3.6 Ymddygiad Academaidd

1. Dylid darllen yr adran hon o’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd ar y cyd â Rheoliad y Brifysgol ynghylch Ymddygiad Academaidd Annerbyniol. Sydd i'w gweld yma: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/regulations/uap/.

Ymddygiad Academaidd Da

2. Caiff pob asesiad, gan gynnwys sgriptiau arholiadau a gwaith cwrs, eu hasesu ar y sail mai gwaith y myfyrwyr eu hunain ydynt. Mae’r myfyrwyr eu hunain felly’n gyfrifol am sicrhau bod y gwaith a gyflwynir ganddynt i’w asesu, a’u hymddygiad mewn arholiadau, yn gyson ag egwyddorion a gofynion y Brifysgol o ran ymddygiad academaidd.

3. Caiff y myfyrwyr wybod pa amodau’n union sy’n berthnasol i elfen arholi ffurfiol pob modiwl, e.e. pa ddeunyddiau y cânt fynd â hwy gyda nhw i’r arholiad. Mewn rhai achosion, cânt ddefnyddio llyfrau, nodiadau, tablau mathemategol, cyfrifianellau ac ati, ac fe’u cynghorir i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r amodau perthnasol.

Dylai traethodau ac aseiniadau eraill a gwblheir y tu allan i amodau arholiad fod yn ffrwyth astudiaethau’r myfyrwyr eu hunain, ac yn yr un modd hefyd strwythur  a chyflwyniad eu dadleuon. Cyfrifoldeb pob Adran yw rhoi gwybod i’w myfyrwyr am ofynion penodol, ond cyhoeddir canllawiau cyffredinol y Brifysgol ar ymddygiad academaidd da a chyfeirnodi yn Sgiliau Aber https://www.aber.ac.uk/cy/aberskills/

4. Mae perygl i fyfyrwyr adael eu hunain yn agored i gael eu blacmelio os ydynt yn ymwneud ag ymddygiad academaidd annerbyniol drwy ddefnyddio melinau traethawd. Bydd y Brifysgol yn ymchwilio i unrhyw achosion o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol posibl y rhoddir gwybod iddi amdanynt. Mae sianelau cymorth cyfrinachol ar gael drwy'r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, ac os oes gweithgaredd troseddol yn gysylltiedig dylid cyfeirio materion at yr Heddlu.

Ymchwilio i Ymddygiad Academaidd Annerbyniol

5. Dylai aelodau o’r staff sy’n gwneud honiadau ynghylch Ymddygiad Academaidd Annerbyniol lenwi Adran 1 Ffurflen Adroddiad Ymchwiliad i Ymddygiad Academaidd Annerbyniol gan gyfeirio at y Rheoliad. Lle y bo hynny’n berthnasol, dylid darllen y canllawiau ar ddefnyddio Turnitin hefyd (gweler paragraffau 15 i 19 yn yr adran hon o’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd). Dylid cyflwyno’r ffurflen hon i Gadeirydd y Bwrdd Arholi ar lefel Adran. Ni dderbynnir tystiolaeth sy’n dibynnu ar adroddiad Turnitin yn unig, neu sy’n anghyflawn, a chaiff ei dychwelyd i’r aelod o staff sy’n gwneud yr honiad.

6. Dylid darparu rhestr lawn o’r dystiolaeth a amgaeir gyda’r ffurflen adrodd. Lle bo hynny’n bosib, dylid cyflwyno tystiolaeth i Gadeirydd y Bwrdd Arholi ar ffurf electronig. Pan geir honiadau o lên-ladrad, rhaid cyflwyno:

(i) Adroddiad Turnitin os yw ar gael

(ii) Copi ar wahân wedi’i farcio o’r aseiniad, gyda chroesgyfeiriadau i’r ffynonellau yr amheuir iddynt gael eu defnyddio

(iii) Copïau o’r ffynonellau yr amheuir iddynt gael eu defnyddio, gyda chroesgyfeiriadau clir i’r aseiniad.

7. Dylai Cadeirydd y Bwrdd Arholi lenwi Adran 1.3 o’r ffurflen adrodd er mwyn cadarnhau’r weithdrefn ar gyfer ymchwilio i’r honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

8. Yn achos ymchwiliadau gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi yn unig y dylid llenwi Adran 2, a dylid ei gadael yn wag os cyfeiriwyd yr honiad at banel Cyfadran/y Brifysgol (gweler adran 3). Yn unol ag adran 6 y Rheoliad ynghylch Ymddygiad Academaidd Annerbyniol, mae gan fyfyrwyr hawl i ofyn i benderfyniadau ynghylch Ymddygiad Academaidd Annerbyniol gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi gael eu cyfeirio at Banel y Gyfadran i ymchwilio ymhellach iddynt. Ni fydd myfyrwyr yn cael eu gwahodd i ymateb i’r honiad yn ystod ymchwiliad gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi.

9. Os cadarnheir Ymddygiad Academaidd Annerbyniol, dylid rhoi gwybod i’r myfyriwr yn ysgrifenedig. Bydd y gosb yn cynnwys rhybudd ffurfiol yn unol â’r system cosbi ar sail pwyntiau. Caiff unrhyw honiadau pellach eu cyfeirio at Banel yr Gyfadran neu’r Brifysgol er mwyn cynnal ymchwiliad iddynt. Os cadarnheir yr honiadau ystyrir bod hynny’n ail achos o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

10. Y gosb am honiadau sy’n ymwneud ag arholiadau y mae'r Cofrestrydd Cynorthwyol yn delio â nhw fydd rhybudd ffurfiol am drosedd gyntaf a marc wedi'i gapio am droseddau dilynol. Mae troseddau o'r fath y tu allan i'r system sy'n seiliedig ar bwyntiau ac nid ydynt yn cyfrif tuag at honiadau eraill o arfer academaidd annerbyniol.

Ar gyfer honiadau nad ydynt yn ymwneud ag arholiadau

11. Mewn aseiniadau gwaith cwrs yn unig, lle y bo hynny’n briodol, gall Paneli neu Gadeiryddion Byrddau Arholi gyfeirio myfyrwyr at gwrs sgiliau astudio a ddarperir gan y Ganolfan Saesneg Ryngwladol. Mewn achosion lle nad yw’r gosb ffurfiol yn tynnu marciau i ffwrdd, rhoddir gwybod i’r myfyrwyr y bydd marc yr aseiniad yn adlewyrchu meini prawf marcio’r adran neu ddatganiadau’r adran ar ailgylchu deunydd a gyflwynwyd eisoes.

12. Mewn achosion pan fo’r myfyriwr wedi gofyn i benderfyniad Cadeirydd y Bwrdd Arholi (gweler adran 2) gael ei gyfeirio at Banel Cyfadran, ni chaiff Cadeirydd y Bwrdd Arholi fod yn aelod o Banel yr Gyfadran ac ni ddylai gymryd rhan o gwbl yn yr ymchwiliad. Dylid rhoi i Banel Cyfadran gopïau o adran 1 y ffurflen adrodd ynghyd â’r dystiolaeth ategol a gyflwynwyd yn wreiddiol, ond ni ddylai dderbyn copi o adroddiad Cadeirydd y Bwrdd Arholi (adran 2).

13. Os cadarnheir yr honiad, dylid pennu’r gosb yn unol â’r system cosbi ar sail pwyntiau. Lle ceir tystiolaeth o amgylchiadau personol eithriadol sy’n uniongyrchol berthnasol i’r achos, caiff paneli gyflwyno argymhelliad y dylid lleihau’r gosb. Os digwydd hynny, Cadeirydd Bwrdd Arholi’r Senedd fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Yn unol ag adran 11.3 o’r Rheoliad, caiff paneli hefyd argymell cosb fwy llym.

14. Os caiff honiadau o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol eu datrys cyn i’r Bwrdd Arholi perthnasol gael ei gynnal, dylid cadarnhau’r marciau a’r dangosyddion ailsefyll yn y ffordd arferol ym Mwrdd Arholi’r Senedd. Er hynny, mewn achosion lle caiff y canlyniadau eu dal yn ôl gan y Bwrdd hyd nes y caiff yr honiad ei ddatrys, rhaid i’r athrofa, unwaith y bydd cosb wedi’i chymeradwyo, gyflwyno ffurflen newid marc yn cadarnhau’r marc a’r dangosydd ailsefyll ar gyfer y modiwl(au) dan sylw er mwyn gallu cymeradwyo hyn a rhyddhau’r canlyniadau i’r myfyriwr. Ni ddylid cofnodi marciau’r modiwl ar AStRA hyd nes y bydd yr ymchwiliad i Ymddygiad Academaidd Annerbyniol wedi’i gwblhau a hyd nes y bydd y Cofrestrfa Academaidd wedi cadarnhau’r gosb.

15. Darperir templedi o lythyrau i’w defnyddio yn ystod ymchwiliadau i Ymddygiad Academaidd Annerbyniol gan Gadeiryddion Byrddau Arholi, a phaneli athrofeydd a’r Brifysgol.

System cosbi ar sail pwyntiau

16. Pennir cosbau am Ymddygiad Academaidd Annerbyniol gan baneli a chadeiryddion byrddau arholi yn unol â’r system bwyntiau isod, a gyhoeddir hefyd ar y ffurflen adrodd:

System Gosb Wedi Ei Seilio Ar Bwyntiau

Canllawiau ar ddefnyddio Turnitin mewn ymchwiliadau i Ymddygiad Academaidd Annerbyniol

17. Dylai marcwyr edrych ar adroddiadau tebygrwydd Turnitin cyn dechrau marcio. Mae’n hollbwysig bod marcwyr yn craffu’n ofalus ar bob tebygrwydd a nodwyd gan Turnitin, gan nad yw cyfatebiaethau testunol bob amser yn gyfystyr ag Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

18. Dim ond cyfatebiaethau â thestunau sydd eisoes yn y gronfa ddata y mae Turnitin yn dod o hyd iddynt, ac ni fydd o reidrwydd bob amser yn dod o hyd i bob achos o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol. Dylai marcwyr ddilyn eu greddf ynghylch gwreiddioldeb darn o waith wrth iddynt ei ddarllen, ac ymchwilio ymhellach os ceir amheuaeth bod Ymddygiad Academaidd Annerbyniol wedi digwydd.

19. Offeryn cyfateb testun yw adroddiad tebygrwydd Turnitin, ac felly dim ond un dangosydd cychwynnol ydyw o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol posib. Nid yw’n berffaith, a dylai marcwyr gofio hynny wrth benderfynu a yw’r achos dan sylw’n achos posib o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

20. Pan gyflwynir gwaith drwy Blackboard (aseiniadau cyfrwng Cymraeg a chyflwyniadau mawr neu rai â sawl rhan yn unig), ni chaiff adroddiadau tebygrwydd eu creu’n awtomatig. Dylai marcwyr chwilio am arwyddion eraill o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn darn o waith wrth ei ddarllen; gellir cyflwyno asesiad unigol i Turnitin i chwilio am destun cyfatebol os yw hynny’n briodol.

21. Dylai’r dystiolaeth gynnwys adroddiad tebygrwydd Turnitin os yw ar gael, ynghyd â chopïau w1di’u marcio’n llawn o’r ffynonellau fel y bo’n briodol. Ceir enghraifft yma o sut i farcio’n llawn yr aseiniad a’r ffynonellau yma. Ni chaiff tystiolaeth sy’n dibynnu ar adroddiad tebygrwydd Turnitin yn unig, neu sy’n anghyflawn, ei derbyn a chaiff ei dychwelyd i’r marciwr.

22.  Yn achos honiadau lle mae’r llên-ladrad yn cyfateb i lai nag 20% o aseiniad, byddai adroddiad Turnitin sy'n tynnu sylw clir at y rhan o’r testun sy’n peri problem a'r ffynonellau posibl yn dderbyniol. At ddibenion ymchwilio i ffynonellau gwreiddiol a'u cadw, dylid cyflwyno cipluniau sgrin o wefannau neu weithiau cyhoeddedig.