Newyddion a Digwyddiadau

Tanysgrifio i gael hysbysiadau porwr o’r newyddion diweddaraf

Newyddion

Llyfrgell Hugh Owen ar agor ar Wyliau Banc dyddiau Llun ym mis Mai

01/05/2019

Ar Wyl y Banc ddydd Llun, Mai 6 a 27, bydd y Llyfrgell Hugh Owen ar agor gyda nifer cyfyngedig o staff ar ddyletswydd (yn debyg i'r gwasanaeth ar benwythnosau a chyda'r hwyr):

  • Llyfrgell Hugh Owen: 24/7 fel arfer 
  • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: ar gau
Ceir rhagor o wybodaeth fan hyn http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Blackboard yn annibynadwy 07:00-10:00 Dydd Mawrth 4ydd Mehefin 2019

14/05/2019

Ni ellir dibynnu ar Blackboard rhwng 07:00-11:00 ar ddydd Mawrth, 4ydd Mehefin 2019, oherwydd gwaith cynnal a chadw. Yn ystod y cyfnod hwn dylid ystyried bod Blackboard, Turnitin ac Panopto mewn perygl ac efallai na fyddant ar gael o gwbl i staff na myfyrwyr. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Meddalwedd pen-desg EndNote X9: nawr am ddim i'w lawrlwytho i fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth

16/05/2019

Oherwydd newid i delerau trwyddedu, cewch lawrlwytho meddalwedd rheoli cyfeirnodi EndNote am ddim ar unrhyw gyfrifiadur sy’n eiddo i fyfyrwyr a staff y Brifysgol.

Rhagor o fanylion: https://cpelaber.blogspot.com/2019/05/endnote-x9-desktop-software-now-free-to.html

Yn graddio'r haf hwn?

13/05/2019

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol.

Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell, neu trwy gysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth. Gellir talu dirwyon arlein.

Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi: https://faqs.aber.ac.uk/126

Hen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolygu

01/04/2019

I’w gweld ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/past-papers/ a dewis y modiwl o restr eich adran. Mae hen bapurau i’w cael i’r rhan fwyaf o fodiwlau am y 5 mlynedd ddiwethaf. Gofynnir i chi fewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair PA er mwyn eu gweld. Os nad yw’r papur rydych yn chwilio amdano yno, nid yw eich adran wedi ei roi ar-lein.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill dros y gwyliau?

13/05/2019

Darganfyddwch ragor o wybodaeth am Gynllun Mynediad Sconul, cynllun i staff, uwchraddedigion ymchwil, uwchraddedigion amser-llawn a addysgir a myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell ac ar leoliad.

Profi adnodd ar-lein am ddim: Digital Theatre Plus

20/05/2019

Porwch drwy’r catalog llawn o gynyrchiadau Digital Theatre+, cyfweliadau â’r cast a chyfweliadau creadigol, canllawiau ymarferol ar gyfer yr ystafell ddosbarth, deunyddiau beirniadol a mwy.

https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/elecinfo/trials/

Llyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim mynediad - Dydd Sul Ebrill 28 i Sadwrn Mehefin 1

25/04/2019

Yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr y llyfrgell a’r gofynion uchel am ofod, mae'r defnydd o Llyfrgell Hugh Owen yn y cyfnod cyn ac yn ystod cyfnod yr arholiadau Mai (Dydd Sul 28ain Ebrill i Sadwrn 1af Mehefin) yn cael ei gyfyngu i ddeiliaid Cerdyn Aber yn unig. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/hughowen/

Nodyn i'ch atgoffa: ni ddylid bwyta bwyd poeth yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd

26/04/2019

Mewn ymateb i adborth a gafwyd gan ddefnyddwyr y llyfrgelloedd ac er mwyn cynnal amgylchedd astudio pleserus i bawb, ni cheir dod â bwyd poeth i mewn na’i fwyta yn unrhyw un o’n llyfrgelloedd. Ceir dod â diodydd poeth neu oer (gyda chaeadau) i’r llyfrgelloedd ledled y llyfrgelloedd. Mae’r polisi llawn ar gael ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/fooddrink/

Pa fath o seddi ac arwynebau ysgrifennu y byddai'n well gennych eu gweld wedi'u gosod yn Hugh Owen C22?

22/05/2019

Bydd y ddau opsiwn yn golygu bod pwer y prif gyflenwad trydan ac USB ar gael i ddefnyddwyr.

Opsiwn 1: Rhoi arwynebedd ysgrifennu unigol 'tebyg am debyg' yn ei le ar gyfer grwp o seddi.

Opsiwn 2: Gosod byrddau ysgrifennu bach sy’n plygu maint A3. Eisteddwch ar y cadeiriau hyn, ar Lefel D Llyfrgell Hugh Owen.

Literature Online: platfform newydd ar 1 Awst 2019

20/05/2019

Os ydych chi wedi cadw cofnodion, chwiliadau ac ati yn Fy Archif, ni fydd y rhain yn cael eu trosglwyddo felly os oes arnoch eu hangen, mewngofnodwch i’w nôl nawr.

https://cpelaber.blogspot.com/2019/05/mae-literatureonline-yn-symud-i.html

Myfyrwyr - argymhellwch lyfrau ar gyfer llyfrgell Prifysgol Aberystwyth

07/05/2019

Methu dod o hyd i’r llyfr rydych chi eisiau yn y llyfrgell? Rhowch wybod i ni.Mae’r Gwasanaeth Mwy o Lyfrau yn caniatáu i bob myfyriwr argymell llyfrau i ni eu prynu i’r llyfrgell o Primo, catalog y llyfrgell – trwy ddewis Cais Pwrcasu unwaith i chi fewngofnodi i’ch cyfrif Primo. Ewch i dudalen y gwasanaeth Mwy o Lyfrau http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/morebooks/ i weld sut y gallwch gyfrannu i’n casgliadau.

Adnewyddu ystafell Iris de Freitas, Llyfrgell Hugh Owen: ardal ar gau o 29 Mai 2019

03/05/2019

Er mwyn paratoi am waith adnewyddu ar ystafelloedd Iris de Freitas a Hermann Ethe ar Lawr E Llyfrgell Hugh Owen yn ystod yr haf/hydref 2019, bydd yr ardal hon yn cael ei chau i ddefnyddwyr o 13:00 ddydd Mercher 29 Mai ar ôl i’r arholiad olaf orffen. Disgwylir y byddwn yn ailagor y rhan hon ar 4 Tachwedd 2019. Mae rhagor o fanylion i’w cael: https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/librefurb/.

Gwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau llyfrgell dros wyliau'r haf

07/05/2019

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno gwyliau haf braf i bawb. Mae manylion am fenthyca o'r llyfrgell dros yr haf ar gael isod: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/borrowing/


Am amseroedd agor y llyfrgelloedd dros yr haf, gwiriwch dudalennau gwe'r llyfrgelloedd: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours

Ailwampio ystafelloedd Iris de Freitas a Hermann Ethe mis Mai 29ain-Tachwedd 2019

02/05/2019

Rhwng mis Mai 29ain a mis Tachwedd 2019, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn ailwampio Ystafell Iris de Freitas a Hermann Ethe ar Lawr E, Llyfrgell Hugh Owen. Rydym eisoes wedi ymgynghori â defnyddwyr am eu syniadau ynglyn â’r gofod ac wedi ystyried eu sylwadau a’u hawgrymiadau. Bydd y gwaith yn cynnwys dodrefn newydd, system awyru a goleuadau gwell. Bydd mwy o ystafelloedd gwaith grwp ar gael, a bydd ardal bach ar gyfer peiriannau bwyd a diod. Mae mwy o wybodaeth ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/librefurb/. Nodwch na fydd y ddwy ystafell ar gael o gwbl yn ystod y cyfnod hwn.

Cylchlythyr y Gadwrfa Mynediad Agored - Mai 2019

13/05/2019

Cymerwch olwg ar gylchlythyr y Gadwrfa Mynediad Agored ar gyfer mis Mai, sy'n cynnwys y prif ddolenni i ymchwil Aber a 'traethawd ymchwil y mis' ar gyfer mis Mai. Darllenwch y cylchlythyr yma.

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

04/06/2018

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.