Newyddion a Digwyddiadau

Prosiect Hanfodion Seiber: newid y terfyn amser ar gyfer ailddilysu

30/11/2022

Anfonodd y Gwasanaethau Gwybodaeth e-bost at staff Prifysgol Aberystwyth ar 5 Gorffennaf 2022 i dynnu eu sylw at brosiect i gyflwyno safonau Seiberddiogelwch newydd cenedlaethol ledled y Brifysgol, gan fod angen gwneud hynny cyn cael ailddilysiad Hanfodion Seiber erbyn Rhagfyr 2022. Mae'r rheolaethau technegol sydd eu hangen er mwyn sicrhau ardystiad Hanfodion Seiber wedi cynyddu, yn unol â'r bygythiadau cynyddol i seiberddiogelwch ledled y byd ac i adlewyrchu’r newid mewn amgylcheddau gwaith TG (h.y. gweithio yn hybrid ac o bell).

Rydym bellach wedi cytuno ar estyniad i'r terfyn amser ar gyfer yr ailddilysiad Hanfodion Seiber yn sgil trafodaethau parhaus â chydweithwyr academaidd a staff yn adrannau gwasanaethau proffesiynol y Brifysgol ynghylch cwmpas ac effaith y newidiadau sydd eu hangen. Y terfyn amser er mwyn cwblhau'r prosiect hwn, erbyn hyn, yw 2024.

Mae'r estyniad hwn yn caniatáu mwy o amser i barhau i drafod yn fanwl gyda staff arbenigol ledled y Brifysgol i benderfynu ar y gofynion TG ar gyfer ymchwil, dysgu a’r gweithgareddau ategol. Rydym yn cael rhagor o wybodaeth yn sgil y trafodaethau parhaus gyda chyrff ariannu a sefydliadau addysg uwch eraill ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig. Mae'r trafodaethau hyn yn ein galluogi i ddatblygu atebion pragmatig i'r materion cymhleth sydd wedi'u crybwyll o ran sut i alluogi gweithgareddau ymchwil / dysgu mewn modd sy’n cyd-fynd â strategaeth gadarn i gyflwyno'r rheolaethau sydd eu hangen er mwyn cael ailddilysiad Hanfodion Seiber. Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i gyflwyno rhagor o newidiadau cyffredinol o ran diogelwch gwybodaeth i sicrhau diogelwch parhaus y modd y mae staff yn gweithio er mwyn cydymffurfio â phrotocolau diogelwch gwybodaeth.

Cadwch lygad am negeseuon gan y Gwasanaethau Gwybodaeth a Newyddion y GG (https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau. Mae mwy o wybodaeth am y prosiect ynghyd ag atebion i'r cwestiynau cyffredin ar y dudalen Hanfodion Seiber ar y we.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect hwn, neu’r newidiadau arfaethedig, cysylltwch â cyber-essentials@aber.ac.uk

Oriau agor Llyfrgell Hugh Owen dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

30/11/2022

Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr tan Ddydd Sadwrn 17 Rhagfyr:

  • Dydd Sul 18 Rhagfyr hyd nes Dydd Mercher 21 Rhagfyr ar agor 08:30-22:00
  • Dydd Iau 22 Rhagfyr ar agor 08:30 - 16:30

  • Dydd Gwener 23 Rhagfyr ar gau hyd nes 08:30 Dydd Mawrth 3 Ionawr 2023

  • Bydd Ystafell Iris de Freitas ar agor 24/7 22 Rhagfyr - 3 Ionawr 2023


Dyma sut mae cyrraedd Ystafell Iris de Freitas pan fo'r Llyfrgell ar gau

Bydd y Llyfrgell yn ail-agor am 08:30 Dydd Mawrth 3 Ionawr 2023 ac mi fydd ar agor 24 awr bob dydd tan y Pasg. 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb oddi wrthym ni i gyd yn Gwasanaethau Gwybodaeth.

Amserlen arholiadau dros dro

24/11/2022

Mae amserlen arholiadau dros dro ar gyfer semester un ar gael ar y wefan amserlennu. Cysylltwch â’r Swyddfa Amserlennu attstaff@aber.ac.uk os oes arholiadau yn gwrthdaro erbyn Dydd Iau 1 Rhagfyr.

Os am gyngor pellach parthed arholiadau, gallwch gysylltu â’ch swyddog arholiadau adrannol.

Blackboard: Ultra Base Navigation

29/11/2022

Blackboard: Ultra Base Navigation 

Bydd Ultra Base Navigation yn cael ei gyflwyno ar Blackboard rhwng 3 a 6 Ionawr 2023. 

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn sylwi bod newidiadau wedi’u gwneud i dudalennau glanio Blackboard. Er bod UBN yn rhoi gwedd wahanol i  Blackboard, fe fydd yr un peth o ran gweithredu a chynnwys y cyrsiau.  

Rydym yn bwriadu sicrhau bod defnyddwyr yn gallu defnyddio Blackboard trwy gydol y cyfnod hwn, ond fe ddylid cofio ei bod hi’n bosib y ceir rhai problemau yn ystod y cyfnod. 

Mwy o wybodaeth am Blackboard Ultra.

Defnyddio llyfrgelloedd eraill dros y gwyliau

16/11/2022

Fyddwch chi'n teithio i ffwrdd o Aber dros wyliau'r Nadolig?

Fel myfyriwr yn Mhrifysgol Aberystwyth, mae gennych chi hawl i wneud cais i gael defnyddio nifer o lyfrgelloedd Addysg Uwch eraill drwy gynllun Mynediad SCONUL. Mae'r cynllun hwn yn caniatáu ichi barhau â'ch astudiaethau tra byddwch i ffwrdd o Aberystwyth a defnyddio mannau astudio neu adnoddau llyfrgell mewn sefydliad arall sy'n cymryd rhan yn y cynllun. 

Gair i gall: Gall gymryd hyd at 4 wythnos i brosesu eich cais, felly cynlluniwch ymlaen llaw a gwnewch gais heddiw: https://www.sconul.ac.uk/sconul-access

Tanysgrifio i'r Blog Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

28/11/2022

Tanysgrifio i’r Blog Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu er mwyn i chi gael hysbysiad e-bost pan fydd neges newydd yn cael ei hysgrifennu.

Cewch y newyddion mentrau newydd, sesiynau hyfforddi a digwyddiadau sy’n helpu i gynorthwyo gweithgareddau dysgu ac addysgu trwy gyfrwng technoleg.

Gwobr Cwrs Nodedig 2022-23

22/11/2022

Mae cyfnod cyflwyno ceisiadau am y Gwobrau Cwrs Nodedig bellach wedi dechrau. Cynlluniwyd y Wobr Cwrs Nodedig i gydnabod arfer canmoladwy ym modiwlau Blackboard.

Y dyddiad cau i wneud cais yw 30 Ionawr 2023. I gyflwyno cais, lawrlwythwch ffurflen gais fan hyn a darllenwch y cyfarwyddiadau sydd ar ein gweddalennau.

Galw am Gynigion: Cynhadledd Fer

20/10/2022

Os hoffech gyflwyno cynnig i’r Gynhadledd Fer, Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch, llenwch y ffurflen ar-lein hon cyn Dydd Gwener 20 Tachwedd.

Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon

Eich Llais ar Waith - Adborth Gwasanaethau Gwybodaeth 2022

17/11/2022

Bob blwyddyn, rydym yn adrodd am yr holl adborth sydd wedi dod i law trwy wasanaeth Rho Wybod Nawr y Brifysgol a ffurflenni adborth GG dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Dyma'r hyn oedd gennych chi i'w ddweud yn 21-22: https://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/yousaid/

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr

21/09/2022

 Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion a chofrestrwch ar lein: https://www.aber.ac.uk/cy/student-learning-support/undergrad/

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio i Ôl-raddedigion. Cofrestrwch yn awr

21/09/2022

Mae'r Rhaglen Arferion Astudio Ôl-raddedig yn cynnig dosbarthiadau a gyflwynir yn fyw ar Teams i wella sgiliau ysgrifennu, cyfathrebu a gwybodaeth. Gweler y rhaglen lawn a chofrestrwch ar lein