Rhwydwaith Preifat Rhithwir

1.0 Diben

Rhoi canllawiau ar gyfer Mynediad o bell drwy gysylltiadau PPTP neu Rwydwaith Preifat Rhithwir L2TP â rhwydwaith corfforaethol Prifysgol Aberystwyth.

2.0 Cwmpas

Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i bob aelod o'r Brifysgol sy'n defnyddio'r gwasanaethau VPN i gael mynediad at rwydwaith y Brifysgol.

3.0 Canllawiau

Gall defnyddwyr y Brifysgol sydd wedi'u cymeradwyo ddefnyddio manteision y gwasanaeth VPN, sy'n wasanaeth "a reolir gan y defnyddiwr". Golyga hyn mai'r defnyddiwr sy'n gyfrifol am ddewis Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP), am gyd-drefnu'r gosodiad, am osod unrhyw feddalwedd angenrheidiol, ac am dalu'r ffioedd angenrheidiol.

Hefyd,

  • Cyfrifoldeb defnyddwyr sydd â breintiau VPN yw sicrhau nad yw defnyddwyr heb awdurdod yn cael mynediad i rwydweithiau mewnol y Brifysgol.
  • Rheolir y defnydd o VPN trwy ddilysiad cyfrinair unwaith yn unig.
  • Mae'n rhaid i'r holl gyfrifiaduron sydd wedi'u cysylltu â rhwydweithiau mewnol y Brifysgol drwy VPN ddefnyddio'r system weithredu a'r feddalwedd gwrthfirws ddiweddaraf.
  • Bydd defnyddwyr VPN yn cael eu datgysylltu'n awtomatig o rwydwaith y Brifysgol os nad ydynt wedi defnyddio'r cyfrifiadur am 30 munud. Mae'n rhaid i'r defnyddiwr fewngofnoi eto i ailgysylltu â'r rhwydwaith. Ni ddylid defnyddio unrhyw brosesau rhwydwaith artiffisial i gadw'r cysylltiad ar agor.
  • Dylai defnyddwyr cyfrifiaduron nad ydynt yn eiddo i'r Brifysgol ffurfweddu'r offer i gydymffurfio â pholisïau Rhwydwaith a VPN y Brifysgol.
  • Trwy ddefnyddio technoleg VPN gydag offer pesonol, mae'n rhaid i ddefnyddwyr sylweddoli bod eu cyfrifiaduron yn estynaid de facto o rwydwaith y Brifysgol, ac felly mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â'r un rheolau a rheoliadau sy'n berthnasol i offer sy'n eiddo i'r Brifysol, h.y. mae'n rhaid i'w cyfrifiaduron gael eu ffurfweddu i gydymffurfio â Pholisïau Diogelwch Gwybodaeth y Brifysgol.

4.0 Diffiniadau

Term Diffiniad
 PPTP  Protocol Twnelu pwynt i bwynt
 L2TP  Protocol Twnelu Haen 2

 

Diweddarir y Rheoliadau hyn gan y Gwasanaethau Gwybodaeth. Fe’u hadolygwyd ddiwethaf ym mis Mehefin 2022 a byddant yn cael eu hadolygu eto ym mis Rhagfyr 2022