Cyhoeddi i’r We Fyd-Eang ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu i gyhoeddi tudalennau y we o fewn i barth aber.ac.uk er mwyn:

 • cynorthwyo ymchwil
 • hyrwyddo dysgu
 • bod yn gyfrwng i ledaenu gwybodaeth am y Brifysgol i’w haelodau, i ddarpar-staff a myfyrwyr, ac i’r cyhoedd yn gyffredinol
 • rhoi cyfle i ddefnyddwyr unigol gyflwyno gwybodaeth anacademaidd, fel rhan o’r broses gyffredinol o ddysgu am wasanaethau cyfrifiadurol, er mai braint yn hytrach na hawl yw cael caniatâd i wneud hyn.

Dim ond i staff ar gytundeb ac i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru yn y Brifysgol y mae’r gwasanaeth hwn.

Gall unrhyw fath arall o ddefnyddiwr sy’n teimlo fod ganddynt reswm cyfreithlon i gyhoeddi tudalennau ar weinydd y Brifysgol wneud cais i Gyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth am ganiatâd i ddefnyddio’r Gwasanaeth.

Weithiau mae achos yn codi lle mae aelod sy’n parhau’n aelod o staff adran yn dymuno i dudalennau cyn gydweithiwr neu gyn-fyfyriwr fod ar gael am gyfnod penodedig y cytunir arno. Gellir trefnu hynny trwy gysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth ar y ddealltwriaeth fod y deunydd ar y tudalennau hynny yn gyfrifoldeb wedyn i’r sawl sy’n gwneud y cais, pe byddai unrhyw drafferth yn codi. 

Canllawiau ar gyfer deunydd sy’n deillio o aber.ac.uk

Gan y bydd y cyhoedd yn gyffredinol yn ystyried bod y Brifysgol yn arddel unrhyw wybodaeth a gyflwynir ar dudalennau gwefan PA, y mae’n amlwg y bydd y cynnwys yn effeithio ar y ffordd y mae’r cyhoedd yn ystyried y Brifysgol. Felly, ni ddylai unrhyw berson gyhoeddi gwybodaeth o unrhyw fath mewn ffordd a allai andwyo enw da’r Brifysgol, na darparu deunydd sy’n anaddas i’w ledaenu gan y Brifysgol.  Yn gynwysedig yn hyn mae unrhyw ddeunydd a all arwain at achos sifil ynerbyn y Brifysgol fel cyhoeddwyr y we, megis enllib honedig neu dor hawlfraint.

Daw’r wybodaeth a gyflwynir trwy gyfrwng adnoddau PA i bedwar chategori:

 • Gwybodaeth swyddogol y Brifysgol
 • Gwybodaeth gan adrannau, grwpiau ymchwil, ac unedau gwasanaeth
 • Gwybodaeth gan clwbiau myfyrwyr a chymdeithasau
 • Gwybodaeth gan aelodau unigol y Brifysgol

Mae rhai o’r canllawiau yn rhai cyffredinol sy’n berthnasol i’r holl categorion, ac eraill yn ganllawiau mwy manwl ar gyfer pob un yn unigol.

Yn Gyffredinol

Dylai pob cyfres o dudalennau ar y we:

 • fod yn rhan o gyfrifoldeb person a enwir, sy’n gyfrifol am y cyflwyniad a’r cynnwys, ac sy’n cydnabod hynny ar y dudalen gyntaf (blaenddalen) y we lle dyle manylion cynnwys ei cyfeiriaid e-bost AU (mae cyfrannau i Wiki Prifysgol Aberystwyth yn amrywio rhywfaint o'r canllawiau hyn ac ymdrinnir ag hyn isod.
 • gadw at Reoliadau’r Brifysgol, gan gynnwys rheoliadau ar faterion megis lledaenu deunydd sy’n tramgwyddo neu’n aflonyddu;
 • fod yn gyfreithiol, yn ôl diffiniad cyfraith droseddau y Deyrnas Unedig;
 • fod yn gyfreithiol, yn ôl deddfau sifil y Deyrnas Unedig, sy’n cynnwys materion megis hawlfraint neu enllib.

Yn ychwanegol, ni ddylid defnyddio deunydd o wefannau eraill ar unrhyw dudalen oddi fewn i barth aber.ac.uk (naill ai'n uniongyrchol neu trwy'r defnydd o fframiau) heb ganiatâd pendant perchennog y deunydd gwreddiol.

Gwybodaeth Swyddogol y Brifysgol 

Mae polisi golygyddol tudalennau canolog y Brifysgol yn rhan o gylch gwaith Grŵp Llywio'r We sy’n cael ei gadeirio gan Ddirprwy Is-ganghellor ac yn adrodd i'r Pwyllgor Rheoli Gwybodaeth. Mae'r grŵp hwn yn adolygu holl tudalennau’r Brifysgol ar y we ac yn gwneud awgrymiadau addas am eu datblygiad.

Tudalennau y we Adrannau, Grŵpiau Ymchwil, ac uned gwasanaeth

Mae'r Brifysgol yn annog pob grŵp o'r fath i gyhoeddi gwybodaeth ar y we, a gellir cael ystorfa ffeiliau ychwanegol i'r perwyl hwn.

Mewn rhai achosion gellir cynnig tudalennau ar wasanaethydd ar wahân ond rhaid cadw o fewn y Canllawiau uchod.

Dylai pob cyflwyniad nodi’n glir mai cyfrifoldeb yr adran neu’r uned dan sylw yw’r dudalen/tudalennau, a rhaid i’r flaenddalen gynnwys enw cyswllt ac e-bost PC fel bod darllenwyr yn gwybod pwy sy’n gyfrifol am bolisi golygyddol y cyflwyniad. Dylai’r wybodaeth fod yn llwyr gyson â gweithgaredd y grŵp neu’r adran, er y gellid mynegi barn unigol o fewn i gyd-destun gweithgaredd ymchwil cysylltiedig.

Yn y pen draw rhan o gyfrifoldeb yr adran,  grŵp neu’r uned yw diwyg y tudalennau, ynghyd â’r cynnwys. Ond, gan fod y tudalennau’n cynrychioli’r Brifysgol, dylent gael eu dylunio yn unol â chanllawiau’r llyfryn Y Ddelwedd Golegol. Y mae angen defnyddio Arfbais a Bloc Teitl y Brifysgol a dylai'r arfbais weithredu fel cyswllt yn ôl i flaenddalen (www.aber.ac.uk) y Brifysgol.

Rhaid i dudalennau yn y categori hyn gynnwys y geiriau ‘Prifysgol Aberystwyth / PA’ neu ‘Aberystwyth University / AU’ yn llawn, neu wedi dalfyrru, yn rhan o’r teitl. 

Wrth ddarparu gwybodaeth swyddogol, dylai adrannau, grŵpiau a unedau roi ystyriaeth i bolisi dwyieithog y Brifysgol.

Dylai Adrannau gyflwyno’r wybodaeth isod o leiaf ar y we:

 • manylion ar gyfer cysylltu, a rhestr o staff
 • darlun cryno o weithgaredd yr adran
 • disgrifiad cryno o’r rhaglenni astudio
 • manylion am ddiddordebau ymchwil y staff
 • gwybodaeth am yr ymchwil cyfredol
 • cyswllt at hen bapurau arholiad modiwlar i israddedigion

Cyflwyniadau oddi wrth glybiau a chymdeithasau myfyrwyr

Mae gan Wasanaethau Gwybodaeth ddynodwyr defnyddwyr arbennig ar gyfer clybiau a chymdeithasau myfyrwyr i gyhoeddi gwybodaeth ar y we. Dylid gwneud ceisiadau cychwynnol am y cyfrifon hyn drwy Undeb y Myfyrwyr. 

Mae holl gyfrifon clybiau a chymdeithasau yn ymddangos o dan y cyfeiriad ’<http://users.aber.ac.uk/enw'r> cyfrif 

Yn ogystal â chydymffurfio â’r canllawiau cyffredinol ar gyfer deunydd ar y we (gweler uchod) rhaid i dudalennau gwe clwb neu gymdeithas gynnwys ymwrthodiad sy’n datgan nad oes gan y Brifysgol gyfrifoldeb uniongyrchol am y cynnwys: 

Cyfrifoldeb y clwb/gymdeithas  (xxxxx@aber.ac.uk <mailto:xxxxx@aber.ac.uk>) ac nid Prifysgol Aberystwyth yw’r wybodaeth a roddir ar y dudalen hon a thudalennau eraill. Hefyd barn  y clwb/gymdeithas yw’r farn a fynegir ac ni ddylid cymryd mewn unrhyw ffordd ei bod yn cael ei mynegi gan PA. 

Ni chaniateir defnyddio logo nag arfbais y Brifysgol ar dudalennau gwe clybiau a chymdeithasau

Gwybodaeth a gyflwynir gan ddefnyddwyr unigol

Rydym yn darparu adnoddau i ddefnyddwyr unigol gael cyhoeddi gwybodaeth anacademaidd ar y We Fyd-Eang ar y sail fod hyn yn gymorth i ddatblygu’r profiad o ddefnyddio gwasanaethau cyfrifiadurol. Mae’n bwysig cofio mai braint yw hyn ac nid hawl. Mae gan ddefnyddwyr felly ddyletswydd i sicrhau eu bod yn defnyddio’r adnoddau yn gyfrifol. Bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn gweithredu yn erbyn defnyddwyr sy’n camddefnyddio’r fraint. Un canlyniad posibl o gamddefnyddio’r adnoddau fyddai colli’r hawl i roi gwybodaeth ar y We, er y gellid gweithredu ymhellach ac yn llymach mewn achosion lle caiff y Rheoliadau eu camddefnyddio’n ddifrifol.

Mae’n rhaid i dudalennau defnyddwyr unigol gynnwys neges ymwrthod sy’n dweud nad oes gan y Brifysgol gyfrifoldeb uniongyrchol am y cynnwys. Dyma enghraifft:

Fy nghyfrifoldeb personol i, Fred Smith (xxx@aber.ac.uk), ac nid Prifysgol Aberystwyth, yw’r wybodaeth a roddwyd gen i ar y dudalen hon a thudalennau eraill yr wyf fi’n gyfrifol amdanynt. Hefyd, fy marn i yw unrhyw farn a fynegir ac ni ddylid cymryd mewn unrhyw ffordd ei bod yn cael ei mynegi gan PA. 

Nid oes gan ddefnyddwyr unigol hawl i gynnwys bloc teitl ac arfbais y Brifysgol.

Weithiau gallai unigolion fod eisiau rhedeg eu gwasanaethydd eu hunain ar rwydwaith aber.ac.uk. Mae hyn yn dderbyniol, ond rhaid i bob gwybodaeth a gyflwynir gadw o fewn i’r canllawiau uchod. Ni fydd modd cael mynediad i wasanaethydd o’r fath o’r tu allan i’r Brifysgol.

 

Wiki Prifysgol Aberystwyth

Mae'r holl Ganllawiau uchod yn gymwys i Wiki PA ond yn yr achos hwn bydd cyfraniadau bob amser ar lefel tudalen gyda chydnabyddiaeth awtomatig yn cael ei wneud i'r awdur fel nad oes angen defnydd pellach o logo'r Brifysgol, cysylltu ac unrhyw dudalen gartref na neges ymwrthodiad. Cynigir i Wiki i holl aelodau'r Brifysgol naill aia r gyfer postio eitemau fel unigolion neu fel grwpiau swyddogol.

Cwynion

Mae’r wybodaeth ar Wneud Cwyn am Ddeunydd Ar-lein sy’n tramgwyddo neu’n aflonyddu yn egluro sut y gallwch gysylltu â PA os teimlwch fod rhywun wedi cyhoeddi deunydd nad yw’n cydymffurfio â’r rheolau hyn a sut yr ymdrinnir â’r gwyn.