Adnewyddu Lefel D Llyfrgell Hugh Owen Haf 2017

Ar ddechrau gwyliau’r haf 2017 mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn bwriadu ailwampio Llawr D (llawr gwaelod) Llyfrgell Hugh Owen.

1. Pam mae Llawr D Llyfrgell Hugh Owen yn cael ei ailwampio?

Yn ôl adborth rheolaidd gan fyfyrwyr, mae’n amlwg bod angen ehangu, diweddaru a gwella’r ardaloedd astudio i fyfyrwyr yn Llyfrgell Hugh Owen. Trwy gyfrwng y prosiect ailwampio hwn byddwn yn ceisio:

  • Ad-drefnu’r cynllun i wella’r llif drwy’r adeilad a mynediad y defnyddwyr i adnoddau a gwasanaethau.
  • Agor allan a newid diben rhai o’r ardaloedd ‘cefn’ presennol i ddarparu gofod ychwanegol i ddefnyddwyr
  • Gwella’r goleuo, y gwresogi a’r awyru i sicrhau awyrgylch mwy cyfforddus i’n defnyddwyr
  • Diweddaru’r addurno a’r dodrefn i ddarparu lle sy’n bodloni gofynion ein defnyddwyr

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth wrthi’n gweithio gyda phenseiri i ddatblygu cynllun ailwampio sy’n bodloni’r gofynion hyn.

Rydym hefyd yn gweithio ar gynlluniau i adleoli gwasanaethau i Lawr E tra bydd y gwaith yn mynd rhagddo, i sicrhau ein bod yn cynnal ein gwasanaethau i’n defnyddwyr ac nad ydym yn amharu gormod arnynt.

2. Faint o amser fydd y gwaith ailwampio yn ei gymryd?

Bydd y gwaith adeiladu’n dechrau ar 5 Mehefin 2017. Rydym yn gobeithio dychwelyd ein gwasanaethau i lawr D ar gyfer y flwyddyn newydd ar 3 Ionawr 2018.

3. Sut fydd yr ailwampio’n effeithio ar ddefnyddwyr y llyfrgell?

  •     Bydd holl wasanaethau’r GG sydd ar gael ar Lawr D ar hyn o bryd yn cael eu symud ar fore'r 6ed o Fehefin i Lawr E am gyfnod y gwaith (o 6 Mehefin 2017 i  Ionawr 2018).
  •     Bydd Ystafell Hyfforddi Hugh Owen ar gau dros gyfnod y gwaith ailwampio ond bydd yr ystafell gyfrifiadura ar Lefel E y llyfrgell ar gael.
  •     Mae adnoddau fideo-gynadledda Llyfrgell Hugh Owen wedi cael ei adleoli i Cledwyn G28 eisoes.
  •     Bydd y fynedfa bresennol i’r llyfrgell yn cau ac ni fydd modd cael mynediad i lefel D yn ystod cyfnod y gwaith ailwampio.
  •     O'r 6ed o Fehefin, bydd rhaid i bob defnyddiwr ddefnyddio'r allanfa frys ar Llawr E y llyfrgell sy'n wynebu'r cyntedd uwch ar ochr ddeheuol adeilad Hugh Owen (uwchben y fynedfa i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd).

4. I ble ddylwn i fynd os wyf angen cymorth gyda materion yn ymwneud â’r llyfrgell / TG / rhwymo yn ystod cyfnod y gwaith ailwampio?

Dros gyfnod y gwaith bydd timau’r Llyfrgell, TG a Chyfryngau a Gwerthiannau yn cael eu lleoli ar Lefel E Llyfrgell Hugh Owen. I gael mynediad i’n gwasanaethau ewch i’r ddesg wasanaeth dros dro ar Lefel E.

 5. A gaf fi ddychwelyd fy llyfrau llyfrgell i’r bin dros nos yn ystod cyfnod y gwaith ailwampio?

 Cewch, byddwn yn ail-leoli'r bin y tu allan i'r fynedfa dros dro a bydd ein llyfrgellwyr yn parhau i wagio’r bin hwn bob bore. Yn ystod y dydd, dychwelwch eich eitemau i'r Ddesg Ymholiadau os gwelwch yn dda.

 6. A fydd modd i ymwelwyr ddod i ymweld â’r llyfrgell yn ystod cyfnod y gwaith ailwampio?

 Mae croeso i bawb sydd eisiau ymweld â’r llyfrgell yn ystod y gwaith ailwampio. Gofynnwn i unrhyw un sy’n ymweld â llyfrgell Hugh Owen i gofrestru â ni wrth y ddesg wasanaeth dros dro ar Lawr E.

 Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf wrth i gynlluniau’r prosiect ddatblygu.

 Rydym yn croesawu eich adborth am y prosiect hwn: https://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/