Amdanom ni

Mae Hanes yn cael ei ddysgu yn Aberystwyth ers sefydlu'r Brifysgol 1872, sy'n golygu mai Adran Hanes a Hanes Cymru yw'r adran hanes hynaf yng Nghymru.

Yn fyfyriwr gyda ni, byddwch yn elwa o draddodiad ymchwil hirsefydlog, ac fe gewch eich addysgu'n uniongyrchol gan arbenigwyr sy'n gweithio ar ystod o gyfnodau hanesyddol. Rydym yn darparu dysg mewn grwpiau bach, gan gynnwys tiwtorialau un wrth un a chyrsiau seminarau'n unig, megis ein modiwlau sgiliau a phynciau arbennig.

Rydym wedi ymrwymo i ddod i'ch adnabod chi, ein myfyrwyr. Mae hyn yn rhan annatod o strwythur ein graddau ac mae hyn yn unigryw.

Bydd astudio am radd gyda ni yn rhoi profiad ymarferol ichi o ymchwil hanesyddol. Byddwch yn gweithio gyda ffynonellau cynradd o ddechrau'r cwrs, ac yn elwa o allu defnyddio adnoddau o safon fyd-eang megis Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn fyfyriwr yn Aber, byddwch chi nid yn unig yn dysgu am y gorffennol, ond yn rhan o'r broses o ddatblygu safbwyntiau newydd ar y gorffennol, gan weithio'n agos gyda darlithwyr a chyfrannu at ein cymuned ymchwil.

Archebwch le ar un o'n digwyddiadau - Diwrnod Agored neu Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr - a dewch i weld ein cymuned glòs a chefnogol ynghyd â'n hadnoddau dysgu ac ymchwil rhagorol drosoch eich hun. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

Yn y cyfamser, cliciwch ar y tabiau i ganfod mwy.

Ein dysgu

Dewis eang o destunau

Rydym yn cynnig dewis eang o destunau ar sail arbenigedd ymchwil ein staff. Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n dysgu am y syniadau mwyaf diweddar gan y bobl sy'n gwneud yr ymchwil wrth astudio gyda ni.

Rydym yn hyderus y gallwn ni fodloni diddordebau personol ein myfyrwyr. Pa bynnag faes o hanes sy'n apelio i chi, bydd digon o gyfleoedd i chi fynd ar ôl y pynciau sy'n tanio'ch dychymyg. Yn rhan o'n cwricwlwm, rydym yn mynd i'r afael â thestunau cyfarwydd y byddech chi'n disgwyl eu gweld yn rhan o gwricwlwm hanes yn y brifysgol, megis y Tuduriaid, yr Almaen yn yr ugeinfed ganrif, a Tsieina fodern. Y tu hwnt i'r pynciau hynny, rydym yn cynnig llawer o fodiwlau ysgogol eraill sy'n cwmpasu amrywiaeth fawr o destunau, a gallwch ddethol y rhai sy'n apelio i'ch diddordebau chi eich hunain.

Profiad ymarferol

Yma yn Aberystwyth, fe gewch chi gyfle i wneud gwaith ymarferol trwy ein modiwlau hanesyddiaeth, dadansoddi ffynonellau cynradd, a thrwy astudio ein modiwlau ymarferol. Mae hyn yn dod â hanes yn fyw sy'n golygu ei fod yn cael effaith go iawn.

Ein modiwlau ymarferol

Cydio mewn Hanes - Ffynonellau gwreiddiol yw’r cliwiau a ddefnyddir gan haneswyr er mwyn creu darlun o’r gorffennol. Bydd y modiwl hwn yn eich dysgu sut i ymwneud yn feirniadol â’r rhain ac yn eich paratoi i wneud eich gwaith ditectif hanesyddol eich hunain yn y dyfodol.

Llunio Hanes - Bydd y pwnc hwn yn cael ei drafod o safbwynt y datblygiadau damcaniaethol allweddol sydd wedi dylanwadu'r ysgrifennu ar hanes dros y ganrif ddiwethaf, a sut y defnyddiwyd y syniadau hyn gan haneswyr proffesiynol wrth eu gwaith.

Dissertation - Byddwch yn dysgu sut i gynllunio ac ymchwilio ar gyfer eich traethawd hir, o ddewis a diffinio'r testun i ddod o hyd i ffynonellau a llunio llyfryddiaeth. Bydd arolygydd yn cael ei ddynodi i chi, a byddwch yn derbyn goruchwyliaeth ar sail unigol.

Ein modiwlau sgiliau

Hanes Llafar a Chysylltiadau Hiliol America Fodern - Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i chi archwilio hanes modern cysylltiadau hiliol rhwng Americaniaid du a gwyn, a hynny drwy gyfrwng hanes llafar. Cewch eich cyflwyno i'r ffyrdd o edrych ar hanes llafar o safbwynt damcaniaethol ac ymarferol fel ffordd unigryw o ddeall hanes yr Unol Daleithiau a chysylltiadau hiliol. Mae'r modiwl yn ymchwilio i gyfweliadau hanes llafar gydag amrywiaeth eang o bobl gan gynnwys pobl a oedd wedi cael eu caethiwo, cyn-filwyr du a gwyn, aelodau o grwpiau goruchafiaeth y bobl gwynion, actifyddion hawliau sifil, a dioddefwyr trais hiliol.

Archwilio'r Rhyngwladol: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd - Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad trylwyr ac eangfrydig i'r cysyniadau canolog a'r themâu yn yr astudiaeth o wleidyddiaeth ryngwladol. Mae'n rhoi trosolwg o gyfres o safbwyntiau damcaniaethol allweddol ac yn eich annog i'w dadansoddi a'u gwerthuso gan gyfeirio at gyfuniad o esiamplau hanesyddol a chyfoes.

Byddwch hefyd yn cael mynediad i rai o'r prif lyfrgelloedd a sefydliadau treftadaeth yn y wlad, megis Llyfrgell Genedlaethol Cymru - un o ddim ond pum llyfrgell hawlfrait yn y DU - a leolir islaw campws y brifysgol, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, ac Archifau Ceredigion. Mae'r sefydliadau hyn cynnig adnoddau gwych i fyfyrwyr hanes.

Dysgu mewn grwpiau bach

Rydym yn credu bod ein myfyrwyr yn haeddu cael eu trin fel oedolion. Drwy ddysgu mewn grwpiau bach ar rai o fodiwlau'r flwyddyn gyntaf a rhai o'r modiwlau dewisol, a hefyd yn y gweithdai, rydym yn sicrhau eich bod yn cael cymaint â phosib o gysylltiad â thiwtoriaid, ac mae natur agos-atoch y dysgu mewn grwpiau bach yn rhoi cyfleoedd i chi fynegi'ch barn a'ch syniadau mewn amgylchedd cefnogol. Mae'r modiwlau a ddysgir mewn grwpiau bach yn cynnwys y modiwlau 'Pynciau Arbennig' a 'Sgiliau'.

Profiad Myfyrwyr

Ein henw da

Mae gan yr adran hon enw rhagorol am ansawdd yr addysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol yr ydym yn ei gynnig i chi, ein myfyrwyr. Mae'n bosib eich bod wedi clywed am yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF). Mae'r ACF yn casglu barn myfyrwyr ar ansawdd y cyrsiau maent yn eu hastudio ac mae hyn yn ein cynorthwyo i roi cyngor i ddarpar fyfyrwyr ynghylch eu dewisiadau, yn darparu data sy'n cefnogi prifysgolion a cholegau i wella profiad eu myfyrwyr, ac yn cefnogi atebolrwydd cyhoeddus. Mae pob prifysgol yn y DU yn cymryd rhan yn yr ACF, yn ogystal â llawer o golegau.

Rydyn ni'n cael sgoriau da yn yr arolygon hyn yn rheolaidd. Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn 2021, roedd 93% o'n myfyrwyr wedi cytuno bod staff yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn dda am esbonio pethau, a 95% wedi cytuno bod y cwrs wedi rhoi cyfleoedd iddynt archwilio syniadau a chysyniadau'n drylwyr. Mae hyn yn dystiolaeth bod ein myfyrwyr yn gyson fodlon a'u bod yn teimlo bod staff yr Adran yn gwrando arnyn nhw.

Ein cymuned anffurfiol, gyfeillgar

Rydym yn croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd ac yn ymfalchïo yn y berthynas gyfeillgar ac anffurfiol sy'n bodoli rhwng ein staff a'n myfyrwyr. Golyga hyn ein bod yn neilltuo amser i ddod i'ch nabod chi a'r ffordd yr ydych yn gweithio, ac fe welwch chi bod ein staff yn agored ac yn gefnogol. Byddwch yn derbyn y sylw rydych yn ei haeddu ar ffurf adborth adeiladol ar draethodau, arolygydd ar gyfer y traethawd hir a'r modiwlau sgiliau, a chyfarfodydd rheolaidd â'ch tiwtor personol.

Y cyfleoedd a gynigir gennym

Astudio dramor

Mae cael amrywiaeth o brofiadau'n fuddiol iawn i fywyd ar ôl y brifysgol, a cheir cyfleoedd gwych i astudio dramor yn ystod eich gradd. Mae gennym ni Gydlynydd Cyfnewid penodol sy'n gallu ateb eich cwestiynau a'ch cynorthwyo os ydych yn awyddus i ganfod mwy am astudio dramor. Cewch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn yr adran Astudio Dramor.

Lleoliadau

Mae lleoliadau gwaith yn gallu datblygu'ch sgiliau ymhellach.

Lleoliadau Myfyrwyr yn y Sector Treftadaeth - Mae gennym ni gysylltiadau cryf â'r sector treftadaeth, a phortffolio o leoliadau myfyrwyr sydd wedi'i hen sefydlu. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas Hynafiaethau Llundain. Bydd cymryd rhan yn y cynllun lleoliadau hwn yn rhoi cyfle ichi ennill profiad ymarferol amhrisiadwy ynghyd â chael cipolwg ar y sector treftadaeth. Mi fydd yn edrych yn dda ar eich CV hefyd!

Cymdeithasau a theithiau

Mae ein Pwyllgor Staff a Myfyrwyr yn cynrychioli'ch buddiannau chi a cheir yma Gymdeithas Hanes fywiog sy'n trefnu siaradwyr gwadd, ymweliadau â llefydd diddorol, a digwyddiadau cymdeithasol. Rydym hefyd yn cynnal cynhadledd flynyddol i staff a myfyrwyr yng Ngregynog - tŷ mawr hardd yng nghefn gwlad canolbarth Cymru sy'n cynnal gweithgareddau addysgol.

 

Ein hymchwil

Ymgysylltu'n eang gydag effaith

Mae ein holl staff addysgu'n ymchwilwyr gweithredol sydd ar flaen y gad ym maes ymchwil hanes, ac yn gweithio ar raddfa ryngwladol. Mae'r bobl hyn yn ddylanwadwyr ac yn gwneud gwahaniaeth, gan ddylanwadu ar syniadau a safbwyntiau'n ymwneud ag amrywiaeth eang o destunau.

Mae ein staff addysgu'n defnyddio'r ymchwil hwn i ddysgu'r genhedlaeth nesaf o haneswyr. Mae ymchwil wedi'i blethu drwy'n haddysgu. Rydym yn cynnig modiwlau 'Pynciau Arbennig' sydd wedi'u seilio ar arbenigedd ymchwil ein darlithwyr a modiwlau sgiliau sy'n seiliedig ar y sgiliau y mae'r darlithwyr yn eu defnyddio wrth ymgymryd â'u gwaith ymchwil.

Mae pob un o'r Pynciau Arbennig yn defnyddio cyfoeth ac amrywiaeth o ffynonellau gwreiddiol er mwyn trafod a dadansoddi'r ffeithiau a safbwyntiau a geir ar bwnc penodol. Bydd disgwyl i chi ddatblygu gwybodaeth drylwyr o'r deunydd hwn ynghyd â'r gallu i'w haddasu i faterion hanesyddol perthnasol. Wrth wneud hynny, byddwch yn meithrin gwybodaeth drylwyr o'r hanesyddiaeth gyfoethog ac amrywiol ar y thema benodol hon.

Prosiectau o fri

Mae ein hymchwil yn arloesol ac yn cyrraedd safon byd-eang. Rydym yn arwain ac yn cyfrannu i brosiectau ymchwil a chyhoeddiadau o fri, gyda llawer o'r gwaith yn cael dylanwad yn bell y tu hwnt i Brifysgol Aberystwyth a'r cyffuniau - a hynny drwy gyfrwng y teledu a'r radio ynghyd â sylw gan amgueddfeydd, ymhlith eraill.

Cewch ganfod mwy ar ein tudalen Ymchwil.