Diogelwch Tân

Y perygl mwyaf i fyfyrwyr sy'n byw yn y neuadday yw tân. Dylech ymgyfarwyddo â'r arwydd tân yn eich ystafell cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd.

Ymarferion tân

Caiff y larymau tân eu profi'n wythnosol ym mhob adeilad er mwyn i ni wybod eu bod yn gweithio'n iawn. Mae amserlen o'r profion ar gael isod. Yn ystod y prawf tân, bydd y larwm yn seinio am rai eilliadau - nid oes raid gadael yr adeilad. 

Amserlen Brawf

  • Cwrt Mawr - Dydd Gwener rhwng 09.30yb - 11.00yb.
  • Fferm Penglais - Dydd Gwener rhwng 09.30yb - 11.30yb.
  • Glan y Môr - Dydd Gwener rhwng 09.30yb - 11.00yb.
  • Pantycelyn-Penbryn - Dydd Gwener rhwng 09.30yb - 11.00yb.
  • PJM (tai 1 - 89) - Dydd Mercher rhwng 09.30yb - 4.00yb.
  • PJM (tai 90 - 178) - Dydd Mercher rhwng 09.30yb - 4.00yb.
  • Rosser (yn cynnwys Rosser G) - Dydd Gwener rhwng 09.30yb - 11.00yb.
  • Trefloyne - Dydd Gwener rhwng 09.30yb - 11.00yb.

Os yw'r larwm yn seinio y tu allan i'r amseroedd a nodir, dylech adael yr adeilad. Os yw'r larwm yn seinio'n barhaus, hyd yn oed o fewn yr amser profi, rhaid gadael yr adeilad - peidiwch ag aros i gasglu unrhyw eitemau personol, ewch i'r man ymgynnull agosaf a pheidiwch â mynd yn ôl i mewn i'r adeilad nes bod rhywun yn dweud wrthych am wneud. 

Os ydych chi'n darganfod tân, seiniwch y larwm ar unwaith trwy dorri'r gwydr, gadewch yr adeilad ac yna ffoniwch 999.

Larymau Ffug

Mae'r Gwasanaeth Tân a'r Brifysgol yn gweithio gyda'i gilydd i leihau nifer y larymau ffug sy'n digwydd ar y campws.

Gall larymau ffug achosi anghyfleustra i chi a'ch cyd-breswylwyr, yn arbennig os ydynt yn digwydd yng nghanol y nos. Yn fwy drifrifol, pan fydd y Gwasanaeth Tân yn cael eu galw i'ch neuadd chi, nid ydynt ar gael i fynychu argyfyngau go iawn yn rhywle arall.

Hyd yn oed os ydych chi'n gwybod mai chi sydd wedi achosi i'r larwm seinio a'ch bod yn gwybod nad oes perygl, mae'n rhaid i chi adae; yr adeilad o hyd.

Mae torri'r gwydr sy'n seinio'r larwm tân os nad oes tân yn cyfri fel gweithred faleisus. Bydd unrhyw un sy'n cael eu dal yn gwneud hynny yn debygol o gael dirwy ac wynebu camau disgyblaethol a allai arwain at gael eich eithrio o'r neuadd. Os bydd hyn yn digwydd, bydd y myfyriwr yn gorfod talu'r costau llawn ar gyer gwirio'r offer ac atgyweirio neu newid yr offer. Yn ychwanegol, mae hyn yn drosedd a gallech fod yn agored i erlyniad.

Gall y gwasanaeth tân gyhuddo neu erlyn unigolion os ydynt yn teimlo bod y larymau wedi'u seinio o ganlyniad i weithred faleisus neu esgeulus. Gall troseddwyr mynych wynebu dirwy o hyd at £6,000 a charchar am hyd at 6 mis.