3.13 Templedau

 

TempledManylion
UAPF-adroddiad-ymchwiliad  
Llythyr A Cadarnhau YAA yn dilyn ymchwiliad gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi
Llythyr B llythyr cychwynnol at y myfyriwr (ymchwiliad gan Banel Cyfadran)
Llythyr C llythyr cychwynnol at y myfyriwr (ymchwiliad gan Banel y Brifysgol)
Llythyr Ch Cadarnhad o’r gosb oddi wrth y Gofrestrfa Academaidd
Llythyr D Llythyr oddi wrth y Gofrestrfa Academaidd yn cadarnhau nad oes achos o YAA

 

Monitro Cynydd Myfyrwyr

TempledManylion
Siart Llif Monitro Cynnydd Myfyrwyr  
Monitro Cynnydd Myfyrwyr - Llinell Amser  

Dylid anfon pob llythyr trwy e-bost a drwy’r post i’r cyfeiriadau tymor a chartref, ac amgáu copi o’r Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd

TempledManylion
Templed A Llythyr yn mynnu bod myfyriwr yn dod i gyfarfod gyda Chyfarwyddwr yr Athrofa

Os yw myfyriwr wedi methu mynychu cyfarfod blaenorol gyda Chyfarwyddwr yr Athrofa ac wedi derbyn Templed B, dylid ychwanegu’r darn canlynol yn Nhempled A.

Dylid nodi mai hwn fydd eich cyfle olaf i fynychu’r cyfarfod hwn. Os na fyddwch yn bresennol, bydd argymhelliad yn cael ei gyflwyno y dylid eich diarddel o’r Brifysgol.

Templed B Llythyr canlyniad yn dilyn cyfarfod gyda Chyfarwyddwr yr Athrofa
Templed C Cofnod o gyfarfod gyda Chyfarwyddwr yr Athrofa [neu'r sawl a enwebwyd]
Templed D Rhybudd i fyfyriwr os nad yw’n dod i gyfarfod â Chyfarwyddwr yr Athrofa
Templed E Ffurflen Argymhelliad Diarddel
ATODIADAU F a G – Llythyrau templed i’w defnyddio yn ystod Tymor 3 Dim ond mewn achosion lle nad yw myfyriwr yn darparu rhesymau digonol am berfformiad gwael, neu lle nad yw’n cyfeirio at amgylchiadau arbennig, y dylid defnyddio’r llythyrau hyn.
Templed F llythyr yn dilyn cyfarfod yn ystod Tymor 3
Templed G rhybudd i fyfyriwyr os nad ydynt yn mynychu cyfarfod

 

Estyniadau Gwaith Cwrs

TempledManylion
Llifsiart  
Swyddogion Estyniadau  
Dyddiad Cau Gwaith Cwrs Ffurflen Gais am Estyniad  

 

Amgylchiadau Arbennig

Templed

  

Ffurflen Amgylchiadau Arbennig


Agenda Bwrdd Arholi

Templedau
Templed Agenda Bwrdd Arholi Adrannol
Templed Cofnodion Bwrdd Arholi Adran A - Materion Myfyrwyr
Templed Cofnodion Bwrdd Arholi Adran B - Dadansoddi Data Arholiadau