Mynediad o Bell

1.0 Diben

Diben y canllawiau hyn yw diffinio'r safonau ar gyfer cysylltu â rhwydwaith y Brifysgol o unrhyw westeiwr o bell. Lluniwyd y safonau hyn i leihau'r niwed a allai gael ei achosi i'r Brifysgol pe bai adnoddau'r Brifysgol yn cael eu defnyddio heb awdurdod, gan gynnwys colli data cyfrinachol cwmni neu ddata sensitif, dwyn eiddo deallusol, niwed i ddelwedd gyhoeddus y sefydliad, neu lygru systemau mewnol hanfodol y Brifysgol.

2.0 Cwmpas

Mae'r Canllawiau hyn yn berthnasol i unrhyw un sy'n defnyddio cyfrifiadur i gysylltu â rhwydwaith y Brifysgol. mae'r Canllawiau'n berthnasol i gysylltiadau mynediad o bell a ddefnyddir i wneud gwaith ar ran y Brifysgol, gan gynnwys darllen neu anfon e-bost ac edrych ar ffynonellau gwe ar y fewnrwyd.

Mae'r gweithrediadau mynediad o bell yr ymdrinnir â hwy yn y polisi hwn yn cynnwys: modemau deialu, trosglwyddo ffrâm, ISDN, DSL, VPN, SSH, a modemau cebl, ond nid ydynt wedi'u cyfyngu i'r rhain yn unig.

3.0 Canllawiau

3.1 Cyffredinol

Cyfrifoldeb gweithwyr, contractwyr, gwerthwyr a chynrychiolwyr y Brifysgol sydd â breintiau mynediad o bell i rwydwaith corfforaethol y Brifysgol yw sicrhau eu bod yn rhoi'r un ystyriaeth i'w cysylltiad mynediad o bell ag y maent yn ei rhoi i'w cysylltiad Prifysgol ar y safle.

I weithwyr sydd â gwasanaethau cyfradd unffurf, rhoddir caniatâd i'r bobl sy'n byw yn y cartref gael mynediad cyffredinol i'r Rhyngrwyd at ddibenion hamdden trwy Rwydwaith y Brifysgol ar gyfrifiaduron personol. Y gweithiwr sy'n gyfrifol am sicrhau nad yw'r aelod o'r teulu yn torri unrhyw un o bolisïau'r Brifysgol, nad ydynt yn ymwneud â gweithgareddau anghyfreithlon, ac nad ydynt yn defnyddio'r mynediad er budd busnes allanol. Gweithiwr y Brifysgol fydd yn wynebu'r canlyniadau os bydd y mynediad yn cael ei amddefnyddio.

Edrychwch ar y Canllawiau canlynol i gael manylion am warchod gwybodath wrth ddefnyddio'r rhwydwaith corfforaethol trwy ddulliau mynediad o bell, a gwybodaeth am sut mae defnyddio rhwydwaith y Brifysgol yn gymeradwy:

3.2 Gofynion

Mae'n rhaid i fynediad o bell diogel gael ei reoli'n llym. Bydd rheolaeth yn cael ei orfodi trwy ddilysiad cyfrinair unwaith yn unig neu 'kegs' cyhoeddus/preifat gyda brawddegau caniatâd cryf. I gael gwybodaeth am greu brawddeg ganiatâd gref gweler y Polisi Cyfrinair.

Ni ddylai gweithiwr yn y Brifysgol ddatgelu eu manylion mewngofnodi na'u cyfrinair e-bost wrth unrhyw un, dim hyd yn oed aelodau o'r teulu.

Ni ddylai gweithwyr a chontractwyr y Brifysgol sydd â breintiau mynediad o bell i rwydwaith corfforaethol y Brifysgol ddefnyddio cyfrifon e-bost ar wahân i'w cyfrif Prifysgol (h.y. Hotmail, Yahoo, AOL), neu unrhyw ffynonellau allanol eraill i gyfarwyddo busnes y Brifysgol, trwy hynny maent yn sicrhau nad yw busnes swydogol yn cymysgu â busnes personol.

Mae'n rhai i lwybryddion ar gyfer llinellau ISDN un pwrpas sydd wedi'u ffurfweddu ar gyfer mynediad i rwydwaith y Brifysgol gwrdd â gofynion dilysu lleiaf CHAP.

Mae'n rhaid i bob gwesteiwr sydd wedi cysylltu â rhwydweithiau mewnol y Brifysgol trwy dechnolegau mynediad o bell ddefnyddio'r feddalwedd gwrthfirws ddiweddaraf, mae hyn yn cynnwys cyfrifiaduron personol.

Mae'n rhaid i offer personol a ddefnyddir i gysylltu â rhwydweithiau'r Brifysgol gwrdd â gofynion mynediad o bell yr offer sy'n eiddo i'r Brifysgol.

Mae'n rhaid i sefydliadau neu unigolion sydd eisiau gweithredu datrysiadau Mynediad o bell ansafonol i rwydwaith cynhyrchu'r Brifysgol gael cymeradwyaeth o flaen llaw gan y Gwasanaethau Gwybodaeth.

4.0 Diffiniadau

TermDiffiniad
Modem Cebl Mae cwmnïau cebl megis AT&T Broadband yn darparu mynediad i'r Rhyngrwyd dros gebl cyfechelog Teledu Cebl. Mae modem cebl yn derbyn y cebl cyfechelog hwn ac mae'n gallu derbyn data o'r Rhyngrwyd ar gyflymder o dros 1.5Mb yr eikliad. Dim on mewn rhai ardaloedd y mae Cebl ar gael ar hyn o bryd.
CHAP Mae'r 'Challenge Handshake Authentication Protocol' yn ddull dilysu sy'n defnyddio swyddogaeth stwnsio un ffordd.
Modem Deialu Dyfais berifferol sy'n cysylltu cyfrifiaduron â'i gilydd ar gyfer anfon cyfathrebiadau trwy'r llinellau ffôn. Mae'r modem yn cyweirio data digidol y cyfrifiaduron i signalau analog i'w hanfon dros y llinellau ffôn, yna mae'n eu cyweirio'n ôl i signalau digidol er mwyn cael eu darllen gan y cyfrifiadur ar y pen arall; felly rhoir yr enw "modem" ar gyfer y cyweiriadur/dadgyweiriadur.
DSL Mae 'Digital Subscriber Line (DSL), yn fath o fynediad cyflym i'r Rhyngrwyd sy'n cystadlu â modemau cebl. Mae DSL yn gweithio dros linellau ffôn safonol ac mae'n gallu ymdrin â chyflymder data o dros 2Mb yr eiliad i lawr y lein (i'r defnyddiwr) a chyflymder arafach i fyny'r lein (i'r Rhyngrwyd).
Trosglwyddo Ffrâm (Frame Relay) Dull o gyfathrebu sy'n gallu mynd yn gynyddol o gyflymder ISDN i gyflymder llinell T1. Mae gan Trosglwyddo Ffrâm gost bilio cyfradd unffurf yn hytrach na chost yn ôl amser defnyddio. Mae Trosglwyddo Ffrâm yn cysylltu drwy rwydwaith y cwmni ffôn.
ISDN Mae dau fath o Rwydwaith Digidol Gwasanaethau Integredig neu ISDN: sef BRI a PRI. Defnyddir BRI ar gyfer mynediad o bell/swyddfa/cartref. Mae gan BRI ddwy sianel "cludo" ar 64kbit (cyfanswm 128kb) ac 1 sianel D ar gyfer gwybodaeth am y signal.
Mynediad o Bell Unrhyw fynediad i rwydwaith corfforaethol y Brifysgol drwy rwydwaith, dyfais neu gyfrwng nad yw'n cael ei reoli gan y Brifysgol.