Polisi Bwyd a Diod y Gwasanaethau Gwybodaeth

Diben y polisi canlynol yw cydbwyso anghenion ein holl ddefnyddwyr. Gofynnwn i’n holl ddefnyddwyr helpu i weithredu’r polisi hwn drwy ddilyn y rheolau a chadw’r llyfrgell yn lle cysurus ac addas i astudio ynddo.

Bwyd

1. Gall defnyddwyr y llyfrgell ddod â bwyd oer i’r ardaloedd astudio grŵp yn unig:

  • Llyfrgell Hugh Owen: Ystafell Iris De Freitas, Lefel E a Lefel D

 2. Byddwch yn ystyriol o eraill a pheidiwch â dod â bwyd oer drewllyd, seimllyd ac anniben, bwyd tecawê poeth sydd wedi oeri na bwyd oer mewn pecynnau swnllyd.

 3. Ni chaniateir bwyd a phrydau poeth yn unrhyw ran o unrhyw un o’r llyfrgelloedd.
     Pam? 

  • Mae bwyd poeth yn tueddi i gynhyrchu arogleuon sy’n gallu tarfu ar eraill.
  • Mae bwyd poeth yn tueddi i fod yn anniben. Gall olewau, sawsiau ac ati, ddifrodi eiddo’r llyfrgell.
  • Mae prydau llawn yn tueddi i gynhyrchu mwy o sbwriel.
  • Gall gweddillion bwyd ddifrodi eiddo’r llyfrgell ac fe allai ddenu llygod a phryfed.

 4. Peidiwch ag archebu bwyd tecawê i unrhyw un o’r llyfrgelloedd.

 5. Gofynnir i unrhyw un sydd â bwyd poeth neu unrhyw fwyd oer sy’n achosi drewdod neu annibendod fynd â’r bwyd allan o’r llyfrgell.

Diodydd

6. Caniateir diodydd oer a phoeth yn yr holl lyfrgelloedd (ac eithrio wrth edrych ar lyfrau prin, archifau neu draethodau ymchwil), cyhyd â’u bod mewn cynwysyddion â chaeadau.

7. Ni chaniateir yfed alcohol yn unrhyw un o’r llyfrgelloedd.

Bod yn ystyriol o eraill

8. I sicrhau bod y llyfrgell yn parhau i fod yn amgylchedd dymunol i bawb, gofynnwn i’r holl ddefnyddwyr glirio ar eu hôl, i gadw’r lle mor daclus â phosibl.

9. Bydd staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn gofyn i chi symud i ran arall o’r llyfrgell neu’n eich atgoffa am reoliadau'r Gwasanaethau Gwybodaeth os ydynt yn teimlo nad ydych yn defnyddio’r ardal yn briodol a’ch bod yn tarfu ar fyfyrwyr eraill.