Dr Mathew Jones

PhD

Dr Mathew Jones

Rheolwr Partneriaethau

Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Manylion Cyswllt

Proffil

Dyddiad ymuno a swydd flaenorol

Ymunodd Mathew ag YBA ym mis Mawrth 2022, ar ôl gweithio fel Swyddog Datblygu Busnes yn y prosiect BioArloesi Cymru a ariennir gan ESF yn IBERS am 3 blynedd. Cyn hynny, bu Mathew yn gweithio fel Swyddog Datblygu Ymchwil yn IBERS am 6 blynedd.

Prif gyfrifoldebau yn y swydd flaenorol

Fel Swyddog Datblygu Busnes, bu Mathew yn gweithio gyda busnesau Cymreig i uwchsgilio eu gweithwyr trwy gyrsiau dysgu o bell. Fel Swyddog Datblygu Ymchwil, bu Mathew yn gweithio gydag uwch academyddion a phartneriaid diwydiannol i nodi, hyrwyddo, a thargedu cyfleoedd ariannu, cynllunio a threfnu cyflwyniadau strategol mawr a chynigion mawr. Darparodd Mathew hefyd arweiniad a chymorth arbenigol i ddatblygu portffolios ariannu yn unol â strategaeth ymchwil y Brifysgol.

Addysg a phrofiad gwaith

Mae gan Mathew radd Meistr mewn Cemeg gyda Phrofiad Proffesiynol, (Anrhydedd Dosbarth 1af) o Brifysgol Warwick. Arhosodd Mathew ym Mhrifysgol Warwick i ddilyn PhD a graddiodd yn 2011 ar ôl amddiffyn ei draethawd ymchwil, o'r enw " Novel Strategies in the Synthesis of Polymer-Protein Conjugates." Ar ôl cwblhau ei PhD, bu Mathew yn gweithio ar Secondiad Trosglwyddo Gwybodaeth gydag ymddiriedolaeth GIG Swydd Warwick. Gan gydweithio â chydweithwyr yn Ysgol Feddygol Warwick, roedd rôl Mathew yn canolbwyntio ar ddatblygu glycopolymerau newydd ar gyfer cymwysiadau mewn ataliad tocsin bacteriol ac ar gyfer puro bôn-gelloedd lluosog. Yna ymgymerodd Mathew â rôl Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol De Cymru Newydd, Awstralia am 12 mis. Cyflogwyd Mathew yng Nghanolfan NanoFeddygaeth Awstralia a bu’n gweithio ar sawl prosiect cydweithredol o fewn tîm amlddisgyblaethol o ymchwilwyr yng Nghanolfan Ymchwil Canser Lowy i ddatblygu dulliau cyflwyno newydd ar gyfer therapiwteg canser. Mae Mathew wedi cyhoeddi 15 o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid ac mae ganddo batent.

Profiad a gwybodaeth

Mae gan Mathew gefndir amlddisgyblaethol, ar ôl gweithio yn y rhyngwyneb rhwng Cemeg, Bioleg a Pheirianneg. Trwy gydol ei amser yn y byd academaidd, arweiniodd Mathew nifer o dimau at brosiectau llwyddiannus, gan arwain at gyhoeddiadau mewn cyfnodolion o safon fyd-eang. Ar ôl gweithio mewn rolau Datblygu Ymchwil a Datblygu Busnes yn Aberystwyth, mae gan Mathew brofiad o weithio gydag academyddion a phartneriaid diwydiant.

Prif gyfrifoldebau o fewn YBA

Fel Rheolwr Rhaglen, mae rôl Mathew yn ymwneud â chyflawni portffolio o brosiectau sydd wedi’u cynllunio i wella ein hymgysylltiad, ein heffaith a’n gallu i ennill grantiau. Mae hyn yn cynnwys cynyddu nifer, gwerth, a pherthnasedd strategol ein hymrwymiadau i ysgogi llwybrau ariannu mewn rhaglen o weithgareddau sy'n gofyn am ddatblygu perthnasoedd ag unigolion, sefydliadau, llywodraeth leol a chenedlaethol yn ogystal â chydweithwyr rhyngwladol.

Rhan fwyaf pleserus o weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae Mathew yn mwynhau’r cyfle i arwain ar nifer o brosiectau mawr, strategol yn y Brifysgol. Mae'n mwynhau'r amgylchedd deinamig yn YBA a'r gallu i weithio ar draws sawl tîm, yn fewnol ac yn allanol i'r sefydliad.