Er mwyn diogelu eich cyfrif TG a’ch data personol, peidiwch byth â rhannu'ch cyfrinair ag unrhyw un

Dyma eich atgoffa na ddylech rannu eich cyfrinair gyda neb, boed wyneb yn wyneb, dros y ffôn, neu ar-lein. 

Mae rhannu eich cyfrinair neu roi mynediad i'ch cyfrif i rywun arall, hyd yn oed y rhai rydych chi'n ymddiried ynddynt, yn torri rheoliadau’r Brifysgol yn ogystal â gwneud eich hun a'r Brifysgol yn agored i risg sylweddol.

Dyma rai o’r risgiau y gallech eu hwynebu:

  • methu astudio neu ddefnyddio gwasanaethau ar-lein oherwydd bod cyfrif wedi’i gloi
  • Colled ariannol sylweddol, o bosibl dros ddegau o filoedd o bunnoedd
  • Gorfodi’r gyfraith yn ymyrryd
  • Dwyn hunaniaeth a thwyll
  • Amheuaeth o gydgynllwynio neu lên-ladrad a arweinir at ymchwiliad Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

Rhaid i chi gofio eich cyfrinair a'i gadw'n ddiogel.

Bydd eich cyfrif yn cael ei gloi os ydyn ni’n amau bod manylion eich cyfrif wedi cael eu cyfaddawdu, neu os yw eich cyfrif yn cael ei ddefnyddio gan unigolyn arall. Bydd hyn yn golygu na fydd gennych fynediad at lawer o wasanaethau am gyfnod, gan gynnwys e-bost, Blackboard, ac eduroam wrth i’r ymchwiliad gael ei gynnal.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu os ydych chi’n amau bod rhywun arall yn defnyddio eich cyfrif, cysylltwch â desg gymorth y Gwasanaethau Gwybodaeth cyn gynted â phosibl: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/