Rheoliad ynghylch Ymddygiad Annerbyniol

1. Cyflwyniad

1.1 Trwy gydol y ddogfen hon mae'r gair 'Prifysgol' yn cyfeirio at Brifysgol Aberystwyth. Gall y termau ‘Cadeirydd y Bwrdd Arholi’, Prif Arolygydd yr Arholiadau’ a ‘Dirprwy Is-Ganghellor’ gynnwys aelodau penodol o staff sy'n gweithredu ar ran y staff hyn.

1.2 Dylai myfyrwyr a staff ddarllen y ddogfen hon ar y cyd â’r adran berthnasol yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd.

1.3 Bydd y Brifysgol fel arfer yn penderfynu ynghylch pob achos ymhen pedair wythnos yn dilyn hysbysu’r myfyriwr am y cyhuddiad yn y lle cyntaf.

2. Diffinio Ymddygiad Academaidd Annerbyniol

2.1 Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yw cyflawni unrhyw weithred lle gall unigolyn sicrhau mantais na chaniateir iddo ef/iddi hi ei hun neu i rywun arall. Bydd y Rheoliad hwn yn berthnasol, pan ddeellir bod myfyriwr wedi cyflawni Ymddygiad Academaidd Annerbyniol, beth bynnag fo bwriad y myfyriwr a chanlyniad y weithred, a phan fo'r myfyriwr yn gweithredu ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag unigolyn arall/unigolion eraill. Gellir cynnwys unrhyw weithredoedd yn y diffiniad hwn, boed hwy'n digwydd yn ystod neu mewn perthynas ag arholiad ffurfiol, darn o waith cwrs, cyflwyno tystiolaeth feddygol neu fel arall i Fyrddau Arholi, neu unrhyw fath ar asesiad a wneir wrth ymgeisio am gymhwyster Prifysgol.

2.2 Mae’r Brifysgol yn cydnabod y dosbarthiadau canlynol o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.  Nid yw'r rhain yn gynhwysfawr, a gellir cynnwys achosion eraill o fewn i ddiffiniad cyffredinol Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

(i) Llên-ladrad

Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall a dweud mai eich gwaith eich hun ydyw, boed hynny’n fwriadol neu’n anfwriadol. Mae enghreifftiau o lên-ladrad yn cynnwys

 • Dyfynnu heb ddefnyddio dyfynodau
 • Copïo gwaith rhywun arall
 • Cyfieithu gwaith rhywun arall heb ei gydnabod
 • Aralleirio neu addasu gwaith rhywun arall heb ei gydnabod yn briodol
 • Defnyddio deunydd wedi’i lawrlwytho oddi ar y rhyngrwyd heb ei gydnabod
 • Defnyddio deunydd a gafwyd o gronfeydd traethodau neu asiantaethau tebyg

(ii) Cydgynllwynio

Mae cydgynllwynio yn digwydd os yw gwaith a wnaed gan neu gydag eraill yn cael ei gyflwyno fel gwaith un person yn unig. Os yw gwaith un neu fwy o bobl yn cael ei gyflwyno yn enw eraill ac os yw awdur(on) y gwaith gwreiddiol yn gwybod am hyn, gellir ystyried bod yr holl gydgynllwynwyr wedi cyflawni Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

(iii) Ffugio tystiolaeth neu ddata

Mae ffugio tystiolaeth neu ddata a/neu ddefnyddio tystiolaeth neu ddata o’r fath mewn gwaith a asesir yn cynnwys gwneud honiadau ffug ynghylch cynnal arbrofion, arsylwadau, cyfweliadau neu fathau eraill ar gasglu a dadansoddi data. Mae ffugio tystiolaeth neu ddata a/neu ddefnyddio tystiolaeth neu ddata hefyd yn cynnwys cyflwyno tystiolaeth ynghylch amgylchiadau arbennig i Fyrddau Arholi neu Baneli Apêl sy’n ffug neu wedi’i ffugio.

(iv) Enghreifftiau o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol dan amodau arholiad ffurfiol

Mae’r enghreifftiau o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn arholiadau ffurfiol yn cynnwys y canlynol:

 • Cyflwyno i ystafell arholi a/neu gyfleusterau cysylltiedig unrhyw fath o ddeunydd anawdurdodedig, megis llyfr, llawysgrif, data neu bapurau rhydd, dyfais electronig, gwybodaeth a gafwyd trwy gyfrwng unrhyw ddyfais electronig, neu unrhyw ffynhonnell wybodaeth anawdurdodedig, heb ystyried a yw’r deunydd yma yn berthnasol i’r pwnc dan sylw ai peidio
 • Copïo gan, neu gyfathrebu ag, unrhyw berson arall yn yr ystafell arholi a/neu gyfleusterau cysylltiedig ac eithrio’r hyn a awdurdodir gan oruchwyliwr
 • Cyfathrebu yn electronig ag unrhyw berson arall, ac eithrio’r hyn a awdurdodir gan oruchwyliwr
 • Ffugio bod yn ymgeisydd arholiad neu ganiatáu i rywun ffugio ar eich rhan
 • Dweud mai eich gwaith eich hun yw sgript arholiad os yw’r sgript yn cynnwys deunydd a gynhyrchwyd mewn modd anawdurdodedig
 • Methiant i gydymffurfio â chyfarwyddiadau ysgrifenedig i ymgeiswyr mewn arholiadau ffurfiol, neu gyfarwyddiadau ar lafar gan oruchwylwyr yr arholiadau

Ystyrir bod dyfais electronig o fewn y Rheoliad os yw’n gallu: cyfathrebu’n electronig  o fewn neu oddi allan i ystafell arholi, cysylltu â’r rhyngrwyd, dal data neu wybodaeth ddigidol, gwneud recordiadau sain, cadw cof digidol neu recordiadau sain, uwchlwytho data digidol neu wybodaeth i ddyfais arall, arddangos data neu wybodaeth ddigidol neu chwarae recordiadau sain.

Bydd pob un o’r canlynol yn cael eu hystyried o fewn y categori hwn, ond nid yw’r rhestr yn cyfyngu ar y dyfeisiadau eraill a allai ddod o fewn y Rheoliad: ffonau symudol, oriawr glyfar, gliniaduron, tabledi ysgrifennu, dyfeisiadau storio data, derbynwyr bluetooth, clustffonau, i-pod, cyfrifiannell electronig ac eithio’r rhai a ganiateir ar gyfer arholiadau prifysgol,

(v) Ailgylchu data neu destun 

Ailgylchu data neu destun mewn mwy nag un asesiad, pan fo’r Adran  wedi peidio â chaniatáu hynny yn bendant.

3. Rhoi gwybod ynghylch Honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol

3.1 Dylai pob aelod o staff sy’n amau bod Ymddygiad Academaidd Annerbyniol wedi digwydd gyflwyno adroddiad ysgrifenedig i Gadeirydd y Bwrdd Arholi perthnasol, ynghyd â thystiolaeth y dogfennau perthnasol, yn unol â’r Canllawiau ar Ymddygiad Academaidd

3.2 Cyfrifoldeb yr aelodau staff sy’n cyflwyno adroddiad ynghylch honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol fydd darparu’r holl dystiolaeth ddogfennol, gan gynnwys datganiadau tystion a chopïau o ffynonellau honedig.

3.3 Pan fyddwch yn amau bod myfyriwr yn cyflawni Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn arholiad ffurfiol, dylid rhoi gwybod i'r myfyriwr, ym mhresenoldeb tyst os oes modd, y bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno ynglyn â'r amgylchiadau. Dylid caniatáu, fodd bynnag, i'r myfyriwr barhau â'r arholiad ac unrhyw arholiad(au) wedi hynny heb ragfarnu unrhyw benderfyniad y gellir ei wneud. Fodd bynnag, nid yw methu â rhoi rhybudd o'r fath yn rhagfarnu'r camau a gymerir wedi hynny.

3.4 Pan fo'n addas, dylai Prif Arolygydd yr Arholiadau gymryd a dal ei afael ar dystiolaeth yn ymwneud ag unrhyw honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn arholiad ffurfiol, fel ei bod ar gael i unrhyw ymchwiliad wedi hynny. Cyn gynted â phosib dylai Prif Arolygydd yr Arholiadau anfon adroddiad ysgrifenedig am yr amgylchiadau i’r Gofrestrfa Academaidd, gan gynnwys unrhyw dystiolaeth a gadwyd, er mwyn ei gyflwyno i Gadeirydd y Bwrdd Arholi perthnasol.

3.5 Yn achos prawf sy'n cyfrannu at ganlyniad terfynol y modiwl ac a gynhelir dan ofal yr Adran, dylai'r goruchwyliwr baratoi adroddiad i Gadeirydd y Bwrdd Arholi perthnasol.

3.6 Dylai arholwr mewnol neu allanol neu unrhyw un arall sydd, boed yn ystod y cyfnod marcio neu wedi hynny, yn amau bod myfyriwr wedi cyflawni Ymddygiad Academaidd Annerbyniol, baratoi adroddiad ysgrifenedig i Gadeirydd y Bwrdd Arholi perthnasol cyn gynted â phosibl.

4 Honiadau o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn graddau ymchwil

4.1 Os oes aelod o staff neu arholwr yn amau Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn traethawd ymchwil neu waith arall a gyflwynir ar gyfer gradd ymchwil, cyfeirir yr achos i’r Gofrestrfa Academaidd fydd yn cynnull Panel y Brifysgol i ystyried yr achos, yn unol ag adrannau 9-10 y Rheoliad.

5. Camau Cychwynnol i’w cymryd gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi Perthnasol

5.1 Pan fydd Cadeirydd y Bwrdd Arholi perthnasol yn derbyn adroddiad ysgrifenedig am honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol bydd yn adolygu’r adroddiad a’r dystiolaeth sydd wedi ei darparu, ac yn gweithredu un o’r gweithdrefnau canlynol, ar ôl ymgynghori â’r adran berthnasol yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd.

(i) Ymchwiliad gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi;

(ii) Ymchwiliad gan Banel y Gyfadran;

(iii) Ymchwiliad gan Banel y Brifysgol.

6. Ymchwiliad gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi

6.1  Pan fydd y Cadeirydd yn derbyn adroddiad am honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol, bydd yn mynd yn ei flaen i ystyried yr achos ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd.

6.2 Os yw Cadeirydd y Bwrdd Arholi yn fodlon, yn ôl yr hyn sy’n debygol, yn ôl pob tebygolrwydd, fod yr honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol wedi’i brofi, anfonir adroddiad ysgrifenedig i’r Gofrestrfa Academaidd a Chofnodion. Bydd y Gofrestrfa Academaidd yn cadarnhau bod y gweithdrefnau cywir wedi’u dilyn, ac yn rhoi gwybod i’r myfyriwr beth yw canlyniad yr achos, a’r gosb a ddyfernir. Hysbysir y myfyriwr hefyd am yr hawl i wneud cais am adolygiad, neu wneud cais i Banel Cyfadran gynnal ymchwiliad i’r achos.

6.3 Os yw Cadeirydd y Bwrdd Arholi yn fodlon nad oes achos o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn bodoli, anfonir adroddiad ysgrifenedig i’r Gofrestrfa Academaidd. Bydd y Gofrestrfa Academaidd yn cadarnhau bod y gweithdrefnau cywir wedi’u dilyn, ac yn rhoi gwybod i’r myfyriwr beth yw canlyniad yr achos, a bod y mater ar ben.

7. Ymchwiliad gan Banel Cyfadran

7.1 Pan dderbynnir adroddiad am honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol, bydd y Gyfadran yn cynnull panel bychan i ymchwilio i’r achos. Dylai’r panel gynnwys Cadeirydd y Bwrdd Arholi ac o leiaf un aelod o staff academaidd nad yw’n gysylltiedig â’r asesiad dan sylw.

7.2 Ni ddylai staff sydd wedi honni bod Ymddygiad Academaidd Annerbyniol wedi digwydd fod yn aelod o’r panel ac ni ddylent fod yn rhan o’r penderfyniad.

7.3 Bydd y Gyfadran yn rhoi gwybod i’r myfyriwr beth fydd dyddiad, lleoliad ac amser cyfarfod y panel, ac yn rhoi’r cyfle iddo ddod i’r cyfarfod.

7.4 Bydd gan y myfyriwr gyfle i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig cyn cyfarfod y panel, gan gynnwys tystiolaeth ynghylch amgylchiadau arbennig.

7.5 Dylid anfon dogfennau sy’n dystiolaeth i’r achos at y myfyriwr cyn dyddiad y cyfarfod a’u cylchredeg i aelodau’r panel. Gyda chaniatâd penodol y Cadeirydd yn unig y gellir cyflwyno unrhyw dystiolaeth bellach sy’n cael ei darparu i’r panel ar ddiwrnod y cyfarfod.

7.6 Gall cynghorydd o Undeb y Myfyrwyr gynrychioli’r myfyriwr. Bydd gan y Cadeirydd ryddid i ganiatáu cynrychiolaeth gan bobl eraill, a dylid gwneud cais ysgrifenedig i’r Cadeirydd ar gyfer cynrychiolaeth o’r fath cyn cyfarfod y panel. Fel arfer, ni chaniateir cynrychiolaeth gyfreithiol.

7.7 Lle bydd myfyriwr, heb reswm da, yn methu dod i’r cyfarfod o’r panel, gall y cyfarfod fynd yn ei flaen hebddo/hebddi.

8. Ymchwiliad gan Banel y Brifysgol

8.1 Bydd y Brifysgol yn sefydlu Panel Sefydlog o ddeuddeg aelod i ymchwilio i honiadau o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol. Bydd pob Cyfadran yn enwebu pedwar aelod o staff academaidd i wasanaethu ar y Panel Sefydlog.

8.2 Pan dderbynnir honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol gan Gadeirydd Bwrdd Arholi, bydd y Gofrestrfa Academaidd yn trefnu cynnull Panel y Brifysgol. Bydd Cadeirydd y Bwrdd Arholi yn cyflwyno adroddiad ysgrifenedig yn ymwneud â’r achos, ynghyd â’r holl dystiolaeth ysgrifenedig berthnasol.

8.3 Bydd Panel y Brifysgol yn cynnwys tri aelod a ddewisir o blith y Panel Sefydlog; bydd Cadeirydd yn cael ei ddewis o blith yr aelodau hyn. Ni fydd unrhyw aelod o Banel y Brifysgol yn cael ei ddewis o Adran(nau) y myfyriwr.

8.4 Bydd ysgrifennydd Panel y Brifysgol yn rhoi gwybod i’r myfyriwr beth fydd dyddiad, lleoliad ac amser y cyfarfod ac yn rhoi’r cyfle iddo/iddi ddod i’r cyfarfod.

8.5 Bydd gan y myfyriwr gyfle i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig cyn cyfarfod y panel, gan gynnwys tystiolaeth ynghylch amgylchiadau arbennig.

8.6 Anfonir dogfennau sy’n dystiolaeth i’r achos at y myfyriwr cyn dyddiad y cyfarfod a’u cylchredeg i aelodau’r panel. Gyda chaniatâd penodol y Cadeirydd yn unig y gellir cyflwyno unrhyw dystiolaeth bellach sy’n cael ei darparu i’r panel ar ddiwrnod y cyfarfod.

8.7 Gall cynghorydd o Undeb y Myfyrwyr gynrychioli’r myfyriwr. Bydd gan y Cadeirydd ryddid i ganiatáu cynrychiolaeth gan bobl eraill, a dylid gwneud cais ysgrifenedig i’r Cadeirydd ar gyfer cynrychiolaeth o’r fath cyn cyfarfod y panel. Fel arfer, ni chaniateir cynrychiolaeth gyfreithiol.

8.8 Lle bydd myfyriwr, heb reswm da, yn methu dod i’r cyfarfod o’r panel, gall y cyfarfod fynd yn ei flaen hebddo/hebddi.

9. Swyddogaethau Panel yr Athrofa / y Brifysgol

9.1 Dyma fydd swyddogaethau’r cyfryw baneli

i) Ystyried y dystiolaeth a gyflwynir iddi ynghylch yr honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol;

ii) Penderfynu a yw’r honiad wedi’i brofi yn ôl pob tebygolrwydd;

iii) Penderfynu, mewn achosion lle mae’r honiad wedi’i brofi, pa gosb i’w phennu.

10. Y drefn yn ystod y cyfarfod

10.1 Os yw dau fyfyriwr neu ragor wedi’u cyhuddo droseddau cysylltiedig o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol, gall y Cadeirydd benderfynu ymdrin â’r achosion ar y cyd. Fodd bynnag, rhoddir cyfle i bob myfyriwr wneud cais am i’r achosion gael eu clywed ar wahân.

10.2 Bydd y Cadeirydd yn cyflwyno amlinelliad o’r achos yn erbyn y myfyriwr, gan gyfeirio at y dystiolaeth a gyflwynwyd i’w hystyried gan y panel. Gall y panel ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd.

10.3  Bydd gan y myfyriwr yr hawl i glywed yr holl dystiolaeth sy’n ymwneud â’r achos cyn ymateb i’r cyhuddiad, ac ymateb yn bersonol i’r panel. Ni ellir cyflwyno tystiolaeth ddogfennol ychwanegol, gan gynnwys tystiolaeth o amgylchiadau arbennig, i’r panel ar ddiwrnod y cyfarfod heb ganiatâd penodol y Cadeirydd.

10.4 Ar ôl gorffen cyflwyno’r dystiolaeth a chlywed ymateb y myfyriwr, bydd pawb, heblaw am aelodau’r panel, a’r ysgrifennydd os yw’n bresennol, yn gadael yr ystafell.

10.5 Os yw’r panel yn fodlon, yn ôl pob tebygolrwydd, fod yr honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol wedi’i brofi, anfonir adroddiad ysgrifenedig i’r Gofrestrfa Academaidd. Bydd y Gofrestrfa Academaidd yn cadarnhau bod y gweithdrefnau cywir wedi’u dilyn, ac yn rhoi gwybod i’r myfyriwr beth yw canlyniad yr achos, a’r gosb a ddyfernir, yn ogystal ag am yr hawl i wneud cais am Adolygiad.

10.6Os yw’r panel yn fodlon nad oes achos o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn bodoli, anfonir adroddiad ysgrifenedig i’r Gofrestrfa Academaidd. Bydd y Gofrestrfa Academaidd yn cadarnhau bod y gweithdrefnau cywir wedi’u dilyn, ac yn rhoi gwybod i’r myfyriwr beth yw canlyniad yr achos, a bod y mater ar ben.

10.7 Os yw’r panel yn canfod bod yr achos wedi ei brofi ai peidio, gellir rhoi gwybod ar lafar i’r myfyriwr beth yw’r canlyniad; ond ni ellir trafod y penderfyniad gyda’r myfyriwr.

11.Cosbau am Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn cynlluniau gradd trwy gwrs (israddedig ac uwchraddedig)

11.1 Bydd Cadeirydd y Bwrdd Arholi a phaneli Cyfadran a Phrifysgol yn pennu un o’r cosbau a nodir yn y Canllawiau ar Ymddygiad Academaidd. Pennir y cosbau ar sail trefn bwyntiau, gan ystyried yr elfennau a ganlyn:

(i) Hanes blaenorol o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol;

(ii) Graddau a difrifoldeb yr Ymddygiad Academaidd Annerbyniol;

(iii) Lefel astudio.

11.2 Ni all paneli gymryd amgylchiadau arbennig i ystyriaeth wrth benderfynu a oes Ymddygiad Academaidd Annerbyniol wedi digwydd. Er hynny, gall paneli ystyried amgylchiadau personol wrth bennu cosbau, os gellir dangos bod y rhain yn berthnasol i’r achos. Mewn achosion o’r fath, rhaid i’r myfyriwr gyflwyno rheswm da paham na ellid fod wedi cyflwyno amgylchiadau personol o’r fath i’r Athrofa cyn hyn er mwyn gallu ystyried ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno, neu addasiadau eraill i’r asesiad. Bydd argymhellion i ostwng y cosbau ar sail amgylchiadau arbennig yn cael eu cyflwyno i’r Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion i’w ystyried gan Gadeirydd Bwrdd Arholi’r Senedd.

11.3 Pennir y cosbau yn unol â’r system gosbau sy’n seiliedig ar bwyntiau, beth bynnag fo effaith y gosb ar gynnydd neu radd derfynol. Mewn achosion eithriadol, gall Cadeirydd y Bwrdd Arholi perthnasol / Cadeirydd Panel Cyfadran neu Brifysgol argymell cosb fwy difrifol. Dylid cyflwyno argymhellion i’r Gofrestrfa Academaidd, gan ddarparu achos llawn ysgrifenedig i gefnogi’r argymhellion. Mewn achosion o’r fath bydd Cadeirydd Bwrdd Arholi’r Senedd yn pennu un o’r cosbau canlynol, neu gyfuniad ohonynt:

(i) Diarddel yr ymgeisydd o’r Brifysgol am gyfnod penodol neu yn barhaol;

(ii) Gwahardd yr ymgeisydd o unrhyw arholiad yn y Brifysgol yn y dyfodol.

12. Cosbau am Ymddygiad Academaidd Annerbyniol mewn cynlluniau graddau uwch

12.1 Bydd y Brifysgol yn pennu un o’r cosbau a ganlyn:

(i) methu’r traethawd ymchwil, gyda chyfle i’w ailgyflwyno;

(ii) methu’r traethawd ymchwil, heb gyfle i’w ailgyflwyno.

13. Camau i’w cymryd yn dilyn cyfarfod y panel

13.1 Ni fydd y Brifysgol yn gwneud unrhyw ddatganiadau cyhoeddus ynglŷn â phenderfyniadau paneli Cyfadran/Prifysgol oni bai bod myfyriwr y gwnaed penderfyniad yn ei gylch yn gofyn i’r sefydliad gyhoeddi penderfyniad o’r fath.

14. Rhestrau Pasio

14.1 Os oes achos o gamymddwyn academaidd honedig yn cael ei ymchwilio adeg cyfarfod y Bwrdd Arholi perthnasol, bydd y Bwrdd yn gohirio ystyried gwaith y myfyriwr hyd y bydd y Gofrestrfa Academaidd wedi cyfleu’r canlyniad i’r ymgeisydd a Chadeirydd y Bwrdd Arholi.

14.2 Os oes achos yn cael ei ymchwilio pan fo’n bryd cwblhau rhestr basio, bydd enw’r ymgeisydd dan sylw yn cael ei ddal yn ôl o’r rhestr basio ac fe gyhoeddir rhestr basio atodol wedi hynny fel y bo angen.

14.3 Os oes achos o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn codi ar ôl cyhoeddi’r rhestr basio wreiddiol, neu ar ôl i gymhwyster gael ei gyflwyno, bydd gan y Bwrdd Arholi yr awdurdod i ddileu neu newid canlyniad a gadarnhawyd yn flaenorol a chyhoeddi rhestr basio atodol.

15. Adolygiad       

15.1 Os yw myfyriwr yn anfodlon gyda chanlyniad ymchwiliad i Ymddygiad Academaidd Annerbyniol, gall ofyn am adolygiad, a fydd yn cael ei gynnal gan Ddirprwy Is-Ganghellor.  Mae'r Adolygiad Terfynol ar gael fan hyn.

16. Dull Adrodd Ffurfiol

16.1 Bydd y Gofrestrfa Academaidd yn cadw cofnodion o’r holl ymchwiliadau i honiadau o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol ac yn cyflwyno adroddiad blynyddol i’w ystyried gan Fwrdd Academaidd y Brifysgol.

17.  Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

 

Atodiad

System Gosb wedi ei seilio ar bwyntiau