Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Llyfrgelloedd ar Agor ar Wyliau Banc dyddiau Llun ym mis MaiLlyfrgelloedd ar Agor ar Wyliau Banc dyddiau Llun ym mis Mai

03/05/2018

Ar Wyl y Banc ddydd Llun, Mai 7fed a 28ain, bydd y llyfrgelloedd ar agor gyda nifer cyfyngedig o staff ar ddyletswydd (yn debyg i'r gwasanaeth ar benwythnosau a chyda'r hwyr) yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry.

 • Llyfrgell Hugh Owen: Dydd Llun, Mai 7fed a 28ain: 24/7 fel arfer
 • Llyfrgell Thomas Parry: Dydd Llun, Mai 7fed a 28ain: 7:00-22:00
 • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun, Mai 7fed a 28ain: 8:30-19:30

Ceir rhagor o wybodaeth fan hyn http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Dewch i ymweld â'n harddangosfa gwrth-straen yn Llyfrgell Hugh Owen!Dewch i ymweld â'n harddangosfa gwrth-straen yn Llyfrgell Hugh Owen!

21/05/2018

Teimlo ychydig dan straen? Dewch i fwrdd gwrth-straen y llyfrgell ar Lefel D o lyfrgell Hugh Owen. Fe welwch chi lyfrynnau lliwio, Sudoku, llyfrau defnyddiol a gemau bwrdd a fydd efallai'n ddefnyddiol ar gyfer adolygu! Mwynhewch!

Gwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau llyfrgell dros wyliau'r hafGwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau llyfrgell dros wyliau'r haf

14/05/2018

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno gwyliau haf braf i bawb. Mae manylion am fenthyca o'r llyfrgell dros yr haf ar gael isod:
 • Benthyciadau Safonol: Dydd Llun, 21ain Mai 2018 hyd at ddydd Gwener, 28ain Medi 2018
 • Benthyciad Tridiau: Dydd Mercher, 30ain Mai 2018 hyd at ddydd Gwener, 28ain Medi 2018
 • Benthyciad Byr: Gweithredir cyfnodau benthyca arferol
Am amseroedd agor y llyfrgelloedd dros yr haf, gwiriwch dudalennau gwe'r llyfrgelloedd: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

28/06/2017

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Yn graddio'r haf hwn?Yn graddio'r haf hwn?

18/05/2018

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol.

Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell, neu trwy gysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth. Gellir talu dirwyon arlein.

Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi: https://faqs.aber.ac.uk/126

Safonau a Pherfformiad Gwasanaethau GwybodaethSafonau a Pherfformiad Gwasanaethau Gwybodaeth

21/05/2018

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau ac adnoddau o safon uchel i’n myfyrwyr a’n staff. I’n cynorthwyo yn hyn o beth, mae gennym ddangosyddion perfformiad allweddol (DPA/KPI) wedi’u seilio ar adborth gan ein myfyrwyr trwy gyfrwng ein Harolwg Blynyddol o Ddefnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth a’r cwestiynau perthnasol o’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Rydym hefyd yn adrodd yn flynyddol am ein Safonau Gwasanaeth i sicrhau ein bod yn cyflawni gofynion defnyddwyr a’n bod yn eglur ynglyn â’n darpariaeth.

Gweler DPA a Safonau Gwasanaeth y llyfrgell a TG yn: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/

Siocled poeth, apiau ymlacio, posau a lliwio. Heriwch straen yr arholiadau!Siocled poeth, apiau ymlacio, posau a lliwio. Heriwch straen yr arholiadau!

09/05/2018

Annwyl fyfyrwyr! Fe wyddon ni fod cyfnod yr arholiadau yn gallu bod yn un pryderus. Mae’r Llyfrgell yma i gynorthwyo’ch llwyddiant, felly rydyn ni wedi paratoi dull neu ddau o ddelio â straen yr arholiadau:

 • Ymunwch a'r ‘egwyl ginio i garwyr llyfrau’ i siarad am y llyfrau yr ydym yn eu caru, i ysbrydoli ein gilydd a chael paned o siocled poeth gyda’n gilydd. Byddwn yn cwrdd ar ddydd Mercher 16eg Mai am 12:30 o’r gloch yn yr ystafell astudio i grwpiau ar Lawr D yn Llyfrgell Hugh Owen. 
 • Manteisiwch ar apiau defnyddiol, gwrandewch ar bodlediadau a gwyliwch Ted Talks am Seicoleg Gadarnhaol, delio â straen, iechyd meddyliol a pherfformiad mewn arholiadau: Sut i ddelio â straen arholiadau?
 • Dewch i liwio rhai delweddau a dewiswyd o gasgliadau’r llyfrgell a ddarparir neu rhowch gynnig ar un o'n posau sudoku

Os oes gennych gwestiwn peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni trwy ebostio gg@aber.ac.uk neu trwy’r ffurflen Rho Wybod Nawr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill dros y gwyliau? Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill dros y gwyliau?

18/05/2018

Darganfyddwch ragor o wybodaeth am Gynllun Mynediad Sconul, cynllun i staff, uwchraddedigion ymchwil, uwchraddedigion amser-llawn a addysgir a myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell ac ar leoliad.

Hen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolyguHen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolygu

02/04/2018

I’w gweld ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/past-papers/ a dewis y modiwl o restr eich adran.

Mae hen bapurau i’w cael i’r rhan fwyaf o fodiwlau am y 5 mlynedd ddiwethaf. Gofynnir i chi fewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair PA er mwyn eu gweld. Os nad yw’r papur rydych yn chwilio amdano yno, nid yw eich adran wedi ei roi ar-lein.

Carwch eich llyfrgelloedd: tacluswch eich sbwriel Carwch eich llyfrgelloedd: tacluswch eich sbwriel

09/05/2018

Helpwch i wneud y Llyfrgell yn lle braf i weithio ynddo trwy gadw’r lle yn lân.
Tacluswch cyn ymadael – defnyddiwch y biniau ailgylchu a pheidiwch â gadael sbwriel ar y byrddau na’r grisiau.

Helpwch i wella ein campws trwy greu llyfrgelloedd a mannau dysgu glanach, heb sbwriel.

http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Oriau Agor Gwyliau'r Haf 2018Oriau Agor Gwyliau'r Haf 2018

14/05/2018

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn gweithredu oriau agor gwyliau'r haf o ddydd Sul 3ydd Mehefin hyd at ddydd Gwener 21ain Medi 2018:

Llyfrgell Hugh Owen
 • Bydd Llyfrgell Hugh Owen yn cau am 6pm ar ddydd Sadwrn 2il Mehefin ac ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
 • Bydd llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 10am a 6pm bob penwythnos trwy gydol mis Medi a than 10yh yn ystod y wythnos o’r 3ydd o Fedi.
Llyfrgell Thomas Parry
 • Bydd Llyfrgell Thomas Parry yn cau am 6pm ddydd Sadwrn 2il Mehefin ac ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
 • Bydd Llyfrgell Thomas Parry ar gau o 5:30yh ar ddydd Gwener 10fed Awst ymlaen
Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol
 • Bydd Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
Bydd pob llyfrgell ar gau ddydd Llun, Awst 27ain ar gyfer yr Wyl Banc. 

Mae manylion llawn am amseroedd agor llyfrgelloedd ar gael ar ein gwefan. Mae oriau agor ystafell gyfrifiaduron dros wyliau'r haf ar gael yma.

Mae Llyfrgell Thomas Parry yn cau yn ystod gwyliau haf 2018Mae Llyfrgell Thomas Parry yn cau yn ystod gwyliau haf 2018

09/05/2018

Yn ystod gwyliau haf 2018, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau Llyfrgell Thomas Parry i gyd-fynd â phenderfyniad y Brifysgol i symud yr holl addysgu israddedig i gampws Penglais. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut yr ydym yn bwriadu symud ein deunyddiau i Lyfrgell Hugh Owen, ac i gael gwybodaeth am unrhyw newidiadau a allai effeithio arnoch, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/tplsummer18/

Angen archebu llyfr o lyfrgell arall?Angen archebu llyfr o lyfrgell arall?

08/05/2018

Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddim. Os oes angen i chi archebu llyfr sydd mewn llyfrgell arall – mewngofnodwch i Primo, edrychwch i weld os mae'r llyfr ar gael ac yna cliciwch ar opsiwn 'Rhyng-Safle'. Bydd llyfrau a archebir cyn 9am ar gael ar yr un diwrnod (heblaw yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol).

Ceir mwy o wybodaeth ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/intersite/

Ystafell Gyfrifiaduron Joseph Parry yn y dref: newid dros dro i fynediad 24/7 o ddydd Llun 30 EbrillYstafell Gyfrifiaduron Joseph Parry yn y dref: newid dros dro i fynediad 24/7 o ddydd Llun 30 Ebrill

20/04/2018

Bydd gwaith i atgyweirio’r welydd allanol lle ceir mynediad 24/7 i ystafell gyfrifiaduron Joseph Parry yn y dref (rhan o 10 Maes Lowri) yn cychwyn ddydd Llun 23 Ebrill. O ddydd Llun 30 Ebrill, dim ond o ochr arall yr adeilad y gellir cael mynediad i’r ystafell gyfrifiaduron. Yn ystod y cyfnod hwn bydd angen defnyddio prif ddrws yr adeilad i gael mynediad i’r ystafell gyfrifiaduron 24/7, gan ddefnyddio’r grisiau neu'r lifft i fynd i’r llawr isaf lle mae’r ystafell gyfrifiaduron. Bydd y gwaith a’r newid i’r dull mynediad yn parhau tan ddiwedd y tymor, 02 Mehefin. Mae’r llun amgaeedig yn dangos y mynediad dros dro i ystafell gyfrifiaduron Joseph Parry yn ystod cyfnod y gwaith adeiladu.

Cau ystafell gyfrifiaduron EL6 yn Llyfrgell Hugh Owen ddydd Mercher 31 MaiCau ystafell gyfrifiaduron EL6 yn Llyfrgell Hugh Owen ddydd Mercher 31 Mai

26/04/2018

O ganlyniad i ddau arholiad ar-lein mawr, bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau ystafell gyfrifiaduron EL6 yn Llyfrgell Hugh Owen dros dro ddydd Mercher 31 Mai.Bydd yr ystafell wedi cau rhwng 09:00 y bore a 16:00 y prynhawn.

Ar y diwrnod hwn bydd cyfrifiaduron ar gael i fyfyrwyr yn y lleoliadau canlynol:

 • Llawr D Llyfrgell Hugh Owen
 • Llawr E Llyfrgell Hugh Owen, (prif lawr a Ystafell Iris De Freitas)
 • Llawr F Llyfrgell Hugh Owen (prif lawr ac ystafell astudio dawel Tom Lloyd)
 • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol
 • Undeb y Myfyrwyr
 • Campws Llanbadarn
 • Y Lolfa@Rosser a Y Lolfa@PJM
 • Yr Hen Goleg a Joseph Parry

I weld nifer y cyfrifiaduron sydd ar gael ym mhob lleoliad, edrychwch ar www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Amser segur Box of Broadcasts (BoB): 11-13 MehefinAmser segur Box of Broadcasts (BoB): 11-13 Mehefin

16/05/2018

Bydd Box of Broadcasts (BoB) yn cael ei ddiffodd ar fore 11eg Mehefin 2018 ac ni fydd ar gael o gwbl yn ystod y cyfnod hwn. Bydd amserlennu o flaen llaw ar yr Electronic Programme Guide (EPG) ar gael hyd at 11eg Mehefin ac yna bydd yn ailgychwyn ar ôl cwblhau’r symud. Bydd y rhaglenni sy’n cael eu darlledu yn ystod y cyfnod segur ar gael wedyn. Noder y gellir archebu rhaglenni oddi ar yr awyr o flaen llaw yn ystod y cyfnod segur drwy Television and Radio Index for Learning and Teaching (TRILT) a gellir blaenoriaethu hyn yn ystod y cyfnod hwn o 3 diwrnod.

Blackboard, Panopto a Turnitin Ddim ar Gael: Dydd Mawrth 3ydd i Ddydd Iau 5ed Gorffennaf 2018Blackboard, Panopto a Turnitin Ddim ar Gael: Dydd Mawrth 3ydd i Ddydd Iau 5ed Gorffennaf 2018

28/03/2018

Ni fydd Blackboard ar gael rhwng dydd Mawrth 3ydd Gorffennaf a dydd Iau 5ed Gorffennaf 2018, oherwydd gwaith cynnal a chadw blynyddol dros yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd Panopto neu Turnitin ar gael.

http://xwikinexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Blog/Cynllunio%20amser%20segur