Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd

Mae’r Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd yn darparu gwybodaeth ar ddechrau’r flwyddyn academaidd 2020/21. Os nad oes modd i fyfyrwyr fynychu gweithgareddau dysgu sydd yn yr amserlen (wyneb yn wyneb), mae disgwyl y byddant yn parhau i ymroi’n llawn i’w hastudiaethau trwy adnoddau ar-lein. Mae’r gofyniad i gyflwyno gwaith yn cynnwys gwaith cwrs ac aseiniadau ar ffurf electronig, ynghyd ag arholiadau i’w cwblhau ar-lein a dulliau asesu amgen.

 

 1. Dim ond os yw’n parhau i wneud cynnydd derbyniol, a ddangosir gan y ffaith ei fod yn bresennol mewn dosbarthiadau, yn perfformio’n foddhaol mewn arholiadau ac yn cyflawni’n briodol unrhyw waith arall a osodir, y caniateir i fyfyriwr barhau â chwrs astudio cymeradwy.
   
  2. Bydd gan Gyfarwyddwyr yr Athrofeydd (neu’r sawl a awdurdodir ar ei ran) y grym i argymell y dylai myfyrwyr nad yw eu perfformiad academaidd yn foddhaol gael eu diarddel Brifysgol dros-dro neu’n barhaol.
   
  3. Gall gofynion o’r fath fod yn absoliwt neu’n amodol ar i’r myfyriwr dan sylw fethu â chydymffurfio ag amod sy’n gysylltiedig â’i astudiaethau a bennwyd gan Gyfarwyddwr yr Athrofa (neu’r sawl a awdurdodir ar ei ran).
   
  4. MYFYRWYR ISRADDEDIG / UWCHRADDEDIG TRWY GWRS SY’N METHU Â BODLONI GOFYNION YMRODDIAD I'W HASTUDIAETHAU A/NEU GYFLWYNO GWAITH
   
  4.1 Mae’r Brifysgol yn mynnu bod myfyrwyr yn ymroi i'r holl weithgareddau a drefnwyd, a'r holl ddeunyddiau sydd ar gael drwy Amgylchedd Dysgu Rhithwir (BwrddDU) a Chipio Darlithoedd (Panopto).  Maent yn cynnwys ond nid yn gyfyngedig i, ddarlithoedd, seminarau, dosbarthiadau ymarferol a thiwtoriailau.  Gall y Brifysgol fynnu hefyd bod myfyrwyr yn cydymffurfio â gofynion presenoldeb ychwanegol er mwyn galluogi’r Brifysgol i gydymffurfio â gofynion cyrff allanol. Gallai defnydd twyllodrus o systemau monitro presenoldeb ac/neu ymroddiad academaidd arwain at gamau disgyblu yn unol â’r Rheolau a’r Rheoliadau i Fyfyrwyr.
   
  4.2 Ar ddechrau pob sesiwn, bydd yr Athrofeydd yn hysbysu myfyrwyr sy’n dilyn eu modiwlau o ofynion y Brifysgol ar gyfer ymroddiad academaidd a chyflwyno gwaith, ynghyd ag unrhyw ofynion penodol ychwanegol ar lefel Athrofa. Dylai myfyrwyr sicrhau eu bod yn deall y gofynion hyn yn llwyr. Os nodir bod myfyriwr yn methu â bodloni gofynion ymroddiad academaidd  a/neu gyflwyno gwaith, dylai Cyfarwyddwr yr Athrofa (neu’r sawl a awdurdodir ar ei ran) neu unigolyn a ddynodwyd yn ei le gyfweld y myfyriwr a chymryd unrhyw gamau ymgynghori ffurfiol eraill y tybia sy’n angenrheidiol.
   
  4.3 Ar ôl cyfweld y myfyriwr ac ar ôl cymryd unrhyw gamau ymgynghori priodol, os nad oes eglurhad boddhaol wedi dod i’r amlwg, dylai Cyfarwyddwr yr Athrofa (neu’r sawl a awdurdodir ar ei ran) roi rhybudd ffurfiol sy’n nodi, os na fydd gwaith y myfyriwr yn gwella, y bydd yn cael ei ddiarddel o’r Brifysgol dros-dro neu’n barhaol.
   
  4.4 Os nad yw cynnydd y myfyriwr yn gwella, neu os na ddaw’r myfyriwr i’r cyfweliad, bydd Cyfarwyddwr yr Athrofa yn anfon adroddiad i’r Cyfarwyddwr, Ansawdd Academaidd a Chofnodion, yn argymell bod y myfyriwr yn cael ei ddiarddel o’r Brifysgol dros-dro neu’n barhaol. Bydd y Cyfarwyddwr, Ansawdd Academaidd a Chofnodion, yn cadarnhau bod y rheoliad hwn a’r canllawiau a gyhoeddir yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd wedi’u dilyn ac yn hysbysu’r myfyriwr yn ffurfiol y bydd yn cael ei ddiarddel dros-dro neu’n barhaol.
   
  4.5 Os nodir bod myfyriwr yn anfoddhaol yn ystod y trydydd tymor, bydd yn cael ei g/chyfweld fel a nodir yn 2.1 uchod. Ni fydd fyfyriwr o’r fath yn cael ei ddiarddel bryd hynny, ond rhoddir gwybod iddo/iddi y bydd y Byrddau Arholi perthnasol ar ddiwedd y sesiwn yn ystyried cynnydd anfoddhaol ac y gallant benderfynu na ddylid caniatáu i’r myfyriwr ddod yn ôl i’r Brifysgol.
   
  4.6 Bydd yr Athrofa’n rhoi gwybod i’r Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion o’i phenderfyniadau ym mhob achos. Bydd y Cyfarwyddwr,  Ansawdd Academaidd a Chofnodion, yn rhoi gwybod i’r myfyriwr yn ysgrifenedig am y penderfyniadau i’w ddiarddel ac am hawl y myfyriwr i gyflwyno apêl cyn pen pum diwrnod gwaith.
   
  4.7  Mae gan y myfyriwr 10 diwrnod gwaith i gyflwyno apêl. Mae copi o’r gweithdrefnau apeliadau academaidd ar gael   https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/appeals/ 
   
  5. UWCHRADDEDIGION YMCHWIL
   
  5.1 Dim ond os yw’n parhau i wneud cynnydd boddhaol ar y rhaglen waith a’r amserlen y cytunwyd arnynt gan y goruchwylwyr, gan gynnwys cyflwyno drafftiau ysgrifenedig o fewn cyfnodau y cytunwyd arnynt, y caniateir i uwchraddedigion ymchwil barhau â’u cwrs astudio cymeradwy.
   
  5.2  Ar sail argymhelliad Pwyllgor Monitro Ymchwil yr Adran/Athrofa, bydd gan Bennaeth Ysgol y Graddedigion rym i fynnu bod myfyrwyr nad yw eu perfformiad academaidd yn foddhaol yn cael:

5.2.1 eu hatal rhag symud ymlaen o’r cyfnod prawf;
5.2.2 eu hatal rhag symud ymlaen i’r flwyddyn ymchwil nesaf;
5.2.3 eu hatal rhag uwchraddio o radd Ymchwil Meistr i Ddoethuriaeth.
5.3.4 eu hisraddio o Ddoethuriaeth i radd Ymchwil Meistr.
5.3.5 eu diarddel o’r Brifysgol yn barhaol.

 
5.3 Gall gofynion o’r fath fod yn absoliwt neu’n amodol ar i’r myfyriwr o dan sylw fethu â chydymffurfio ag amod sy’n gysylltiedig â’r astudiaethau a bennwyd gan y Pwyllgor Monitro Ymchwil.
 
5.4 Bydd y Cyfarwyddwr, Ansawdd Academaidd a Chofnodion yn rhoi gwybod i’r myfyriwr am benderfyniadau o’r fath yn ysgrifenedig cyn pen pump diwrnod, ac am hawl y myfyriwr i Adolygiad.
 
5.5 Mae gan fyfyriwr 10 diwrnod gwaith o ddyddiad y llythyr i gyflwyno apêl erbyn penderfyniad gan Bwyllgor Monitro Ymchwil. Mae copi o’r gweithdrefnau apeliadau academaidd ar gael  https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/appeals/

 

 

 

 

 

 

 

 

HGRh Medi 2020