Newyddion

Rhestrau darllen Aspire: darlleniadau wedi'u digideiddio bellach wedi'u hadfer

02/06/2020

Diolch am eich amynedd. Cysylltwch â'ch llyfrgellydd pwnc os oes gennych unrhyw gwestiynau llyfrgellwyr@aber.ac.uk

Ymfudo SQL1 a SQL3 i MSSQL - aflonyddwch posib

28/05/2020

Annwyl Weinyddwyr a Defnyddwyr MSSQL, 

Ddydd Mawrth yr 2il o Fehefin, byddwn yn symud gweddill y cronfeydd data sydd ar ôl ar SQL1 ac SQL3 i’w cartref Newydd ar MSSQL. Ni fydd SQL1 ac SQL3 yn cael eu defnyddio eto pan fydd y broses hon wedi ei chwblhau. Rydym ni’n gobeithio symud popeth erbyn 9am, ond mae posibilrwydd na fydd y system ar gael am gyfnodau yn ystod y dydd. Caiff hyn ei gyfrif yn waith hanfodol ac mae’n rhaid iddo ddigwydd o fewn yr ychydig wythnosau nesaf, oherwydd diwedd bywyd gwarant y gweinyddion y cedwir y cronfeydd data arnynt. Y cronfeydd data gweithredol presennol y byddwn yn eu symud i MSSQL yw:

SQL1 – DEFAULT instance

                myday 

SQL1 - ARTSCENTRE

                pbs - Patronbase 

SQL1 – DEPARTMENTAL

                AGROBASEAMENITY

                AGROBASEGRASS

                AGROBASELEGUMES

                AGROBASENLRL

                AGROBASEOATS

                AGROBASESEEDPRODUCTION

                AGROBASESPRINGOATS

                AGRONOMIXAPP01

              AGRONOMIXDEMO

              MISCANTHUS

              StudentUnionTillsBar

              StudentUnionTills-Ents

              StudentUnionTills-Shop

              UniwareData

UniwareMetaData 

SQL1 – DIS

                Dissertation

                olu_data 

SQL3 – SYSTEMS

                ASPState

              DCeModule

              DC-eModule-v4

              DC-IMPORT-LIVE

              DC-IMPORT-TEST

              DSSL

              DSSL_TEST

              DSSL_TEST_eModule-v4

              DSSLexport

              DSSL-NOeCertificates

                is_statsaz

                is_webnews

              Perception_Main_57

              Perception_REPO

              Velocity

                VLS

Os oes angen 'hanfodol' am unrhyw rai o’r cronfeydd data hyn ar y diwrnod hwnnw, cysylltwch â ni ar is@aber.ac.uk cyn gynted ag y bo modd – ar ôl cychwyn mudo’r data, nid oes modd stopio’r broses ar ei chanol. Hefyd, os ydych chi’n teimlo bod gennych chi gronfeydd data sy’n weithredol ar SQL1 neu SQL3 ar hyn o bryd ac nad ydynt wedi eu rhestru uchod, anfonwch enw’r gronfa ddata a’r prif berchennog atom ni fel bod modd i ni ei symud.

Adnoddau llyfrgell cyhoeddus

17/05/2020

Mae llyfrgell gyhoeddus Ceredigion wedi prynu adnoddau ychwanegol ers dechrau'r cloi:

  • RBDigital (cylchgronau a chomics, a nawr e-lyfrau ac e-sain hefyd)
Mae hyn yn ychwanegol at sain ac e-lyfrau Borrowbox. Gweler eu rhestr o e-adnoddau gan gynnwys RBDigital, casgliadau Ulibrary a Borrowbox yma.

Dweud eich dweud am eich gwasanaethau Llyfrgell a TG

20/05/2020

Sut y gallwch cyflwyno sylwadau, cwynion a chanmoliaeth i'w gael ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/

  • Yr ydym yn croesawu ac yn gweithio i gasglu adborth gan ein defnyddwyr er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau yr ydym yn eu gynnig yn addas ar eich cyfer ac yn newid yn ôl eich gofynion.
  • Os ydych yn anhapus ynglyn â gwasanaeth a ddarparir gan Wasanaethau Gwybodaeth, neu os nad ydym wedi gwneud rhywbeth yr ydym wedi addo gwneud, y ffordd orau i ni wella yw trwy clywed oddi wrthych.
  • Os ydych wedi'ch plesio gan wasanaeth yr ydym yn eu ddarparu, neu wedi cael gwaasanaeth ardderchog gan aelod o staff, rhowch wybod i ni fel ein bod yn deall ein bod yn neud pethau'n iawn.

Safonau a Pherfformiad Gwasanaethau Gwybodaeth

20/05/2020

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau ac adnoddau o safon uchel i’n myfyrwyr a’n staff. I’n cynorthwyo yn hyn o beth, mae gennym ddangosyddion perfformiad allweddol (DPA) wedi’u seilio ar adborth gan ein defnyddwyr trwy gyfrwng ein Harolwg Blynyddol o Ddefnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth a’r cwestiynau perthnasol o’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Rydym hefyd yn adrodd yn flynyddol am ein Safonau Gwasanaeth i sicrhau ein bod yn cyflawni gofynion defnyddwyr a’n bod yn eglur ynglyn â’n darpariaeth.

Gweler DPA a Safonau Gwasanaeth y llyfrgell a TG yn: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about

Sesiynau Ar-lein gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

11/05/2020

14/5 Writing Effective Multiple-Choice Questions

19/5 Introduction to Component Marks Transfer

21/5 Academy Forum: Using Technology for Group Work

26/5 Distance Learning Forum: Gauging Student Opinion from a Distance 

03/06 Know Who You Are

Ydych angen help i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell ar-lein ar gyfer aseiniadau, traethodau hir ac ymchwil?

06/04/2020

Gwiriwch eich LibGuide ar eich pwnc https://libguides.aber.ac.uk/ i gael y wybodaeth ddiweddaraf i'ch helpu i ddod o hyd i e-lyfrau, e-gylchgronau ac adnoddau ar-lein eraill a gwneud y defnydd gorau o wasanaethau llyfrgell ar yr adeg hon.