Rheoliadau ar gyfer defnyddio Cyfleusterau a Systemau TG

Crynodeb

Mae’r canlynol yn grynodeb byr o brif bwyntiau’r Rheoliadau TG. Disgwylir i chi fod yn gyfarwydd â’r rheoliadau llawn, sydd ar gael yma.

 • Llywodraethu
  Peidiwch â thorri’r gyfraith, dilynwch reoliadau a pholisïau’r Gwasanaethau Gwybodaeth a dilynwch reoliadau unrhyw drydydd partïon rydych chi’n defnyddio eu cyfleusterau.
 • Hunaniaeth
  Peidiwch â chaniatáu i neb arall ddefnyddio eich hunaniaeth TG, peidiwch â chuddio eich hunaniaeth ar-lein a pheidiwch â cheisio cael neu ddefnyddio hunaniaeth neb arall.
 • Seilwaith
  Peidiwch â pheryglu cyfleusterau TG y sefydliad drwy gyflwyno malwedd, amharu â chaledwedd neu lwytho meddalwedd anawdurdodedig.
 • Gwybodaeth
  Sicrhewch fod data personol yn ddiogel, parchwch wybodaeth pobl eraill a pheidiwch â cham-drin deunydd hawlfraint. Cofiwch nad yw dyfeisiau symudol o reidrwydd yn fodd diogel i drin gwybodaeth.
 • Ymddygiad
  Peidiwch â gwastraffu adnoddau TG, amharu ar ddefnydd cyfreithlon pobl eraill o adnoddau TG neu ymddwyn at bobl eraill mewn modd na fyddai’n dderbyniol yn y byd ffisegol.

Rheoliadau craidd

Nod y rheoliadau hyn yw helpu i sicrhau bod modd defnyddio cyfleusterau TG Prifysgol Aberystwyth (PA) yn ddiogel, yn gyfreithlon ac yn deg.

Mae’r materion y mae’r rheoliadau hyn yn eu cwmpasu yn gymhleth ac fe’ch anogir yn gryf i ddarllen y canllawiau manylach sydd ar gael yma

   1. Cwmpas
    1.1 Mae’r rheoliadau hyn yn gymwys i unrhyw un sy’n defnyddio’r cyfleusterau TG (caledwedd, meddalwedd, data, mynediad i’r rhwydwaith, gwasanaethau trydydd parti, gwasanaethau ar-lein neu hunaniaeth TG) a ddarperir neu a drefnir gan PA.

   2. Llywodraethu
    2.1 Pan fyddwch yn defnyddio TG, rydych chi’n ddarostyngedig i’r un cyfreithiau a rheoliadau ag yn y byd ffisegol.
    2.2 Disgwylir y bydd eich ymddygiad yn gyfreithlon. Ymhellach, ni chaiff anwybodaeth o’r gyfraith ei ystyried yn amddiffyniad digonol am ymddygiad anghyfreithlon.
    2.3 Wrth gyrchu gwasanaethau o awdurdodaeth arall, rhaid i chi ddilyn yr holl gyfreithiau lleol perthnasol, yn ogystal â’r rheini sy’n gymwys i leoliad y gwasanaeth.
    2.4 Rydych chi wedi’ch rhwymo gan reoliadau cyffredinol PA wrth ddefnyddio’r cyfleusterau TG.
    2.5 Rhaid i chi ddilyn yr holl reoliadau sy’n gymwys i unrhyw gorff arall  os ydych chi’n cyrchu eu gwasanaethau, fel Janet, Eduserv a Jisc Collections. Pan fyddwch chi’n defnyddio gwasanaethau drwy eduroam, rydych chi’n ddarostyngedig i reoliadau PA yn ogystal â’r sefydliad lle’r ydych chi’n cyrchu gwasanaethau.
    2.6 Bydd rhai trwyddedau meddalwedd a bwrcasir gan PA yn gosod ymrwymiadau ar y defnyddiwr - dylid parchu’r rhain. Os ydych chi’n defnyddio unrhyw feddalwedd neu adnoddau sy’n ddarostyngedig i gytundeb Chest, pennir y byddwch wedi derbyn Cydnabyddiaeth Defnyddiwr Eduserv o Hawliau Trydydd Parti. (Gweler y canllawiau ategol am ragor o fanylion.)
    2.7 Bydd torri unrhyw gyfraith neu reoliad trydydd parti cymwys yn cael ei ystyried yn doriad o’r rheoliadau TG hyn.
    2.8 Dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol bod gan y Brifysgol ddyletswydd statudol dan Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 a rhaid bod ag ystyriaeth ddigonol o’r angen i atal pobl rhag cael eu tynnu i mewn i derfysgaeth.

   3. Awdurdod
    3.1 Cyhoeddir y rheoliadau hyn dan awdurdod Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth sydd hefyd yn gyfrifol am eu dehongli a’u gorfodi, ac a all hefyd ddirprwyo’r cyfryw awdurdod i bobl eraill.
    3.2 Rhaid i chi beidio â defnyddio’r cyfleusterau TG heb ganiatâd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth.
    3.3 Rhaid i chi gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau ysgrifenedig neu lafar rhesymol a gyhoeddir gan bobl sydd ag awdurdod dirprwyedig sy’n cefnogi’r rheoliadau hyn. Os ydych chi’n teimlo bod y cyfryw gyfarwyddiadau’n afresymol neu nad ydynt yn cefnogi’r rheoliadau hyn, gallwch apelio i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth.

   4. Y Defnydd a Fwriedir
    4.1 Darperir y cyfleusterau TG i’w defnyddio i hyrwyddo cenhadaeth PA er enghraifft i gefnogi cwrs astudio, ymchwil neu mewn cysylltiad â’ch cyflogaeth gan y sefydliad.
    4.2 Caniateir defnyddio’r cyfleusterau hyn ar gyfer gweithgareddau personol (ar yr amod nad yw hynny’n torri unrhyw reoliadau ac nad yw’n amharu ar ddefnydd dilys gan bobl eraill), ond braint yw hyn y gellir ei thynnu’n ôl ar unrhyw adeg.
    4.3 Rhaid cael caniatâd penodol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth ar gyfer defnyddio’r cyfleusterau TG hyn at ddibenion masnachol nad ydynt yn gysylltiedig â’r sefydliad neu er budd personol.
    4.4 Caniateir defnyddio rhai trwyddedau penodol ar gyfer dibenion academaidd yn unig a lle bo’n briodol i’r cod ymarfer a gyhoeddir gan y Tîm Meddalwedd Addysg Uwch Cyfunol (CHEST):  http://www.chest.ac.uk/Chest-Agreements

   5. Hunaniaeth
    5.1 Rhaid i chi gymryd pob gofal rhesymol i ddiogelu unrhyw hunaniaeth TG (er enghraifft enw defnyddwyr a chyfrinair, cyfeiriad ebost, Cerdyn Aber neu galedwedd hunaniaeth arall) a glustnodir i chi. Nid oes gan neb yr awdurdod i ofyn i chi am eich cyfrinair, a rhaid i chi beidio â’i ddatgelu i neb.
    5.2 Rhaid i chi beidio â cheisio cael na defnyddio hunaniaeth neb arall.
    5.3 Rhaid i chi beidio ag esgus bod yn rhywun arall neu guddio eich hunaniaeth mewn unrhyw fodd wrth ddefnyddio’r cyfleusterau TG.

   6. Seilwaith
    6.1 Rhaid i chi beidio â pheryglu dilysrwydd y seilwaith TG drwy, er enghraifft, wneud unrhyw rai o’r canlynol heb gymeradwyaeth:
    • Difrodi, aildrefnu neu symud cyfarpar;
    • Llwytho meddalwedd ar gyfarpar PA oni bai bod yr amgylchiadau wedi’u cymeradwyo;
    • Aildrefnu neu gysylltu cyfarpar â’r rhwydwaith oni bai bod y dulliau wedi’u cymeradwyo
    • Sefydlu gweinyddion neu wasanaethau ar y rhwydwaith;
    • Cyflwyno malwedd yn fwriadol neu’n esgeulus;
    • Ceisio amharu ar neu osgoi mesurau diogelwch TG.


   7. Gwybodaeth
    7.1 Os ydych chi’n trin gwybodaeth bersonol, gyfrinachol neu sensitif, rhaid i chi gymryd pob cam rhesymol i’w diogelu a rhaid i chi barchu polisïau ac arweiniad Polisi Gwarchod Data a Diogelwch Gwybodaeth PA, yn enwedig gyda golwg ar gyfryngau symudadwy, dyfeisiau symudol a rhai mewn perchnogaeth breifat.
    7.2 Rhaid i chi beidio â thorri hawlfraint na thorri telerau trwyddedau meddalwedd neu ddeunydd arall.
    7.3 Rhaid i chi beidio â cheisio cyrchu, dileu, newid neu ddatgelu gwybodaeth sy’n eiddo i bobl eraill heb eu caniatâd, neu gymeradwyaeth benodol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth.
    7.4 Rhaid i chi beidio â chreu, lawrlwytho, storio na throsglwyddo:
    • deunydd anghyfreithlon,
    • deunydd amharchus, sarhaus, bygythiol neu wahaniaethol.
    • deunydd sy’n hyrwyddo gelyniaeth, rhagfarn neu gasineb, yn arbennig os yw’n seiliedig ar anabledd, hil, crefydd, hunaniaeth drawsryweddol neu gyfeiriadedd rhywiol.
    • deunydd sy’n gysylltiedig ag eithafiaeth gyda’r bwriad o gefnogi, hyrwyddo neu ledaenu terfysgaeth.
    Mae gan PA weithdrefnau i gymeradwyo a rheoli gweithgareddau dilys, megis ymchwil awdurdodedig,  sy’n defnyddio deunydd o’r fath. Ceir rhagor o fanylion drwy wneud cais i’r Gwasanaethau Gwybodaeth.


   8. Ymddygiad
    8.1 Mae safonau ymddygiad y byd real yn gymwys ar-lein ac ar lwyfannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook, Blogger a Twitter.  
    8.2 Rhaid i chi beidio ag achosi tramgwydd, pryder na blinder i bobl eraill yn ddiangen.
    8.3 Dylech hefyd lynu at ganllawiau PA ar y cyfryngau cymdeithasol.   
    8.4 Rhaid i chi beidio ag anfon sbam (ebost swmp digymell).
    8.5 Rhaid i chi beidio â defnyddio adnoddau TG gormodol yn fwriadol neu’n esgeulus fel pŵer prosesu, lled band neu nwyddau traul.
    8.6 Rhaid i chi beidio â defnyddio’r cyfleusterau TG mewn modd sy’n amharu ar ddefnydd dilys gan bobl eraill ohonynt.

   9. Monitro
    9.1 Mae PA yn monitro ac yn cofnodi defnydd o’i chyfleusterau TG at ddibenion:
    • cynllunio a gweithredu’r cyfleusterau TG yn effeithiol ac effeithlon
    • canfod ac atal unrhyw achos o dorri’r rheoliadau hyn
    • ymchwilio i gamymddygiad honedig
    • adalw, yn absenoldeb yr aelod o staff neu fyfyriwr perthnasol, ebost neu ddogfennau electronig eraill sy’n bwysig i barhad busnes y Brifysgol
    9.2 Bydd PA yn cydymffurfio â cheisiadau cyfreithlon a rhesymol am wybodaeth gan asiantau’r llywodraeth a gorfodi’r gyfraith.
    9.3 Rhaid i chi beidio â cheisio monitro defnydd o’r cyfleusterau TG heb awdurdod penodol.

   10. Torri’r rheoliadau
    10.1 Gallai torri’r rheoliadau hyn arwain at gosbau dan brosesau disgyblu’r sefydliad:
    Staff - https://www.aber.ac.uk/cy/hr/policy-and-procedure/
    Myfyrwyr - https://www.aber.ac.uk/cy/Rheolau a Rheoliadau i'r Myfyrwyr/
    10.2 Gallai cosbau gynnwys tynnu’r gwasanaethau’n ôl a/neu ddirwy. Caiff unrhyw ddeunydd sy’n tramgwyddo ei dynnu i lawr.
    10.3 Gellir trosglwyddo gwybodaeth am dorri’r rheoliadau i asiantau gorfodi’r gyfraith priodol, ac unrhyw gyrff eraill yr ydych wedi torri eu rheoliadau.
    10.4 Os ydych chi’n torri’r rheoliadau mae PA yn cadw’r hawl i adennill gennych chi unrhyw gostau yr eir iddynt o ganlyniad i hynny.
    10.5 Rhaid i chi hysbysu Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth neu ei enwebai os ydych chi’n ymwybodol o unrhyw achos o dorri’r rheoliadau hyn.

Cynhelir y Rheoliadau hyn gan Jonathan Davies, a chawsant eu hadolygu ddiwethaf ym mis Tachwedd 2017 a chânt eu hadolygu eto ym mis Tachwedd 2018