Newyddion a Digwyddiadau

GG yn rhagori ar ddisgwyliadau Gwasanaeth i Gwsmeriaid am yr 8fed flwyddyn yn olynol

25/05/2023

Yn dilyn asesiad llwyddiannus yn gynharach y mis hwn, rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cadw ein hardystiad Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid ac wedi gwella arno gan ennill maes Rhagoriaeth Uwch newydd yn 2023.

Mae safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn asesu gwasanaethau yn erbyn y 5 o feini prawf isod:

 1. Mewnwelediad Cwsmer
 2. Diwylliant y Sefydliad
 3. Gwybodaeth a Mynediad
 4. Darpariaeth
 5. Prydlondeb ac Ansawdd Gwasanaeth

Bellach mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth 12 o feysydd Rhagoriaeth Uwch – meysydd o wasanaeth lle rydym yn rhagori:

 1. Mewnwelediad Cwsmer
 • 4 maes Rhagoriaeth Uwch – adnabod defnyddwyr gwasanaeth anodd eu cyrraedd a difreintiedig; ymgysylltu ac ymgynghori â chwsmeriaid; addasu gwasanaethau o ganlyniad i’r gwaith hwn
 1. Diwylliant y Sefydliad
 • 2 faes o Ragoriaeth Uwch - Trin ein cwsmeriaid yn deg a chyfartal; grymuso staff ac annog datblygiad staff gyda ffocws cryf ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid
 1. Gwybodaeth a Mynediad
 • 4 maes Rhagoriaeth Uwch – darparu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd gan ddefnyddio ystod o sianeli i ddiwallu anghenion cwsmeriaid; sicrhau bod gwasanaethau yn hygyrch i’r rhan helaeth o’n defnyddwyr; sicrhau bod ein hadeiladau mor lân a chyffyrddus â phosibl ar gyfer defnyddwyr; gweithio gyda phartneriaid i ddarparu gwasanaethau ar y cyd er budd ein cwsmeriaid
 1. Darpariaeth
 • 1 maes Rhagoriaeth Uwch -  datblygu a dysgu oddi wrth arferion gorau o fewn ac y tu allan i’n sefydliad, gan gyhoeddi enghreifftiau yn allanol lle bo hynny’n briodol

Ewch yma i weld rhagor o fanylion am ein safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Pressreader

25/05/2023

Mae Pressreader yn rhoi mynediad anghyfyngedig i filoedd o bapurau newydd a chylchgronau.

Bob wythnos bydd y llyfrgell yn tynnu sylw at deitlau dethol i ddangos ehangder y cynnwys sydd ar gael i fyfyrwyr a staff PA

 • How it Works – Ynghyd ag esboniadau arbenigol, rhyngdoriadau a delweddau manylder uchel, mae'r cylchgrawn hwn yn archwilio'r byd modern.  
 • ImagineFX – Mae'r cylchgrawn hwn yn llawn ysbrydoliaeth, newyddion a chyngor ar gyfer artistiaid traddodiadol a digidol, dylunwyr graffig, dylunwyr gwe a darlunwyr.  

Os ydych chi ar y campws, cofiwch fewngofnodi i Primo cyn mewngofnodi i Pressreader.

Cyhoeddi'r Prif Siaradwr: Y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

23/05/2023

Mae'n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi ein prif areithiau ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol eleni (4-6 o fis Gorffennaf 2023).

Ar 4 o fis Gorffennaf, bydd cydweithwyr o Blackboard a Phrifysgol Bangor yn ymuno â ni i ddysgu popeth am Blackboard Ultra.

Archebwch eich lle heddiw ac am ragor o wybodaeth gweler ein blog.

Canfod eich ffordd o gwmpas Llyfrgell Hugh Owen

22/05/2023

Dyma gyflwyno Map Llawr y Llyfrgell

Rydym wedi lansio map a chanllaw llyfrgell newydd i'ch helpu i lywio eich ffordd o gwmpas Llyfrgell Hugh Owen a dod o hyd i'ch llyfrau ac adnoddau eraill ar y silffoedd.

Porwch y map ar-lein yn libraryfloormap.aber.ac.uk i ddarganfod lle mae popeth, i gael rhagor o wybodaeth am adnoddau a mannau’r llyfrgell ac i ymgyfarwyddo â'r cynllun llawr - peidiwch byth â mynd ar goll eto!

Mae Map Llawr y Llyfrgell hefyd wedi'i integreiddio â Primo, catalog y llyfrgell. Pan fyddwch yn edrych ar eitem yn Primo, cliciwch ar ddolen Map Llawr y Llyfrgell i agor y map a bydd lleoliad eich eitem yn cael ei amlygu.

Mae angen eich adborth arnom

Adnodd newydd yw Map Llawr y Llyfrgell felly rydym am ichi ddweud wrthym sut y gallem ei wneud mor ddefnyddiol â phosibl. Rhowch wybod inni yma neu drwy e-bostio adborth-gg@aber.ac.uk

Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu: Siaradwr Allanol

19/05/2023

Mae'r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn falch o gyhoeddi ei siaradwr allanol cyntaf ar gyfer y Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu.

Bydd Michael Webb o JISC yn trafod Deallusrwydd Artiffisial yn y sesiwn Navigating the Opportunities and Challenges of AI in Education.

Mae’n cael ei chynnal rhwng 4 a 6 Gorffennaf, a gellir archebu eich lle ar gyfer y gynhadledd nawr.

Gweler ein blogbost am ragor o wybodaeth.

Pressreader

19/05/2023

Mae Pressreader yn rhoi mynediad anghyfyngedig i filoedd o bapurau newydd a chylchgronau.

Bob wythnos bydd y llyfrgell yn tynnu sylw at deitlau dethol i ddangos ehangder y cynnwys sydd ar gael i fyfyrwyr a staff PA

 • Geographical - Cylchgrawn swyddogol y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol; mae'n ymdrin â daearyddiaeth, diwylliant, bywyd gwyllt ac archwilio ochr yn ochr â ffotograffiaeth eithriadol.
 • Frankie - Mae'r cylchgrawn hwn yn gymysgedd creadigol o ffasiwn, ffotograffiaeth, dylunio, crefft a chelf gyda straeon bywyd go iawn sy’n berthnasol.

Os ydych chi ar y campws, cofiwch fewngofnodi i Primo cyn mewngofnodi i Pressreader.Sesiynau Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

16/05/2023

17/05 Stress, Resilience & your Personality

17/05 Academy Forum 9: Equality & Diversity in the Curriculum

19/05 Generative AI Advice for Staff

Amserau/archebu

Cyrsiau Ultra wedi'u creu yn barod ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2023-24

15/05/2023

Mae cyrsiau Blackboard Ultra ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023-24 wedi cael eu creu ac maent ar gael i staff. Ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld y cyrsiau na’u cynnwys nes eu bod wedi cwblhau’r cofrestru.

Gweler ein postiad blog am ragor o wybodaeth am sut i weld eich cyrsiau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Myfyrwyr: Lawrlwythwch eich aseiniadau a farciwyd yn y blynyddoedd cyn 2022

05/05/2023

Ar 31 Awst 2023, caiff yr hen fersiwn o Turnitin ei dynnu’n ôl ac ni fydd modd i chi gael gafael ar aseiniadau Turnitin a farciwyd mewn blynyddoedd academaidd blaenorol.

Bydd angen i chi lawrlwytho’r aseiniadau i’w cadw. Byddwch yn dal i allu cael gafael ar aseiniadau’r flwyddyn academaidd hon.

Cysylltwch â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (eddysgu@aber.ac.uk) os oes gennych chi gwestiynau am hyn.

Myfyrwyr Rhyngwladol a GG

04/05/2023

Ym mis Chwefror eleni, cynhaliodd Gwasanaethau Gwybodaeth wythnos o weithgareddau samplu i asesu profiadau myfyrwyr rhyngwladol gyda gwasanaethau llyfrgell a TG a'u disgwyliadau.

Anfonon ni arolwg e-bost at holl Fyfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth a chynhalion ni sesiynau adborth yn seiliedig ar ddulliau Profiad Defnyddwyr (UX). Roedd y sesiynau'n cynnwys teithiau o gwmpas Llyfrgell Hugh Owen dan arweiniad defnyddwyr a chyfweliadau lled-strwythuredig gyda myfyrwyr. Yna, defnyddiodd staff a gwirfoddolwyr myfyrwyr dechnegau mapio cysylltiadau i adnabod themâu yn yr adborth ac unrhyw ddatrysiadau posibl.

Dysgwch fwy am ein canfyddiadau a'n camau gweithredu yma

Estyniad porwr newydd Talis er mwyn ychwanegu cynnwys at eich rhestrau darllen Aspire

04/05/2023

Mae Talis wedi rhyddhau estyniad porwr newydd er mwyn llyfrnodi, a gall staff dysgu ei ddefnyddio i ychwanegu cynnwys at eu rhestrau darllen Aspire. Mae’r estyniad porwr newydd yn fwy dibynadwy na'r adnodd llyfrnodi blaenorol.

Gallwch ychwanegu’r estyniad porwr gan ddilyn y disgrifiadau yn y Cwestiynau Cyffredin hyn, sydd hefyd yn esbonio sut i’w ddefnyddio.

Bydd yr adnodd llyfrnodi blaenorol yn parhau i weithio am y tro.

Dim ond yr estyniad porwr fydd yn cael ei gynnig i staff sy'n dechrau defnyddio rhestrau darllen Aspire am y tro cyntaf.

Cysylltwch â'ch llyfrgellydd pwnc os oes angen unrhyw help arnoch.

Galwad am Gynigion: 11eg Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol

28/02/2023

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 11eg Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol Prifysgol Aberystwyth a gynhelir rhwng 4 – 6 Gorffennaf 2023.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, e-bostiwch udda@aber.ac.uk.   

Amserlen arholiadau terfynol 2023 ar gael

31/03/2023

Mae amserlen arholiadau terfynol ar gyfer semester dau ar gael ar y wefan amserlennu: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-timetable/

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

21/03/2023

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer yr unfed ar ddeg gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol.

Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Dysgu sy’n Trawsnewid: Creu Cyfleoedd i Ddysgu ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mawrth 4 a dydd Iau 6 Gorffennaf 2023.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein.