwyr Cymraeg y Brifysgol, yn ogystal â chyfieithu a throsi gwefan newydd y Ganolfan Chwaraeon i fod yn wefan ddwyieithog. Roedd y swydd yn rhan o gynllun AberYmlaen y Brifysgol sydd yn cynnig internaeth 10-12 mis i raddedigion. Mae’r profiad wedi bod yn amhrisiadwy a’r hyfforddiant broffesiynol yn hynod werthfawr – dw i  wedi cael cyfleoedd gwych i ddatblygu sgiliau proffesiynol ac i rwydweithio â phobl o fewn a thu hwnt i’r Brifysgol.

Wyt ti’n mwynhau?

Rwy’n mwynhau’r bwrlwm o weithio mewn sefydliad sydd mor amrywiol, o ran maes, arbenigedd a swyddogaeth ar hyd ac ar led y campws. Mae’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn rhan bwysig o ’mywyd, ac mae gweithio mewn swydd ble mae’r iaith yn ganolog iddi wedi bod yn brofiad gwych ac wedi siapio fy nyheadau ar gyfer y dyfodol. 

Sut mae dy radd a dy amser yn Aber wedi dy helpu i gael y swydd?

Astudiais i radd yn y Gyfraith, ac er i mi benderfynu peidio dilyn trywydd gyrfaol traddodiadol yn y maes hwnnw, mae’r wybodaeth gefndirol ynghyd â’r sgiliau trosglwyddadwy sy’n dod law yn llaw ag astudio’r Gyfraith eisoes wedi bod yn ddefnyddiol wrth i mi chwilio am waith. Ar wahân i hynny, mae fy amser yn Aber wedi golygu mod i wedi magu hunan hyder wrth ddysgu i fyw yn annibynnol a threulio tair blynedd yn cwrdd â phobl newydd ac yn cofleidio profiadau newydd. 

Beth yw dy gynlluniau di ar gyfer y dyfodol?

Dw i wedi derbyn cynnig i astudio Cwrs MA Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol y Brifysgol. Yn y tymor hir, fodd bynnag, dw i’n gobeithio y bydd y cymhwyster ôl-radd hwn ynghyd â fy mhrofiadau yn y swydd hon yn gymorth i mi fynd ymlaen i weithio mewn maes sydd naill ai’n ymwneud â chynllunio a pholisi iaith  neu’n droedfan i mi barhau i astudio gan gyflawni doethuriaeth mewn maes tebyg.

 

Ceri Perkins - Cydlynydd Cynhyrchu

Bu Ceri yn fyfyriwr israddedig ac uwchraddedig yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth. Yn rhinwedd ei swydd bresennol, mae'n gweithio ar gyfresi fel Y Gwyll sy'n cael ei ffilmio yn ardal Aberystwyth ac sydd â chysylltiadau agos â'r Adran.

Beth yw dy swydd a beth yw dy ddyletswyddau?

Ar hyn o bryd dwi'n gweithio fel Cydlynydd Cynhyrchu gyda chwmni Fiction Factory sy'n cynhyrchu rhaglenni fely Y Gwyll. Fel Cydlynydd Cynhyrchu ma’n ofynnol imi weithio gyda’r cynhyrchydd llinell, y cyfrifydd, a’r rheolwr cynhyrchu. Byddai hefyd yn trefnu llety a chludiant i’r actorion.

Ers pryd wyt ti yn y swydd hon a sut gest ti’r swydd?

Dwi'n gweithio ar Y Gwyll ers Haf 2014 ond dechreuais gyda Fiction Factory yn 2012. Roeddwn yn cwblhau fy MA gyda Theatr, Ffilm a Theledu, ac roedd y cwmni eisiau rhywun oedd â phrofiad sgriptio i weithio gyda nhw am naw mis o waith. Dwi dal yma!

Pa gwrs wnest ti ei astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth a phryd?

At ei gilydd, astudiais yn Aber o 2007 tan 2012, gan gwblhau MA yn ogystal â gradd mewn Ffilm a Theledu.

Wyt ti’n gallu ehangu ar dy brofiadau o astudio ym Mhrifysgol Aber ac a fu hynny'n help i ti gael y swydd?

Roedd y darlithwyr yn hynod barod i helpu tra oeddwn yn astudio, wastad yn gwneud amser i fyfyrwyr, ac i fi roedd hyn yn un o'r uchafbwyntiau am y cwrs ac am astudio yn Aber.

Os gen ti unrhyw gyngor i fyfyrwyr presennol/sy’n graddio eleni?

Gweithia’n galed i dy brofi dy hun!

Be wnest ti ei fwynhau fwya yn ystod dy amser ym Mhrifysgol Aber?

Roedd y gymuned yn grêt yn Aber – amgylchedd cyfeillgar iawn!

 

 

Lowri Roberts - Rhedeg Cwmni Cyfieithu ei Hunan

Beth yw dy swydd a beth yw dy ddyletswyddau?

Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel cyfieithydd ac yn rhedeg fy siop fy hunan, Siop Cwlwm. Siop cardiau ac anrhegion Cymreig ydy hi.

Ers pryd wyt ti'n gweithio a sut es ti ati?

Dwi'n gweithio fel cyfieithydd ers nifer o flynyddoedd. Roeddwn eisoes yn gweithio fel Cyfieithydd i Wasanaeth Iechyd Genedlaethol Cymru gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac yna yn 2014, penderfynais fynd ar fy liwt fy hun a dwi ddim wedi edrych nôl!

Pa gwrs wnest ti ei astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth a phryd?

Nes i astudio BA Cymraeg rhwng 1999 a 2002.

 Wyt ti’n gallu ehangu ar dy brofiadau o astudio ym Mhrifysgol Aber ac a fu hynny'n help i ti gael y swydd?

Yn sicr, y Gymraeg oedd fy hoff bwnc yn yr ysgol felly penderfynais ei hastudio yn y Brifysgol ac ni fyddwn i yn y swydd hon nawr heblaw am y profiad ges i yn Aber a’r cwrs - fydden i ddim yn lle rydw i yn fy ngyrfa heddiw onibai am hynny.

 Oes gen ti unrhyw gyngor i fyfyrwyr presennol neu fyfyrwyr sy’n graddio eleni?

Jyst mwynha bob eiliad! Mae’r amser yn y brifysgol  yn mynd yn llawer rhy gyflym. Mae’n bwysig hefyd cael cydbwysedd rhwng yr ochr academaidd a’r ochr gymdeithasol ond mae’r amser yn un gwerthfawr tu hwnt!

 Be wnest ti ei fwynhau fwya yn ystod dy amser ym Mhrifysgol Aber?

Cyfarfod fy ffrindie – roedden ni i gyd yn byw ym Mhantycelyn ac rydw i wedi gwneud ffrindiau sydd yn dod o bob rhan o Gymru. Mae hyn yn ogystal â fy ngradd a'm gyrfa wrth gwrs!

Lucy Slatter - Bridiwr gwenith dan hyfforddiant

Lucy Slatter - Bridiwr gwenith dan hyfforddiant 

Graddiodd Lucy Slatter ym mis Gorffennaf 2016 gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Bioleg ac mae'n fridiwr gwenith dan hyfforddiant yn KWS (UK) Ltd, cwmni bridio planhigion Almaenig yn Nhriplow ger Caergrawnt. Mae ei chyflogwyr hefyd yn ei noddi i barhau â’i haddysg ym Mhrifysgol Wageningen yn yr Iseldiroedd, lle mae’n dilyn gradd Meistr ar-lein.

Beth yw dy swydd a beth yw dy ddyletswyddau?

Dw i’n Gynorthwy-ydd Bridio Gwenith.

Hyd yn hyn dw i wedi bod yn gweithio yma maes sgorio clefyd, rhedeg rhannau o'r cynhaeaf a pharatoi hadau a drilio. Dros y gaeaf roeddwn i’n profi ein croesiadau i weld eu rhinweddau (megis eu lefelau glwten) yn ogystal â chroesi sy’n golygu cymryd dau blanhigyn o wahanol gyltifarau a’u gorfodi i baru yn y gobaith y bydd gan y disgynnydd nodweddion gwell na'i rieni. Mae'r holl broses o groesi i gael amrywiaeth/cyltifar ar gyfer ei werthu yn cymryd tua 7 mlynedd.

Rwy'n mwynhau er fod yr oriau yn hir yn yr haf a bod jyglo gwaith llawn amser a chwrs Meistr rhan-amser yn anodd ar adegau.

Wedi dweud hynny, dw i wrth fy modd yn cael gwneud amrywiaeth o dasgau gwahanol a threulio llawer o amser y tu allan!

Wyt ti’n gallu sôn am dy brofiadau o astudio yn Aberystwyth ac a fu hynny'n help i ti gael y swydd?

Roedd fy ngradd yn hanfodol er mwyn cael fy swydd, yn ogystal â fy mhrofiad gwaith yn ystod yr haf! Roedd yn gymorth gyda phopeth o ysgrifennu CV da, cael digon o brofiadau i siarad amdanynt mewn cyfweliad a gyda sgiliau a gwybodaeth berthnasol yn sgil fy ngradd a fyddai'n fy helpu i wneud y gwaith.

Be wnest ti ei fwynhau fwyaf yn ystod dy amser yn y Brifysgol?

Roeddwn i wrth fy modd yn Aberystwyth. Fe wnes i fwynhau fy nghwrs a ches i hyd yn oed gyfle i deithio i Borneo, profiad anhygoel! Fe wnes i fwynhau fy nhraethawd hir, dewisais rywbeth y gwyddwn y byddai’n berthnasol i fy ngyrfa yn y dyfodol ac a fyddai’n ddiddorol. Roedd y prosiect yn wych gyda thiwtor arbennig a ches i hyd yn oed gyfle i gyflwyno fy ngwaith fel poster mewn cynhadledd ryngwladol yn Zurich.

 Oes gen ti unrhyw gyngor i fyfyrwyr presennol neu fyfyrwyr sy’n graddio eleni?

Fy nghyngor yw i chi wneud y gorau o'r cyfleoedd yn Aber, dweud 'ie’ i unrhyw beth sydd o ddiddordeb i chi, ymunwch â chlwb (wnes i chwarae hoci a ro’n i ar y pwyllgor a fu’n help i fy CV mae’n siŵr), gweithiwch yn galed ond mwynhewch eich hun!

Rhian Watkins - Gwe-Ddatblygwr Iau

Beth yw dy swydd a beth yw dy ddyletswyddau?

Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel 'Gwe-Ddatblygwr Iau' i asiantaeth ddigidol o’r enw ‘Candyspace’ yn Llundain. O ddydd i ddydd dwi’n delio gyda ‘iaith y we’ sef Java Script a HTML o’r ochr flaen a’r ochr gefn.

Ers pryd wyt ti'n gwneud y gwaith a sut gest ti’r swydd?

Dwi yma ers mis Gorffennaf 2015 ac fe ges i’r swydd drwy rwydwaith ‘LinkedIn’.

Pa gwrs wnest ti ei astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth a phryd?

Nes i astudio BSc Cyfrifiadureg a ges i flwyddyn mewn diwydiant. Yn ystod fy mlwyddyn mewn diwydiant, bues i'n gweithio gydag asiantaeth ddigidol o’r enw Lightmaker yn Swydd Gaint. Roedd fy mlwyddyn mewn diwydiant yn werthfawr dros ben – wnaeth e helpu fi i feddwl yn wahanol a rhoi profiad arbennig o’r gweithle imi.

Wyt ti’n gallu ehangu ar dy brofiadau o astudio ym Mhrifysgol Aber ac a fu hynny'n help i ti gael y swydd?

Roedd y flwyddyn mewn diwydiant mor werthfawr imi – wnaeth e rhoi cyfle i fi ehangu fy sgiliau a phrofi elfennau gwahanol o fyd gwaith. Roedd yn brofiad unigryw iawn!

 Os gen ti unrhyw gyngor i fyfyrwyr presennol/sy’n graddio eleni?

Byddwn i’n annog pawb i wneud blwyddyn mewn diwydiant os oes modd ac i roi cant y cant i’r cyfle!

 Be wnest ti ei fwynhau fwya yn ystod dy amser ym Mhrifysgol Aber?

Y bobl – rwy'n dal yn ffrindiau da gyda'r rheiny oedd ar yr un cwrs â mi.

 

Eich Cwrs a'ch Adran

Cynigir amrywiaeth o ddewisiadau i’n myfyrwyr yn yr adrannau academaidd i ddatblygu eu sgiliau a’u galluoedd ymhellach. Bydd eich adran yn cynnig gweithdai, cyflwyniadau, darlithoedd a gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chyflogwyr.

Cyfleoedd I Raddedigion

Mae cyflogwyr, cyrff, sefydliadau ac unigolion yn ymweld â’r Campws yn aml i gynnig cyngor, dealltwriaeth, syniadau a swyddi i’n myfyrwyr. Dyma rai o’r cyflogwyr sy’n bartneriaid i ni: 

 • Oracle
 • yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Admiral
 • QinetiQ
 • Sefydliad Charteris
 • y Gwasanaeth Sifil
 • ACCA
 • Network Rail
 • IBM
 • Enterprise Rent-A-Car
 • Teach English in China
 • Heddlu Llundain
 • Yswiriant Endsleigh

Mae cymorth hefyd ar gael i’r rhai sy’n awyddus i sefydlu eu busnes eu hunain.

Eich Dyfodol

Rydym yn darparu cymorth i'n myfyrwyr o’r diwrnod cyntaf yn y Brifysgol. Dyma ragflas o'n gwasanaethau:

 • Galwch heibio
 • Ymholiadau drwy ebost
 • Cyfweliadau cynghori
 • Adnoddau gwybodaeth a chyngor
 • Digwyddiadau a gweithgareddau gyda chyflogwyr
 • Gweithdai a sesiynau datblygu sgiliau

Profiad Gwaith

Gall ein tîm Gyrfaoedd helpu i ddod o hyd i brofiad gwaith i’n myfyrwyr.

 • Cyfnodau rhagflas a chysgodi – rhowch gynnig arni gyntaf!
 • Swyddi dros dro yn lleol
 • Dewisiadau posib am waith ar y Campws
 • Cyfleoedd ymchwil
 • Lleoliadau gwaith yn yr haf
 • Interniaethau
 • Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith
 • Blwyddyn Astudio Dramor
 • Cynlluniau Cyfnewid Rhyngwladol
 • Erasmus
 • Cyflogaeth i raddedigion

Gwaith Aber

Bwriad GwaithAber yw helpu myfyrwyr i ennill profiad gwaith ymarferol yn y Brifysgol. Nod allweddol y cynllun yw gwella eich sgiliau a’ch hunanymwybyddiaeth er mwyn datblygu eich cyflogadwyedd.