4.22.4 Atodiad 3 Templed o agenda i fyrddau arholi

Gweler hefyd Pennod 3 o'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd: 3.7 Arholiadau a Byrddau Arholi https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/taught-schemes/name-193259-cy.html a 3.13 Templedi a'r Canllawiau am gynnal byrddau arholi rhithwir drwy ddefnyddio Microsoft Teams – Mai 2020 (ar gael ar Sharepoint) https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/taught-schemes/name-193263-cy.html

1. Rhagair

(i) Croeso

(ii) Cylch Gorchwyl y Bwrdd Arholi

(iii) (Cyfarfod y Panel Amgylchiadau Arbennig)

(iv) Confensiynau Arholiadau'r Brifysgol - sylwer yn benodol

(v) Gofynion Penodol Adrannau (os yw'n berthnasol)

2. Materion yn Codi (os yw'n berthnasol)

3. Materion y Cadeirydd (os yw'n berthnasol)

4. Dadansoddiad o'r Data am yr Arholiadau (Cymharu Modiwlau a Marciau)

5. Cadarnhau Marciau/Hawl Symud Ymlaen/Cymwysterau ar gyfer Myfyrwyr Unigol (gan gynnwys myfyrwyr o'r tu allan i'r Adran)

(i) Ystyried dangosyddion modiwl: DS ni ddylid ailbwyso cydrannau

(ii) Ystyried dosbarthiadau graddau: argymell dosbarthiadau gradd dangosol i'r holl ymgeiswyr; dylai hyn ddigwydd yn awtomatig oni bai bod ymgeisydd yn cyrraedd y drws trugaredd.

Bydd gan Fwrdd Arholi'r Senedd yr awdurdod, drwy drafod ag Adolygydd Allanol y Senedd, i ddatrys sefyllfaoedd na fyddent efallai wedi'u rhagweld.

(iii) Ymgeiswyr Drws Trugaredd: gwneud argymhellion eglur i Banel Amgylchiadau Arbennig y Senedd ar gyfer pob un ymgeisydd Drws Trugaredd, p'un ai codi'r ymgeisydd yw'r argymhelliad ai peidio.

(iv) Materion ynghylch symud ymlaen

6. Adroddiad/Sylwadau/Adborth yr Arholwyr Allanol (os yw'n berthnasol)

7. Gwobrau (os yw'n berthnasol)

8. Unrhyw Fater Arall (os yw'n berthnasol)

9. Amser Dirwyn y Cyfarfod i Ben (Dewisol)

 

16/03/22 Confensyniau Arholidau Addendum Mai 2020