Amdanom ni

Mae Hanes yn cael ei ddysgu yn Aberystwyth ers sefydlu'r Brifysgol 1872, sy'n golygu mai Adran Hanes a Hanes Cymru yw'r adran hanes hynaf yng Nghymru.

Yn fyfyriwr gyda ni, byddwch yn elwa o draddodiad ymchwil hirsefydlog, ac fe gewch eich addysgu'n uniongyrchol gan arbenigwyr sy'n gweithio ar ystod o gyfnodau hanesyddol. Rydym yn darparu dysg mewn grwpiau bach, gan gynnwys tiwtorialau un wrth un a chyrsiau seminarau'n unig, megis ein modiwlau sgiliau a phynciau arbennig.

Rydym wedi ymrwymo i ddod i'ch adnabod chi, ein myfyrwyr. Mae hyn yn rhan annatod o strwythur ein graddau ac mae hyn yn unigryw.

Bydd astudio am radd gyda ni yn rhoi profiad ymarferol ichi o ymchwil hanesyddol. Byddwch yn gweithio gyda ffynonellau cynradd o ddechrau'r cwrs, ac yn elwa o allu defnyddio adnoddau o safon fyd-eang megis Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn fyfyriwr yn Aber, byddwch chi nid yn unig yn dysgu am y gorffennol, ond yn rhan o'r broses o ddatblygu safbwyntiau newydd ar y gorffennol, gan weithio'n agos gyda darlithwyr a chyfrannu at ein cymuned ymchwil.

Archebwch le ar un o'n digwyddiadau - Diwrnod Agored neu Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr - a dewch i weld ein cymuned glòs a chefnogol ynghyd â'n hadnoddau dysgu ac ymchwil rhagorol drosoch eich hun. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

Yn y cyfamser, cliciwch ar y tabiau i ganfod mwy.

Ein dysgu

Dewis eang o destunau

Rydym yn cynnig dewis eang o destunau ar sail arbenigedd ymchwil ein staff. Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n dysgu am y syniadau mwyaf diweddar gan y bobl sy'n gwneud yr ymchwil wrth astudio gyda ni.

Rydym yn hyderus y gallwn ni fodloni diddordebau personol ein myfyrwyr. Pa bynnag faes o hanes sy'n apelio i chi, bydd digon o gyfleoedd i chi fynd ar ôl y pynciau sy'n tanio'ch dychymyg. Yn rhan o'n cwricwlwm, rydym yn mynd i'r afael â thestunau cyfarwydd y byddech chi'n disgwyl eu gweld yn rhan o gwricwlwm hanes yn y brifysgol, megis y Tuduriaid, yr Almaen yn yr ugeinfed ganrif, a Tsieina fodern. Y tu hwnt i'r pynciau hynny, rydym yn cynnig llawer o fodiwlau ysgogol eraill sy'n cwmpasu amrywiaeth fawr o destunau, a gallwch ddethol y rhai sy'n apelio i'ch diddordebau chi eich hunain.

Profiad ymarferol

Yma yn Aberystwyth, fe gewch chi gyfle i wneud gwaith ymarferol trwy ein modiwlau hanesyddiaeth, dadansoddi ffynonellau cynradd, a thrwy astudio ein modiwlau ymarferol. Mae hyn yn dod â hanes yn fyw sy'n golygu ei fod yn cael effaith go iawn.

Ein modiwlau ymarferol

Cydio mewn Hanes - Ffynonellau gwreiddiol yw’r cliwiau a ddefnyddir gan haneswyr er mwyn creu darlun o’r gorffennol. Bydd y modiwl hwn yn eich dysgu sut i ymwneud yn feirniadol â’r rhain ac yn eich paratoi i wneud eich gwaith ditectif hanesyddol eich hunain yn y dyfodol.

Llunio Hanes - Bydd y pwnc hwn yn cael ei drafod o safbwynt y datblygiadau damcaniaethol allweddol sydd wedi dylanwadu'r ysgrifennu ar hanes dros y ganrif ddiwethaf, a sut y defnyddiwyd y syniadau hyn gan haneswyr proffesiynol wrth eu gwaith.

Dissertation - Byddwch yn dysgu sut i gynllunio ac ymchwilio ar gyfer eich traethawd hir, o ddewis a diffinio'r testun i ddod o hyd i ffynonellau a llunio llyfryddiaeth. Bydd arolygydd yn cael ei ddynodi i chi, a byddwch yn derbyn goruchwyliaeth ar sail unigol.

Ein modiwlau sgiliau

Hanes Llafar a Chysylltiadau Hiliol America Fodern - Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i chi archwilio hanes modern cysylltiadau hiliol rhwng Americaniaid du a gwyn, a hynny drwy gyfrwng hanes llafar. Cewch eich cyflwyno i'r ffyrdd o edrych ar hanes llafar o safbwynt damcaniaethol ac ymarferol fel ffordd unigryw o ddeall hanes yr Unol Daleithiau a chysylltiadau hiliol. Mae'r modiwl yn ymchwilio i gyfweliadau hanes llafar gydag amrywiaeth eang o bobl gan gynnwys pobl a oedd wedi cael eu caethiwo, cyn-filwyr du a gwyn, aelodau o grwpiau goruchafiaeth y bobl gwynion, actifyddion hawliau sifil, a dioddefwyr trais hiliol.

Archwilio'r Rhyngwladol: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd - Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad trylwyr ac eangfrydig i'r cysyniadau canolog a'r themâu yn yr astudiaeth o wleidyddiaeth ryngwladol. Mae'n rhoi trosolwg o gyfres o safbwyntiau damcaniaethol allweddol ac yn eich annog i'w dadansoddi a'u gwerthuso gan gyfeirio at gyfuniad o esiamplau hanesyddol a chyfoes.

Byddwch hefyd yn cael mynediad i rai o'r prif lyfrgelloedd a sefydliadau treftadaeth yn y wlad, megis Llyfrgell Genedlaethol Cymru - un o ddim ond pum llyfrgell hawlfrait yn y DU - a leolir islaw campws y brifysgol, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, ac Archifau Ceredigion. Mae'r sefydliadau hyn cynnig adnoddau gwych i fyfyrwyr hanes.

Dysgu mewn grwpiau bach

Rydym yn credu bod ein myfyrwyr yn haeddu cael eu trin fel oedolion. Drwy ddysgu mewn grwpiau bach ar rai o fodiwlau'r flwyddyn gyntaf a rhai o'r modiwlau dewisol, a hefyd yn y gweithdai, rydym yn sicrhau eich bod yn cael cymaint â phosib o gysylltiad â thiwtoriaid, ac mae natur agos-atoch y dysgu mewn grwpiau bach yn rhoi cyfleoedd i chi fynegi'ch barn a'ch syniadau mewn amgylchedd cefnogol. Mae'r modiwlau a ddysgir mewn grwpiau bach yn cynnwys y modiwlau 'Pynciau Arbennig' a 'Sgiliau'.

Profiad Myfyrwyr

Ein henw da

Mae gan yr adran hon enw rhagorol am ansawdd yr addysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol yr ydym yn ei gynnig i chi, ein myfyrwyr. Mae'n bosib eich bod wedi clywed am yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF). Mae'r ACF yn casglu barn myfyrwyr ar ansawdd y cyrsiau maent yn eu hastudio ac mae hyn yn ein cynorthwyo i roi cyngor i ddarpar fyfyrwyr ynghylch eu dewisiadau, yn darparu data sy'n cefnogi prifysgolion a cholegau i wella profiad eu myfyrwyr, ac yn cefnogi atebolrwydd cyhoeddus. Mae pob prifysgol yn y DU yn cymryd rhan yn yr ACF, yn ogystal â llawer o golegau.

Rydym yn gyson yn sgorio'n uchel yn yr arolygon hyn. Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022, cafodd yr Adran Hanes a Hanes Cymru sgôr boddhad cyffredinol o 94%, ac roedd 100% o'n myfyrwyr yn cytuno bod staff yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn dda am egluro pethau. Mae hyn yn dystiolaeth bod ein myfyrwyr yn gyson fodlon a'u bod yn teimlo bod staff yr Adran yn gwrando arnynt.

Ein cymuned anffurfiol, gyfeillgar

Rydym yn croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd ac yn ymfalchïo yn y berthynas gyfeillgar ac anffurfiol sy'n bodoli rhwng ein staff a'n myfyrwyr. Golyga hyn ein bod yn neilltuo amser i ddod i'ch nabod chi a'r ffordd yr ydych yn gweithio, ac fe welwch chi bod ein staff yn agored ac yn gefnogol. Byddwch yn derbyn y sylw rydych yn ei haeddu ar ffurf adborth adeiladol ar draethodau, arolygydd ar gyfer y traethawd hir a'r modiwlau sgiliau, a chyfarfodydd rheolaidd â'ch tiwtor personol.

Y cyfleoedd a gynigir gennym

Astudio dramor

Mae cael amrywiaeth o brofiadau'n fuddiol iawn i fywyd ar ôl y brifysgol, a cheir cyfleoedd gwych i astudio dramor yn ystod eich gradd. Mae gennym ni Gydlynydd Cyfnewid penodol sy'n gallu ateb eich cwestiynau a'ch cynorthwyo os ydych yn awyddus i ganfod mwy am astudio dramor. Cewch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn yr adran Astudio Dramor.

Lleoliadau

Mae lleoliadau gwaith yn gallu datblygu'ch sgiliau ymhellach.

Lleoliadau Myfyrwyr yn y Sector Treftadaeth - Mae gennym ni gysylltiadau cryf â'r sector treftadaeth, a phortffolio o leoliadau myfyrwyr sydd wedi'i hen sefydlu. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas Hynafiaethau Llundain. Bydd cymryd rhan yn y cynllun lleoliadau hwn yn rhoi cyfle ichi ennill profiad ymarferol amhrisiadwy ynghyd â chael cipolwg ar y sector treftadaeth. Mi fydd yn edrych yn dda ar eich CV hefyd!

Cymdeithasau a theithiau

Mae ein Pwyllgor Staff a Myfyrwyr yn cynrychioli'ch buddiannau chi a cheir yma Gymdeithas Hanes fywiog sy'n trefnu siaradwyr gwadd, ymweliadau â llefydd diddorol, a digwyddiadau cymdeithasol. Rydym hefyd yn cynnal cynhadledd flynyddol i staff a myfyrwyr yng Ngregynog - tŷ mawr hardd yng nghefn gwlad canolbarth Cymru sy'n cynnal gweithgareddau addysgol.

 

Ein hymchwil

Ymgysylltu'n eang gydag effaith

Mae ein holl staff addysgu'n ymchwilwyr gweithredol sydd ar flaen y gad ym maes ymchwil hanes, ac yn gweithio ar raddfa ryngwladol. Mae'r bobl hyn yn ddylanwadwyr ac yn gwneud gwahaniaeth, gan ddylanwadu ar syniadau a safbwyntiau'n ymwneud ag amrywiaeth eang o destunau.

Mae ein staff addysgu'n defnyddio'r ymchwil hwn i ddysgu'r genhedlaeth nesaf o haneswyr. Mae ymchwil wedi'i blethu drwy'n haddysgu. Rydym yn cynnig modiwlau 'Pynciau Arbennig' sydd wedi'u seilio ar arbenigedd ymchwil ein darlithwyr a modiwlau sgiliau sy'n seiliedig ar y sgiliau y mae'r darlithwyr yn eu defnyddio wrth ymgymryd â'u gwaith ymchwil.

Mae pob un o'r Pynciau Arbennig yn defnyddio cyfoeth ac amrywiaeth o ffynonellau gwreiddiol er mwyn trafod a dadansoddi'r ffeithiau a safbwyntiau a geir ar bwnc penodol. Bydd disgwyl i chi ddatblygu gwybodaeth drylwyr o'r deunydd hwn ynghyd â'r gallu i'w haddasu i faterion hanesyddol perthnasol. Wrth wneud hynny, byddwch yn meithrin gwybodaeth drylwyr o'r hanesyddiaeth gyfoethog ac amrywiol ar y thema benodol hon.

Prosiectau o fri

Mae ein hymchwil yn arloesol ac yn cyrraedd safon byd-eang. Rydym yn arwain ac yn cyfrannu i brosiectau ymchwil a chyhoeddiadau o fri, gyda llawer o'r gwaith yn cael dylanwad yn bell y tu hwnt i Brifysgol Aberystwyth a'r cyffuniau - a hynny drwy gyfrwng y teledu a'r radio ynghyd â sylw gan amgueddfeydd, ymhlith eraill.

Cewch ganfod mwy ar ein tudalen Ymchwil.